Directeur-bestuurder

WBV St. Willibrordus, Wassenaar, Zuid-Holland
Voor Woningbouwvereniging St. Willibrordus zoeken wij een directeur-bestuurder met hart voor de doelgroep en een visie op de rol van de corporatie in de veranderende maatschappelijke context. U kunt reageren tot en met maandag 6 juni a.s. (ref.nr. 7611)

Wij doen waar wij goed in zijn: betaalbare woningen met de daarbij passende kwaliteit en dienstverlening aanbieden aan onze doelgroepen. Eén ding staat voor ons voorop: we willen de sociale woningbouw in Wassenaar overeind houden.

Profiel Directeur-Bestuurder

Vanwege het plotselinge overlijden van de directeur-bestuurder in oktober 2021 is WBV St. Willibrordus op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Inmiddels is er een interim directeur-bestuurder aangesteld die ter overbrugging zal aanblijven totdat de nieuwe directeur-bestuurder in dienst komt.

De nieuwe directeur-bestuurder van WBV St. Willibrordus heeft hart voor de doelgroep en een visie op de rol van de corporatie in de veranderende maatschappelijke context: hij/zij heeft een beeld bij de rol die de corporatie kan spelen bij volkshuisvestelijke en maatschappelijke vraagstukken. De directeur-bestuurder beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een corporatie en een directeur-bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld. Iemand die een ‘open mind’ heeft ten opzichte van de veranderingen in de maatschappij en daar op een flexibele manier vorm aan geeft. Iemand die verder invulling geeft aan het sociale gezicht van de corporatie.

De directeur-bestuurder omarmt de missie en kernwaarden van WBV St. Willibrordus, hanteert de uitgezette koers als uitgangspunt en kan uitvoering van de gekozen strategie daadkrachtig en koersvast ter hand nemen. Hij/zij heeft aantoonbaar affiniteit met de doelgroep, gaat met gemak, oprecht én met plezier in gesprek met de stakeholders en beschikt over de juiste balans tussen resultaatgericht en mensgericht.

De directeur-bestuurder is benaderbaar en toegankelijk. Voor een kleine organisatie als WBV St. Willibrordus is het van belang dat de directeur-bestuurder zowel onderdeel is van de organisatie als bestuurlijk kan opereren en in staat is om op alle niveaus te communiceren. De directeur-bestuurder is initiërend en verbindend, zowel intern als extern, hecht aan medezeggenschap, zowel intern als extern, en heeft kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel staan.

Wederzijds vertrouwen en wederzijds respect zijn sleutelbegrippen in de manier van werken, zowel in- als extern. Een inspirerende leidinggevende, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, zichtbaar en transparant, open en toegankelijk. Iemand die snel een relevant netwerk opbouwt, zowel intern als extern. Daadkrachtig en verbindend. Een warme persoonlijkheid die zichtbaar is voor de organisatie en haar stakeholders. Aanspreekbaar op de resultaten van de organisatie.

Functie Directeur-Bestuurder

Algemeen
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak zelfbewust naar het belang van WBV St. Willibrordus en de te realiseren doelstellingen en weegt daartoe de belangen van de diverse stakeholders af. De directeur-bestuurder betrekt belanghebbenden bij beleidsvorming en legt verantwoording af over de uitvoering van beleid.

WBV St. Willibrordus kent een ‘platte’ organisatiestructuur met verantwoordelijkheden laag in de organisatie.

 

De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder kunnen als volgt omschreven worden:

 • is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden, zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang, synergie en lokale verankering;
 • draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie en houdt de organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen; draagt zorg voor een gezonde financiële onderneming, houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
 • omarmt de ingeslagen koers, draagt bij aan verdere ontwikkeling en verfijning daarvan, voegt waar mogelijk nog eigen ideeën toe, zorgt voor uitvoering en realisatie van de in gang gezette transitie en draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders, management en medewerkers;
 • geeft leiding aan de organisatie, zodat deze effectief en efficiënt functioneert en legt verantwoording af aan de RvC; draagt zorg voor het opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
 • is verantwoordelijk voor het integraal management en de inrichting van de organisatie; motiveert, stimuleert en faciliteert om de organisatie en haar medewerkers verder te ontwikkelen;
 • treedt op als kritische sparringpartner van de collega’s, levert een bijdrage aan verdere professionalisering van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
 • geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, weet kansen te benutten vanuit (wijzigende) financiering, wet- en regelgeving; zoekt samenwerking met andere partijen;
 • vertegenwoordigt WBV St. Willibrordus op alle relevante niveaus en platforms en is verantwoordelijk voor een goede profilering van WBV St. Willibrordus bij de externe partners en realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld en is vanzelfsprekend gesprekspartner voor de huurdersorganisatie;
 • informeert de RvC, door middel van managementinformatie, adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner;
 • is bestuurder in de zin van de WOR.

