Commissielid

Centrale Commissie Dierproeven, Nederland
Voor onze opdrachtgever de Centrale Commissie Dierproeven zijn wij op zoek naar een commissielid. U kunt reageren tot en met zondag 20 oktober 2022 (vacaturenummer 7814).

Bent u diegene die als lid van de commissie helpt om morele afwegingen te maken, kritisch het gesprek voert over dierproefgebruik, en in staat is de portefeuille Ethiek te vertegenwoordigen?

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

De CCD is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van het ministerie van LNV dat als enige instantie in Nederland besluiten kan nemen om vergunningen voor dierproeven te verlenen. De taken en bevoegdheden van de CCD zijn vastgelegd in de Wet op de dierproeven (Wod). De wettelijke taak van de CCD is om bij te dragen aan verantwoord proefdiergebruik in Nederland door op transparante wijze zorg te dragen voor projecten die maatschappelijk, ethisch en wetenschappelijk van kwalitatief hoog niveau staan.

Missie van de CCD

De CCD staat voor een onafhankelijke, transparante en zorgvuldige beoordeling van aanvragen voor projectvergunningen voor het uitvoeren van dierproeven, waarbij de intrinsieke waarde en het welzijn van proefdieren centraal staan.

Visie van de CCD

Dieren hebben een intrinsieke waarde. De CCD staat daarom voor een verantwoorde omgang met proefdieren in Nederland. Ze maakt daartoe een morele afweging over de inzet van dieren voor onderzoek en onderwijs en beoordeelt de kwaliteit van aanvragen voor een projectvergunning, waarbij zij er zorg voor draagt om:

• enkel projecten te vergunnen waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn (nee, tenzij-principe) en waarvan het belang het gebruik van proefdieren rechtvaardigt. Daarbij wordt tevens zorg gedragen dat het aantal dieren en het ongerief tot een noodzakelijk minimum beperkt is (toepassing 3V’s: vervanging, vermindering, verfijning);
• dilemma’s op het gebied van gebruik van dieren voor onderzoek en onderwijs te signaleren en agenderen;
• een goede gesprekspartner te zijn voor de ketenpartners en bij te dragen aan een goede samenwerking binnen het stelsel.

De taken van de CCD zijn onder meer:

• beoordelen van aanvragen voor projectvergunningen, mede op basis van een advies van een erkende Dierenexperimentencommissie (DEC);
• verlenen van projectvergunningen voor dierproeven. Waar nodig wijzigen en intrekken van verleende vergunningen;
• beoordelen van wijzigingen van vergunde projecten;
• publiceren van niet-technische samenvattingen (NTS of publiekssamenvattingen) van projecten waarvoor een vergunning is verleend;
• verlenen van erkenning aan de DEC’s;
• opstellen van richtlijnen voor de werkwijze van de DEC’s;
• afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures;
• behandelen van verzoeken in het kader van de Wet Open Overheid.

De CCD hanteert de kernwaarden: transparant, onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, kritisch en verantwoordelijk. De leden doen hun werk op onafhankelijke en onpartijdige wijze.

De CCD verricht haar taken zonder vooringenomenheid. De leden zijn op persoonlijke titel benoemd, maar kunnen vanwege de benodigde deskundigheid een directe binding hebben met het werkveld. Leden van de CCD oefenen (conform artikel 13 van de Kaderwet zbo’s) geen nevenfuncties uit die met het oog op een goede vervulling van de functie of handhaving van zijn onafhankelijkheid ongewenst zijn. Daarnaast behartigen de leden, in overeenstemming met de integriteitsregels, geen belangen van welke partij dan ook.
De commissie zelf bestaat uit 7 leden. Zij worden ondersteund door een bureau dat wordt geleid door de secretaris van de CCD en waar 12 medewerkers werken.

Voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in de commissie, nodigen wij met nadruk vrouwen uit te reageren. In het licht van de bestaande werkrelatie bij instellingen van de zittende leden en met het oog op het, voor de besluitvorming noodzakelijk, behalen van quorum, kunnen kandidaten geen arbeidsrelatie hebben met (of de laatste 5 jaar hebben gehad) Wageningen University & Research en de Universiteit van Utrecht en het UMC. In het kader van mogelijke belangenverstrengeling, of de schijn daarvan, staat deze functie niet open voor medewerkers van het Ministerie van LNV.

De CCD bestaat uit leden met kennis van zaken op het gebied van dierproeven en proefdieren. De commissie is zodanig samengesteld dat zij beschikt over een gewenste combinatie van ervaring en expertise op een breed terrein. De commissie bestaat thans uit 7 leden en vergadert driewekelijks (op vrijdagmiddag) op een centrale locatie in Nederland of digitaal.

Commissielid met het profiel Ethiek

In verband met continuïteit werft de CCD alvast voor een opvolger met de portefeuille Ethiek. Deze expertise is van belang voor het bewaken van het ethisch discours bij de behandeling van projectaanvragen, voor het bevragen van de belangen van alle betrokken partijen waarvan de belangen in het geding zijn dan wel gediend worden en voor het structureren van de afweging van die belangen.

Functie-eisen en competenties

Het belangrijkste criterium voor het nieuwe commissielid is het brengen van meerwaarde in de ethische en maatschappelijke afweging die het CCD-bestuur maakt over proefdiergebruik binnen de kaders van de Wet op de dierproeven (de ‘schade-baten’ analyse).

U bent academicus met gezaghebbende deskundigheid op het gebied van bio-ethiek. Die kennis en ervaring kan blijken uit:
• ervaring met toegepaste ethiek in de context van relevant wetenschappelijk onderzoek;
• publicaties, voordrachten en rapporten over (dier)ethische vraagstukken;
• deelname aan beoordelingslichamen voor onderzoek bij dieren/mensen;
• uitnodigingen voor en deelname aan (inter)nationale congressen/symposia op het expertisegebied;
• actuele kennis van gedragscodes met betrekking tot bio-ethiek en wetenschappelijke integriteit;
• geven van academisch onderwijs over bio-ethiek.

Daarnaast beschikt u over:
• onafhankelijke oordeelsvorming;
• meerjarige ervaring in het collegiaal besturen van organisaties;
• politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit inzake het gebruik van dieren voor onderzoek en onderwijs;
• een bestuursstijl die gericht is op verbinding, transparantie, samenwerking en besluitvaardigheid;
• gezaghebbende en stimulerende persoonlijkheid;
• integriteit.

Aanbod en benoeming

De leden ontvangen een vaste vergoeding per maand, van 0,11 fte op het maximum van salarisschaal 17.De leden van de CCD worden benoemd door de Minister van LNV voor een periode van 5 jaar en zijn éénmaal herbenoembaar.

Solliciteren en planning

U kunt reageren tot en met donderdag 20 oktober a.s.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Via het sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ in de vacature op de website kunt u een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7814. Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, managing consultant bij PublicSpirit. Heeft vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Dominique Heemskerk. Beiden zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Globale planning van de procedure:

• reactietermijn : t/m donderdag 20 oktober
• voorselectiegesprekken met PublicSpirit : week 44 en 45
• presentatie sollicitaties van de kandidaten: week 46
• selectiegesprekken (2 selectierondes) : week 47 en 48
• referentieonderzoek : week 49
• voorgenomen benoeming: begin december
• voordracht voor benoeming door ministerie van LNV: begin december

Direct solliciteren