Twee leden Raad van Toezicht

Consumentenbond, Den Haag, Zuid-Holland
In de Raad van Toezicht van de Consumentenbond ontstaat door vertrek/aflopende termijnen ruimte voor drie nieuwe leden. Eén vacature ontstaat per eind 2022 en de andere twee per einde 2023. Voor de 2 vacatures per eind 2023 zoeken wij kandidaten met de volgende kennisgebieden (of een combinatie daarvan) : juridisch, HRM, governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen, belangenbehartiging en/of PA. De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

“De Consumentenbond beschermt en verbetert consumentenrechten en zorgt voor eerlijkere, veiligere en duurzamere markten. En dat al bijna 70 jaar. Ik vind het echt een voorrecht om voor zo een belangrijke en impactvolle organisatie te mogen werken.” (Sandra Molenaar, algemeen directeur)

Consumentenbond

“Sinds november 2021 mag ik de Raad van Toezicht voorzitten. Het is interessant en inspirerend om met mijn collega’s, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise, bij te kunnen dragen aan de belangrijke activiteiten van de Consumentenbond.”
Lousewies van der Laan, voorzitter Raad van Toezicht

De Consumentenbond, opgericht in 1953, is een vereniging met ruim 400.000 leden. Al bijna 70 jaar heeft de Consumentenbond een unieke positie in de maatschappij: ‘Wij zijn van en voor consumenten. Samen zorgen we dat consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben. We maken markten eerlijk en veilig. Zonder winstoogmerk.’ Dat schept verantwoordelijkheden, voor de organisatie en iedereen die er werkt.

 

De kernwaarden zijn dan ook: eerlijk, samenwerkend en ondernemend.

 

Bij alles wat de Consumentenbond doet, staat hij onvoorwaardelijk naast en achter de consument. Iedereen moet met gemak en zekerheid producten en diensten kunnen kopen en gebruiken in een eerlijke en veilige markt. De Consumentenbond helpt ook door moeilijke keuzes makkelijk te maken. Hij beïnvloedt regelgeving, ziet toe op de naleving daarvan, stelt misstanden aan de kaak, voorkomt problemen en lost ze op. De Consumentenbond biedt informatie en complete dienstverlening in alle fasen van het koopproces.

De Consumentenbond is een non-profitorganisatie zonder aandeelhouders en zonder winstoogmerk. Hij ontvangt geen algemene subsidie, wel incidenteel om bijvoorbeeld een bepaald onderzoek kostendekkend te kunnen uitvoeren. De Consumentenbond accepteert geen vergoedingen die de onafhankelijkheid in gevaar kunnen brengen. Alle inkomsten, die voor driekwart afkomstig zijn uit lidmaatschapsgelden, besteedt de Consumentenbond aan het werk voor consumenten.

Er is een strategische keuze gemaakt om het lidmaatschap als de belangrijkste toekomstige relatievorm te blijven zien. In 2020 heeft de Consumentenbond een nieuwe lidmaatschapsstructuur geïntroduceerd: gedifferentieerd in prijs en inhoud, laagdrempelig en relevant. De nieuwe lidmaatschappen zijn ontworpen vanuit voorspellingen over de behoeften van toekomstige leden en om zo een grotere doelgroep aan te kunnen spreken.

Voor de Consumentenbond staat 2022 in het teken van de uitvoering van de nieuwe strategie 2022-2024. De Consumentenbond streeft ernaar een onmisbare en waardevolle organisatie te zijn voor consumenten om de beste keuzes te maken, recht te halen op te komen voor de belangen van consumenten. Om dat te realiseren wordt het huidige aanbod van activiteiten tegen het licht gehouden. Daarin worden keuzes gemaakt en ook verbreding gezocht in het licht van de geformuleerde strategie, om toenemend relevant te zijn en blijven voor de leden.

De Consumentenbond is een vereniging met getrapte vertegenwoordiging: de algemene ledenvergadering wordt gevormd door de Bondsraad, waarin maximaal 75 leden van de vereniging zitting hebben. De Bondsraad bestaat op dit moment uit circa 50 leden. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten.

De Consumentenbond heeft een omzet (2021) van ruim 38 miljoen euro en de ledenstand sluit eind 2021 op ruim 434.000 leden, ongeveer 11.000 meer dan eind 2020. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van ongeveer 1,4 miljoen.

In 2019 is de werkorganisatie met ongeveer 200 medewerkers, overgegaan op een nieuwe manier van werken, geïnspireerd op holacratie. Kenmerkend hiervoor is dat het bureau zelforganiserend en multidisciplinair werkt, vanuit rollen in plaats van functies. De organisatie is ingericht in flexibele cirkels, met meerdere disciplines bij elkaar. De organisatie kent geen afdelingen meer en er wordt gewerkt vanuit een hiërarchie van doelen in plaats van functies. Dat leidt tot een efficiëntere en wendbare, maar ook tot een fijne en inspirerende werkplek voor huidige en toekomstige medewerkers. Dit laatste wordt door de resultaten van het medewerkers-waarderingsonderzoek onderstreept.

De algemeen directeur, Sandra Molenaar, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Consumentenbond. Zij legt daarvoor verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De door de Bondsraad verkozen Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak toezicht houden op de directie, de uitvoering van de strategie en het goed functioneren van de organisatie. Jaarlijkse goedkeuring van de Raad van Toezicht is nodig voor de strategienota, het jaarverslag, de jaarrekening, het bestuursverslag en de jaarbegroting inclusief de onderliggende plannen. De voorzitter van de Raad van Toezicht is ook voorzitter van de Consumentenbond.

De Raad van Toezicht informeert de Bondsraad over de genomen besluiten en legt elk jaar schriftelijk verantwoording af over zijn werkzaamheden. Daarnaast onderhoudt de Raad van Toezicht nauwe contacten met de directie en monitort de activiteiten en ontwikkeling van de organisatie en hoe dat past binnen de door de Bondsraad vastgestelde kaders. De zittingsduur van de leden is maximaal 2 termijnen van 4 jaar.

De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van zijn werk in gezamenlijkheid acteert. De Raad van Toezicht kent twee commissies die de werkzaamheden voorbereiden en de raad adviseren: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Een goede balans en samenkomst van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het gezamenlijke inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de raad als team. Als algemene randvoorwaarde geldt dat de Consumentenbond diversiteit nastreeft binnen de Raad van Toezicht. Daaronder valt onder meer een evenwichtige sekseverdeling en een spreiding over de diverse relevante leeftijdscategorieën. Daarnaast kan de Raad van Toezicht ook de culturele/etnische achtergrond van mogelijke kandidaten mee laten wegen.

Elke individuele 1toezichthouder voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor het eigen functioneren en is bereid zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen.

Als toezichthouder is het van belang dat de kandidaat rolbewust is en kan werken in de driehoek van de organen Bondsraad, Raad van Toezicht en de directie die verantwoordelijk is voor de werkorganisatie. De kandidaat is onafhankelijk als intern toezichthouder en in staat de juiste vragen te stellen vanuit betrokkenheid met de organisatie. Hij/zij kan in de klankbordrol de directie constructief ondersteunen vanuit een eigen expertise, maar met oog voor de rol van de Consumentenbond in een veranderende samenleving.

Algemeen profiel leden

Kwaliteitscriteria en profielkenmerken die gelden voor de individuele leden:

 • aantoonbare affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van de Consumentenbond;
 • aantoonbare affiniteit met het verenigingskarakter en de verenigingsstructuur van de Consumentenbond;
 • aantoonbaar vermogen tot samenwerking in teamverband;
 • aantoonbaar analytisch vermogen;
 • ervaring met beleidsontwikkeling enerzijds en beleidstoezicht anderzijds;
 • bereidheid voldoende tijd ter beschikking te stellen (maximaal 4 uur per week);
 • onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties; gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid.

 

De criteria geldend voor de combinatie van de verschillende leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van de Consumentenbond;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij een vereniging, in het bedrijfsleven, zakelijke dienstverlening of in de onderzoekswereld;
 • ervaring op het gebied van nieuwe media en technologie;
 • het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • het beschikken over financieel inzicht en ervaring in algemene bedrijfsvoering;
 • ervaring met marketing en communicatie bij voorkeur ook in ledenwerving;
 • beschikken over een relevant netwerk (maatschappelijk, politiek, bestuurlijk);
 • juridische kennis;
 • internationale ervaring;
 • toezichthoudende ervaring is een pré, maar niet voor alle leden vereist.

 

Specifiek profiel

In de Raad van Toezicht ontstaat door vertrek/aflopende termijnen ruimte voor drie nieuwe leden. Eén vacature ontstaat per eind 2022 en de andere twee per einde 2023.

Kijkend naar de gedefinieerde relevante kennisgebieden, de belegde expertise, de samenstelling van de commissies en de behoeften van de directie, dan werven we voor de volgende profielen:

Profiel 1: IT / digitalisering / algemeen financieel / risicomanagement

Voor de vacature per eind 2022 zoeken we kandidaten die kennis, ervaring en inzicht meenemen op de onderwerpen:

 • digitale business en consumer innovatie/ digital transformation;
 • risicomanagement;
 • cyber security;
 • technologie;
 • algemeen financieel.

Daarnaast heeft u ondernemerszin en zakelijk inzicht, opgedaan door ervaringen in het bedrijfsleven. U kent de business to consumers markt. U zult zitting hebben in de auditcommissie.

Heeft u interesse in profiel 1, klik dan hier voor de desbetreffende vacaturepagina.

 

Profiel 2 en 3: 

Voor de twee vacatures per einde 2023 zoeken we als toevoeging naar de volgende kennisgebieden (of een combinatie daarvan):

 • juridisch;
 • HRM/belangenbehartiging (in zelfsturende organisaties);
 • governance;
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • belangenbehartiging;
 • politiek-bestuurlijke ervaring / Public Affairs (PA)

Benoeming en vergoeding

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog een periode van vier jaar. De vergoeding van een lid Raad van Toezicht bedroeg in 2021 € 10.311,– exclusief btw.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Femke van der Wilk via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot 5 september 2022.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7838) en een cv indienen.
Wanneer de sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Planning:

 • Reactietermijn : tot 5 september
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : eind augustus en begin september
 • Bespreken shortlist van kandidaten : 15 of 16 september
 • Selectieronde bij de Consumentenbond : ma. 26 september
 • Kennismaking en advies OR : week 42
 • Voordracht aan Bondsraad : week 42
 • Benoeming door Bondsraad : december

 

De exacte data volgen zo spoedig mogelijk.

Direct solliciteren