Voorzitter College van Bestuur

Stichting Fedra, Beverwijk, Noord-Holland
Voor Stichting Fedra zoeken wij een nieuwe Voorzitter College van Bestuur: een strategische vernieuwer die aandacht heeft voor de mensen en hen weet te verbinden. Iemand die kansen ziet, goed kan analyseren en die kennis weet te verbinden aan het beste onderwijs voor leerlingen. De reactietermijn is verstreken; je kunt niet meer reageren.

Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou

Fedra is op zoek naar een nieuwe Voorzitter College van Bestuur: een strategische vernieuwer die aandacht heeft voor de mensen en hen weet te verbinden. Iemand die kansen ziet, goed kan analyseren en die kennis weet te verbinden aan het beste onderwijs voor leerlingen. Met begrip en oog voor het individu leid je (in eerste instantie samen met de andere bestuurder) de organisatie op deskundige wijze, koers- en rolvast naar het einddoel. Je bewaakt steeds de kwaliteit en de belangen van de hele organisatie, waarbij je je realiseert dat ‘one size fits all’ Fedra niet altijd past. Je werkt in nauwe samenwerking met een betrokken en loyale groep van directeuren, een deskundige staf, een coöperatieve GMR, een positief kritische raad van toezicht en collegiale schoolbesturen in de regio.

Organisatie en context

Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs met elf scholen voor regulier basisonderwijs, ongeveer 300 personeelsleden en 3.200 leerlingen en hun ouders. Samen werken zij aan goed onderwijs. In de drie gemeenten – Heemskerk, Beverwijk en Velsen – maken teams hun eigen school. Elk vanuit hun levensovertuiging, onderwijsconcept en mogelijkheden, in de eigen omgeving. Zo heeft Fedra elf verschillende scholen met een eigen sfeer en karakter.

Elf scholen die samen één stichting vormen, omdat zij elkaar vinden in een gemeenschappelijke missie en een gezamenlijke ambitie. De documenten vind je via deze link: https://www.fedra.nl/Informatie/Fedra-documenten

Fedra heeft een stafbureau met acht specialisten. De staf en de directies werken als partners samen aan beleidsontwikkeling en -uitvoering. De staf brengt daarbij expertise in vanuit de beleidsterreinen, de directeuren bewaken het onderwijskundig belang. Samen werken zij aan realisatie van het strategisch beleid van de organisatie.

Stichting Fedra heeft recent gekozen om toe te groeien naar een eenhoofdig college van bestuur (CvB) als bestuursvorm. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter.

De zittende voorzitter van het College van Bestuur zal op termijn terugtreden uit de functie.
In het schooljaar 2022-2023 zal zij als parttime bestuurder, ca. 0,5 fte, blijven als lid College van Bestuur. Daarom is Fedra per 1 september 2022 op zoek naar een nieuwe bestuurder die de rol van voorzitter op zich kan nemen.
Het voorzitterschap gaat over op het moment dat de nieuwe bestuursvoorzitter aantreedt. Er kan dan vanaf komend schooljaar met (ongeveer) 1,5 fte bestuurskracht gewerkt  worden om de grote bestuurlijke uitdagingen op te pakken.

Het onderwijs

Onderwijs is mensenwerk. Onder het motto ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’ staan bij Fedra de relatie en solidariteit centraal. Fedra is een mensgerichte en warme organisatie waar niet alleen aandacht is voor de relatie tussen leerkracht, leerling en ouders – belangrijk als kern van het onderwijs – maar ook voor de relatie tussen professionals, die samen het beste voor de leerlingen willen bereiken.
De relatie tussen mensen in de verschillende lagen van de organisatie is van belang, omdat zij elkaar nodig hebben om tot resultaat te komen. Dit vraagt om geven en nemen; het collectief is immers sterker dan de afzonderlijke delen. Ieder kind, iedere leerkracht, iedere school krijgt de ruimte om het zelf te doen, maar wordt niet losgelaten.

