Directeur

Tresoar, Leeuwarden, Friesland
Voor Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum, zoeken wij een inspirerende directeur die de rol van cultureel ondernemer en organisatiekundige krijgt. U kunt reageren tot en met zondag 5 juni a.s. (ref.nr. 7762). (Onder de Nederlandse functiebeschrijving treft u het profiel aan in het Fries. Beide profielen kunt u downloaden via de bijlagen.)

Wij bewaren het Friese verleden en leggen verbinding met het nu en de toekomst.

Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum

“Bij Tresoar duik je de geschiedenis van Fryslân in. Op digitale wijze of door het verleden letterlijk aan te raken. Tresoar is één grote schatkamer van Fryslân met schatten om te bekijken en te onderzoeken. Vreugde, verdriet of verbazing – één ding is zeker: het verleden maakt emoties los. Wij bewaren het Friese verleden en leggen verbinding met het nu en de toekomst. Waar komen we vandaan, hoe zijn we veranderd en waarom? Zoals een boom hoog kan reiken omdat hij diepe wortels heeft, zo krijgt het pad vooruit meer vastigheid als we kijken naar het pad dat we al hebben afgelegd.”

Het Tresoargebouw is een laagdrempelige, bruisende plek. Het wordt veel gebruikt als plaats om te ontdekken, te onderzoeken en te vertellen. Er vinden activiteiten plaats voor jong en oud, van concerten tot kindercolleges, en het is voor wetenschappers en studenten een ideale ruimte voor onderzoek. Het cultuurpaviljoen Obe, tegenover de Oldehove, biedt podium aan publieksevenementen op gebied van taal, kunst en Friese literatuur.

Tresoar, als centrum van cultuuroverdracht, vertelt op vele wijzen het verhaal van Fryslân, bevordert de Friese literatuur en faciliteert als centrum van studie en ontmoeting, de kennisinfrastructuur in Fryslân.

Tresoar heeft, als een moderne netwerkorganisatie, als opdracht het behouden en bewerken van de archieven en collecties en die vervolgens zo goed mogelijk zichtbaar, beschikbaar en toegankelijk te maken voor het publiek, in sterke verbinding met partners en doelgroepen.

Werken bij Tresoar houdt in dat je deel uitmaakt van een creatief en bevlogen team van ongeveer 70 medewerkers en 70 vrijwilligers die elkaar kennen en elkaar makkelijk aanspreken. Bij Tresoar heb je volop mogelijkheden jezelf te ontwikkelen, ontmoet je veel mensen en krijg je veel ruimte om zelf je tijd in te delen. Bovendien werk je in een prachtige architectonische en dynamische omgeving.

Tresoar zoekt bij voorkeur per 1 augustus een inspirerende directeur die de rol van cultureel ondernemer en organisatiekundige krijgt.

De functie

De directeur vervult een belangrijke ambassadeursrol naar buiten en hanteert een mens- en ontwikkelgerichte leiderschapsstijl naar binnen, waardoor medewerkers kunnen bloeien en groeien.

Interne gerichtheid
Er is een organisatieontwikkeling ingezet, zowel op structuur- als op cultuuraspecten, die naar de toekomst toe nog verdere, sturing en implementatie vergt.
De strategische richting van de organisatie op het gebied van mensen, middelen, processen en structuren moet verder worden vormgegeven, waarbij naast een visie ook het omzetten naar concrete acties en resultaten nodig is.
Het aansturen van de diverse diensten (archieven, bibliotheek, digitale en fysieke collecties, educatieve en museale activiteiten) vraagt gerichte werkprocessen en inzet.
De uitdaging voor de organisatie is om meer samenhang en eenheid te realiseren, en dat de medewerkers meer worden aangezet tot innovatie, het aannemen van een lerende houding, het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van ambassadeurschap naar buiten toe.

De directeur zorgt voor de juiste kaders en richting en geeft de professionals ruimte waar mogelijk en sturing waar nodig.
De directeur acteert hierin als een peoplemanager die de organisatie meeneemt in ontwikkeling met een coachende stijl en aandacht voor de medewerkers.
Dit vraagt om een directeur die ervaring heeft met organisatieontwikkeling en verander-processen en gewend is daarin constructief op te trekken met zowel de Ondernemingsraad als met het Bestuur.

 

Externe gerichtheid
De directeur heeft, als cultureel ondernemer, een duidelijke visie op bewaren, bruikbaar en zichtbaar maken van fysieke en digitale collecties van een culturele erfgoedorganisatie met een archieffunctie

 De directeur ontwikkelt en onderhoudt externe contacten die bijdragen aan de doelstelling, functie, identiteit en plaats van de organisatie in de provincie. Dit betreft contacten met lokale en regionale overheden, de Rijksoverheid, musea, onderwijs- en kennisinstellingen en andere partners op het gebied van erfgoed.

