Voorzitter en lid Raad van Commissarissen

Trudo, Eindhoven, Noord-Brabant
Voor onze opdrachtgever woningcorporatie Trudo zoeken wij een voorzitter van de Raad van Commissarissen, een ervaren toezichthouder en een maatschappelijk of een volkshuisvestelijk, innovatief profiel. Daarnaast zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met een brede maatschappelijke ervaring en een juridische achtergrond. De reactietermijn is inmiddels verstreken. Je kunt niet meer reageren.

Trudo vooral een woningcorporatie die het vaak net even anders doet. Met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven doen wij van ons spreken. Daarbij staat niet het vastgoed centraal, maar de mensen die we huisvesten.

Wat zoeken we?

Ben jij de voorzitter/commissaris die de kernwaarden van Trudo (innovatie, lef, verbinding) onderschrijft en enthousiast wordt van het businessmodel van Slimmer Kopen®? Word jij vooral aangetrokken door het vernieuwende en andere karakter van Trudo en ben je in staat om ons aan te sporen op die koers en de grenzen te blijven opzoeken voor onze kopers en huurders vanuit onze missie ‘Supporting People’? Lees dan vooral verder.

Over Trudo

Sint Trudo kent al een lange geschiedenis van meer dan 100 jaar: in 1916 opgericht als reactie van de katholieken op de expansiedrift van Philips. Daarmee was Sint Trudo de eerste katholieke woningcorporatie van Eindhoven. In 1994 is Sint Trudo gefuseerd met het geprivatiseerde woningbedrijf van de gemeente Eindhoven. In 2022 is Trudo vooral een woningcorporatie die het vaak net even anders doet. Met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven doen wij van ons spreken. Daarbij staat niet het vastgoed centraal, maar de mensen die we huisvesten. Dat zie je ook terug in onze missie, ‘Supporting People’, dat is het hogere doel dat Trudo bestaansrecht geeft. Trudo wil mensen die vooruit willen in het leven ondersteunen of faciliteren. Daarbij wordt een breder perspectief dan alleen het wonen gehanteerd. Samen met vele partijen in het netwerk beogen wij sociale stijging te faciliteren op vier maatschappelijke ladders: wonen, leren, werken en vrije tijd. In de uitvoering neemt Trudo in dat netwerk uiteraard met name het wonen en de sociale woonladder voor zijn rekening. De kernwaarden zijn lef, innovatie en verbinding.

Trudo is een financieel gezonde corporatie met een hoog ambitieniveau; de lat ligt van nature hoog. Last but not least onderscheidt Trudo zich door een enorm bouwvolume, specifieke dienstverlening voor bijzondere klanten en het zelf ontwikkelde Slimmer Kopen® product.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het jaarplan vindt u op www.trudo.nl.

Vacatures in de Raad van Commissarissen

De raad bestaat in beginsel uit (minimaal) vijf commissarissen. De raad kent twee commissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Door het vertrek van een commissaris (met een juridisch profiel) is er op korte termijn een vacature in de raad. Bij voorkeur heeft de kandidaat eveneens een juridische achtergrond (of een bijzondere affiniteit hiermee) en zal per september 2022 worden benoemd op voordracht van het Klantenplatform.

In dit opzicht wordt een meer generalistische insteek verwacht om recht te doen aan de diverse belangen van de klanten van Trudo.

Omdat in juni 2023 de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) vertrekt, is ervoor gekozen in dezelfde procedure te starten met de werving en selectie van een nieuwe voorzitter. Een maatschappelijk of volkshuisvestelijk profiel heeft daarbij de voorkeur, maar minstens zo belangrijk is dat de voorzitter op een verbindende en transparante wijze binnen de raad leiding geeft aan het toezicht vanuit de kernwaarden van Trudo. Zo weet de voorzitter mede door een actuele maatschappelijke betrokkenheid samen met de overige commissarissen de innovatieve kracht van Trudo (verder) te stimuleren. Idee is om die op 1 januari 2023 te laten instromen als lid/inkomend voorzitter.

