Lid Raad van Commissarissen

SRO, Amersfoort, Utrecht
Voor onze opdrachtgever SRO zoeken wij een lid Raad van Commissarissen op voordracht van de OR. U kunt reageren tot en met 1 september 2022 (onder vermelding van vacaturenummer 7797).

De klanten/gebruikers van onze opdrachtgevers zijn onze echte klanten.

De organisatie

SRO is ontstaan uit particulier initiatief en is vanuit een gemeentelijke dienst in 1997 verzelfstandigd in een NV. De gemeenten Amersfoort en Haarlem zijn eigenaar van SRO. Onze aandelen mogen alleen in bezit zijn van publieke organisaties (overheden). SRO is nu een bloeiende organisatie die samenwerkt met veel gemeenten aan optimaal onderhouden en exploiteren van gemeentelijk vastgoed. Het takenpakket is al die jaren op hoofdlijnen ongewijzigd en bestaat uit de hoofdtaken:

• Beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed.
• Exploitatie van sportaccommodaties.
• Sportstimulering.

SRO is een maatschappelijke organisatie en dankzij onze jarenlange ervaring en lange samenwerkingsrelaties met gemeenten en de gebruikers van gemeentelijk vastgoed, kennen wij de markt en het speelveld als geen ander. Wij zetten onze kennis en ervaring in voor zowel onze opdrachtgevers, als voor haar klanten. Zo werken we samen aan een bloeiend maatschappelijk leven binnen iedere gemeente, groot of klein. De gebruikers vormen het hart van elke accommodatie: de maatschappelijke functie van vastgoed valt of staat met het gebruik ervan. Een bloeiende vereniging, een actief bezocht cultuurgebouw, een druk bezocht zwembad. Zo hebben zoveel mogelijk inwoners baat bij maatschappelijk vastgoed. “De klanten/gebruikers van onze opdrachtgevers zijn onze echte klanten.” SRO zet zich in om het gemeentelijk vastgoed voor de maatschappelijke partners en bezoekers zo prettig mogelijk te maken en ondersteunt de maatschappelijke partners waar mogelijk in hun activiteiten én zichtbaarheid. En wij proberen zoveel mogelijk mensen met plezier in beweging te krijgen!

Voor meer informatie: www.sro.nl

De Raad van Commissarissen

Eén van de belangrijkste doelen van een goede corporate governance is het scheppen en behouden van vertrouwen bij alle stakeholders. Het gaat om de wijze van besturen, het toezicht, het beheersen van risico’s, in de financiële en niet-financiële verslaggeving en daarmee om het vertrouwen in de onderneming als geheel. Integriteit, transparantie en een heldere communicatie zijn voor SRO speerpunten van een gedegen governance.
SRO hanteert hiervoor haar eigen corporate governance code (https://sro.nl/over-sro/raad-van-commissarissen/).
Deze code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de bij de vennootschap betrokken personen (onder andere bestuur en commissarissen) en partijen (onder andere de Algemene Vergadering van Aandeelhouders) met elkaar hanteren.
De RvC van SRO bestaat uit vijf leden. Door het vertrek van één van de leden eind 2022 ontstaat deze vacature. De RvC vergadert minimaal vijfmaal per jaar regulier, maar de praktijk wijst uit dat men tenminste twaalfmaal per jaar gezamenlijk actief is, waaronder 2 keer per jaar contact met een afvaardiging van de OR.

De belangrijkste taken van de RvC zijn:
1. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de NV SRO en de daaraan verbonden deelnemingen.
2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
3. Het goedkeuren van de begroting, jaarrekening, jaarplannen en andere voorliggende besluiten.
4. Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van het bestuur.
De RvC kent verder twee commissies te weten:
• De auditcommissie: beoordeelt het functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie, beoordeelt de concept (meerjaren) begroting, adviseert over de benoeming van de externe accountant, beoordeelt de concept jaarrekening, beoordeelt de tussentijdse financiële rapportages, beoordeelt de risico’s en de effectiviteit van het uitgevoerde treasurybeleid.
• De remuneratiecommissie: overlegt met het bestuur over arbeidsvoorwaarden, binnen het door de algemene vergadering van aandeelhouders voor het bestuur vastgestelde beloningsbeleid. De remuneratiecommissie ziet toe op de naleving van de statuten van de NV SRO, de corporate governance code, het integriteitsbeleid en het directiestatuut.
Algemene kenmerken die voor alle leden gelden:
• Ervaring op het gebied van het bestuur van een onderneming/of toezicht daar op.
• Maatschappelijke belangstelling en ervaring.
• Een onafhankelijke en kritische instelling.
• Goede communicatieve vaardigheden en het kunnen opereren in een team.
• Het kunnen bewegen in een politiek/bestuurlijk landschap.
De leden zijn besluitvaardig, resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van SRO. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

Profiel: op voordracht van de OR

Binnen de RvC is 1 lid benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad van SRO. Wij zoeken voor dit lid een commissaris die de rol van medezeggenschap begrijpt, erkent en omarmt. Het lid beschikt over:
• ervaring met werknemersvraagstukken;
• oog voor medewerkers en organisatie, met name aandacht voor de consequenties bij (organisatie)veranderingen;
• inzicht in het functioneren van cao’s.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:
• Open, transparant, benaderbaar, toegankelijk.
• Sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties.
• Kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid
Het belang van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de commissarissen wordt hierbij benadrukt.

De RvC heeft de volgende, niet limitatieve, opsomming van “onverenigbaarheden” vastgesteld:
– Personen die verbonden zijn aan de naamloze vennootschap of aan een aan de naamloze vennootschap formeel verbonden organisatie.
– Personen betrokken bij concurrerende ondernemingen/organisaties, die werkzaam zijn in hetzelfde werkgebied.
– Personen in dienst bij overheidslichamen die -uit hoofde van hun functie- betrokken zijn bij de naamloze vennootschap.
– Personen die zitting hebben in een college van B&W in het werkgebied.
– Personen die direct of indirect een zakelijke relatie met de naamloze vennootschap hebben.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 1 september a.s.

Planning:
Voorselectiegesprekken: september
Bespreken shortlist: begin oktober (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij SRO: oktober
Benoeming per: 1 januari 2023

De exacte data volgen z.s.m.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7797) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Direct solliciteren