Lid Raad van Toezicht, profiel financiën en bedrijfsvoering

Leo Kanner Onderwijsgroep, Leiderdorp, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep zoeken wij een Lid Raad van Toezicht. Iemand met expertise en inzicht in (onderwijs)financiën en bedrijfsvoering en die daarnaast aantoonbare affiniteit met de leerlingen van de Onderwijsgroep met zich meebrengt vanuit ervaring in bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, zorg of sociaal domein. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Onze leidende kernwaarden: eigen(wijs)heid, solidariteit en ontwikkeling

Organisatie & context

De Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) is een scholengroep die bestaat uit zes locaties voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De stichting verzorgt met ruim 270 medewerkers onderwijs aan ongeveer 1.050 leerlingen. Deze leerlingen komen op een speciale lesplaats beter tot ontwikkeling dan binnen het regulier onderwijs, omdat er sprake is van een specifieke ondersteuningsvraag in het autismespectrum. Op enkele locaties wordt een antwoord gegeven op ondersteuningsvragen die hun oorzaak vinden in angst of onzekerheid, waardoor leerlingen niet in staat zijn adequaat te reageren binnen een (reguliere) onderwijssituatie. Tevens wordt op één locatie onderwijs verzorgd aan leerlingen die in behandeling zijn bij het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium-LUMC, en zijn er twee gespecialiseerde voorzieningen in het onderwijszorgcontinuüm. De leerlingen variëren in leeftijd van 4 tot 20 jaar en ontvangen onderwijs op zes locaties in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoetermeer.

Daarnaast is er een “school zonder muren”, bedoeld voor kinderen die, vaak in combinatie met een zorgbehoefte, niet tot ontwikkeling komen binnen het bestaande onderwijsaanbod. De School zonder Muren heeft geen fysieke ruimte waar leerlingen worden ontvangen maar zij ontvangen ondersteuning in onderwijs op verschillende plekken. Er wordt niet gedacht in ‘muren’, maar men gaat juist op zoek gaan naar andere (innovatieve) manieren om tot ontwikkeling en leren te komen. De School zonder Muren werkt nauw samen met diverse (jeugdzorg)organisaties.

De stichting werkt met het Raad van Toezicht/College van Bestuur-model. Het College van Bestuur is tweehoofdig en kent een collegiale opzet. Elke schoollocatie staat onder leiding van een locatiedirecteur.

De besturingsfilosofie is leidend voor de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd. Vertrouwen en rolvastheid zijn belangrijke ingrediënten voor de wijze van aansturing, evenals de integrale verantwoordelijkheid van de locatiedirecteuren. LKO geeft haar locaties ruimte, maar regelt of faciliteert wat centraal kan, op centraal niveau.

Er is gekozen voor een eenvoudige, platte organisatiestructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo zijn belegd dat de locaties hun belangrijke maatschappelijke opdracht goed kunnen uitoefenen.

 

De missie en de kernwaarden van de LKO zijn als volgt geformuleerd:

De medewerkers binnen Leo Kanner Onderwijsgroep zijn gedreven door de belangen van leerlingen die speciale onderwijsondersteuning nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Als stichting voor bijzonder speciaal onderwijs hebben wij de maatschappelijke taak, verantwoordelijkheid en opdracht om speciaal onderwijs vorm te geven voor leerlingen die speciale, persoonlijke onderwijsbehoeften hebben. We weten ons daarbij gemotiveerd door de beschrijving van de universele rechten van ieder kind zoals die zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. De leidende kernwaarden van de organisatie zijn: eigen(wijs)heid, solidariteit en ontwikkeling.