 

Functie-eisen

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • strategisch abstractieniveau en het vermogen om een visie en strategie naar concrete doelen te vertalen;
 • visie op volkshuisvesting en ontwikkelingen in het sociale domein;
 • signalerend en initiërend, om te komen tot vernieuwing en/of een koerswijziging, als de omgeving of de organisatie dat vereist;
 • brede, integraal verantwoordelijke leidinggevende ervaring in het maatschappelijk domein;
 • resultaatgerichte coach die een gemotiveerd team verder kan brengen en concrete doelen haalt;
 • hart voor de huurders, affiniteit met de doelgroep;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, verbindend, empathisch, enthousiasmerend;
 • politiek sensitief;
 • gezien de grootte van de organisatie een ‘hands-on’ mentaliteit;
 • oog voor relevante ontwikkelingen in de regio; kan snel een relevant netwerk opbouwen in de regio.

De recent vastgestelde Governance code woningcorporaties 2020 geeft nog meer inzicht in de rollen van bestuur en RvC en is te vinden via de site van Aedes.

Organisatie & context

WBV St. Willibrordus is actief in de gemeente Wassenaar en heeft 1.350 sociale huurwoningen en beperkt niet-DAEB bezit. De gemeente Wassenaar kent een dorpse cultuur met de stedelijke omgeving op een steenworp afstand.

WBV St. Willibrordus is een financieel gezonde organisatie. Tegelijkertijd liggen er forse uitdagingen in het verschiet op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dat vraagt om een directeur-bestuurder die een actieve rol in het speelveld heeft. Iemand die verbinding zoekt met stakeholders en op zoek gaat naar creatieve mogelijkheden om de doelgroep op een juiste manier te bedienen.

Natuurlijk geeft WBV St. Willibrordus ook aandacht aan zaken als leefbaarheid, vitaliteit van de buurten, huisvesting van bijzondere groepen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen en nog veel meer zaken. Dat doet ze met een klein professioneel team dat kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan én in nauwe samenwerking met de huurders zelf en met de huurdersbelangenvereniging HV Rozenstein. WBV St. Willibrordus vindt het belangrijk dat haar activiteiten aansluiten op de wensen en behoeften van de huurders.

“Rozenstein” is een onafhankelijke huurdersvereniging die de belangen van haar leden/huurders behartigt. In zaken die alle huurders betreffen is zij een volwaardige gesprekspartner voor de corporatie en de gemeente Wassenaar. In overlegsituaties komt zij op voor de belangen van de huurders. Plaatselijk zijn met name de aspecten “leefbaarheid in de wijken”, het hebben en houden van een “schone en veilige woonomgeving” met daarbij ook een betrouwbare “dienstverlening”, zaken die voortdurend de aandacht hebben van deze vereniging.

WBV St. Willibrordus werkt conform het Governance model, bestaande uit een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. De RvC bestaat uit vier personen, ieder met hun eigen specifieke deskundigheid en in staat om in hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen. De organisatie wordt geleid door de directeur-bestuurder, samen met het managementteam

Meer informatie over WBV St. Willibrordus vindt u op www.wbv-willlibrordus.nl.

Aanbod

Het bruto jaarinkomen zal bepaald worden conform de Wet Normering Topinkomens 2. Inschaling van de functie is in categorie B en is afhankelijk van de achtergrond en ervaring. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Het betreft een parttime dienstverband van 24–28 uur per week.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 445 9050. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren tot uiterlijk maandag 6 juni a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van het vacaturenummer 7611) en een cv uploaden.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

De planning van de procedure is als volgt:

 • Reactietermijn : t/m 6 juni 2022
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 23-25
 • Presentatie shortlist (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig) : do. 23 juni
 • 1e Selectieronde met selectiecommissie : ma. 27 juni
 • 2e Selectieronde met 2 adviescommissies : do. 30 juni, ochtend
 • 3e Selectieronde met voltallige RvC (optioneel) : week 27
 • Opstellen documenten voor Aw : begin juli
 • Aanvraag zienswijze bij Aw : medio juli – medio augustus
 • Benoeming : streefdatum 1 oktober 2022

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

 

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe Woningwet van kracht, waarbij deze meer is ingericht naar principes en onderliggende regelgeving. De geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets voor bestuurders en commissarissen blijft gehandhaafd. Kandidaten worden door de Autoriteit woningcorporaties beoordeeld op geschiktheid en betrouwbaarheid aan de hand van opgestelde beleidsregels. Hierdoor kan de Aw de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets meer risicogericht uitvoeren.

Meer informatie over de wijzigingen in de Woningwet per 2022 vindt in onderstaand document:
Werving & selectie van bestuurders en commissarissen in het licht van de herziene Woningwet

 

 

Direct solliciteren