De directeur is zichtbaar in het Friese veld en weet op inspirerende wijze het verhaal van Fryslân over te brengen en alle doelgroepen en individuele gebruikers van Tresoar aan te spreken en te bedienen.

De directeur is een proactieve, verbindende en resultaatgerichte netwerker, met gevoel voor (bestuurlijke en politieke) verhoudingen. De directeur is diplomatiek en vindt de juiste balans tussen stevig onderhandelen en behoud van de relatie en is in staat met gezag de verbinding aan te gaan met stakeholders. Op zakelijke en inspirerende wijze treedt de directeur op als ambassadeur en belangenbehartiger van Tresoar en weet het juiste netwerk aan te boren en te benutten. Continu en op effectieve en creatieve wijze op zoek naar vruchtbare samenwerkingsmogelijkheden met Friese en landelijke partners en met een goede balans tussen inhoud en ondernemerschap.

 

Relatie met bestuur en ondernemingsraad
Tresoar is een gemeenschappelijke regeling (GR) waarin Rijk en Provincie een deel van hun wettelijke taken aan Tresoar hebben overgedragen. De GR wordt bestuurd door een bestuur waarin zowel het Rijk (Ministerie van OCW) als de Provincie Fryslân en de stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) vertegenwoordigd zijn.
Het bestuur onderscheidt zich van andere besturen of raden van toezicht doordat zij op gelijkwaardige basis is samengesteld vanuit de diverse belangen.
Het bestuur is kaderstellend, de directeur en de organisatie zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering.

 

De directeur:

 • zorgt in overleg met de voorzitter van het bestuur voor de voorbereiding van de vergaderingen van het (dagelijks en algemeen) bestuur;
 • zorgt voor het tijdig en kwalitatief goed informeren van het bestuur, over alle relevante zaken en feiten met betrekking tot Tresoar, zodat het bestuur de juiste besluiten kan nemen;
 • neemt actief deel aan de vergaderingen van het bestuur;
 • stemt af met de ondernemingsraad om het bestuur zo goed mogelijk te informeren.

Functie-eisen

 De directeur beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • relevante achtergrond op (één van) de terreinen van Tresoar en/of op het gebied van organisatiekunde;
 • Friese achtergrond is niet vereist, wel de bereidheid om de Friese taal snel te leren verstaan, spreken en lezen;
 • grote affiniteit met de Friese cultuur en het Friese erfgoed om de ambassadeursrol met verve te kunnen vervullen;
 • inspirerend en verbindend leiderschap, bruggenbouwer;
 • resultaatgericht, besluitvaardig, doortastend, zakelijk handelen;
 • ervaring in eindverantwoordelijke functie;
 • ervaring met veranderingsmanagement en organisatieontwikkeling;
 • oog voor inhoud en proces, is effectief in communicatie;
 • uitstekend stakeholdermanagement: omgevingssensitief en politiek vaardig;
 • ervaring met (politiek) bestuurlijke wereld en heeft daarin een actief netwerk.  

Benoeming en vergoeding

Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor een jaar met het vooruitzicht van een dienstverband met een maximum van in totaal 8 jaar.
Salarisindicatie: schaal 15-16 (CAO Provincie). De organisatie kent daarbovenop een individueel keuze budget (IKB) van 21,82%.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mr. Carine Leemereise, senior consultant.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met zondag 5 juni a.s.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie (met vermelding van referentienummer 7762) via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Planning:
De globale planning van de procedure is als volgt:

 • Publicatie vacature : donderdag 12 mei
 • Reactietermijn : t/m zondag 5 juni
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 23-24
 • Bespreken cv’s met selectiecommissie (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig) : week 24
 • 1e Selectieronde : week 25
 • 2e Selectieronde : week 26
 • Referentonderzoek / assessment (optioneel) : week 26
 • Arbeidsvoorwaarden : week 26
 • Benoeming : voor 1 juli
 • Indiensttreding : 1 augustus

 

=========================================================================================================================

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

“By Tresoar dûkst yn de skiednis fan Fryslân. Op digitale wize of troch it ferline letterlik oan te reitsjen. Tresoar is ien grutte skatkeamer fan Fryslân mei skatten om te besjen en te ûndersykjen. Blidens, fertriet of fernuvering – ien ding is wis: it ferline makket emoasjes los. Wy bewarje it Fryske ferline en lizze ferbining mei it no en de takomst. Wêr komme wy wei, hoe binne wy feroare en wêrom? Sa’t in beam heech rikke kin om’t er djippe woartels hat, sa krijt it paad foarút mear fêstichheid as wy sjogge nei it paad dat wy al ôflein hawwe.”

