Voorzitter Raad van Commissarissen

WBV Samenwerking Slikkerveer, Ridderkerk, Zuid-Holland
Voor Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer zoeken wij een Voorzitter Raad van Commissarissen. Een ervaren en verbindende toezichthouder met visie op een maatschappelijke organisatie, iemand die met energie in overleg en in vertrouwen sturing geeft aan deze compacte RvC en tijd en plezier heeft om ook de belangrijke verbindingen met het bestuur, de werkorganisatie en huurdersorganisatie te onderhouden. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer is een lokaal verankerde onderneming die vanuit haar sociale verantwoordelijkheid investeert in betaalbaar wonen en een leefbare woonomgeving.

Betrokken en midden in de lokale samenleving!

De Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer is een zelfstandige woningbouwvereniging, met een geschiedenis van ruim 100 jaar, gevestigd in de wijk Slikkerveer in Ridderkerk, met een bezit van 169 woningen en 1 winkel en met nieuwbouwplannen. Slikkerveer heeft een dorps karakter, waar de historie ligt en waar de huurders worden gekend en er relaties liggen met samenwerkingspartners. Het lokale karakter is een belangrijk onderdeel van de identiteit.

De missie luidt:
Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer is een lokaal verankerde onderneming die vanuit haar sociale verantwoordelijkheid investeert in betaalbaar wonen en een leefbare woonomgeving.

In de komende periode (2021 – 2025) wordt aan de volgende strategische doelen gewerkt:

 • De mens staat centraal in onze dienstverlening en we focussen op betaalbaarheid;
 • We spannen ons in om de woonomgeving voor onze huurder aangenaam te maken en we ondersteunen initiatieven om de sociale samenhang te versterken;
 • We reduceren zoveel mogelijk CO2-uitstoot door energiebesparende maatregelen in ons vastgoed en het verduurzamen van onze eigen werkwijzen.

 

Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer heeft een bestuur dat bestaat uit drie personen en verantwoording aflegt aan de uit drie personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC), waarvan één op voordracht van de huurders.

De compacte werkorganisatie bestaat uit 2 medewerkers, de belangen van de huurders worden actief behartigd door de Bewonersvereniging.

De koers voor de komende jaren is vastgelegd in het beleidsplan. Dit plan geeft richting aan de verdere samenwerkingen, onderhoud en verduurzamings-opgave.
Om dit als dorpse zelfstandige corporatie met beperkte middelen te realiseren, zijn hechte onderlinge verbindingen net zo belangrijk als good governance. Hier wordt op een solide basis hard aan gewerkt om zodoende ook voor de toekomst wendbaar, ondernemend, verantwoordelijk en zelfstandig te blijven.

Meer informatie over Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer vindt u op www.samenwerkingslikkerveer.nl.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt primair toezicht. Daarnaast heeft de RvC advies- en goedkeuringsbevoegdheden en is het de werkgever van het bestuur.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten:

 • het volkshuisvestelijk belang;
 • het bewonersbelang;
 • het bedrijfsbelang.

 

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. De RvC kan, naast deze minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De RvC bestaat uit drie personen, waarvan één op een bindende voordracht van de huurdersorganisatie. De overige commissarissen worden benoemd door de RvC.
De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

 • binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de RvC om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties.
  De werkwijze van en regels voor de Raad zijn vastgelegd in een reglement. De actuele Governance Code Woningcorporaties vormt daarvoor de basis;
 • het optreden als werkgever van het bestuur. De RvC beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de bestuurders;
 • het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De RvC beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant;
 • het behandelen van, besluiten over en eventueel goedkeuren van majeure besluiten;
 • het functioneren als strategisch klankbord voor het bestuur, mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningsvormende sfeer – met het bestuur op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.

 

Binnen de RvC dienen, naast een brede visie, de volgende disciplines/deskundigheden zo veel als mogelijk aanwezig te zijn:

 • bedrijfskunde/organisatiekunde;
 • financieel-economisch;
 • vastgoedbeheer en -ontwikkeling/volkshuisvesting;
 • zorg en welzijn;
 • duurzaamheid;
 • klantenperspectief.

 

Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer in het bijzonder. Gezien de omvang van de RvC dienen bepaalde kennisgebieden gecombineerd voor te komen in een persoon. Dit betekent dan ook dat bij de samenstelling van de RvC vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft. Daarnaast zal de voorzitter naast inhoudelijke deskundigheid ook capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de RvC.
Verder is het belangrijk dat de RvC een duidelijke binding heeft met de regio.

Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

U bent een ervaren en verbindende toezichthouder met visie op een maatschappelijke organisatie, iemand die met energie in overleg en in vertrouwen sturing geeft aan deze compacte RvC en tijd en plezier heeft om ook de belangrijke verbindingen met het bestuur, de werkorganisatie en huurderorganisatie te onderhouden.

