Lid Raad van Toezicht, Juridisch profiel

Stichting Meerwerf Basisscholen, Den Helder, Noord-Holland
In verband met het einde van de zittingstermijn zoeken wij voor Stichting Meerwerf Basisscholen een lid Raad van Toezicht met expertise op juridisch gebied die tevens bekend is met de codes en regelgeving binnen het onderwijs. U kunt reageren tot en met zaterdag 20 augustus a.s. (ref.nr. 7806).

De toekomst begint in onze klas

In verband met het einde van de zittingstermijn van twee van de vijf leden van de Raad van Toezicht zoeken we een financieel en een juridisch specialist die de komende jaren toezicht willen houden op de continuïteit van de Stichting en het functioneren van het bestuur en de organisatie.

De organisatie

Stichting Meerwerf Basisscholen is de stichting voor openbaar basisonderwijs in Den Helder. De stichting voert het bestuur van 10 scholen die samen het onderwijs verzorgen voor ca. 1.750 leerlingen. Het bieden van kwalitatief hoogstaand en innovatief inspirerend openbaar onderwijs voor alle basisschoolleerlingen van Den Helder en Julianadorp is de missie van Meerwerf Basisscholen. Meer informatie over de Stichting en de scholen vindt u op www.meerwerf.nl.

Het besturingsmodel van Meerwerf Basisscholen kent een scheiding van bestuur en intern toezicht volgens de branchecode “Goed bestuur”. De bestuurder heeft de algemene leiding, ontwikkelt nieuw beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hij wordt ondersteund door een stafbureau. Het operationeel management van Meerwerf Basisscholen bestaat uit de bestuurder, ondersteund door de schooldirecteuren. Op elke school is een directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de kwaliteit van het onderwijs.

De Raad van Toezicht ziet toe hoe de bestuurder door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de stichting – het leveren van kwalitatief goed openbaar primair onderwijs in de gemeente Den Helder – realiseert. Op basis van vooraf vastgestelde doelen legt de bestuurder verantwoording af over het gevoerde beleid en stelt op deze wijze de Raad van Toezicht in staat zijn toezichthoudende rol te vervullen. Op zijn beurt verantwoordt de Raad van Toezicht zich over zijn werkzaamheden aan iedereen die betrokken is bij Meerwerf Basisscholen.
Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht de begroting en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, goedkeurt.

Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de gemeenteraad van Den Helder, op voordracht van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf bestaat uit 5 leden.

Werkzaamheden Raad van Toezicht
Het aantal reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht bedraagt zes per schooljaar. In deze vergaderingen informeert de bestuurder de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid in de afgelopen periode. De Raad van Toezicht kan de bestuurder daarbij van advies dienen. In deze vergaderingen neemt de Raad van Toezicht tevens besluiten over onderwerpen die aan de Raad zijn voorbehouden. Daarnaast kunnen incidentele bijeenkomsten plaatsvinden, bijvoorbeeld aan de hand van een thema. Ook zijn er aparte bijeenkomsten van de diverse commissies.

Twee maal per jaar pleegt de Raad van Toezicht overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Meerwerf en met het directieberaad.

De Raad van Toezicht onderhoudt bilaterale contacten met belangrijke stakeholders, zoals het gemeentebestuur van Den Helder.

Werkwijze Raad van Toezicht
De RvT voert zijn taken (toezicht, advisering en controle) uit via zijn commissievergaderingen, door het deelnemen aan bijeenkomsten van Meerwerf, door het afleggen van schoolbezoeken, door het houden van overlegbijeenkomsten met de GMR en de bestuurder en door individuele gesprekken met de bestuurder en relevante stakeholders.

Binnen de Raad van Toezicht zijn 3 commissies ingesteld: de auditcommissie, de commissie onderwijs & kwaliteit en de remuneratie- en governance-commissie. Van belang is dat dankzij de commissies alle leden van de RvT in de gelegenheid zijn de bestuurder op specifieke taken en verantwoordelijkheden nader te bevragen. In de commissies wordt dieper ingegaan op materie die in reguliere vergaderingen van de RvT vraagt om geïnformeerde besluitvorming.

Overig
De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. (VTOI). De leden van de Raad van Toezicht maken gebruik van de educatiemogelijkheden van de VTOI alsook van andere deskundigheidsbevorderingskanalen.

