Loco-provinciesecretaris/plv. directeur. Tevens concernmanager domein Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO)

Provincie Utrecht, Utrecht
Provincie Utrecht zoekt een loco-provinciesecretaris/plv. directeur, tevens concernmanager domein Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO). Je kunt reageren tot en met zondag 4 september a.s. (ref.nr. 7824).

Provincie Utrecht is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie en een hoog kennisniveau. De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland.

Wij zoeken een loco-provinciesecretaris/plv. directeur.
Tevens concernmanager domein Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO)

• 36 tot 40 uur per week.
• Functieschaal 16 – max. € 8.651,– bruto per maand en een IKB van 21,82%.
• Contract voor bepaalde tijd met intentie tot een vast dienstverband.

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een provincie met een mooi landschap, diversiteit van steden en dorpen en veel cultureel erfgoed. De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie en een hoog kennisniveau. De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland.

Omdat Utrecht zo aantrekkelijk is, groeit de regionale economie en stijgt het aantal inwoners. Dat biedt veel kansen, maar ook uitdagingen. De bereikbaarheid en de woningbouw staan onder druk en er wordt intensiever gebruik gemaakt van de ruimte. Hoe gaan we om met die krappe ruimte, sociale effecten en uitdagende transities? Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en de groei zo te faciliteren, dat de kwaliteit van de ruimte in Utrecht behouden blijft.

Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het bestuur en de medewerkers van de provincie met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. We zetten onze deskundigheid in, bieden ruimte aan anderen en pakken waar nodig de regie. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht, nu en in de toekomst, fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom spelen we slagvaardig in op de ontwikkelingen in de samenleving en zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

De organisatie

Onze maatschappelijke opgaven zijn veranderlijk in tijd en overstijgen de grenzen van de provincie Utrecht. We willen ons werk dan ook steeds doen op de manier, het moment en in de samenhang waarin ze optimaal effect bereiken voor de maatschappelijke vraagstukken die wij willen oplossen.

Recente en actuele ontwikkelingen – zoals de Omgevingswet, diverse grote (bestaande en nieuwe) transitievraagstukken – stellen nieuwe eisen aan de provinciale organisatie. Het vraagt om toekomstbestendig inrichten en organiseren van ons werk. We werken daarom aan een planmatige doorontwikkeling van de organisatie; op het terrein van inrichting, sturing en cultuur.

Naast de lijnsturing werken we ook opgavegericht aan concernbrede opgaven. Dergelijke opgaven zijn ingericht om belangrijke (strategische) thema’s en ontwikkelingen op te pakken. De opgavemanagers sturen als ambtelijk opdrachtgever deze concernopgaven aan en hebben een rechtstreekse relatie met het bestuur en het maatschappelijk veld.

Voorbeelden van dergelijke opgaven zijn: Energietransitie, Verstedelijkingsopgave, Stikstofaanpak, Circulaire economie, Heroriëntatie strategie OV-bedrijf, Perspectief Veenweidegebied en Gezonde leefomgeving. Ook voor de interne organisatie werken we met een aantal concernopdrachten; zoals het versterken van het strategisch vermogen, datagedreven provincie en organisatieontwikkeling.

De 35 lijnteams zijn ondergebracht in vijf domeinen: Bedrijfsvoering (BDV), Mobiliteit (MOB), Stedelijke Leefomgeving (SLO), Landelijke Leefomgeving (LLO) en Bestuurs- en directieondersteuning (BDO).

De provinciesecretaris/algemeen directeur en vijf concernmanagers vormen samen het concernmanagementteam (CMT). De concerncontroller is vanuit zijn adviesrol agendalid van het CMT.

We zoeken voor onze organisatie een loco-provinciesecretaris/plv. directeur die tevens concernmanager is van het domein BDO.

Het domein

Onze organisatie is in ontwikkeling. De maatschappelijke opgaven en samenwerking worden immers complexer en de toekomst in toenemende mate onvoorspelbaarder. Goed kunnen omgaan met die onzekerheid, tijdig de juiste verbindingen weten te leggen en tegelijkertijd op een zinnige manier langjarig kunnen plannen, vraagt om een duidelijkere invulling van strategie, kennisontwikkeling en vaardigheden. Deze rol wordt veelal opgepakt vanuit het domein BDO, maar het vraagt een doorontwikkeling van dit domein, zodat het strategisch vermogen van de organisatie versterkt wordt. Van de nieuwe concernmanager wordt verwacht om invulling te geven aan deze ontwikkeling.

Het domein BDO bestaat uit 134 medewerkers en vier teams. Het domein adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van de provincie Utrecht. Het domein kent een aantal kernopgaven: advisering over bestuurlijke aangelegenheden; coördinatie op de activiteiten in Europa; ondersteuning van bestuur en management; (corporate) communicatie; en de uitvoering van interbestuurlijk toezicht. Strategie is daarbij een belangrijke pijler, waar wij ons continu op ontwikkelen. Wij zijn betrouwbaar en kritisch in onze advisering en ondersteuning. Voor het aansturen van complexe opgaven leveren wij ervaren mensen.

De functie

We zoeken iemand die in staat is de doorontwikkeling van de organisatie mee vorm te geven en te borgen. Iemand die zichtbaar en verbindend is met visie, daadkracht, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Die vertrouwen geeft en leiderschap toont. Daarnaast zijn bereikbaarheid voor het management en persoonlijke aandacht en waardering voor de medewerkers belangrijke aandachtspunten. Als lid van het CMT ben je medeverantwoordelijk voor de gehele organisatie.

