Lid Raad van Commissarissen, profiel bestuurlijke en juridische zaken

Wassenaarsche Bouwstichting, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever De Wassenaarsche Bouwstichting zoeken wij voor de Raad van Commissarissen een lid met profiel bestuurlijke en juridische zaken. Iemand met ervaring op het gebied van governance en een netwerk in Haaglanden (bij voorkeur Wassenaar). En facultatief kennis en ervaring met volkshuisvesting. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

De Wassenaarsche Bouwstichting: een moderne en servicegerichte woningcorporatie in een dynamische omgeving

De Wassenaarsche Bouwstichting is een moderne en servicegerichte woningcorporatie in een dynamische omgeving en beheert circa 2800 woningen, een zorgcentrum en een woon- en opvangvoorziening voor het Leger des Heils. Het bezit bevindt zich in Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en het Westland.

De Wassenaarsche Bouwstichting hecht veel belang aan de inbreng en het oordeel van de vertegenwoordigers van de huurders en heeft een goede samenwerking met Huurdersvereniging “De Wassenaarsche” en de daaronder vallende bewonerscommissies en complexgroepen. De huurderscommissarissen wonen de vergaderingen van de huurdersvereniging bij.

Missie

De Wassenaarsche Bouwstichting is een maatschappelijke onderneming. Zij investeren duurzaam in het adequaat huisvesten van specifieke doelgroepen, waaronder huishoudens met een beperkt woonbudget of een bijzondere woonvraag. De Wassenaarsche Bouwstichting is samen met partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg actief op de woningmarkt in Wassenaar en omgeving en in maatschappelijk vastgoed. Kwalitatief hoogwaardige producten en dienstverlening zijn daarbij het uitgangspunt. De Wassenaarsche Bouwstichting:

 • is sociaal, herkenbaar, actief, aanspreekbaar en ondernemend;
 • werkt aan wonen, welzijn en zorg, leefbaarheid, nieuwe woondiensten en kwaliteit;
 • werkt voor ieder die huisvesting zoekt (huur/koop), met bijzondere aandacht voor huishoudens die steun behoeven bij het invullen van hun huisvesting (inkomen, zorg of begeleiding).

Uit het visitatierapport van 2021 komt het volgende naar voren:

 • De corporatie heeft haar visie op duurzaamheid vastgelegd in haar duurzaamheidsbeleid. De samenwerking rond duurzaamheid verloopt via plangroepen. Bewoners hebben een echte stem in de projectengroepen. Inbreng leidt tot aanpassing en aanscherping van het beleid en de route naar uitvoering.
 • De Wassenaarsche Bouwstichting zoekt proactief naar mogelijkheden om haar werkgebied uit te breiden om haar doelgroep te voorzien van betaalbare woningen door haar financiële middelen in te zetten voor de aankoop van woningen buiten de eigen woningmarktregio.
 • De Wassenaarsche Bouwstichting heeft veel aandacht voor haar huurders. Dit blijkt zowel uit de visitatiegesprekken als uit de KWH-scores.

De organisatie is actief, ambitieus en heeft groeiplannen.
Er lopen permanent diverse projecten op het gebied van nieuwbouw en verduurzaming.

De organisatie kenmerkt zich door een ontwikkel- en mensgerichte cultuur, waarin huurders en medewerkers gezien en gehoord worden. Er werken 28 medewerkers.
De organisatie wordt bestuurd door een éénhoofdig bestuur, dat verantwoording aflegt aan een Raad van Commissarissen.

Functie Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de gang van zaken bij de Wassenaarsche Bouwstichting en de met haar verbonden ondernemingen en staat het bestuur met raad ter zijde.

De Raad bestaat uit vier leden, inclusief de voorzitter, en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directeur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De leden van de Raad onderschrijven en handelen overeenkomstig de Governancecode woningcorporaties en de daaraan ten grondslag liggende beginselen.

Twee leden worden benoemd op voordracht van de Huurdersvereniging, in casu beide vacatures.

