Lid Raad van Toezicht

Stichting Spinoza Lyceum, Amsterdam, Noord-Holland
Voor onze opdrachtgever Stichting Spinoza Lyceum zoeken wij twee (liefst vrouwelijke) leden voor de Raad van Toezicht. Mensen met hart voor het voortgezet onderwijs en voor jongeren, die samen met de andere leden toezicht willen houden op de kwaliteit en continuïteit van de organisatie. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Samen op weg naar toekomstbestendig en inspirerend daltononderwijs voor de leerlingen in Amsterdam en omstreken

Organisatie & context

De organisatie
De Stichting Spinoza Lyceum heeft twee daltonscholen (Spinoza Lyceum en Spinoza 20first) voor openbaar voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de kernwaarden zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie de basis vormen waarop het onderwijs is vormgegeven, en dat alle leerlingen welkom zijn.

Het strategisch beleidsplan van de Stichting is gericht op het versterken van de basis, meer maatwerk, het vergroten van digitalisering en duurzaamheid. De belangrijke documenten van de Stichting zijn te vinden op: https://spinozalyceum.nl/organisatie/.

Het Spinoza Lyceum
Het Spinoza Lyceum is een openbare daltonschool voor voortgezet onderwijs in de schooltypen mavo, havo, atheneum en gymnasium, met een rijke traditie. Het is de enige gecertificeerde dalton-VO-school in Amsterdam en wijde omgeving.

Het Spinoza Lyceum heeft ongeveer 1285 leerlingen, in een evenwichtige mix van schooltypen. De school is gelegen in Amsterdam-Zuid, in een gebouw dat een aantal jaren geleden grondig is verbouwd en daarmee passend is gemaakt aan de actuele inzichten in toekomstgericht onderwijs. Het daltonkarakter van de school is belangrijk in de profilering van de school. Daarnaast heeft het Spinoza Lyceum een expliciet kunst- en cultuurprofiel en profileert de school zich ook op de bètavakken. Daltononderwijs kenmerkt zich bij uitstek door de nadruk die gelegd wordt op het ontwikkelen van zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken en verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen; competenties die in een steeds complexer wordende samenleving steeds belangrijker worden.
www.spinozalyceum.nl

Spinoza20first
In 2016 is gestart met een tweede dalton vestiging van het Spinoza Lyceum: Spinoza20first. Spinoza20first heeft als uitgangspunt dat het onderwijs zo veel mogelijk gepersonaliseerd moet zijn en aan moet sluiten op de passie, interesse, leerstijl, tempo en niveau van de leerlingen. Contextrijk en toekomstgericht onderwijs met veel aandacht voor onderzoek en ontwerpen, digitale leermiddelen en 21e-eeuwse vaardigheden. Competenties zijn hierin sleutelbegrippen. Het onderwijs wordt bij voorkeur verzorgd in kleine heterogene (mavo t/m vwo) (stam)groepen, waarin de persoonlijke begeleiding van de leerling door een vaste docent/mentor essentieel is. Het onderwijs wordt georganiseerd in de vorm van projecten en thema’s waarbij de leerinhouden in samenhang worden aangeboden, rekening houdend met de leervoorkeuren en het niveau van iedere leerling.

Spinoza20first is gestart als tijdelijke nevenvestiging met circa 100 leerlingen. In een periode van zes jaar is Spinoza20first uitgegroeid tot een tweede daltonschoolgemeenschap in Amsterdam Zuid-Oost met circa 1000 leerlingen.
www.spinoza20first.nl

Bestuur en Toezicht

Organisatiestructuur
Het managementteam bestaat uit de rector-bestuurder (rector van het Spinoza Lyceum) en de locatiedirecteur van Spinoza20first. Het hoofd HR en het hoofd financiën zijn als adviseurs bij de vergaderingen van het MT aanwezig. De schoolleiding op de beide scholen bestaat uit een rector of een locatiedirecteur ondersteund door 4 afdelingsleiders. Er werken ongeveer 250 medewerkers in de scholen.

De Raad van Toezicht
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die samen een bundeling van kennis en ervaring inbrengen op de terreinen van bestuur en management, financiën, onderwijs, juridische zaken, kunst, cultuur en het bètadomein. Zij zijn in staat van buiten naar binnen te kijken en op die manier de rector-bestuurder met advies en kritische reflectie kunnen bijstaan.