 

Meer informatie is beschikbaar op: www.leokanner.nl

 

RECENTE ONTWIKKELINGEN

De LKO heeft in de regio al jarenlang een goede reputatie. Alle locaties zijn positief beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs en hebben een basisarrangement  gekregen. De organisatie van Passend Onderwijs heeft veel consequenties voor de LKO. De stichting neemt deel aan veel regionale samenwerkingsverbanden in zowel primair als voortgezet onderwijs, wat leidt tot veel ‘bestuurlijke drukte’. De LKO is in leerlingaantallen de afgelopen jaren gegroeid en stuurt op stabilisatie of gematigde groei in de komende jaren, met name in de vorm van innovatieve onderwijsoplossingen voor maatwerkvraagstukken.

Er is een koersplan opgesteld voor de komende jaren en er is een bestuursagenda vastgesteld, waarin vergezichten voor 2025 zijn geformuleerd. Leidraad daarin is innovatie en samenwerking: tussen de eigen locaties, met andere onderwijsorganisaties, met zorgaanbieders, met de arbeidsmarkt en met verantwoordelijke overheden, gericht op een dekkend netwerk voor alle kinderen en jongeren. Waar dat nodig is om voor ieder kind/jongere een passend onderwijsaanbod te hebben is de LKO bereid met vernieuwende concepten zelf stappen te ondernemen. Het strategisch beleidsplan is op te vragen bij PublicSpirit.

De functie

In het Reglement Raad van Toezicht worden de volgende functies van intern toezicht benoemd:

 • bewaken van de doelstellingen van de stichting;
 • borgen van de waarde van de eigendommen van de stichting;
 • controleren of het CvB handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting en de onderwijsfunctie;
 • vragen om verantwoording door het CvB;
 • toezien op correcte aanwending van de middelen;
 • bevorderen dat het CvB voldoende doordacht en zorgvuldig handelt.

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het CvB door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe beschikbaar te stellen.

 

ALGEMEEN KWALITEITSPROFIEL VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team.

Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

 

SPECIFIEKE PROFIELKENMERKEN VOOR DE INDIVIDUELE LEDEN
Voor leden van de Raad van Toezicht wordt een aantal minimale c.q. zeer gewenste kwaliteiten of competenties gevraagd. Zonder uitputtend te zijn kunnen de volgende worden genoemd:

 • een nieuwsgierige en open houding, wat zich vertaalt in het kunnen en durven stellen van vragen;
 • een kritisch-analytisch oordeelsvermogen en strategisch inzicht;
 • onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties; gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid (reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; een teamspeler met gevoel voor humor);
 • hedendaagse governance-opvattingen en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • voldoende beschikbaarheid.

 

SPECIFIEK PROFIEL (ONDERWIJS)FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

 • inzicht in specifieke aspecten van onderwijsfinanciën;
 • allround financieel-economisch inzicht, bij voorkeur in combinatie met een eindverantwoordelijke financiële functie;
 • adequaat zicht op de doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen op bedrijfsvoeringsprocessen en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen;
 • kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een organisatie, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s;
 • evaluatie van de relatie tussen strategisch beleid en de daarvoor noodzakelijke facilitering van uitvoering en ondersteuning.
 • Een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden en het vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden completeren het beeld als lid van de auditcommissie Financiën en Huisvesting.

 

Voor deze positie geldt dat ervaring in toezicht en begrip van good governance gewenst is. We zoeken kandidaten met een maatschappelijke betrokkenheid, bij voorkeur in relatie tot jongeren. Gestreefd wordt naar een samenstelling van de raad die een afspiegeling is van de samenleving. We willen dan ook kandidaten met een niet-Westerse etno-culturele afkomst stimuleren om te reageren.

Vergoeding

De Raad van Toezicht heeft in overeenstemming met het referentiekader van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI) haar honorarium vastgesteld. Daarnaast is er ook een budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, het bezoeken van symposia en congressen, e.d.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 8 mei 2022.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met  vermelding van vacaturenummer 7742) en een cv indienen.

Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Globale planning procedure:

 • Reactietermijn : t/m zo. 8 mei a.s.
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 19 en 20
 • Presentatie sollicitaties kandidaten bij LKO : week 21
 • Selectiegesprekken : week 22
 • Benoeming : voor 1 juli 2022

Direct solliciteren