It Tresoargebou is in leechdrompelich, brûzjend plak. It wurdt in soad brûkt as plak om te ûntdekken, te ûndersykjen en te fertellen. Der fine aktiviteiten plak foar jong en âld, fan konserten oant bernekolleezjes, en it is foar wittenskippers en studinten in ideale romte foar ûndersyk. It kultuerpaviljoen Obe, foar de Aldehou oer, biedt poadium oan publykseveneminten op it mêd fan taal, keunst en Fryske literatuer.

Tresoar, as sintrum fan kultueroerdracht, fertelt op in mannichte wizen it ferhaal fan Fryslân, befoarderet de Fryske literatuer en fasilitearret as sintrum fan stúdzje en moeting, de kennisynfrastruktuer yn Fryslân.

Tresoar hat, as in moderne netwurkorganisaasje, as opdracht it behâlden en bewurkjen fan de argiven en kolleksjes en dy dêrnei sa goed mooglik sichtber, beskikber en tagonklik te meitsjen foar it publyk, yn sterke ferbining mei partners en doelgroepen.

Wurkjen by Tresoar hâldt yn dat je diel útmeitsje fan in kreatyf en besiele team fan sa ’n 70 meiwurkers en 70 frijwilligers dy ’t inoar kenne en inoar maklik oansprekke. By Tresoar hast folop mooglikheden om dysels te ûntwikkeljen, trefst in soad minsken en krijst in soad romte om sels dyn tiid yn te dielen. Boppedat wurkest yn in prachtige arsjitektoanyske en dynamyske omjouwing.

Tresoar siket by foarkar mei yngong fan 1 augustus in ynspirearjende direkteur dy ’t de rol fan kultureel ûndernimmer en organisaasjekundige krijt.

De funksje

De direkteur hat in wichtige ambassadeursrol nei bûten ta en hantearret in minske – en ûntwikkelrjochte liederskipsstyl nei binnen ta, wêrtroch’t meiwurkers bloeie en groeie kinne.

Yntern rjochte wêzen
Der is in organisaasjeûntwikkeling ynset, sawol op struktuer- as op kultueraspekten, dy ’t nei de takomst ta noch fierdere stjoering en ymplemintaasje ferget.
De strategyske rjochting fan de organisaasje op it mêd fan minsken, middels, prosessen en struktueren moat fierder foarmjûn wurde, wêrby ’t njonken in fisy ek it omsetten nei konkrete aksjes en resultaten nedich is.
It oanstjoeren fan de ferskate tsjinsten (argiven, biblioteek, digitale en fysike kolleksjes, edukative en museale aktiviteiten) freget doelfêste wurkprosessen en ynset.
De útdaging foar de organisaasje is om mear gearhing en ienheid te realisearjen, en dat de meiwurkers mear oanset wurde ta ynnovaasje, it oannimmen fan in learende hâlding, it nimmen fan ferantwurdlikens en it toanen fan ambassadeurskip nei bûten ta.

De direkteur soarget foar de júste kaders en rjochting en jout de professionals romte dêr’t it kin en stjoering wêr nedich.
De direkteur aktearret hjiryn as in peoplemanager dy’t de organisaasje meinimt yn ûntwikkeling mei in coachende styl en omtinken foar de meiwurkers.
Dat freget om in direkteur dy’t ûnderfining hat mei organisaasjeûntwikkeling en feroar-prosessen en wend is dêr konstruktyf yn op te lûken mei sawol de Undernimmingsried as mei it Bestjoer.

 

Ekstern rjochte wêzen
De direkteur hat, as kultureel ûndernimmer, in dúdlike fisy op bewarjen, brûkber en sichtber meitsjen fan fysike en digitale kolleksjes fan in kulturele erfgoedorganisaasje mei in argyffunksje.

De direkteur ûntwikkelet en ûnderhâldt eksterne kontakten dy’t bydrage oan de doelstelling, funksje, identiteit en it plak fan de organisaasje yn ‘e provinsje. Dat giet om kontakten mei lokale en regionale oerheden, de Ryksoerheid, musea, ûnderwiis- en kennisynstellings en oare partners op it mêd fan erfgoed.

De direkteur is sichtber yn it Fryske fjild en wit op ynspirearjende wize it ferhaal fan Fryslân oer te bringen en alle doelgroepen en yndividuele brûkers fan Tresoar oan te sprekken en te betsjinjen.

De direkteur is in proaktive, ferbinende en op resultaat rjochte netwurker, mei gefoel foar (bestjoerlike en politike) ferhâldingen. De direkteur is diplomatyk en fynt de goede balâns tusken stevich ûnderhanneljen en behâld fan de relaasje en is by steat om mei gesach de ferbining oan te gean mei stakeholders. De direkteur treedt op saaklike en ynspirearjende wize op as ambassadeur en belangebehertiger fan Tresoar en wit it júste netwurk oan te boarjen en te benutsjen. Kontinu en op effektive en kreative wize op syk nei fruchtbere gearwurkingsmooglikheden mei Fryske en lanlike partners en mei in goede balâns tusken ynhâld en ûndernimmerskip.