Profielschets leden Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht als geheel
Het algemeen profiel van de (volledige) Raad van Toezicht dient te waarborgen dat de samenstelling zodanig is dat:

 • er affiniteit is met openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs;
 • leden het doel van de stichting zoals omschreven in de statuten, missie, ambitie en strategie van de organisatie onderschrijven;
 • leden loyaal meewerken aan het bereiken van de doelstellingen van respectievelijk de stichting en de scholen die door de stichting in stand worden gehouden;
 • een brede maatschappelijke binding en relevante functionele netwerken worden bereikt;
 • diversiteit van maatschappelijke en culturele achtergronden en omstandigheden aanwezig is;
 • leden tezamen beschikken over een combinatie van specifieke kennis op de relevante ervaringsgebieden: openbaar bestuur / financiën / onderwijs of onderwijs gerelateerde dienstverlening / bedrijfsvoering / communicatie & marketing / huisvesting / human resource management / recht;
 • adequaat wordt voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur;
 • leden zich bij het vervullen van de taak richten naar het belang van de stichting, het belang van de scholen en het belang van de samenleving;
 • te allen tijde onafhankelijk, professioneel, deskundig en volgens zorgvuldige procedures wordt gehandeld;
 • wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van interne en externe stakeholders.

Van het allergrootste belang hierbij is dat de RvT als team functioneert.
Daarbij gelden de volgende vereisten:

 1. Binnen de RvT is sprake van transparantie, vertrouwen en een open communicatie.
 2. Binnen de RvT is sprake van heterogeniteit wat betreft maatschappelijke positie, ervaring, geslacht en etniciteit.
 3. De RvT als geheel beschermt zijn leden tegen individueel optreden van leden van de RvT.

 

Algemene profielschets individuele Leden Raad van Toezicht
Elk lid van de RvT dient een bijdrage te kunnen leveren aan het algemeen profiel van de RvT en kwaliteiten en eigenschappen te bezitten zoals genoemd in het algemeen profiel van de RvT.

Daarnaast moet elk lid van de RvT:

 • een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten hebben;
 • oog hebben voor de (mogelijke) ontwikkeling van de Stichting als geheel en van de scholen afzonderlijk;
 • snel overzicht en inzicht kunnen verwerven;
 • beschikken over kwaliteiten op het terrein van samenwerking en het motiveren en activeren van anderen;
 • de hoofdlijnen van beleid kunnen beoordelen;
 • oog hebben voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten;
 • bestuurlijke ervaring hebben, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke positie;
 • beschikken over strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot de organisatie;
 • een relativerende instelling hebben;
 • rolbekwaam handelen en doortastend beslissingen nemen;
 • informatie kunnen beoordelen op kwaliteit;
 • beslissingen of meningen kunnen beargumenteren;
 • beschikken over het vermogen tot kritische zelfreflectie en zelfcorrectie;
 • onafhankelijk en onbevangen zijn;
 • voldoende tijd hebben voor werkzaamheden van een RvT.

 

Aanvullende profielschets voor vacatures leden van de RvT Meerwerf

De Raad van Toezicht van Meerwerf zoekt:

 • een lid met aantoonbare expertise op het gebied van financiën en
 • een lid met expertise op juridisch gebied (bekend met de codes en regelgeving binnen het onderwijs).

Beiden zijn bekend met onderwijsinnovatie en hebben affiniteit dan wel ervaring met een toezichthoudende rol binnen het onderwijs of hieraan gerelateerde organisaties.
Met inachtneming van de positie van de vrouw worden vrouwelijke kandidaten uitdrukkelijk uitgenodigd en de voorkeur gegeven bij gelijke geschiktheid.
De wortels binnen de Helderse of aanpalende gemeenschap zijn een pre.
De voordracht voor de benoeming vindt plaats door de Raad van Toezicht.

Arbeidsvoorwaarden

De RvT kent een bezoldigingsregeling van € 6.000,- per jaar en gaat uit van een inzet van gemiddeld tenminste 1 dagdeel per maand voor leden en 2 dagdelen per maand voor de voorzitter.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure en solliciteren

U kunt reageren tot en met zaterdag 20 augustus a.s.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Via onderstaand sollicitatieformulier kunt u een motivatiebrief en een cv uploaden.
Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7806 (Juridisch profiel).

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Globale planning van de procedure:

 • reactietermijn : t/m za. 20 augustus
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PublicSpirit : week 34 en 35
 • presentatie cv’s kandidaten bij Meerwerf : week 36
 • 1e selectieronde bij Meerwerf : week 37
 • 2e selectieronde bij Meerwerf : week 38
 • referentiecheck : week 38/39
 • voordracht benoeming binnen RvT : eind september
 • beoogde benoeming door de gemeenteraad : december 2022
 • startdatum : 1 januari 2023

 

Direct solliciteren