Voorzitter College van Bestuur

Dongemond college, Raamsdonksveer, Noord-Brabant
Vanwege het terugtreden van de huidige voorzitter College van Bestuur in de zomer van 2022 is het Dongemond college op zoek naar een nieuwe bestuurder. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Onze kernwaarden: geborgenheid, vertrouwen, verwondering en bevlogenheid

Organisatie en context

Het Dongemond college is gevestigd als Stichting voor Katholiek Onderwijs in het Dongemondgebied. De school voor voortgezet onderwijs biedt veel keuzemogelijkheden en is samengesteld uit de opleidingen atheneum, havo, vmbo g/t en vmbo basis en kader met de volgende afdelingen: bouw, wonen en interieur; produceren installeren en energie; zorg en welzijn en tot slot economie en ondernemen. Leerlingen van het vmbo g/t kunnen kiezen uit een aantal intersectorale programma’s die deel uitmaken van de afdelingen.

Het Dongemond college is één school met twee locaties. Op de locatie Raamsdonksveer kunnen leerlingen terecht voor de niveaus vwo, havo en vmbo. Op de locatie Made kunnen leerlingen terecht voor de onderbouw havo en alle niveaus vmbo.

Het totaal aantal leerlingen bedraagt ongeveer 2.100, waarvan er zo’n 1.600 op de locatie Raamsdonksveer zitten. De meeste leerlingen die instromen komen uit de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen. Daarnaast is er instroom uit de gemeenten Werkendam, Waalwijk en Oosterhout.
In totaal werken er ongeveer 260 medewerkers.

Het Dongemond college wordt aangestuurd door een éénhoofdig College van Bestuur en twee directeuren. De bestuurder en de twee directeuren vormen samen het directieteam van het Dongemond college. De directeuren zijn belast met de dagelijkse leiding en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de school. Zij worden ondersteund door teamleiders, die verantwoordelijk zijn voor een afdelingsgericht team. Naast de teams zijn er ook secties onder verantwoordelijkheid van een sectievoorzitter. De vaksecties werken afdelingsgericht en hebben daarnaast met enige regelmaat schoolbreed overleg gericht op afstemming en samenwerking.
Het bestuur wordt ondersteund door een afdeling bedrijfsvoering met een hoofd bedrijfsvoering, een hoofd personeelszaken, een hoofd facilitaire dienst, een medewerker PR & Communicatie en een bestuurssecretariaat.
De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur en staat de bestuurder met reflectie en/of advies terzijde.

Visie en Missie
Het Dongemond college helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Leerlingen worden uitgedaagd en geholpen zich te ontwikkelen tot evenwichtige, weerbare en (zelf)kritische persoonlijkheden die in staat zijn, met een open blik, volop mee te doen aan onze samenleving en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ze krijgen persoonlijke aandacht en begeleiding, een veilige en prettige leeromgeving en goed en eigentijds onderwijs dat gericht is op kennis, vaardigheden, zelfontplooiing en zelfstandigheid.

De volgende kernwaarden zijn op het Dongemond College belangrijk en herkenbaar: geborgenheid, vertrouwen, verwondering en bevlogenheid.

Het onderwijs
Het Dongemond college is een toegankelijke en laagdrempelige school. De medewerkers staan dicht bij de leerlingen en hun ouders en leggen eveneens gemakkelijk de verbinding tussen leerlingen, ouders en school.
Op het Dongemond college geldt de menselijke maat. Er is oprechte aandacht voor iedere individuele leerling en er is begeleiding en ondersteuning op maat beschikbaar.
Leerlingen worden geprikkeld en uitgedaagd om persoonlijke ontwikkeling tot stand te brengen. De omgangsvormen zijn professioneel én gemoedelijk: vanuit een open houding, met respect en oprechte interesse voor elkaar.
Het onderwijs is betrouwbaar en gedegen met oog voor maatschappelijke trends en leidt tot het behalen van een degelijk diploma.