De onderwijsprofessionals van de scholen dragen met aandacht, ambitie en aanpassingsvermogen zorg voor een evenwichtige voorbereiding op een onbekende toekomst voor ieder kind. In het onderwijs op de scholen zijn de drie hoofdfuncties (kwalificatie, socialisatie en individuele ontplooiing) in balans. De scholen kiezen weloverwogen op welke wijze zij de leerlingen kunnen begeleiden, zodat de leerlingen in acht jaar een kennisfundament hebben gelegd waarmee zij, met zelfvertrouwen, verder kunnen in het onderwijs en hun sociale leven. Het onderwijs sluit aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en op de maatschappelijke opdracht van de basisschool.
De school is geen eiland, het is een van de plekken waar een kind leert. Ieder kind heeft recht op een ononderbroken brede ontwikkeling, dus samenwerking met de omgeving is essentieel. Het basisonderwijs binnen Fedra groeit toe naar een andere schoolorganisatie waarin meer diversiteit in functies, leermiddelen en aanbod te zien zal zijn.

Het strategisch beleid

Om de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, heeft het bestuur als primaire focus de ontwikkeling en professionaliteit van het personeel. Leerkrachten, ondersteuners en schoolleiding worden gestimuleerd adaptieve vakmensen te zijn die op creatieve wijze het onderwijsaanbod samenstellen en afstemmen op de leerlingenpopulatie. Hiertoe stuurt het bestuur op de ontwikkeling van een professionele cultuur in de scholen, waarbij de eigenheid van de school voortkomt uit de doelgroep en niet alleen uit het team. Onder leiding van het bestuur halen de scholen buiten naar binnen. Zo worden strategische partners van de school betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijsprogramma. Het bestuur heeft daarbij oog voor de bijzondere positie van de directeuren als onderwijskundig leiders met een breed perspectief. ‘Vanuit vertrouwen’ is de naam van het koersplan 2020-2023; hierbij heeft de organisatie de volgende vier thema’s centraal gesteld:

 • Goed onderwijs
  Het verzorgen van goed onderwijs is de kern van ons bestaan. Als bestuurder bewaak je op hoofdlijnen de koers van de stichting en maak je daarin samen strategische keuzes om zo dit doel vast te houden. Het is daarbij van belang interne rollen en verantwoordelijkheden opnieuw te bekijken en passend bij de ontwikkelingen van Fedra te vernieuwen. Jouw opdracht als bestuurder is het inhoudelijk versterken van de rol- en taakverdeling van de interne driehoek: bestuur, staf en schoolleiding.
 • School & omgeving
  Er is een nauwe samenwerking met externe partners zoals jeugdzorg, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond, de Opleidingsschool IJmond, nabije schoolbesturen, maar ook kinderopvang en het voortgezet onderwijs. Als bestuurder versterk je deze relaties en sta je open voor samenwerkingen die nodig zijn om de ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven.
 • Een leven lang leren
  Het voortdurend ontwikkelen, zowel als individu als als team, is één van onze speerpunten. Dit doen wij onder andere in onze Fedra Academie. Als bestuurder heb je ook aandacht voor je eigen ontwikkeling. Je inspireert anderen om te blijven leren en stimuleert het professionele gesprek over het eigen handelen van iedereen binnen de organisatie.
 • Fedra, een sterk merk
  Fedra staat bekend als een goede werkgever en dat willen we blijven. Iedereen kent de bestuurders en komt hen regelmatig tegen. ‘Aandacht voor jou’ staat niet voor niets in het logo. Als boegbeeld van de organisatie ben je ambassadeur van het onderwijs en Fedra. Zo draag je bij aan de toegankelijkheid van Fedra voor ouders, maar ook voor professionals en partners.
  Als bestuurder ga je met je mensen regelmatig het gesprek aan over de vier thema’s van het strategisch beleid. Deze gesprekken dragen bij om de teams richting te laten kiezen en knopen door te hakken.

