Lid Bestuur

Fonds 1818, Den Haag, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Fonds 1818 zoeken wij een Lid Bestuur met brede kennis van de financiële markten en ervaring met beleggen, waaronder duurzaam en verantwoord beleggen. Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Fonds 1818 geeft meer dan alleen geld. We ondersteunen, adviseren en inspireren.

Fonds 1818

Fonds 1818 is een vermogensfonds met oude wortels dat donaties geeft aan stichtingen en verenigingen voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de inwoners van de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Westland, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. De projecten bestrijken een breed terrein: welzijn, maatschappelijke opvang, financiële zelfredzaamheid, vrijwilligerswerk, zorg, sport, spel & bewegen, educatie, natuur & milieu en amateurkunst.

Fonds 1818 geeft geld, advies en begeleiding aan organisaties zonder winstoogmerk en groepjes buurtbewoners uit onze regio. Zij kunnen donaties bij ons aanvragen voor hun maatschappelijke projecten en deelnemen aan onze activiteiten. Fonds 1818 is een toegankelijk en benaderbaar fonds en zoekt waar dat kan samenwerking om initiatieven sterker te maken. Om meer te bereiken. Men vindt het fonds vaak op locatie en iedereen is welkom in ons pand en in de stadstuin. Die vormen de band met de oorsprong, een spaarbank. Maar wel één waar de kluis open staat, vol met ideeën en initiatieven om mensen en hun omgeving te ‘verrijken’. Aandachtsgebieden van Fonds 1818 zijn: lokaal verbinden, gelijke kansen, actieve betrokkenheid en leefbare buurten.

Het fonds heeft 22 medewerkers. De projectadviseurs behandelen de aanvragen voor donaties en geven donatieadvies aan de directie. Alleen bij grote donaties beslist het bestuur. De organisatie werft zelf geen fondsen. Donaties en andere uitgaven worden gedaan uit het rendement van het vermogen van het fonds. Prognoses voor dit rendement voor de komende jaren hebben het bestuur doen besluiten tot een substantiële reductie van de uitgaven die gedurende een aantal jaren wordt doorgevoerd.

Het kantoor van Fonds 1818 is in Het Nutshuis gevestigd. In Het Nutshuis worden tevens kantoren verhuurd. Daarnaast worden zalen verhuurd voor eenmalige gelegenheden. Achter Het Nutshuis bevindt zich de Nutstuin, een grote stadstuin.

Het afgelopen jaar is er aandacht gegaan naar het nog nadrukkelijker op de kaart zetten (positioneren) van Fonds1818 met een duidelijk profiel, het verzakelijken en verder professionaliseren van de organisatie. Ook is er effort gestoken in het optimaliseren van automatisering en de werkprocessen.

Meer informatie over de organisatie vindt u op www.fonds1818.nl en www.nutshuis.nl.

Bestuur

Het bestuur van Fonds 1818 bestuurt het fonds op hoofdlijnen en wordt daarin bijgestaan door de directeur. Het bestuur benoemt de directeur die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast is met de dagelijkse leiding aan Fonds 1818 en de uitvoering van het beleid.

Bij het bestuur ligt ook de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen van Fonds 1818. Ze wordt hierin bijgestaan door een Adviescommissie Beleggingen en de directeur. Over donaties van € 100.000,– of hoger besluit het bestuur. Volgens het directiereglement heeft de directie de bevoegdheid om zelfstandig te beslissen over donaties en garanties tot € 100.000,–.

Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling en stelt derhalve voorwaarden aan de deskundigheid van de bestuursleden, passend bij de missie en het beleid van stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen. In de statuten is bepaald dat de maximale zittingsperiode van bestuursleden negen jaar bedraagt. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd, waarna zij tot twee keer toe herbenoemd kunnen worden.

Het bestuur van Fonds 1818 bestaat uit vijf personen. De leden van het bestuur zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

 • de primaire taak van het bestuur is om het beleid van de organisatie vast te stellen en toezicht te houden op de uitvoering daarvan door de directeur en de staf binnen de grenzen van hun bevoegdheden en op de algemene gang van zaken;
 • het optreden als werkgever van de directeur. Het bestuur beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directeur;
 • het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. Het bestuur beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant;
 • het behandelen en besluiten over al dan niet goedkeuren van majeure besluiten;
 • het functioneren als strategisch klankbord voor de directeur: mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningvormende sfeer – met de directeur op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en op het gebied van samenwerking met andere organisaties.