Profiel van een commissaris – algemeen

In de Governancecode Woningcorporaties zijn uiteraard regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen corporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij uiteraard van belang. De RvC houdt immers toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De RvC weegt daarbij maatschappelijk belangen af tegen de financiële continuïteit van de corporatie en beslist ook over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurders. Daarnaast is de RvC uiteraard ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Naast deze formele punten vinden we het binnen Trudo belangrijk dat de RvC een volwaardig gesprekspartner is op strategisch niveau voor de (driehoofdige) Raad van Bestuur. We verwachten dat de commissarissen aan de ene kant generalist zijn en aan de andere kant een aandachtsgebied vertegenwoordigen (hetgeen bijvoorbeeld van belang is voor de bemensing van de commissies die de RvC heeft ingesteld). Commissarissen zijn besluitvaardig. Zij zijn bereid en in staat tot reflectie op het functioneren van de raad. De commissarissen moeten immers in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren, moeten weten vanuit welke maatschappelijke waarden ze toezicht houden om zodoende de juiste vragen te kunnen stellen aan de bestuurders.

Kortom, in zijn algemeenheid verwachten we dat onze commissarissen:

 • affiniteit hebben met onze bewoners, met de sociale huursector, maar ook met middenhuur en koop;
 • een mening hebben over de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd (zoals armoede, duurzaamheid, flexibiliteit, cultuurverschillen, betaalbaarheid en leefbaarheid);
 • creatieve geesten en verrassende denkers zijn en dit ook van anderen waarderen, want dat past bij Trudo;
 • als persoon voldoende gezag hebben om volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan elkaar (als collega’s) en gezamenlijk aan het bestuur;
 • zich bewust zijn van de verschillende (governance)rollen die ze als commissaris hebben;
 • besluitvaardig zijn, analytisch denkvermogen en een kritische opstelling hebben en met voldoende afstand kunnen kijken naar de dagelijkse gang van zaken;
 • een helikopterview hebben, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en complexe vraagstukken kunnen beoordelen;
 • thuis zijn in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en -verhoudingen;
 • moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid hebben: je moet lastige vragen durven stellen, ook als je daar aanvankelijk alleen in staat, in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
 • er lol in hebben om in teamverband te opereren, open staan voor de mening van anderen en aanspreekbaar zijn voor collega-commissarissen, bestuurders, huurders, kopers en medewerkers;
 • in staat zijn tot kritische zelfreflectie en evaluatie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter;
 • onpartijdig en onafhankelijk zijn en zonder belangenverstrengeling kunnen optreden;
 • en tot slot – niet onbelangrijk – voldoende tijd hebben voor de uitoefening van de functie! Houd rekening met gemiddeld minstens één verplichting/vergadering per maand, waarbij wordt verwacht dat je ook overdag vergaderingen kunt bijwonen.

De RvC streeft naar diversiteit en inclusie, naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling van de raad. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar kennis, ervaring en achtergrond, maar ook naar gender, leeftijd, etnische afkomst en persoonskenmerken. De huidige samenstelling van de RvC bestaat uit 3 mannen en 1 vrouw met een gemiddelde leeftijd van ca. 60 jaar. Dit vraagt nadrukkelijk om meer diversiteit, inclusie en verjonging.

De specifieke profielen

Profiel van de voorzitter van de RvC
Voor de voorzitter van de RvC zoeken wij een ervaren toezichthouder en een maatschappelijk of een volkshuisvestelijk, innovatief profiel.

Specifiek:

 • je voelt je aangetrokken door karakter en kernwaarden van Trudo, bent een innovatieve en creatieve geest en kunt benoemen wat je kunt bijdragen;
 • je hebt ervaring als toezichthouder;
 • verder ben je bekend met de maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgave van een woningcorporatie en heb je jezelf bewezen op strategisch niveau. Zo heb je aantoonbaar het verschil gemaakt bijvoorbeeld als bestuurder/directeur van een maatschappelijke organisatie, een woningcorporatie of door een andere relevante functie bij bijvoorbeeld een ketenpartner;
 • uiteraard ben je bekend met politiek/bestuurlijke besluitvorming en onderhandelingen;
 • je bent maatschappelijk betrokken en je hebt hart voor de doelgroep: je weet uit ervaring hoe belangrijk de combinatie van geschikte huisvesting en sociale participatie voor die doelgroep is. Je voelt je thuis bij de missie van Trudo en straalt dezelfde waarden (lef, innovatie en verbinding) uit, ook in je persoonlijke performance. Kortom, een innovatieve houding.
 • je kunt goed luisteren en hebt een wijze van leiding geven die past bij een eigentijdse governance en het belang van strategisch partnerschap ;
 • je weet hoe je een groep professionals op een verbindende, inspirerende en transparante wijze leiding geeft vanuit de genoemde kernwaarden van Trudo;
 • vanuit een actuele maatschappelijke betrokkenheid draag je er zorg voor dat de Raad de innovatieve kracht van Trudo (verder) weet te stimuleren;
 • je zit vergaderingen efficiënt en effectief voor, in een open sfeer waarin iedereen kan meedoen vanuit doorleefde democratische principes;
 • je hebt een duidelijke visie op de ontwikkeling van Trudo en wat dat op de langere termijn betekent voor medewerkers en organisatie;
 • je hebt een duidelijke visie op moderne governance verhoudingen: boardroomdynamics en de rollen van commissarissen en bestuurders, met name vanuit oogpunt van integriteit en transparantie;
 • je hebt oog voor anderen en weet altijd het gezamenlijk belang te benoemen;
 • tot slot is het wenselijk als je binding met, en een uitgebreid, relevant netwerk hebt in de Brainportregio.

Profiel van commissaris met juridische achtergrond, op voordracht van het Klantenplatform
Voor dit profiel zoeken wij een toezichthouder met een brede maatschappelijke ervaring en een juridische achtergrond.

Specifiek:

 • je voelt je aangetrokken door karakter en kernwaarden van Trudo en kunt benoemen wat je daarin kunt bijdragen;
 • je hebt een juridische achtergrond of aantoonbaar goed inzicht in de juridische consequenties van bepaalde besluiten;
 • affiniteit met volkshuisvesting in het algemeen en onze bewoners in het bijzonder, vinden wij belangrijk. Je hebt belangstelling voor wat er leeft onder de huurders en kopers van Trudo en een duidelijk beeld hoe je voeling wil onderhouden met het klantenplatform;
 • je hebt kennis op het terrein van juridische vraagstukken zoals die voortkomen uit de rol van werkgever voor de bestuurders;
 • je hebt een duidelijke visie op de ontwikkeling van Trudo en wat dat op de langere termijn betekent voor klanten van Trudo;
 • je hebt een duidelijke visie op moderne governance verhoudingen: boardroomdynamics en de rollen van commissarissen en bestuurders;
 • je hebt bij voorkeur een regionale binding met de Metropool Regio Eindhoven (MRE).

Vergoeding

De bezoldiging valt binnen het wettelijk kader van de WNT en de VTW-beroepsregel en bedraagt voor het lid (inclusief lidmaatschap remuneratiecommissie) € 13.550,- per jaar en voor de voorzitter € 20.250,- per jaar (prijspeil 2021). De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Herbenoeming voor een volgende termijn wordt afgewogen via een vooraf vastgestelde procedure.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mr. Miriam Oosterwijk, directeur van PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 4459124. Je kunt jouw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je wordt verzocht te reageren vóór 7 juni 2022. Jouw sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien jouw sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangst-bevestiging. Je kunt jouw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7750.

Planning:

 • Plaatsing vacature                                  : 13 mei 2022
 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit  : week 23-24
 • Presentatie kandidaten (shortlist)           : week 25, maandag 20 juni
 • Selectiegesprekken bij Trudo                 : week 29, maandag 18 juli van 8.30 – 12.30 uur en week 30, maandag 25 juli van 9.00 – 16.30 uur
 • Vervolggesprekken                                 : week 30/31
 • Proces aanvraag zienswijze Aw             : aansluitend
 • Benoeming per                                        : 1 sept 2022 (lid) en 1 jan 2023 (vz).

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op https://www.ilent.nl/onderwerpen/governance-en-integriteit/zienswijze-geschiktheid-en-betrouwbaarheid.

 

Direct solliciteren