De opdracht

Het waarmaken van deze ambitie vraagt om verdere professionalisering in en investering op verschillende niveaus in de organisatie:

 • strategisch leiderschap: het aanscherpen en actualiseren van de bestaande visie in samenspraak met medewerkers en externe partners;
 • onderwijskundig leiderschap: het stimuleren en helpen doorontwikkelen van een toekomstbestendige onderwijskundige visie voor de scholen van Fedra en deze visie in samenwerking met alle betrokkenen helpen omzetten in aansprekend onderwijs;
 • het bevorderen van eigenaarschap van directeuren, leerkrachten en overige medewerkers in een sfeer van vertrouwen, leren en samenwerken;
 • operationaliseren van de strategische koers door keuzes te maken en te prioriteren, onder andere ten aanzien van aanpassingen in het onderwijs als gevolg van het lerarentekort;
 • het versterken van de organisatiestructuur (lijn-staf) en de daarbij behorende uitwerking van de werkrelatie tussen College van Bestuur, directeuren en ondersteuning;
 • invulling geven aan het continu verbeteren van het onderwijs en een professionele kwaliteitscultuur;
 • onderhouden en verder uitbouwen van het externe netwerk van Fedra en daarmee het versterken van de maatschappelijke binding in de regio met diverse stakeholders en samenwerkingspartners;
 • het samen met de partners in de regio een dekkend netwerk vormgeven van hoogwaardige voorzieningen en arrangementen t.b.v. passend onderwijs.

Profiel Voorzitter College van Bestuur

De bestuurder die wij zoeken is van nature een verbinder die gericht is op samenwerken. Je bent bevlogen bezig met onderwijs en kwaliteit en werkt mens- en resultaatgericht. Je hebt een duidelijke visie op het basisonderwijs en weet die op een inspirerende manier uit te dragen. Je bent ervaren, toegankelijk en weet wat er leeft in de scholen. Je hebt een visie op onderwijsinnovatie, denkt buiten de kaders en vertaalt externe ontwikkelingen naar de eigen scholen. Je bent sterk gericht op de organisatie van onderlinge samenhang en verbinding van de scholen zodat de directeuren sterk in positie staan, samenwerken en actief extern netwerken. Je stimuleert een cultuur die past bij een lerende en innoverende schoolorganisatie en voelt je thuis in een dergelijke cultuur. Sturing op de doelstellingen en een heldere en open in- en externe dialoog over verantwoording, resultaat, ontwikkeling en kwaliteit zijn daarbij van belang. Je bent empathisch en tegelijkertijd zakelijk.

Als bestuurder herken je je in het volgende leiderschapsprofiel:

 • Inspirerend en uitdagend leiderschap: Je bent een inspirerende leider met natuurlijk gezag en veranderkracht. Je beschikt over een stevige, warme persoonlijkheid met een brede scope en een groot onderwijshart.
 • Empathisch vermogen: Je bent vertrouwenwekkend, oprecht, respectvol en inspirerend naar de medewerkers en geeft hen daarbij aandacht en ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Waarbij je, als de situatie daar om vraagt, duidelijk richting kunt geven.
 • Persoonlijk leiderschap: Je staat open voor feedback en kritiek, je geeft feedback en je beschikt over reflectief en lerend vermogen.
 • Resultaatgerichtheid: Je wilt continu weten wat de toegevoegde waarde is van de inspanningen; daarbij let je goed wat het belang van de stakeholders is.
 • Continue verbetering op basis van samenhangend beleid voor schoolontwikkeling: Schoolleiders en medewerkers worden door jou gestimuleerd creatieve en innovatieve oplossingen aan te dragen; je bent gewend te werken aan een continu proces van meten en maken van analyses, hetgeen leidt tot concrete verbeteringen.
 • Transparantie: Je bent helder in de verwachtingen die je hebt van alle betrokkenen in de scholen en toont betrokkenheid bij datgene wat mensen bezighoudt.
 • Samenwerking: Leidinggevenden en medewerkers werken op een professionele manier samen; persoonlijke doelen en organisatiedoelen zijn op elkaar afgestemd.

