Lid Raad van Commissarissen, profiel zorg & welzijn

Woongoed Zeist, Zeist, Utrecht
Voor Woongoed Zeist zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen, profiel zorg & welzijn, op voordracht van de huurders: een maatschappelijk betrokken commissaris met kennis van zorg en welzijn. U kunt reageren tot en met zondag 5 juni a.s. (ref.nr. 7752)

We zorgen voor betaalbare woningen in Zeist voor mensen met een krappe beurs. Met maatwerk waar de buurten om vragen. Want thuisvoelen, dat doe je niet alleen in huis, maar ook in je buurt. Daarom werken we met wijkteams die ‘hun’ wijk goed kennen, dichtbij en persoonlijk.

Woongoed Zeist

Woongoed Zeist is dé sociale huisvester van de gemeente Zeist. We beheren zo’n 7.500 huurwoningen en zorgen voor betaalbare woningen in Zeist voor mensen met een krappe beurs. Met maatwerk waar de buurten om vragen. Want thuisvoelen, dat doe je niet alleen in huis, maar ook in je buurt. Daarom werken we met wijkteams die ‘hun’ wijk goed kennen, dichtbij en persoonlijk.

 Pijlers van het beleid waarop we als organisatie herkend willen worden:

 1. Betaalbaar wonen
  We realiseren betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. We zijn de grootste sociale verhuurder in Zeist met een sociale woningvoorraad van circa 7.500 woningen. Differentiatie in prijs en kwaliteit mag, een lage huurprijs is ook een kwaliteit. Door passend toe te wijzen, bedienen we onze primaire doelgroep en gaan we scheefwonen tegen.
 2. Duurzaamheid
  We investeren in duurzaamheid ten behoeve van betaalbaarheid. We streven naar een gemiddeld label A voor ons woningbezit in 2030. Bij nieuwbouw en renovaties is duurzaamheid altijd een belangrijk punt.
 3. Leefbare wijken
  Prettig wonen doe je in een fijne buurt. Daarom werken we samen met andere organisaties (o.a. gemeente, welzijnswerk, politie) aan vitale buurten. We zorgen ook voor differentiatie in ons woningbezit (qua type en prijs) om voor een evenwichtige samenstelling te zorgen in onze wijken. Ook het met voorrang huisvesten van jongeren of het aanpassen van woningen voor ouderen kunnen hieraan bijdragen.
 4. Dienstverlening
  Woongoed Zeist is betrouwbaar en dichtbij. We werken in wijkteams die ‘hun’ buurten goed kennen en benaderbaar en herkenbaar zijn voor bewoners. Onze informatie is eenduidig en begrijpelijk. We stimuleren de zelfwerkzaamheid van onze huurders. Onder andere door ons huurdersportaal en door huurders aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid.
 5. Rentmeesterschap
  Woongoed Zeist is financieel gezond en garandeert continuïteit. Onze organisatie is professioneel en de verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in het bedrijf. We werken in wijkteams die aansluiten bij de gemeentelijke indeling.

 

Woongoed Zeist heeft extra aandacht voor een groeiende groep kwetsbare bewoners in de maatschappij. De nadruk in activiteiten ligt momenteel op onderhoud en verduurzaming van het woningbezit.

Binnen Woongoed Zeist wordt met 70 medewerkers gewerkt aan een procesgerichte organisatie met behulp van lean processen. Het is een platte organisatie met een besluitvormend management team. Er is sprake van een open cultuur, waar veel ruimte is voor de medewerkers om initiatieven te nemen en waar er samen aan gewerkt wordt om de dienstverlening elke dag een stapje beter te maken.

 

Huurdersplatform Seyst
De huurders worden vertegenwoordigd door Huurdersplatform Seyst (HPS).
Het huurdersplatform heeft een actief bestuur en onderhoudt een uitstekende relatie met de organisatie en de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woongoed Zeist is een actieve RvC, die zich betrokken voelt bij de organisatie en een positief kritische rol aanneemt.

De RvC wil graag de bedoeling van de corporatie bewerkstellingen door in teamverband met het geheel van de RvC vanuit zijn/haar eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor de bestuurder.
De Raad heeft tot taak het houden van integraal toezicht op de strategische doelstellingen, de maatschappelijke prestaties, het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de corporatie.
De RvC wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever voor de bestuurder.
Binnen de RvC wordt gewerkt met 3 commissies: remuneratiecommissie, auditcommissie en projectencommissie. Elke commissaris heeft zitting in minimaal 1 commissie.

De RvC heeft een goede, niet strikt formele, relatie met de bestuurder en de organisatie.
Er is sprake van een open cultuur en korte lijnen.

De RvC bestaat uit 5 leden. In verband met het aflopen van de benoemingstermijnen van 2 commissarissen, ontstaan er nu 2 vacatures, beide op voordracht van de huurders.
De huurderscommissaris heeft regelmatig overleg met het bestuur van Huurdersplatform Seyst, bezoekt de Algemene Leden Vergadering en heeft oprechte aandacht en interesse voor de huurders.

Functieprofiel

Algemeen profiel leden Raad van Commissarissen:

 • houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met de missie, visie en strategie van de corporatie en de vertaling daarvan in de praktijk;
 • stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids)ontwikkelingen en kansen in de (lokale) context van de corporatie;
 • toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevantie ontwikkelingen en signaleert afwijkingen;
 • fungeert als werkgever voor de bestuurder;
 • fungeert als klankbord voor de bestuurder;
 • monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie;
 • is aanspreekbaar voor de bestuurder en stakeholders;
 • onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van organisatiebrede bijeenkomsten, het voeren van een-op-een gesprekken met de bestuurder, het onderhouden van contact met OR, huurders(vereniging) en andere belanghebbenden;
 • bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

 

Profiel Zorg en Welzijn:
Maatschappelijk betrokken commissaris met kennis van zorg en welzijn

Bij dit profiel is het van belang dat de kandidaat:

 • beschikt over visie op de rol van de corporatie in de keten van wonen, zorg en welzijn;
 • bekend is met sociale maatschappelijke vraagstukken, gerelateerd aan volkshuisvestelijke aspecten en betreffende de kwetsbare doelgroepen;
 • over relevante ervaring beschikt, opgedaan in bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, openbaar bestuur, zorgverzekeraar.

 

Profiel Digitalisering, IT en innovatie:
Visionair denker met kennis van datagebruik, digitalisering en IT

Bij dit profiel is van belang dat de kandidaat:

 • goed inzicht en visie/ervaring heeft in de mogelijkheden, risico’s en impact van data en digitalisering voor de klanten en voor de organisatie;
 • ruime kennis heeft van deze processen in organisaties;
 • visie/ervaring heeft met innovatie en klantgerichtheid.

 

In een van beide profielen dient ook de kennis en ervaring met HR en organisatieontwikkeling aanwezig te zijn.

Functie-eisen

Functie-eisen individuele leden RvC:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • affiniteit met volkshuisvesting, de doelgroep en de bedoeling van de corporatie;
 • bekendheid met lokale context en woonachtig in Zeist, dan wel de regio;
 • bestuurlijke intelligentie, gevoel voor governance en intuïtie;
 • helicopterview, analytisch vermogen en in staat hoofd- en bijzaken ook in complexe situaties te onderscheiden;
 • kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

 

Lid RvC op voordracht van de huurders:
Voor deze commissaris zijn de volgende aspecten van belang:

 • zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de huurdersverenigingen en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te wisselen;
 • heeft aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
 • is benaderbaar, heeft inzicht in sociale processen en een duidelijke visie op huurdersparticipatie;
 • heeft binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting.

Vanuit de wens van de RvC om als team te opereren wordt gezocht naar kandidaten die gericht zijn op samenwerking en die verbindend zijn, intern het proces bespreekbaar maken en acteren op de relatie. Kandidaten die verrassende vragen kunnen en durven te stellen en die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kunnen kijken. Een toezichthouder die gericht is op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

De RvC en het huurdersplatform verwelkomen graag, voor één van beide posities, een kandidaat met de ambitie om commissaris te worden maar daar nog geen dan wel geringe ervaring mee heeft.

Hetzelfde geldt voor commissarissen die, op welke manier dan ook, de diversiteit in de RvC weten aan te vullen.

Vergoeding

De RvC van Woongoed Zeist volgt voor de bezoldiging de bindende beroepsregel van de VTW. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, managing consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk zondag 5 juni a.s..

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7752:

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Planning:

 • Sluiting reactietermijn: zo. 5 juni
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : week 23 + 24
 • Bespreken shortlist (zonder kandidaten) : do. 23 juni
 • 1e Selectieronde : wo. 29 juni
 • 2e Selectieronde (optioneel) : ma. 4 juli
 • Klikgesprek met RvC-leden : week 27
 • Besluit voorgenomen benoeming : week 27
 • Aanvraag zienswijze Aw : juli – augustus
 • Benoeming : per 1 januari 2023

 

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.
Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website:
https://www.ilent.nl/onderwerpen/governance-en-integriteit/zienswijze-geschiktheid-en-betrouwbaarheid

 

Direct solliciteren