Voorzitter Raad van Toezicht

Nationaal Restauratiefonds, Amersfoort, Utrecht
Voor onze opdrachtgever het Nationaal Restauratiefonds zijn wij op zoek naar een voorzitter Raad van Toezicht. Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Verstand van financieren, hart voor monumenten.

Springlevende monumenten!
Elk monument vertelt een verhaal. Het geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio en maakt onze omgeving extra aantrekkelijk. Daarom wil het Restauratiefonds deze bijzondere gebouwen helpen behouden. Daar maken wij ons elke dag weer sterk voor.

Verstand van financiën en een hart voor monumenten.
Dat doen wij met een goede financiële ondersteuning vanuit verschillende fondsen. Want zonder geld zijn monumenten niet te behouden. Dus helpen wij eigenaren met een financiering voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. En delen wij onze kennis.

Onze organisatie heeft geen winstoogmerk, maar gaat voor springlevende monumenten met maatschappelijke impact. Dat doen wij al vanaf onze oprichting door het toenmalige ministerie van OCW in 1985. Elke euro zetten wij optimaal in. Daarvoor staan onze betrokken professionals dagelijks in contact met monumentbezitters, overheden en maatschappelijke fondsen. Zo werken wij samen aan een effectief en succesvol monumentenbeleid. Op die manier geniet iedereen nog lang van ons prachtige erfgoed.

Het Restauratiefonds is een financieringsinstelling voor de verstrekking van hypothecair krediet (onder toezicht van de AFM) en een uitvoeringsorganisatie voor monumentenbeleid van het ministerie van OCW, regionale overheden en private fondsen (o.a. Prins Bernard Cultuurfonds), waarbij het ook subsidies voor het ministerie uitbetaalt.

Het Restauratiefonds startte in 1985 met het voorfinancieren en uitbetalen van subsidies, het verstrekken van Restauratiefonds-hypotheken aan particulieren en het beheren van het Revolving Fund. Deze dienstverlening is in de loop der jaren verbreed tot het bieden van een totale financieringsoplossing voor het onderhouden, restaureren, verduurzamen en herbestemmen van monumenten. De financiering bleef niet beperkt tot rijksmonumenten, maar breidde zich uit naar gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Monumenten staan immers niet op zichzelf, maar maken integraal deel uit van de gebouwde omgeving. Daarnaast deelt het Restauratiefonds relevante kennis. Met eigenaren, partners, overheden en ons netwerk van professionals.

Samen met overheden en private partijen helpt het Restauratiefonds eigenaren om plannen te realiseren die impact hebben. Impact, omdat door deze investeringen echt iets gebeurt. Het monument wordt gerestaureerd, energiezuiniger gemaakt, prettiger bewoonbaar, of krijgt een nieuwe bestemming. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een mooier Nederland, leefbare dorpen en steden, de energietransitie en de toegankelijkheid van monumenten.

Het Restauratiefonds is gevestigd in Amersfoort, een compacte organisatie met een flinke landelijke impact. In 2021 werd er ruim 150 miljoen euro aan leningen verstrekt, en de klantwaardering was een 8,7. Er werken circa 60 medewerkers onder aansturing van een directeur-bestuurder. Op dit moment loopt een wervingsprocedure voor de opvolging van de huidige directeur. Medewerkers zijn uitermate betrokken en de medewerkerbeleving scoort een 8. Het fonds staat er qua vermogenspositie goed voor. Het Restauratiefonds heeft een aantal enerverende jaren achter de rug, met een aantal ingrijpende veranderingen. Gedurende 2019 en 2020 heeft het Restauratiefonds het volledige IT-landschap vernieuwd en alle ondersteunende diensten van Fondsenbeheer Nederland overgenomen. De implementatie daarvan en de organisatorische veranderingen als gevolg daarvan vragen aandacht.

Het Restauratiefonds onderhoudt veel relaties en werkt samen met diverse partners in het veld, zoals andere fondsen, koepels, brancheverenigingen, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Federatie Instandhouding Monumenten, Monumentenwachten en diverse DuMo-adviseurs (Duurzame Monumenten) waaronder De Groene Grachten.

Voor meer informatie, zie diverse websites en het jaarverslag en jaaroverzicht van 2021:
https://www.restauratiefonds.nl/
https://www.monumenten.nl/
https://www.herbestemming.nu/
https://www.restauratiefonds.nl/files/docs/2022-07/Jaarrekening%202021_online%20spread_v4.pdf
https://restauratiefonds.foleon.com/2021/jaaroverzicht/

Raad van Toezicht

Algemeen
Het Restauratiefonds kent een Raad van Toezicht (RvT) bestaande uit 5 leden.
Wegens het aflopen van de 2e zittingstermijn van de voorzitter en het vertrek van het RvT lid met het politiek/bestuurlijke profiel ontstaan er twee vacatures.

De samenstelling van de RvT dient zodanig te zijn dat de RvT in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen. Deze taken omvatten op hoofdlijnen: de werkgeversrol naar de bestuurder, de sparringpartner voor de bestuurder en het toezicht houden op de organisatie en de bestuurder.

