Lid Raad van Commissarissen

Harmonisch Wonen, Lelystad, Flevoland.
Voor onze opdrachtgever Harmonisch Wonen zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen die affiniteit heeft met de bedoeling van Harmonisch Wonen en daarmee met de beoefening van Transcendente Meditatie. U kunt reageren tot en met donderdag 30 juni a.s. (o.v.v. 7780).

Sidhadorp Lelystad: wonen, werken, mediteren

Organisatie en context

Harmonisch Wonen is de woningcorporatie van het Sidhadorp in Lelystad met 211 woningen en 10 bedrijfsruimten.

De corporatie onderscheidt zich van elke andere corporatie in Nederland. Harmonisch Wonen huisvest namelijk mensen die oog hebben voor de ontwikkeling van een harmonische samenleving. Dat gebeurt door dagelijks groepsgewijs de Transcendente Meditatie- en TM-Sidhitechnieken te beoefenen.

Om de toekomst van Harmonisch Wonen, gestart als bewonersinitiatief in de jaren 80, te waarborgen is het belangrijk dat de wijk levensloopbestendig wordt. Harmonisch Wonen ambieert daarom de ontwikkeling van nieuwbouw voor de oudere bewoners die aanvullende zorg nodig hebben en tegelijkertijd de instroom bevordert van jonge huurders.

De organisatie wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Deze is verantwoordelijk voor de hele organisatie, de interne en externe contacten en voor het gevoerde beleid.

De Raad van Commissarissen controleert het beleid, en houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de organisatie. De Raad bestaat uit drie personen.

In verband met het vertrek van de voorzitter is één van de zittende leden benoemd tot voorzitter. Harmonisch Wonen zoekt per september een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen.

Voor meer informatie: www.harmonischwonen.nl

Functie Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De Raad wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor de Directeur-bestuurder.

Doel Raad van Commissarissen
Bijdragen aan het bewerkstelligen van de bedoeling van de corporatie door in teamverband met het geheel van de Raad van Commissarissen vanuit de eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur.

Kerntaken Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen:

 • houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van de corporatie en de vertaling ervan in de praktijk;
 • stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids)ontwikkelingen kansen in de (lokale) context van de corporatie;
 • toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert afwijkingen;
 • fungeert als werkgever voor de directeur-bestuurder en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van deze bestuurder;
 • monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie;
 • is aanspreekbaar voor de directeur-bestuurder en stakeholders;
 • onderhoudt voeling met de organisatie van de corporatie door het bijwonen van organisatiebrede bijeenkomsten, het voeren van één op één gesprekken met bestuursleden, het onderhouden van contacten met huurders en andere belanghebbenden;
 • onderhoudt extern contact met stakeholders (in de omgeving) en legt aan hen verantwoording af over de invulling van de toezichthoudende rol;
 • bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

Profiel Raad van Commissarissen

Als betrokken commissaris weet je wat er speelt binnen de Nederlandse TM-gemeenschap en het Sidhadorp. Je bent een doelgericht en reflectief mens die doorvraagt en zich kan conformeren aan groepsdynamiek. Je maakt de koppeling met de TM-gemeenschap. Je bent een verbinder, je bent mensgericht en je hebt een natuurlijk inlevingsvermogen. Je bent niet alleen communicatief en toegankelijk, maar ook in staat om ‘boven de materie te hangen’ zonder besluiteloos te zijn.

Functie-eisen
Je beschikt over:

 • WO werk- en denkniveau;
 • maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • affiniteit met de bedoeling van Harmonisch Wonen en daarmee met de beoefening van Transcendente Meditatie;
 • affiniteit met de kleinschaligheid van de corporatie en het Sidhadorp;
 • kennis van de volkshuisvesting;
 • kennis van vastgoed(projectontwikkeling);
 • kennis op financieel-economisch gebied met betrekking tot financiering en/of accounting;
 • bekendheid en betrokkenheid met de lokale context;
 • bestuurlijke intelligentie en intuïtie;
 • geen functies waarmee belangen conflicteren met de doelstellingen van Harmonisch Wonen.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.
De honorering van de leden valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel en bedraagt momenteel €7.272,= per jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033-445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk donderdag 30 juni a.s.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7780) en een cv uploaden.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Planning procedure:

 • Reactietermijn: t/m do. 30 juni
 • Voorselectiegesprekken t/m 7 juli
 • Bespreken cv’s met opdrachtgever: ma. 11 juli
 • Selectiegesprekken bij Harmonisch Wonen: do. 14 juli vanaf 18.00 uur
 • Kennismaking met directeur-bestuurder: z.s.m.
 • Aanvraag zienswijze bij Aw: juli/augustus

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website: https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen/informatie-voor-kandidaten.

Direct solliciteren