Lid Raad van Commissarissen, op voordracht van huurders

Jutphaas Wonen, Nieuwegein, Utrecht
Voor onze opdrachtgever Jutphaas Wonen zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen met kennis op het gebied van HRM. De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

In het hart van de Nieuwegeinse samenleving biedt Jutphaas Wonen een duurzaam antwoord op de behoefte aan sociale huurwoningen.

De organisatie

Jutphaas Wonen is een lokaal verankerde woningcorporatie, dat is onze toegevoegde waarde. We hebben ongeveer 1900 woningen in de gemeente Nieuwegein. Een gemeente direct ten zuiden van Utrecht, met ongeveer 64.000 inwoners.

Waar Jutphaas Wonen voor staat
De kern van het handelen van Jutphaas Wonen is verwoord in onze missie:
“In het hart van de Nieuwegeinse samenleving, biedt Jutphaas Wonen een duurzaam antwoord op de behoefte aan sociale huurwoningen”.
We zijn al honderd jaar werkzaam in Nieuwegein; ons hart ligt bij deze stad, bij haar inwoners en bij onze huurders in het bijzonder. We zijn kleinschalig, overzichtelijk, toegankelijk en eerlijk. We schakelen snel, we zijn besluitvaardig en we zijn oplossingsgericht. We werken nauw samen met verschillende partners. We bieden maatwerk waar dit past en we bieden huurders mogelijkheden voor zelfregie. We zijn innovatief en creatief, onder andere op het terrein van duurzaamheid, transformatie, nieuwbouw, bewonersparticipatie en zorg. We pakken de kansen die er in ons werkgebied zijn, in samenwerking met partners. We komen onze afspraken na, zijn transparant in ons doen en laten en we zijn aanspreekbaar op behaalde resultaten. De speerpunten van Jutphaas Wonen:
1. Betaalbaar Wonen
2. Wonen en Zorg
3. Kwaliteit en duurzaamheid
4. Wonen met plezier
De thema’s zijn afkomstig uit de prestatieafspraken, aangevuld met de speerpunten uit het ondernemingsplan “Voor Nieuwegein, duurzaam en sociaal”.

1. Betaalbaar Wonen
Binnen dit thema werken we aan het tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar sociale huisvesting. Ons doel is om in de periode tot en met 2022, 135 sociale huurwoningen te bouwen en toe te voegen aan onze woningvoorraad. Daarnaast streven we ernaar om minimaal 70% van onze woningen bereikbaar te houden voor huurders met lage inkomens; 74% van onze voorraad heeft een huurprijs onder de hoge aftoppingsgrens voor de huurtoeslag en 60% heeft een huurprijs onder de lage aftoppingsgrens.
2. Wonen en Zorg
Binnen dit thema werken we aan het tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar wonen en zorg van de ouder wordende bevolking en de vraag naar passende huisvesting al dan niet met begeleiding van kwetsbare doelgroepen. Om dat te bereiken hebben we ons tot doel gesteld om nieuwe woningen levensloopbestendig te bouwen en om bestaande woningen geschikt te maken zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast proberen we om meer senioren te bewegen om te verhuizen van een (grote) eengezinswoning naar een meer passende woning.
3. Kwaliteit en duurzaamheid
Binnen dit thema werken we aan het verbeteren van de energetische kwaliteit en het in standhouden of verbeteren van de bouwkundige kwaliteit van onze woningen. Doelen die we daarbij hebben zijn een gemiddelde energie index van onze woningen van 1,2 in 2022 en waar mogelijk nieuwbouw die energieneutraal en aardgas loos is. Het verhogen van het bewustzijn over energieverbruik bij onze huurders en duurzaamheidsmaatregelen leiden tot lagere woonlasten. Voor de bouwkundige kwaliteit hanteren we een ondergrens van 3 (op een schaal van 1 t/m 6) volgens NEN 2767.
4. Wonen met plezier
Binnen dit thema werken we aan het realiseren van leefbare wijken waar mensen met plezier wonen. Daarbij hebben we ons tot doel gesteld om de participatie door bewoners te vergroten door hen meer ruimte te geven voor het realiseren van eigen initiatieven. Verder werken we wijkgericht, hebben we aandacht voor het beperken van overlast en werken we samen met gemeente en andere partners aan het ondersteunen van kwetsbare huurders.

Meer informatie over Jutphaas Wonen vindt u op: https://www.jutphaas.nl/.

De Raad van Commissarissen

Samenstelling
De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vier leden waarbij twee van de leden benoemd worden op voordracht van het Huurdersplatform (HpF), waartoe het specifieke profiel door de RvC en het HpF gezamenlijk wordt opgesteld. De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. Ook benoemt de RvC uit zijn midden twee leden van de selectie- en remuneratiecommissie, en twee leden van de auditcommissie. De voorzitter en vicevoorzitter kunnen lid zijn, maar geen voorzitter van een van beide genoemde commissies. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.
Rollen van de RvC
In algemene zin vervult de RvC drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van Jutphaas Wonen en de Governance code woningcorporaties zijn toegekend.
Dit zijn:
1. de rol van toezichthouder op het bestuur;
2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur;
3. de rol van werkgever van het bestuur.

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor het:

 • toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
 • toezicht houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
 • toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, als zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governance code woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor het:

 • reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
 • reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
 • desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
 • geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met het:

 • vormgeven van de topstructuur;
 • selecteren en benoemen van de bestuurder;
 • belonen van de bestuurder;
 • beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
 • bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
 • schorsen en ontslaan van de bestuurder.

Algemeen profiel

Profiel en deskundigheden van de RvC
De RvC dient in zijn profielen te voorzien in de volgende deskundigheden:

 • Volkshuisvestelijke kennis.
 • Kennis van organisatie en human resource management.
 • Financieel-economische kennis.
 • Juridische kennis.
 • Vastgoedontwikkeling en -beheer.
 • Ervaring in en kennis van digitalisering is een pré.
 • Binding met de regio is een pré; minimaal een lid van de RvC moet dit met zich meebrengen.

De leden van de RvC zijn generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis en ervaring op een van de aandachtsgebieden van de stichting. Samen vormen de leden van de RvC een multidisciplinair team waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is. Van elk van de leden van de RvC wordt verwacht dat hij of zij vanuit de eigen professionaliteit en bekwaamheid op onafhankelijke, integere wijze toezicht houdt.
Dit betekent onder andere dat de individuele commissaris zijn of haar eigen inbreng heeft in de besluitvorming en in de relatie met de bestuurder. Ieder vanuit de eigen deskundigheid en achtergrond, maar altijd onafhankelijk. Persoonlijke opvattingen hebben hierin een plaats, voor zover zij bijdragen aan een goede oordeelsvorming. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvC dienen zodanig te zijn dat één kwalitatief geheel wordt bereikt.
De bevolking in het werkgebied van Jutphaas Wonen kenmerkt zich door een toenemende diversiteit. Jutphaas Wonen wil deze verscheidenheid ook zichtbaar maken in haar personeelsbestand en in de samenstelling van de RvC.
Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Analytisch vermogen (academisch denkniveau).
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen.
 • Hoofd- en bijzaken kunnen scheiden.
 • In staat om in teamverband te functioneren.
 • Het beschikken over en kunnen onderhouden van relevante netwerken.
 • De missie en speerpunten van Jutphaas Wonen kunnen onderschrijven.
 • Een bijdrage kunnen leveren aan de positionering van Jutphaas Wonen.

Specifiek profiel

Het betreft een commissaris op voordracht van het HpF. Voor deze commissaris zijn de volgende criteria van belang:

 • De commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met het HpF en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen.
 • Aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging.
 • Inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Jutphaas Wonen.
 • Binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting; ook op het vlak van wonen en zorg.
 • Volkshuisvestelijke ervaring en kennis en bij voorkeur een netwerk daarin.
 • Voldoende kennis en ervaring op gebied van Human Resource Management om als voorzitter van de remuneratiecommissie te kunnen functioneren.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de bindende beroepsregel van de VTW. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Allebei zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 1 augustus 2022 en kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7779) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:
Voorselectiegesprekken: augustus
Bespreken shortlist: 30 augustus (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Jutphaas Wonen: 6 september van 10.00 tot 16.00 uur
Benoeming per: 1 januari 2023

Direct solliciteren