 

Relaasje mei bestjoer en ûndernimmingsried
Tresoar is in mienskiplike regeling (GR) dêr’t Ryk en Provinsje in part fan harren wetlike taken oan Tresoar yn oerdroegen hawwe. De GR wurdt bestjoerd troch in bestjoer dêr’t sawol it Ryk (Ministearje fan UCW) as de Provinsje Fryslân en de stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) yn fertsjintwurdige binne. It bestjoer ûnderskiedt him fan oare bestjoeren of rieden fan tafersjoch meidat it op lykweardige basis gearstald is út de ferskate belangen wei.
It bestjoer is kaderstellend, de direkteur en de organisaasje binne ferantwurdlik foar de júste útfiering.

De direkteur:

 • soarget yn oerlis mei de foarsitter fan it bestjoer foar de tarieding fan de gearkomsten fan it (deistich en algemien) bestjoer;
 • soarget foar it op ‘e tiid en kwalitatyf goed ynformearjen fan it bestjoer, oer alle relevante saken en feiten oangeande Tresoar, sadat it bestjoer de júste besluten nimme kin;
 • nimt aktyf diel oan de gearkomsten fan it bestjoer;
 • stimt ôf mei de ûndernimmingsried om it bestjoer sa goed mooglik te ynformearjen.

 

Funksje-easken

De direkteur beskikt oer de neikommende kompetinsjes en feardichheden:

 • akademysk wurk- en tinknivo;
 • relevante eftergrûn op (ien fan) de mêden fan Tresoar en/of op it mêd fan organisaasjekunde;
 • Fryske eftergrûn is net fereaske, wol de reewilligens om de Fryske taal fluch ferstean, sprekken en lêzen te learen;
 • grutte affiniteit mei de Fryske kultuer en it Fryske erfgoed om de ambassadeursrol mei gloede ferfolje te kinnen;
 • ynspirearjend en ferbinend liederskip, brêgebouwer;
 • op resultaat rjochte, beslútfeardich, trochtaastend, saaklik hanneljen;
 • ûnderfining yn einferantwurdlike funksje;
 • ûnderfining mei feroaringsmanagement en organisaasjeûntwikkeling;
 • each foar ynhâld en proses, is effektyf yn kommunikaasje;
 • treflik stakeholdermanagement: omjouwingssensityf en polityk feardich;
 • ûnderfining mei (polityk) bestjoerlike wrâld en hat dêr in aktyf netwurk yn.

  

Beneaming en fergoeding

Oanstelling bart yn earste ynstânsje foar in jier mei it foarútsjoch fan in tsjinstferbân mei in maksimum fan yn totaal 8 jier.
Salarisyndikaasje: skaal 15-16 (CAO Provinsje). De organisaasje kent dêr oerhinne in yndividueel kar budzjet (IKB) fan 21,82%.

Mear ynformaasje

PublicSpirit kin jo mear ynformaasje jaan oer dizze funksje.
Foar ynhâldlike fragen kinne jo kontakt opnimme mei mr. Carine Leemereise, senior consultant.
Hawwe jo fragen oer de sollisitaasjeproseduere, dan kinne jo terlâne by Audrey Valentijn, projektassistinte.
Beide binne berikber fia ús algemiene telefoannûmer 033 – 445 90 50. Jo kinne jo fraach ek mei in e-mail oan ús foarlizze: info@publicspirit.nl.

Sollisitearje

Jo kinne reagearje oant en mei snein 5 juny o.k.

Graach krije wy jo sollisitaasje (mei it oanjaan fan referinsjenûmer 7762) fia ús webside www.publicspirit.nl.
Ut de fakatuere op de website wei kinne jo fia ‘direkt sollisitearje’ in motivaasjebrief en in cv uploade.

As jo sollisitaasje troch ús ûntfongen is, krije jo in automatysk generearre ûntfangstbefêstiging oer de e-mail. Mochten jo gjin ûntfangstbefêstiging krigen hawwe, nim dan kontakt mei ús op.

 

Planning:
De globale planning fan ‘e proseduere is sa:

 • Publikaasje fakatuere : tongersei 12 maaie
 • Reaksjetermyn : o/m snein 5 juny
 • Foarseleksjegpetearen troch PublicSpirit : wike 23-24
 • Besprekken cv’s mei seleksjekommisje (kandidaten binne hjir net by oanwêzich) : wike 24
 • 1e Omgong seleksje : wike 25
 • 2e Omgong seleksje : wike 26
 • Referintûndersyk / assessment (opsjoneel) : wike 26
 • Arbeidsbetingsten : wike 26
 • Beneaming : foar 1 july
 • Tsjinstbegjin : 1 augustus

 

Direct solliciteren