Naast een aantal basisvaardigheden, zoals genoemd in de Governance Code Woningcorporaties, dient de voorzitter te beschikken over de volgende kwaliteiten: het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • over HBO+/academisch werk- en denkniveau beschikt; de toezichthouder moet ingewikkelde materie snel kunnen overzien;
 • collegiaal functioneert en een teamspeler is, met oog voor groepsbelangen en het gemeenschappelijk resultaat;
 • gevoel heeft voor taakafbakening tussen bestuur en toezichthouder;
 • in hoofdlijnen kan functioneren als een klankbord voor het bestuur voor diverse (deel-) terreinen van beleid;
 • maatschappelijke sensitiviteit kent en verantwoordelijkheid en in permanente verbinding is met de samenleving en signalen, feiten en informatie van buiten naar binnen brengt;
 • invulling weet te geven aan waarde gedreven toezicht en vanuit wederzijds vertrouwen en empathie werkt;
 • open en helder is in communicatie en goed in staat contacten en verbinding te maken met de interne en externe belanghebbenden daarbij rekening houdend met de kleinschaligheid van onze vereniging;
 • een integere, authentieke en verbindende persoonlijkheid is. Handelt vanuit professionele en algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden;
 • visie heeft op toekomstige ontwikkelingen in de sector en daarbij weet van ‘buiten naar binnen’ te kijken en is gericht op duurzame verandering;
 • bestuurlijke ervaring heeft opgedaan als voorzitter van een Raad van Bestuur dan wel Raad van Commissarissen bij een qua grootte vergelijkbare maatschappelijke organisatie;
 • bekend is met relevante volkshuisvestelijke onderwerpen;
 • beschikt over financiële kennis;
 • bewaker is van het belang van good governance, compliance en (externe) verantwoording van de RvC;
 • vergaderingen op een efficiënte en daadkrachtige wijze weet te leiden en daarbij zorgt voor een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren;
 • de missie en doelstelling van onze vereniging onderschrijft;
 • flexibel is en over voldoende tijd beschikt en de bereidheid heeft om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema’s en op ontbrekende basiskennis.

 

Leden van de RvC mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer.
Verder is achter dit profiel een lijst van niet verenigbare functies opgenomen zoals opgenomen in de nieuwe Woningwet.

 

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Voor wat betreft de honorering van de RvC geldt dat de vergoeding afhankelijk is van tijdsbesteding, competenties en behaalde permanente educatie punten.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mr. Carine Leemereise, senior consultant. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met 3 april 2022 aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7680) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

 

Globale planning

 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 14 en 15
 • Bespreken kandidaten met selectiecommissie : week 16
 • Selectiegesprekken met selectiecommissie : n.t.b.

 

Bijlage

Per 1 januari 2022 is de herziene Woningwet wordt van kracht. Op een aantal onderdelen komt het beoogde doel centraler te staan dan de regels op detailniveau.

Een van de uitvloeisels daarvan is dat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) meer mogelijkheid krijgt voor maatwerk, ook met betrekking tot het toetsen van bestuurders en toezichthouders op geschiktheid en betrouwbaarheid en het toetsen van onverenigbaarheden van functies. Gedetailleerde regels worden teruggedrongen en vervangen door algemene principes (van rule based naar principle based).

Een groot aantal goedkeuringsvereisten vooraf worden vervangen door verantwoording achteraf.
Limitatieve lijsten van geboden en verboden worden omgezet in heldere principes. Zo wordt de wet ook toekomstbestendiger gemaakt. Het uitgangspunt daarbij is vertrouwen. Er wordt op die manier flexibeler omgegaan met bijvoorbeeld de lijst van opgestelde “competenties” en “lijst van onverenigbaarheden” zoals voor 1 januari 2022 als goedkeuringsvereisten werden gehanteerd. Voor de volledigheid is onderstaand een  overzicht van beiden opgenomen.

Competenties

In het “Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is een bijlage 1 behorende bij Artikel 18 opgenomen met de competenties, in alfabetische volgorde, waar de toekomstige toezichthouder aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden.
Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen.
Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand.
Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Visie
Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende  eheermaatregelen.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

 

LIJST VAN ONVERENIGBAARHEDEN
(Conform de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

Het lidmaatschap van een RvC is onverenigbaar met:

 • het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
 • het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
 • het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;
 • het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
 • het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
 • het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
 • het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
 • het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een
  organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en
 • een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap
  en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.

 

Aanvullend: een persoon mag maximaal acht jaar van zijn leven zitting nemen in de raad van commissarissen van dezelfde corporatie of diens rechtsvoorgangers (Veegwet).

 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Verder dienen door de corporatie voorgedragen bestuursleden getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit woningcorporaties.

 

 

 

 

 

 

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

 

Voor wat betreft de honorering van de RvC geldt dat de vergoeding afhankelijk is van tijdsbesteding, competenties en behaalde permanente educatie punten.

 

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mr. Carine Leemereise, senior consultant. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

 

Solliciteren

 

U kunt reageren tot en met 3 april 2022 aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7680) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

 

Planning
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit            : week 14 en 15

Bespreken kandidaten met selectiecommissie      : week 16

Selectiegesprekken met selectiecommissie                  : n.t.b.

 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Verder dienen door de corporatie voorgedragen bestuursleden getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit woningcorporaties.

 

Direct solliciteren