 

Binnen het bestuur dienen naast een brede visie de volgende disciplines/ deskundigheden aanwezig te zijn:

 • bestuurlijk/maatschappelijk;
 • bedrijfskunde/organisatiekunde;
 • financieel-economisch;
 • juridisch;
 • kennis van en affiniteit met brede maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Van ieder lid van het bestuur wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar Fonds 1818.

Het is mogelijk dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen bij één persoon. Dit betekent dan ook dat bij de samenstelling van het bestuur vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft. Gezien het belang van de financiële continuïteit is de bedrijfseconomische knowhow vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld.

Profiel algemeen

 De leden van het bestuur vormen samen een multidisciplinair team. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht.
Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij moeten sturen en kunnen de juiste vragen stellen.

 

De volgende kwaliteiten dienen in het bestuur in zijn totaliteit goed vertegenwoordigd te zijn:

 • brede maatschappelijke betrokkenheid, betrokken bij het werkgebied van Fonds 1818 (woonachtig of werkzaam), een relevant netwerk;
 • ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
 • vaardigheid in het samenwerken als team en voldoende tijd voor het uitoefenen van de functie;
 • besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
 • het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
 • het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • het kunnen werken in teamverband, openstaan voor de mening van anderen;
 • moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de leden van het bestuur moeten durven de lastige vragen te blijven stellen (ook als zij daar aanvankelijk alleen in staan), durven in te grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
 • ervaring in het omgaan met financiële- en andere managementinformatie, zoals jaarrekeningen, begrotingen en beleidsstukken;
 • inzicht in het functioneren van de organisatie;
 • een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling.

 

Daarnaast streeft het bestuur naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Leden van het bestuur mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met Fonds 1818. De beleidslijn is dat leden van het bestuur woonachtig zijn in het gebied. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken maar er dient in ieder geval een sterke band met de regio te zijn.

Profiel specifiek

Bij het bestuur ligt ook de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen van Fonds 1818. Twee van onze bestuursleden maken deel uit van deze commissie. De andere commissieleden zijn directeur Sanne ten Bokkel Huinink en extern deskundige Anne Gram. Het bestuurslid dat we zoeken neemt deel aan deze commissie (ACB).

Voor deze vacature zoeken wij bij voorkeur kandidaten die woonachtig zijn in de regio. In het bestuur is betrokkenheid bij de stad Den Haag al ruimschoots aanwezig. Ook streven wij naar diversiteit in het bestuur. Gezien de huidige teamsamenstelling worden vrouwen in het bijzonder uitgenodigd te solliciteren.

U dient te beschikken over:

 • brede kennis van de financiële markten;
 • ervaring met beleggen waaronder duurzaam en verantwoord beleggen;
 • kunnen meepraten over investeren in onroerend goed en exploitaties;
 • bestuurlijk niveau;
 • kunde om verbinding te maken naar diverse betrokkenen;
 • een flexibele agenda waardoor u snel te bereiken bent en beschikbaar wanneer nodig.

 

Vanuit betrokkenheid en affiniteit bij het werk van Fonds 1818 wordt u na het inwerken als een inspirerend en deskundig lid van het bestuur ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn of haar mening geeft.

Qua persoonsprofiel bent u gericht op verbinding en heeft u een groot empathisch vermogen. In uw optreden bent u een teamspeler, sterk gericht op samenwerking en samenhang. Verder bent u een gewaardeerd, krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner. Als lid van het bestuur bent u aanspreekbaar, toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. U hebt een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en bent doortastend in het bereiken van resultaten.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid tot twee maal een verlenging van drie jaar.
Informatie over de honorering van de leden kunt u opvragen bij PublicSpirit.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Femke van der Wilk, beiden via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7706) en een cv indienen. Indien de sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

 

Planning

 • Reactietermijn : t/m 24 september
 • Bespreken longlist van kandidaten : 29 september
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : online, week van 26 september en 3 oktober
 • Bespreken shortlist van kandidaten : 14 oktober
 • Selectiegesprekken : 24 oktober
 • Benoeming : Eind oktober

Direct solliciteren