Je draagt op basis van een in de tijd wisselende portefeuilleverdeling bij aan de sturing van het concern als één samenhangend geheel. In jouw rol zet jij op hoofdlijnen mede de inhoudelijke koers uit en vertegenwoordig je de provincie ook extern op strategisch niveau.

Je werkt aan de optimalisering van de onderlinge samenhang en verbinding tussen de domeinen. Jij legt hierbij de nodige bestuurlijke verbindingen. Dit vraagt een stevige manager die verbindend werkt. Een teamspeler; iemand die accepteert dat onderdelen van de concernbrede managementverantwoordelijkheid zijn ondergebracht bij andere leden van het CMT.

Je bent verantwoordelijk voor de producten van jouw domein en je zorgt voor kwaliteit en betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering binnen BDO. Je zorgt ook voor een goede regulering van de werkdruk en ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Je bent een kundig en onafhankelijk denkend adviseur die tegenspraak geeft en stimuleert. Je laat ontwikkelingen niet op hun beloop, maar je voelt je verantwoordelijk en je stelt je proactief op.

Jij geeft direct leiding aan de teamleiders van de onder jou vallende teams uit het domein BDO. Soms kun je ook zelf de rol van ambtelijk opdrachtgever vervullen voor concernopdrachten of opdrachten binnen het domein.

Als loco-provinciesecretaris/plv. directeur ben je de eerste vervanger van de provinciesecretaris/algemeen directeur, als eerste adviseur van het college van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning. Niet alleen op momenten dat zij er niet is, maar ook daarbuiten zal in die rol een beroep op je worden gedaan.

Jouw profiel

Wij verwachten dat jij:

 • stuurt en verbindt vanuit een strategische visie, op inhoud maar vooral op proces;
 • beschikt over een afgeronde academische opleiding;
 • aantoonbare ervaring hebt in een verantwoordelijke positie in het management van een grote overheidsorganisatie;
 • bij een vergelijkbare organisatie aantoonbaar succesvol bent geweest in het ontwikkelen van een organisatie met aandacht voor de mensen daarbinnen;
 • aantoonbare leiderschapskwaliteiten hebt en ervaring met het aansturen en ontwikkelen van professionals;
 • aantoonbare ervaring hebt met opgavegericht werken;
 • in staat bent om onderwerpen die een grote politieke en maatschappelijke gevoeligheid kennen, snel te doorgronden;
 • gevoel hebt voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en het krachtenveld waarin het domein en het concern functioneren en dat je vaardig bent in het omgaan met tegengestelde politieke en maatschappelijke belangen;
 • ervaring hebt met project-, programma-, en procesmanagement.

Jouw persoonlijkheid

 • Je bent een stevige manager met uitstraling die zijn/haar visie realiseert door besluitvaardig, overtuigend en verbindend te werken, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
 • Je bent omgevingsbewust, hebt visie en het vermogen om die visie uit te dragen en ernaar te handelen.
 • Je handelt strategisch en bent inhoudelijk op hoofdlijnen op de hoogte, zonder je in details te verliezen of te laten opslokken door dagelijkse issues.
 • Je bent een teamspeler die initiatief neemt en verantwoordelijkheid wil dragen voor concernbrede vraagstukken.
 • Je bent in staat om respectvol te confronteren en zaken bespreekbaar te maken.
 • Je hebt overtuigingskracht en een goede politieke en bestuurlijke antenne.
 • Je bent gericht op ontwikkeling: van jezelf, van (de mensen binnen) je domein, van het concernmanagementteam waarin je opereert en van de totale organisatie.
 • Je bent zichtbaar, benaderbaar en maakt gemakkelijk verbinding met collega’s binnen en partners buiten de organisatie.
 • Je waardeert de inzet van collega’s, maar stuurt tegelijkertijd scherp op afspraken en besluiten.
 • Je toont eigenaarschap over de keuzes die we maken, communiceert daar helder over en handhaaft waar nodig.

Wat bieden wij?

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Jij vormt de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

De organisatie is in ontwikkeling en we groeien. We maken een professionaliseringsslag en daarbij wordt er van ons ook een rol verwacht in meer inhoudelijke en maatschappelijke thema’s.

Naast uitdagend werk bieden wij jou:

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 36 – 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van maximaal € 8.651,– bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur per week (schaalniveau 16);
 • een Individueel Keuze Budget van 21,82% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met maximaal 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • een goede pensioenopbouw;
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,– per vijf jaar;
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de Utrecht Academie;
 • sinds 2022 werken we hybride. Werkzaamheden worden daar verricht waar dat het beste past, op kantoor of – digitaal – op afstand. Om ook thuis goed te kunnen werken kunnen medewerkers van de provincie Utrecht thuiswerk-meubilair bestellen;
 • tot slot hecht de provincie Utrecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie geven over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Miriam Oosterwijk, directeur PublicSpirit, of Annemieke Hoefakker, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je terecht bij Diana de Groot, projectassistente. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (033) 445 9050. Je kan PublicSpirit ook e-mailen via info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je wordt verzocht te reageren voor maandag 5 september aanstaande.

Jouw sollicitatie kan je indienen via onze website www.publicspirit.nl.
Vanuit de vacature op de website kan je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen (onder vermelding van vacaturenummer 7824).

Indien jouw sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij je contact met PublicSpirit op te nemen.

Planning:

 • Plaatsing vacature : 27 juli 2022
 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 37-38
 • Shortlist presentatie : week 38
 • Selectiegesprekken bij provincie Utrecht : week 39
 • Benoeming : aansluitend
 • Start nieuwe loco-provinciesecretaris/plv. directeur : uiterlijk 1 januari 2023

NB het uitvoeren van een screening maakt onderdeel uit van de procedure. Daarnaast kan een assessment deel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren