Lid Raad van Commissarissen – Financieel profiel

Energiefonds Overijssel, Zwolle, Overijssel
Energiefonds Overijssel is op zoek naar een lid Raad van Commissarissen met een financieel profiel. Ben jij een financieel deskundige met kennis & inzicht op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing & complexe (vroege fase) energie-investeringsvraagstukken? De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Energiefonds Overijssel is het eerste en grootste regionale energiefonds van Nederland, in 2012 opgericht door de provincie Overijssel.

De Provincie Overijssel heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Op verzoek van Provinciale Staten is een uitwerking van een Energiefonds gemaakt, waarmee Provinciale Staten op 21 september 2011 heeft ingestemd. De keuze is gemaakt om een extern fonds op te richten: Energiefonds Overijssel BV (hierna: het Energiefonds) met een huidige omvang van € 280 miljoen. De provincie Overijssel is 100% aandeelhouder van deze BV.

Het Energiefonds is een uitvoeringsorganisatie van de provincie Overijssel en draagt bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelen op het gebied van (primair) hernieuwbare energie en (secondair) werkgelegenheid en innovatie. Voor meer informatie: www.energiefondsoverijssel.nl.

De doelstelling van het Energiefonds is als volgt: het Energiefonds is door de Provincie Overijssel ingesteld om voor en met name in de Provincie Overijssel de ontwikkeling en toepassing van hernieuwbare energie en energiebesparing te versterken. Dit doet zij door samen met anderen deel te nemen in andere ondernemingen, alsmede het in de financieringsbehoefte van ondernemingen en instellingen te voorzien.

Concreet betekent dit:

 • het verstrekken van leningen en garanties voor hernieuwbare energie en energiebesparing binnen de kaders van de provinciale subsidieregeling [Energiefonds Overijssel BV II];
 • het al dan niet samen met anderen deelnemen in andere ondernemingen die zich richten op het ontwikkelen/innoveren, exploiteren of die anderszins activiteiten ontplooien op het gebied van hernieuwbare energie of energiebesparing binnen de kaders van het Investeringsreglement [Energiefonds Overijssel BV I].

Het uitgangspunt is de markt zo veel als mogelijk haar werk te laten doen en de provincie niet zelf uitvoeringsprojecten te laten realiseren. De toegevoegde waarde van het Energiefonds is om die initiatieven financieel te helpen, die last hebben van een zogenoemd ‘financieringsgat’ in de markt. Het Energiefonds financiert of investeert alleen als haar bijdrage ertoe leidt dat daarmee een project kan worden gerealiseerd. In februari 2022 is een fondsverbreding goedgekeurd naar circulaire proposities en een fondsverhoging met een externe financiering van € 50 miljoen. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt en vastgelegd in de beheerdocumentatie. Focus van het Energiefonds blijft op ondernemingen en projecten die op korte- tot middellange termijn kansrijk zijn om de energieneutrale doelstelling van Overijssel helpen te realiseren en tevens effect hebben op de innovatie en werkgelegenheid binnen de provincie.

Het fondsbeheer van het Energiefonds is uitbesteed aan CL Venture Partners B.V. (StartGreen), omdat op deze wijze toegang verkregen wordt tot inhoudelijke expertise en ervaring op het gebied van fondsbeheer en ontwikkeling van energieprojecten. Inmiddels is het Energiefonds Overijssel ruim 10 jaar operationeel en beheert het momenteel circa € 280 miljoen aan leningen en participaties die passen in de meegegeven doelstelling.

Bestuurlijke inrichting
Energiefonds Overijssel is een BV, met de provincie Overijssel als enige aandeelhouder. De provincie staat op afstand ten aanzien van de uitvoering van Energiefonds Overijssel BV. Dit sluit niet uit dat zij de partij is die de beleidskaders bepaalt waarbinnen het fonds moet opereren. Deze kaders zijn in de statuten van Energiefonds Overijssel BV en de bijbehorende reglementen vastgelegd. De provincie draagt de uitvoering van het beleid over aan een statutair directeur en legt het toezicht daarop in handen van de Raad van Commissarissen.

Energiefonds Overijssel BV kent meerdere kernactiviteiten, te weten:

 1. het acquireren en begeleiden van energieprojecten (energiebesparing en duurzame energie) in de provincie Overijssel;
 2. het verstrekken van leningen en garanties (in wezen: uitvoeren subsidieregeling) aan energieprojecten;
 3. het participeren in energieprojecten.

Voor deze activiteiten investeert de provincie Overijssel geld dat op afroep beschikbaar wordt gesteld aan het Energiefonds.

Energiefonds Overijssel II BV is de volle dochter van Energiefonds Overijssel I BV. Hieronder worden de verschillende gremia nader toegelicht om zo de plaats van de Raad van Commissarissen te kunnen duiden.

Energiefonds Overijssel I BV
De participaties komen in een aparte vennootschap die primair tot doel heeft het aangaan van investeringen in hernieuwbare energieprojecten. Deze vennootschap is een financiële BV zonder personeel, waarin alle participaties en risico’s van deze participaties zijn ondergebracht. Het rendement behaald uit participaties wordt uitgekeerd aan de provincie Overijssel als aandeelhouder, de kostprijs mag worden gebruikt om weer nieuwe participaties aan te gaan.