Verantwoordelijkheden

 • De leden van de Raad richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de Wassenaarsche Bouwstichting, aan de hand van de vraag, of beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap (met maatschappelijke doelstelling) en good governance.
 • De Raad vergewist zich daarbij dat de door de Directeur genomen of te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
 • De leden van de Raad verrichten hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen, zonder last en ruggenspraak en onafhankelijk van de bij de Wassenaarsche Bouwstichting betrokken deelbelangen.
 • Leden van de Raad dienen voldoende tijd in hun toezichthoudende functie te steken, niet alleen door vergaderingen van de Raad bij te wonen, maar ook daarbuiten tijd vrij te maken voor onder andere opleidingen.
 • De Raad heeft als toezichthouder van de Wassenaarsche Bouwstichting en zijn bestuur drie functies/verantwoordelijkheden:
  – Werkgever van het bestuur:
  * Opstellen profiel en selectieprocedure directeur-bestuurder.
  *  Benoemen en beoordelen (functioneren) directeur-bestuurder.
  – Controle op beleid en uitvoering daarvan, zowel van de Wassenaarsche Bouwstichting:
  als de verbindingen/dochters:
  * Streeft naar balans tussen financiële en maatschappelijke waarden/doelen.
  *  Goedkeuren en bewaken majeure besluiten.
  – Adviseur:
  * Geeft gevraagd en ongevraagd, advies over strategische zaken.
  * Geeft gevraagd en ongevraagd, advies op terreinen wonen en zorg, vastgoed en
  volkshuisvesting, bestuurlijke en juridische zaken, financiën.
 • De zittende leden van de Raad dragen zorg voor een adequate Raad qua omvang en samenstelling, voor zowel de korte (1 à 2 jaar) als middellange termijn (3 à 5 jaar).
 • De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren en de leden dienen in staat te zijn tot periodieke zelfevaluaties.
 • Commissarissen vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling.
 • Commissarissen zijn zo nodig bereid impopulaire maatregelen te nemen en in tijden van crisis de Wassenaarsche Bouwstichting bij te (blijven) staan.

Profiel Raad van Commissarissen

Competenties

Van een lid van de Raad wordt verwacht dat hij/zij:

 • beschikt over helicopterview, analytisch vermogen en in staat is hoofd- en bijzaken ook in complexe situaties te onderscheiden;
 • kennis heeft van en ervaring heeft met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • weet heeft van risico’s en beheersingsmaatregelen binnen professionele organisaties;
 • zich rekenschap geeft van het onderscheid tussen de rol van toezichthouder en bestuurder en in staat te zijn daar naar te handelen;
 • beleid kan beoordelen en daar proactief aan bij te dragen door met name kansen en mogelijkheden te benoemen;
 • (pro)actief relevante informatie zoekt en verzamelt;
 • affiniteit heeft met volkshuisvesting en maatschappelijk ondernemen;
 • affiniteit heeft met lokale/regionale context waarbinnen Wassenaarsche Bouwstichting opereert;
 • belangstelling toont voor (belangen van) stakeholders van de Wassenaarsche Bouwstichting in het algemeen en bewoners en huurders in het bijzonder;
 • in staat is te werken in teamverband;
 • over adequate discussie- en communicatievaardigheden beschikt;
 • in staat is kritische vragen te stellen en de neiging heeft door te vragen.

Specifiek voor profiel bestuurlijke en juridische zaken
met als aanvullende kenmerken ervaring op het gebied van governance en een netwerk in Haaglanden (bij voorkeur Wassenaar) en facultatief kennis en ervaring met volkshuisvesting.

 • Bezit juridische kennis en ervaring.
 • Heeft bij voorkeur kennis van relevante wet- en regelgeving voor de corporatiesector.
 • Bezit bestuurlijke kennis en ervaring.
 • Is kritisch en beoordeelt zorgvuldig.

Beide posities zijn op voordracht van de Huurdersvereniging.
Het is van belang dat minimaal één van de nieuwe commissarissen in het werkgebied van de corporatie woont.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.
De honorering van de leden valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel en bedroeg in 2021 € 11.800,– per jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mr. Carine Leemereise, senior consultant. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 9050.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met zondag 8  mei 2022 a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief en een cv indienen. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer:

 • profiel financiën : 7664
 • profiel bestuurlijke en juridische zaken : 7758

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Concept planning

 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: week 19 + 20
 • Bespreken kandidaten met selectiecommissie: week 21
 • Selectiegesprekken met selectiecommissie (2 rondes): week 22 + 23
 • Aanvraag zienswijze Aw: week 25-30
 • Benoeming: z.s.m.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.
Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website:
https://www.ilent.nl/onderwerpen/governance-en-integriteit/zienswijze-geschiktheid-en-betrouwbaarheid

Direct solliciteren