 

Functie-eisen

De Voorzitter College van Bestuur beschikt over de volgende kennis, waardigheden en competenties:

Kennis en vaardigheden

 • een academisch denk- en werkniveau;
 • ervaring in een integraal verantwoordelijke directie- of bestuurlijke functie binnen het onderwijs;
 • bij voorkeur ervaring in het sturing geven aan een organisatie met een minimaal vergelijkbare omvang en complexiteit;
 • kennis van en ervaring met het aansturen van de diverse portefeuilles: onderwijs, financiën, personeel, kwaliteitszorg, ICT en huisvesting;
 • gedegen kennis van/inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het primair onderwijs en politiek-bestuurlijke processen. Uiteraard heb je affiniteit met primair onderwijs;
 • vaardigheden in het onderhandelen met alle belanghebbenden in het onderwijsveld waarbij de belangen van de eigen organisatie mede worden afgewogen tegen de algemene belangen van de regio;
 • het vermogen en de wil om op collegiale basis samen te werken;
 • leidinggevende, enthousiasmerende en coachende kwaliteiten;
 • het vermogen om medewerkers ruimte te bieden, hen te laten groeien en hun verantwoordelijkheid te laten behouden binnen de gestelde kaders;
 • het vermogen samenwerking en kennisdeling te stimuleren zowel bij de directeuren als bij de medewerkers van het bestuurskantoor;
 • het vermogen de verdere professionalisering binnen de organisatie te bevorderen door medewerkers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid;
 • vaardigheden om het externe netwerk te onderhouden en verder uit te bouwen. Je onderhoudt onder meer contacten met de betrokken gemeenten, andere schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, etc.

 

De competenties van het College van Bestuur

 • Inspirerend en uitdagend leiderschap
  Inspirerende toonzetting, een uitdagende koers op basis van interne en externe ontwikkelingen. Houdt vol en gaat consequenties, ook voor zichzelf, niet uit de weg.
 • Oordeelsvorming
  Mogelijke handelwijzen, en de informatie daarover, tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria en op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen.
 • Resultaatgerichtheid
  Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten. Bij voortduring willen weten wat de toegevoegde waarde is van de verrichte inspanningen. Houdt de waardering van belanghebbenden van stichting Fedra in balans.
 • Organisatiesensitiviteit
  Tonen te begrijpen hoe een organisatie functioneert. Bij acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie en/of de organisatie van de stakeholder.
 • Initiatief
  Kansen zoeken en daarop actie nemen. Liever op eigen initiatief handelen dan passief afwachten. Informeert zich grondig over ontwikkelingen. Onderkent mogelijkheden, zowel voor de huidige situatie als voor de toekomst, en neemt zelf actie om deze te beïnvloeden. Neemt zo nodig verantwoorde risico’s. Zien en benutten van kansen.
 • Samenwerken
  Actief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient, en daartoe de onderlinge communicatie bevorderen.
 • Visie (ontwikkelen, uitdragen)
  Neemt afstand van de dagelijkse praktijk. Combineert ontwikkelingen op lange termijn met organisatiedoelstellingen en vertaalt die in een aansprekende visie. Brengt op een aansprekende wijze de richting waarin de organisatie zal gaan en de doelen die worden nagestreefd over en creëert er draagvlak voor.
 • Optreden
  Zichzelf in houding en gedrag zo presenteren dat de eerste indruk bij anderen positief is. Deze indruk in bestendig respect of sympathie kunnen omzetten.
 • Omgevingsbewustzijn
  Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Samenwerken met maatschappelijke partners in het belang van het onderwijs is daarbij essentieel.

 

Arbeidsvoorwaarden

Fedra biedt een veelzijdige (full time) functie bij een unieke onderwijsorganisatie die een mooie ontwikkeling doormaakt.
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, inschaling conform de Bestuurders CAO PO.
De standplaats is Beverwijk.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Jouw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 23 april a.s.

Je kunt je sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met  vermelding van vacaturenummer 7675) en een cv indienen.

Als je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Een assessment kan onderdeel uit maken van de selectieprocedure, evenals het inwinnen van referenties. Een online pre-assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Planning procedure:

 • Reactietermijn : t/m za. 23 april 2022
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 17 – 18
 • Presentatie sollicitaties kandidaten : wo. 11 mei
 • Selectiegesprekken bij Stichting Fedra : ma. 16 mei, 09.00-14.00 uur (1e ronde).  Datum 2e ronde nog niet bekend.
 • Benoeming : vóór 1 juni
 • Start werkzaamheden : 1 september 2022

 

Direct solliciteren