Energiefonds Overijssel II BV
Leningen en garanties worden verstrekt uit de aparte vennootschap Energiefonds Overijssel II BV. Deze vennootschap is een financiële BV zonder personeel, waarin alle leningen en garanties en risico’s van deze leningen/garanties zijn ondergebracht. Rente die voortkomt uit leningen en garanties kan niet worden gebruikt om nieuwe leningen/garanties te verstrekken, maar zal (na verrekening met de kosten) als dividend worden uitgekeerd aan de provincie Overijssel als aandeelhouder. De aflossingen mogen wel gebruikt worden om nieuwe leningen/garanties te verstrekken. Deze vennootschap is een 100% dochter van Energiefonds Overijssel I BV.

Directievoering
Om de aansturing te borgen, voert Energiefonds Overijssel I BV de directie over Energiefonds Overijssel II BV. De fondsbeheerder voert de directie van Energiefonds Overijssel I BV met een gevolmachtigde statutair directeur in dienst van de fondsbeheerder.

Adviescommissie
Voordat de fondsbeheerder over kan gaan tot het verstrekken van een bijdrage uit het Energiefonds, zal deze eerst door de Adviescommissie getoetst moeten worden. Doel van deze toetsing is verzekeren dat het investeringsfonds ten aanzien van bijdragen op zakelijke grondslag wordt beheerd. Hiertoe toetst de Adviescommissie de bijdrage aan de investeringsreglementen, onderdeel hiervan is onder andere het beoordelen van projecten op haalbaarheid en het voorziene (maatschappelijke en financiële) rendement.

Raad van Commissarissen
De rol van de commissarissen van Energiefonds Overijssel BV is als RvC van Energiefonds Overijssel I BV.

Lid RvC Energiefonds Overijssel – Financieel profiel

De vacature is ontstaan in verband met het rooster van aftreden.

Algemeen
De taken en bevoegdheden van de Raad zijn in de wet, statuten en het Reglement Raad van Commissarissen vastgesteld. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Directie van de Vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de Vennootschap, haar dochtermaatschappij en de met hen verbonden ondernemingen.

De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen in dat boekjaar opstellen en publiceren.

Taken

 1. Het toezicht houden op en advisering aan het bestuur van Energiefonds Overijssel BV I, inzake:
 • de realisatie van de (financiële en maatschappelijke) doelstelling;
 • de strategie en risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • het financiële verslaggevingsproces;
 • de naleving van het investeringsreglement, financieringsregeling, evenals wet- en regelgeving.
 1. Het beoordelen van de hoofdlijnen van het totale beleid.
 2. Het ten blijke van instemmen mede ondertekenen van de jaarrekening.
 3. Het evalueren en beoordelen van het functioneren van de directie en de RvC, alsmede hun individuele leden.

 Samenstelling
De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De leden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen in principe eenmaal herbenoemd worden. De benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van diverse deskundigheden, ervaringen en eigenschappen waarbij de personele samenstelling waarborging biedt voor een plezierige en innovatieve samenwerking.

Algemeen kwaliteitsprofiel
Het uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat hij bestaat uit generalisten met ieder hun specifieke kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en stellen de juiste vragen.

Nader uitgewerkt betekent dit dat de leden beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

 • ervaring met de invulling van een missie, visie en doelstelling van een organisatie;
 • algemene interesse voor (duurzame) energieprojecten en een oog voor relevante maatschappelijke effecten;
 • beschikking over een helikopterview, analytisch vermogen en kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
 • kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in strategische vraagstukken;
 • kunnen en willen werken in teamverband;
 • discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
 • vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • inzicht in de noodzaak van investeren in projecten op gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Specifieke aandachtsgebieden leden Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft drie leden met een specifieke deskundigheid. Het gaat hier om de functies met de volgende aandachtsgebieden:

 • Voorzitter RvC, aandachtsgebied bestuurlijke deskundige.
 • Lid RvC, aandachtsgebied financiën.
 • Lid RvC, aandachtsgebied energie.

Specifieke kwaliteiten en competenties financieel deskundige:

 • kennis van, inzicht in en ervaring met vraagstukken betreffende financiële continuïteit van de organisatie;
 • kennis van en ervaring met participatiemaatschappijen en/of (publieke) investeringsfondsen;
 • kennis van en inzicht in het financieren van projecten en ondernemingen actief op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing en de risico’s die daarmee samenhangen;
 • kennis, ervaring en inzicht van complexe (vroege fase) energie-investeringsvraagstukken, deze kunnen beoordelen op kansen en risico’s.

Benoeming en vergoeding

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De tijdsinvestering bedraagt voor een lid RvC 1 dagdeel per maand en de honorering bedraagt € 750,– per dagdeel.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Hoefakker, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Diana de Groot, beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer (033) 445 9050. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 26 juni 2022.

Planning procedure

 • Reactietermijn: tot en met 26 juni 2022
 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: 28 t/m 30 juni 2022
 • Presentatie kandidaten bij Energiefonds: 6 juli 2022 (hierbij zijn kandidaten niet aanwezig)
 • 1e Selectieronde: 13 t/m 15 juli 2022 (week 28)
 • 2e Selectieronde: 18 t/m 22 juli 2022 (week 29)
 • Klikgesprek met gedeputeerde Provincie Overijssel: nog te bepalen
 • Benoeming per: 1 oktober 2022

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7765. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Direct solliciteren