Het (voorheen) Toezichthoudend Bestuur heeft in 2019 de overgang gemaakt naar een organisatiemodel met een rector-bestuurder en een Raad van Toezicht. Tot de taken van de Raad van Toezicht behoren: het werkgeverschap van de rector-bestuurder, het controleren en toetsen van de strategische besluitvorming, het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening en het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de rector-bestuurder. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de rector-bestuurder voorbereid. De aanstelling van toezichthouders is voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal één maal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. De governance code voortgezet onderwijs vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

Functies van intern toezicht
In het Reglement Raad van Toezicht worden de volgende functies van intern toezicht benoemd:

 • bewaken van de doelstellingen van de stichting;
 • borgen van de waarde van de eigendommen van de stichting;
 • controleren of de rector-bestuurder handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting en de onderwijsfunctie;
 • vragen om verantwoording door de rector-bestuurder;
 • toezien op correcte aanwending van de middelen;
 • bevorderen dat de rector-bestuurder voldoende doordacht en zorgvuldig handelt.

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de rector-bestuurder door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe beschikbaar te stellen.

Ontstaan van de vacatures
In verband met de aflopende termijn van twee van de huidige leden van de Raad van Toezicht  zoekt de Stichting Spinoza Lyceum twee nieuwe leden, per
1 juli 2022 en per 1 oktober 2022.

Profiel Lid Raad van Toezicht

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, het onderwijs, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.
De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in samenstelling. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd en hebben de leden een eigen relevant netwerk. Elk lid moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen. Uitgangspunt is dat de leden van het bestuur de doelstellingen van openbaar onderwijs en daltononderwijs onderschrijven en zich meer specifiek kunnen verbinden met de missie, visie en eigenheid van de Stichting Spinoza Lyceum. De huidige werkrelatie tussen de RvT en de rector-bestuurder kenmerkt zich door vertrouwen en openheid en is constructief.

 

Algemene profieleisen voor elk lid van de Raad van Toezicht omvatten de volgende ervaringen, kwaliteiten en competenties:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke ervaring en/of toezichthoudende ervaring, liefst verworven in (maatschappelijke) ondernemingen;
 • affiniteit met (voortgezet) onderwijs in een grootstedelijke omgeving;
 • kennis van en waardering voor het daltononderwijs in een brede scholengemeenschap;
 • strategische oriëntatie;
 • kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • beschikking over een actief bestuurlijk netwerk;
 • voldoende inzicht in taken en rollen tussen RvT en rector-bestuurder; bekendheid met de issues van corporate governance;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de rector-bestuurder;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

 

Aanvullend op de algemene profieleisen wordt nadrukkelijk gezocht naar leden die deskundigheid in één of meer van de hiernavolgende kennisvelden in het intern toezicht inbrengen:

 • kennis van het Amsterdamse onderwijsveld;
 • kennis van (voortgezet) onderwijs en positionering;
 • kennis van HRM en organisatieontwikkeling.

 

Een van beide leden wordt benoemd op voordracht van de oudergeleding van de (G)MR.

  

ALGEMEEN KWALITEITSPROFIEL VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van zijn werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team.

Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

 

SPECIFIEK KWALITEITSPROFIEL
Voor deze posities geldt dat ervaring in toezicht en begrip van good governance gewenst is. We zoeken kandidaten met een maatschappelijke betrokkenheid, bij voorkeur in relatie tot jongeren. Gestreefd wordt naar een samenstelling van de raad die een afspiegeling is van de samenleving. We zijn dan ook op zoek naar twee vrouwelijke leden en willen kandidaten met een migratie-achtergrond stimuleren om te reageren.

Vergoeding

De Raad van Toezicht heeft in overeenstemming met het referentiekader van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI) haar honorarium vastgesteld op € 3.000,- per jaar voor een lid.
Daarnaast is er ook een budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, het bezoeken van symposia en congressen, e.d.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 19 juni 2022.

Via het sollicitatieformulier onderaan deze pagina kunt u uw motivatiebrief (met  vermelding van vacaturenummer 7759) en uw cv indienen.
Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Globale planning procedure:

 • Reactietermijn : t/m zo. 19 juni a.s.
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 25
 • Presentatie sollicitaties kandidaten bij Spinoza Lyceum : week 26
 • Selectiegesprekken : week 27
 • Benoeming kandidaat 1 : voor 15 juli 2022
 • Benoeming kandidaat 2 : voor 1 november 2022

 

Direct solliciteren