Actuele ontwikkelingen
Het Dongemond college wil leerlingen helpen hun talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen. Daarom staan er in de lessentabel in ieder leerjaar twee lesuren per week voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze uren worden de leerlingen in het begin begeleid bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Na verloop van tijd kiezen leerlingen zelf welk van de aangeboden onderwerpen het best bij hen past. De onderwerpen zijn zeer divers. Een leerling kan ook kiezen voor extra ondersteuning voor een bepaald vak. Iedere zes weken zijn er nieuwe keuzemogelijkheden. De uren persoonlijke ontwikkeling worden aangeboden tot aan de examenklassen.

De afgelopen jaren is een intensief traject doorlopen om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan met als titel “Maatwerk voor morgen”. In dit strategisch beleidsplan zijn zeven speerpunten opgenomen die richtinggevend zijn voor de periode 2021-2025:

 1. Individueel talent is het uitgangspunt voor leren.
 2. De leerling is in toenemende mate verantwoordelijk voor het eigen leerproces.
 3. Medewerkers maken het verschil door rolmodel, inspirator en coach te zijn.
 4. Het onderwijs biedt een goede en een toekomstgerichte basis van kennis en vaardigheden.
 5. Een duurzame en inspirerende leer- en werkomgeving.
 6. Elk individu wordt gezien en er is zorg voor elkaar.
 7. Een goed imago en behoud van een breed onderwijsaanbod dat is afgestemd op regionale behoeften.

De uitdaging
Als opdracht voor de bestuurder worden, naast de reguliere taak- en verantwoordelijkheidsgebieden, de volgende specifieke thema’s gemarkeerd.
In de komende jaren wil het Dongemond College het strategisch beleidsplan verder concretiseren en maatwerk in onderwijs(-programma’s) mogelijk maken. Daarnaast zal gestaag verder worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de onderwijsresultaten en de organisatieontwikkeling.

Het waarmaken van deze ambitie vraagt om verdere professionalisering in en investering op verschillende niveaus in de organisatie:

 • onderwijskundig leiderschap: het doorontwikkelen van een toekomstbestendige onderwijskundige visie voor het Dongemond college en uitwerken van de verschillende onderwijskundige profielen van de afdelingen en deze visie in samenwerking met alle betrokkenen omzetten in aansprekend onderwijs;
 • het bevorderen van eigenaarschap van teams en afdelingen met behoud van een gezamenlijk profiel en uitstraling;
 • operationaliseren van de strategische koers door keuzes te maken en te prioriteren, onder andere ten aanzien van de verdere invulling van de verantwoordelijkheid en (onderwijskundig) leiderschap van afdelingen en de daarbij behorende uitwerking van de werkrelatie tussen lijn en ondersteuning;
 • invulling geven aan het continu verbeteren van het onderwijs en een professionele kwaliteitscultuur;
 • onderhouden en verder uitbouwen van het externe netwerk van het Dongemond college en daarmee het versterken van de maatschappelijke binding in de regio met diverse stakeholders en samenwerkingspartners;
 • het samen met de partners in de regio een dekkend netwerk vormgeven van hoogwaardige voorzieningen en arrangementen t.b.v. passend onderwijs.

Kijk voor meer informatie en documenten op https://www.dongemondcollege.nl.

Profiel Voorzitter College van Bestuur

De bestuurder die wij zoeken heeft een academische opleiding op het gebied van onderwijs aangevuld met relevante vervolgopleiding, mogelijk op het gebied van bestuur en management. Hij of zij weet het ontwikkelen en uitdragen van visie op inspirerende wijze te combineren met een hands on mentaliteit en begrijpt dat pragmatisch handelen in een strategisch perspectief staat. Gevoel voor humor, relativeringsvermogen en het onderschrijven van de katholieke identiteit zijn vereisten. De kandidaat weet de schaalgrootte te combineren met behoud van de menselijke maat. Zo weet hij of zij de op ontwikkeling gerichte aanpak te combineren met concrete directe betrokkenheid bij de werkvloer door bijvoorbeeld het brengen van regelmatige schoolbezoeken en persoonlijke aandacht voor medewerkers bij bijzondere gebeurtenissen.

Competenties

Visie

 • visie- en beleidsontwikkeling op onderwijs, personeel en organisatie;
 • visie op en kennis van bedrijfseconomische processen;
 • formuleren van de strategie naar het beleid van het Dongemond college;
 • uitdragen van het beleid dat samenhangt met de missie en visie van de organisatie.

 

Strategie

 • strategisch omgaan met de omgeving, zowel intern als extern.

 

Omgevingsbewustzijn

 • anticiperen op ontwikkelingen, zowel landelijk als in de omgeving van de school;
 • eigen gedrag resultaatgericht afstemmen op de behoefte en gevoelens van anderen;
 • de omgeving doelbewust actief inzetten om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren;
 • openstaan voor signalen in de organisatie.

 

Resultaatgerichtheid

 • formuleren van (onderwijs)opbrengsten en resultaten;
 • monitoren van te bereiken resultaten;
 • ontwikkelen en bewaken van kwaliteitsstandaarden voor het onderwijs;
 • bewaken van de onderwijskwaliteit en het rendement;
 • het formuleren van doelen en het ontwikkelen van een planmatige werkwijze om het voortgezet onderwijs voortdurend te optimaliseren en actief te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Functie-eisen

De bestuurder beschikt over:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • relevante leidinggevende ervaring in een dynamische, professionele (onderwijs)organisatie;
 • bestuurlijk inzicht in de diverse beleidsterreinen;
 • ervaring met het voeren van verantwoord financieel beheer en beleid;
 • ervaring met het leidinggeven aan verandertrajecten en het implementeren van onderwijskundige veranderingen;
 • inzicht in en gevoel voor HRM-gerelateerde zaken;
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs;
 • inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
 • een relevant en actueel netwerk;
 • gevoel voor humor en relativering;
 • een katholieke achtergrond.

 

Persoonlijkheidsprofiel
De bestuurder:

 • is een stevige, warme persoonlijkheid met een brede scope en een groot onderwijshart. Zowel in- als extern bouwt de bestuurder gezag op en opereert strategisch.
 • is maatschappelijk betrokken, en onderschrijft de missie en visie van het Dongemond college;
 • is een onderwijskundig leider met hart voor de zaak, die de kernwaarden van het Dongemond college voorleeft en draagvlak creëert voor de koers op de lange termijn. Als aansprekend leider zet de bestuurder het Dongemond college op de kaart, met de focus op samenwerking en is zichtbaar in de regio Raamsdonksveer/Made en in de scholen.
 • weet alle betrokkenen te verbinden met het oog op het realiseren van de vastgestelde strategische richting;
 • weet de cultuur van de organisatie in een nieuwe dynamiek te brengen naar een professionele cultuur met meer eigenaarschap en professionele ruimte voor directeuren en samenwerking tussen teams, zoals beschreven in de ambities van het nieuwe Koersplan 2021-2025;
 • is bereikbaar, betrokken, transparant, inspirerend, visionair en ondernemend. Weet ook lef, daadkracht en zakelijkheid te tonen. Toont nadrukkelijk dienend en coachend leiderschap.

Benoeming en vergoeding

De honorering van deze verantwoordelijke en uitdagende functie vindt plaats conform de beloningsleidraad voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. Het betreft een aanstelling conform de WNT.
De betrekkingsomvang is in principe 1,0 fte, maar 0,8 fte is bespreekbaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jeanette Breekveldt. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn.
Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer: 033-445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 2 april a.s.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7575.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

 

Planning procedure :

 • Reactietermijn : t/m za. 2 april
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 13 t/m 18
 • Bespreken cv’s met Dongemond college : wo. 11 mei
 • 1e Selectieronde : di. 17 mei, 18.00-22.00 uur
 • 2e selectieronde : di. 24 mei, 18.00-22.00 uur
 • Benoeming : 30 mei
 • Start nieuwe bestuurder : start per 1 augustus 2022

 

Direct solliciteren