Lid Raad van Toezicht

CS Het Streek, Ede, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Christelijke Scholengemeenschap Het Streek zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Toezicht. Het functieprofiel zoals hier beschreven is vastgesteld onder voorbehoud van advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Reageren is niet meer mogelijk.

Kernbegrippen Het Streek: ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid

Organisatie & context

Stichting CSG Het Streek is de christelijke scholengemeenschap in Ede en omgeving. Het Streek biedt veel: van praktijkonderwijs, mavo, havo tot vwo en gymnasium. Van de vakroute Techniek tot GeoFuture of Technasium, aangevuld met allerlei keuzevakken en buitenschoolse activiteiten.
Het Streek heeft twee locaties in Ede en circa 2.400 leerlingen. Er werken ongeveer 300 medewerkers. Het is een school met een sterk sociaal karakter en een open toelatingsbeleid.

Vanuit de christelijke identiteit van Het Streek staat ‘Je naaste liefhebben als jezelf’ centraal als richtinggevende waarde. Deze waarde is vertaald naar vijf merkbare uitgangspunten voor werk en onderwijs:
• Van betekenis willen zijn voor de ander en de maatschappelijke omgeving.
• Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn.
• Anderen leren kennen en zoeken naar de dialoog.
• Initiatief en verantwoordelijkheid nemen.
• Aan de verdere ontwikkeling van je kwaliteiten werk je elke dag.

Op Het Streek wordt gewerkt met een duidelijke visie. Deze bestaat kort en krachtig uit drie kernbegrippen: ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen – op alle niveaus van de schoolorganisatie – streven we ernaar om deze drie kernbegrippen steeds meer inhoud te geven.

Het Streek is al jaren een begrip in Ede. In samenwerking met andere scholen voor voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs in de regio wordt kennis gedeeld op de Kenniscampus. Ook wordt samengewerkt met basisscholen, bedrijven, universiteiten, maatschappelijke organisaties en de lokale politiek.

Voor meer informatie: https://www.hetstreek.nl

De Raad van Toezicht

De organisatie kent voor de bestuurlijke inrichting een scheiding van bestuur en intern toezicht: het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT), conform de regelgeving van het onderwijsbeleid voortgezet onderwijs.

De RvT van de stichting is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van het CvB en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT laat zich daarbij leiden door de identiteit van de stichting. Het CvB vormt het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor strategie, beleid en uitvoering. Samen met het CvB past de RvT de beginselen toe van de Code Goed Bestuur VO.

De RvT stelt in zijn eigen handelen en in het toezicht op het bestuur te allen tijde de maatschappelijke opgave, verwoord in de missie, visie en identiteit van Het Streek, centraal. De Raad doet dit door beleid en resultaten te bevragen en te toetsen aan de hand van deze opgave en dit als uitgangspunt te nemen voor de besluitvorming.

De RvT heeft als taken:
– toezicht en controle op het bestuur van de stichting en van de tot de stichting behorende scholen;
– toetsing van de besluitvorming;
– werkgeverschap van het lid CvB, de bestuurder;
– gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder.

De RvT werkt vanuit de kernwaarden van de organisatie: ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. De ruimte voor het bestuur wordt ingekaderd door het strategisch beleid, wet- en regelgeving en het moreel kompas. Bij het kaderen van de ruimte wordt onderscheid gemaakt tussen basiskwaliteit en eigen aspecten van kwaliteit op alle onderdelen (denk aan onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en werkgeverschap). In het bestuur wordt het vertrouwen gesteld dat het te allen tijde handelt in het belang van de opgave van Het Streek en dat dit handelen valt binnen de ingekaderde ruimte. Van de bestuurder wordt professionaliteit, integriteit, openheid en verantwoordelijkheid verwacht, conform de Code Goed Bestuur VO. De verantwoordelijkheid van het bestuur komt niet alleen tot uiting in het bestuurlijk handelen, maar tevens in het pro-actief verantwoording afleggen over dat handelen, vooraf en achteraf. De Raad is ook zelf op deze kernwaarden aanspreekbaar. De Raad houdt toezicht vanuit ‘de bedoeling’ en voorkomt checklist-gedrag.

De invulling van de eigen rol van toezichthouder wordt elk jaar in een zelfevaluatie door de Raad aan de orde gesteld. De RvT werkt met inhoudelijke aandachtsvelden en planmatig met een jaaragenda en opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. De cyclus van good governance – functioneren RvT, samenspel met het CvB, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording, conform de governancecode – vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

De RvT huldigt het principe van toezicht op afstand. Dit vergt nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met het CvB, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en distantie. Elke toezichthouder moet affiniteit hebben met en voldoende kennis hebben van de kerntaken van de stichting. Belangrijk bij de taakvervulling is ook de grondslag van waaruit de stichting christelijk onderwijs aanbiedt.

De RvT bestaat uit 5 leden waaronder de voorzitter en is in haar samenstelling multidisciplinair en maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Gemiddeld komt de RvT zes keer per jaar bijeen. Daarnaast kan het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met stakeholders en werkbezoeken een extra tijdsbesteding vragen. De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

Profiel

Het is van belang dat de RvT zodanig is samengesteld dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de organisatiedoelen in algemene zin te kunnen beoordelen. Tegelijkertijd moet de Raad maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de instelling relevante netwerken. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de RvT als geheel.

Algemene profieleisen:
– academisch werk- en denkniveau;
– affiniteit met onderwijs en de identiteiten die binnen de stichting een plaats hebben;
– strategische, bedrijfskundige oriëntatie;
– inzicht in taken en rollen tussen RvT en CvB;
– bekendheid met issues van good governance;
– beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
– analytisch vermogen;
– integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
– teamspeler zijn;
– zelfkennis hebben en bereid zijn zelfreflectie uit te voeren;
– politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
– maatschappelijk engagement en aandacht voor de maatschappelijke rol van de school;
– bekendheid en binding met de regio.

Specifieke profieleisen:
Voor het profiel van de vacante positie gaat het naast de hierboven genoemde eisen specifiek om kandidaten met volgende achtergrond:
• Strategisch inzicht met betrekking tot de positionering en profilering van de organisatie in de regio.
• Ervaring bij een (semi)overheidsorganisatie.
• Binding met het werkgebied, kennis van de Food Valley regio.

Vergoeding

Conform de statuten ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vergoeding die gebaseerd is op de richtlijnen van de brancheorganisatie VTOI. De vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld en in de jaarrekening vastgelegd en toegelicht.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 15 mei a.s.

Planning:
Voorselectiegesprekken: tot eind mei
Bespreken shortlist: eind mei (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Het Streek: begin juni
Benoeming als lid RvT per: 1 augustus 2022

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7751) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Direct solliciteren