Lid Raad van Commissarissen

Veenvesters, Veenendaal, Utrecht
Voor Veenvesters zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen met een vastgoed profiel. U kunt reageren tot en met vrijdag 12 augustus a.s. (ref.nr. 7833)

Veenvesters, de fusieorganisatie van Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting, is dé volkshuisvester voor de Veenendalers

Veenvesters

Meer dan een eeuw lang opereerden Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting (VWS) zelfstandig naast elkaar in Veenendaal. Vier jaar geleden vierden beide organisaties nog het 100-jarig bestaan. Maar op 2 juni jl. was de fusie een feit en gaan ze nu samen verder als één organisatie: Veenvesters.

Door kennis, ervaring en middelen te bundelen kunnen Patrimonium en VWS meer investeren in nieuwe, betaalbare woningen, verduurzaming van bestaande woningen en een leefbare woonomgeving. De fusie leidt tot een professionele, financieel robuuste organisatie die minder kwetsbaar en beter wendbaar is.

Veenvesters heeft zo’n 9.700 verhuureenheden, voornamelijk in Veenendaal (ook enkele woningen in Rhenen en Scherpenzeel).

De missie van de fusieorganisatie bestaat uit een aantal bestanddelen:
De fusieorganisatie is dé volkshuisvester voor de Veenendalers. Zij borgt dat mensen die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien in Veenendaal betaalbaar en goed kunnen wonen, met fijne dienstverlening en in een prettige omgeving. De organisatie is daadkrachtig, is toekomstgericht en heeft aantrekkingskracht op talent.

De fusieorganisatie heeft daarbij specifieke aandacht voor iedereen die niet zelfstandig in staat is om in woonruimte te voorzien. Dit betekent naast sociale huur en (extra) kwetsbare doelgroepen ook middeninkomens. En dit betekent naast goed sociaal en technisch beheer ook veel energie in het realiseren van meer woningen. De fusieorganisatie werkt hiervoor samen met verschillende partners in het sociaal domein, de zorg en de gemeente, en is creatief in het gebruiken van de regelruimte hiervoor.

Veenvesters heeft een investeringsprogramma van gemiddeld ten minste 50 miljoen euro per jaar en staat de komende vijftien jaar – naast het realiseren van goede klantdienstverlening – voor de volgende opgaven:

 • herstructurering van een significant deel van de portefeuille (circa 1.250 woningen);
 • een significantie nieuwbouwopgave (circa 2.200 woningen);
 • renovatie van circa 1.600 woningen;
 • verduurzaming van het bezit;
 • een herkenbare bijdrage aan sociale vraagstukken en leefbaarheid in Veenendaal (samen met maatschappelijke partners en gemeente);
 • borging van de financiële soliditeit voor de kortere en langere termijn.

 

Meer informatie is te vinden via de website: www.veenvesters.nl. Via het secretariaat van PublicSpirit (info@publicspirit.nl) is op aanvraag een houtskoolschets beschikbaar met uitgebreide informatie over de fusie organisatie.

De Raad van Commissarissen

De kerntaken van de RvC zijn de volgende:

 • De raad oefent toezicht uit op de besturing en het beleid van het bestuur, de realisatie van de doelstellingen en op de algemene gang van zaken in de stichting en daarmee verbonden deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden.
 • De raad is werkgever van de directeur-bestuurder.
 • De raad dient als klankbord voor het bestuur.

 

De leden van de RvC dienen allen aan een aantal algemene functie-eisen te voldoen. Daarnaast zullen in de raad diverse deskundigheden aanwezig zijn teneinde het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken, waarbij diversiteit leidt tot goede gesprekken vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven.

De raad komt tenminste 8 maal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Daarnaast zijn er nog vergaderingen van de auditcommissie, remuneratiecommissie, commissie maatschappij, themabijeenkomsten en strategiedagen. Tevens wordt een afvaardiging van de RvC verwacht bij speciale evenementen zoals bijvoorbeeld een eerste paal en oplevering alsmede bijeenkomsten van de huurdersorganisatie(s).

Een commissaris wordt in principe aangesteld voor een periode van 4 jaar en kan eenmalig herbenoemd worden voor eenzelfde termijn.

De RvC houdt toezicht op de besturing en op de algemene gang van zaken in de corporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren, tussentijds vindt reflectie plaats en jaarlijks heeft de RvC een zelfevaluatie.

 

De RvC houdt intern toezicht met de volgende kenmerken:

 • onafhankelijke en open geesten;
 • leren, vertrouwen, zelfreflectief;
 • een goede balans tussen teamgeest, creativiteit en onafhankelijk denken;
 • gevoel en respect voor de geschiedenis, de roots;
 • wegen van de verschillende belangen;
 • de toekomst een stem geven;
 • de gevoelens van de verschillende belanghouders begrijpen;
 • technische competenties: financiën, vastgoed, digitalisering;
 • openhartigheid om in de raad dilemma’s en twijfels te delen, én veiligheid creëren, zodat ook de bestuurder zijn dilemma’s en twijfels in de raad deelt;
 • Veenendaal en Foodvalley en de volkshuisvestelijke opgaven aldaar begrijpen, gevoel voor de lokale verhoudingen;
 • het perspectief van huurders en mensen die (nu en in de toekomst) een huurwoning zoeken begrijpen;
 • het perspectief van medewerkers en het belang van een gezonde organisatie begrijpen.

 

De RvC van Veenvesters kent een nieuwe samenstelling door de fusie van beide corporaties en de samenvoeging van de beide Raden. Van alle leden, en ook van de nieuwe commissaris, wordt een bijdrage verwacht in het proces van teamvorming.

Specifiek profiel: vastgoed

Deze commissaris is tevens lid van de auditcommissie.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met:

 • ervaring met de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed en bekend met de (markt)partijen die daarin opereren;
 • kennis van actuele en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van vastgoed;
 • het bekend zijn met de actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid;
 • kennis om businesscases en investeringsvoorstellen te beoordelen.
 • voldoende tijd.

 

Passend bij de teamsamenstelling van de RvC wordt gezocht naar kandidaten die gericht zijn op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de VTW beroepsregel. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 12 augustus 2022.

 

Planning:

 • Voorselectiegesprekken: tot half augustus
 • Bespreken shortlist: vr. 19 augustus (zonder kandidaten)
 • Selectiegesprekken bij Veenvesters: di. 23 augustus, 09.00-15.00 uur
 • Vervolggesprek volledige RvC: do. 25 augustus, 15.00-18.00 uur
 • Benoeming per: 1 november 2022De exacte data volgen z.s.m.

 

Uw sollicitatie kunt u indienen via onderstaand sollicitatieformulier.
Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7833) en een cv indienen.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren