Lid Bestuur met financiële portefeuille

WOV, Oostzaan, Noord-Holland
Voor onze opdrachtgever Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) zoeken wij een Bestuurslid met financieel profiel. U kunt reageren tot en met zondag 3 juli aanstaande (ref.nr. 7776).

WOV ziet het als haar taak om mensen die niet kunnen voorzien in hun eigen huisvesting eigentijdse, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sociale huisvesting in Oostzaan te bieden.

Betrokken en midden in de lokale samenleving!

De Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) is een zelfstandige woningbouwvereniging, opgericht op 9 november 1918, met ruim duizend woningen in de gemeente Oostzaan. Oostzaan is een plattelandsgemeente onder de rook van Amsterdam.

WOV ziet het als haar taak om mensen die niet kunnen voorzien in hun eigen huisvesting eigentijdse, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sociale huisvesting in Oostzaan te bieden. WOV heeft een bestuur dat bestaat uit drie personen en verantwoording aflegt aan de uit drie personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC), waarvan één op voordracht van de huurders en aan de vereniging via de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De compacte werkorganisatie van WOV omvat technisch beheer en projecten, verhuur- en bewonerszaken en financiële zaken. Hier werken een klein aantal mensen. De belangen van de huurders worden actief behartigd door de Huurdersvereniging Oostzaan (HVO). Verder kent WOV een Adviesraad, deze behartigt de belangen van de leden van de vereniging.

De koers voor de komende jaren is vastgelegd in het ondernemingsplan 2019 – 2024 “Presteren naar vermogen”. Dit plan geeft richting aan de verdere samenwerkingen, onderhoud en verduurzamingsopgave en verdere organisatieontwikkeling. Halverwege deze periode blijkt dat de corporatie met veel zaken goed op weg is maar dat door de geringe omvang van de organisatie en beperkte middelen er steeds scherpe keuzes gemaakt dienen te worden.

Om dit als dorpse zelfstandige corporatie met beperkte middelen te realiseren, zijn hechte onderlinge verbindingen net zo belangrijk als good governance. Hier wordt op een solide basis hard aan gewerkt om zodoende ook voor de toekomst wendbaar, ondernemend, verantwoordelijk en zelfstandig te blijven. Voor huurders, midden in de Oostzaanse samenleving. WOV onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties 2020 en is lid van Aedes.

Meer informatie over de WOV vindt u op www.wov.nl.

Bestuur

Het bestuur van WOV is belast met het besturen van de organisatie en is verantwoordelijk voor de realisatie van haar doelstellingen, de strategie, financiering en het beleid en de daar uit voortvloeiende resultatenontwikkeling en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvC en de ALV. Het Reglement Bestuur geeft een compleet overzicht van taken en verantwoordelijkheden.

Meer specifiek, het bestuur:

 • bestuurt de vereniging;
 • is verantwoordelijk voor en ziet toe op naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
 • ontwikkelt de volkshuisvestelijke visie en strategie voor WOV;
 • stelt het beleid vast (vastgelegd in onder meer het ondernemingsplan en deelbeleidsplannen);
 • stuurt op de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de financiering, de resultaten;
 • brengt de risico’s van de vereniging in kaart, stelt beleid op voor risicomanagement (beheersing) en ziet toe op de uitvoering ervan;
 • stuurt op de realisatie van de begroting;
 • laat de begroting (en dPi), jaarrekening en het jaarverslag (en dVi) opstellen;
 • voert op strategisch niveau constructief overleg met de in- en externe stakeholders van de corporatie over het te voeren en gevoerde beleid (Adviesraad, HVO, gemeente, collega-corporaties, maatschappelijke partners);
 • scherpt de voorwaarden aan voor goed intern toezicht door de Raad van Commissarissen;
 • is de werkgever van de organisatie;
 • legt verantwoording af aan de RvC en ALV.

Verder is het belangrijk dat het bestuur binding heeft met de regio en gevoel heeft bij het zijn van een vereniging, waarbij de ALV in principe het hoogste orgaan is van de organisatie.

De tijdsinvestering voor deze functie wordt ingeschat op gemiddeld 3 uur per week. De werkzaamheden zijn voor een belangrijk deel na kantooruren te plannen door het bestuur zelf, waardoor het goed mogelijk is om het lidmaatschap van het bestuur van de WOV naast een andere baan te vervullen.

De leden van het bestuur vormen samen een multidisciplinair team. Zorgvuldig onderling afstemmen en efficiënt samenwerken, overleggen met de medewerkers, RvC en relaties is hierbij een voorwaarde voor succes. Collegialiteit, transparantie, plezier, energie en betrokken bij volkshuisvesting/WOV kenmerken de huidige bestuurders.

Recent is één van de leden (financiën) van het bestuur vanwege het aanvaarden van een andere bestuursfunctie teruggetreden.

Lid bestuur met financiële portefeuille

Als lid van het bestuur van WOV bent u verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, financiële (jaar)plannen, begrotingen, tussentijds- en jaarverslagen en andere voor deze functie gebruikelijke zaken. Vanuit uw vak maakt u de vertaalslag naar volkshuisvesting (huurderbelangen etc.) en vastgoed (onderhoud, ontwikkeling, verduurzaming etc.). U voert het gesprek met de accountant, banken, financiers, fiscus en andere voor deze functie relevante partijen zoals de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). U bent ook, naast uw mede bestuurders, waar nodig zichtbaar in Oostzaan, bij de ALV en andere relevante WOV gerelateerde partijen.

Profiel

Het bestuurslid dat wij zoeken is maatschappelijk betrokken, heeft relevante ervaring opgedaan in de corporatiesector en kan dit vertalen naar de schaal van deze lokale corporatie. Hierbij bent u strategisch sterk, teamgericht en verbindend. U beschikt over  een bedrijfseconomische/financiële achtergrond op hbo+-niveau. Relevante juridische kennis vormt verder een duidelijke pre.

U dient verder te beschikken over:

 • aantoonbare kennis op het gebied van planning en control van een onderneming, het opstellen van jaarstukken, budgetten et cetera en inzicht in fiscale aangelegenheden;
 • relevante werkervaring, opgedaan in het bedrijfsleven, bij de overheid en/of in een maatschappelijke organisatie;
 • de expertise van vakman of vakvrouw op uw vakgebied, als vraagbaak, richtinggevend;
 • kwaliteiten om te werken in teamverband, open te staan voor de mening van anderen;
 • oog en hart voor de verenigingsstructuur, de participatie van de leden en de belangen van de huurders, met gevoel voor ‘kleinschaligheid’ – van de vereniging, de organisatie en de omgeving waarin de WOV opereert;
 • de wil om op positieve wijze verder te bouwen aan de vereniging, de organisatie en de positie van de WOV;
 • de bereidheid om u jaarlijks bij te (laten) scholen op actuele thema’s en op ontbrekende basiskennis (vast te stellen bij het aantreden en tijdens de benoemingsperiode);
 • regionale binding en verbondenheid met de samenleving.

Benoeming & vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlengingen van vier jaar. Het lidmaatschap van het bestuur is een bezoldigde functie. De hoogte van de bruto bezoldiging wordt vastgesteld door de ALV en bedraagt voor een gewoon lid op jaarbasis € 6.000,– . De vergoeding past binnen de Wet normering van topinkomens (WNT).

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC, managing consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vragen ook per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 4 juli aanstaande.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief (o.v.v. referentienummer 7776) en een cv indienen. Indien de sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit                     : week 25, 26
 • Shortlist presentatie                                                   : eind week 26
 • Selectiegesprekken bij WOV                                     : week 27
 • Referentiecheck, voorgenomen benoemingsbesluit : aansluitend
 • Proces aanvraag zienswijze Aw                                : aansluitend
 • Benoeming                                                                : aansluitend.

Verder dient een door de corporatie voorgedragen bestuurder getoetst te worden aan de hand van de zogenaamde “fit en proper”-toets door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) conform de huidige Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw. Het kunnen overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een referentiecheck maken onderdeel uit van deze procedure.

Direct solliciteren