De RvT is zodanig samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvT als een team kan opereren.

Diversiteit in de samenstelling RvT als geheel
• Evenwichtige spreiding man/vrouw.
• Redelijke spreiding in leeftijd.
• Goede spreiding overige achtergronden.
• Goede spreiding van deskundigheid, ervaring en vaardigheden, uitgaande van de geschiktheidsmatrix ten behoeve van de AFM.

Algemene uitgangspunten
• Affiniteit met het doel van het Restauratiefonds.
• Leden van de RvT hebben geen directe relatie met De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Autoriteit Persoonsgegevens of Autoriteit Consument & Markt.
• Inzicht in en vaardigheden om de rol van toezichthouder te vervullen, d.w.z. een goede balans tussen betrokkenheid en afstand en in staat om de wettelijke en statutaire taken te vervullen, alsmede uitgangspunten van good governance zoals gangbaar in Nederland.
• Leden van de RvT voldoen gezamenlijk en deels afzonderlijk aan de wettelijke eisen die bij de AFM vergunning horen, dit betekent o.a. financieel inzicht.
• Voldoende tijd om de gevraagde inzet te leveren.
• Het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de sector, alsook ten opzichte van de andere leden van de RvT, de bestuurder en andere stakeholders.
• Kan op hoofdlijnen het totale beleid beoordelen.
• Bestuurlijke, strategische en beleidsmatige ervaring en bekend met organisatieprocessen.
• Heeft een eigen netwerk en stelt dit op gepaste wijze ter beschikking.
• Is een samenwerker, met een open houding, oog voor omgeving, die bereid is tot zelfreflectie en goed kan luisteren.

Alle leden afzonderlijk (of gecombineerd bij één lid)
• Tenminste één lid met ervaring op het gebied van openbaar bestuur.
• Tenminste één lid met ervaring of relatie met Erfgoed, Cultuur of ruimtelijke ordening.
• Tenminste één lid met ervaring als werkgever/bestuurder.
• Tenminste twee leden die passen in het profiel van de Auditcommissie.
• Bij voorkeur een lid met ervaring op het gebied van IT en vastgoed.

Functieprofielen cultureel erfgoed en politiek/bestuurlijk

Wij zijn op zoek naar een voorzitter én een lid. De vacatures moeten gezamenlijk de portefeuilles cultureel erfgoed (bij voorkeur gebouwd monumentaal erfgoed) en politiek/bestuurlijk dekken. Om die reden heeft de invulling van de ene vacature invloed op de andere vacature en wordt er gestart met de werving van een voorzitter en volgt de invulling van de vacature lid van de Raad van Toezicht daarna.

Het politiek/bestuurlijke profiel vereist ervaring op lokaal, provinciaal of landelijk bestuurlijk niveau. Ervaring met ministeries en een netwerk in Den Haag is een pré. Het cultureel erfgoed profiel vereist ervaring in het erfgoeddomein en u weet wat er speelt op landelijk niveau.

Voor beide profielen geldt dat kandidaten aantoonbare financiële verantwoordelijkheid dragen/hebben gedragen, in of buiten de financiële sector.

Voor de voorzitter geldt tevens:
• Tijd en oprechte aandacht voor de organisatie.
• Ruime bestuurlijke ervaring.
• Representatieve/contactuele vaardigheden.
• Gezag binnen en buiten de organisatie.
• Goede ingang bij de politiek en landelijk bestuurlijk Nederland , liefst vanuit bestuurlijke ervaring met overheidsinstanties.

Aanbod

De leden van de RvT worden benoemd voor een zittingsduur van maximaal vier jaar en kunnen eenmalig worden herbenoemd. De sollicitatiecommissie bestaat uit leden van de RvT, De bestuurder heeft een adviserende rol.

Bezoldiging wordt vastgesteld door de RvT binnen de kaders van de WNT en wordt verantwoord in het jaarverslag. De vergoeding bedraagt € 11.488,– per jaar voor leden en € 22.978,– per jaar voor de voorzitter.

Het Restauratiefonds valt onder toezicht van de AFM. Voorafgaand aan de benoeming wordt er door de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. De formele benoeming gebeurt door schriftelijke goedkeuring door de minister van OC&W.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, managing consultant bij PublicSpirit. Heeft vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Dominique Heemskerk. Voor de voorzittersrol kunt u ook vooraf contact opnemen met de huidige voorzitter, Willemijn Maas. Dit kan eveneens via PublicSpirit. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie voor de functie van voorzitter RvT ontvangen wij graag uiterlijk 25 september as. Onder vermelding van vacaturenummer: 7788

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Globale planning procedure voorzitter RvT (7788):
Reactietermijn                                             : t/m 25 september
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit    : week 39 en 40
Presentatie sollicitaties kandidaten             : eind week 40
Selectiegesprekken (2 selectierondes)       : week 41 en 42
Referentieonderzoek                                   : week 43
Klikgesprek Raad van Toezicht                   : week 43/44
Voorgenomen benoeming                           : week 45
Toetsing geschiktheid door AFM                 : vanaf week 45
Benoeming door ministerie van OCW         : p.m.

Direct solliciteren