Lid College van Bestuur

Scalda, Terneuzen, Zeeland
Voor Scalda MBO en volwassenenonderwijs zoeken wij een ondernemend en verbindend lid College van Bestuur, dat in staat is samen met de voorzitter de ingezette koers van Scalda voort te zetten, de verbinding met de regio te versterken en de kwaliteit van onderwijs en organisatie te bevorderen. De reactietermijn is verstreken, je kunt niet meer reageren.

Scalda, een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassenen educatie

In verband met het einde van de benoemingsperiode van de heer M.C.F. Nelen ontstaat per 1 september 2022 een vacature voor een ondernemend en verbindend lid College van Bestuur, dat in staat is samen met de voorzitter de ingezette koers van Scalda voort te zetten, de verbinding met de regio te versterken en de kwaliteit van onderwijs en organisatie te bevorderen.

Organisatie (context van de vacature)

De Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Scalda verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs voor ongeveer 9.000 studenten binnen 17 richtingen. Daarnaast volgen ruim 1.000 deelnemers binnen het cluster Educatie taal- en inburgeringsonderwijs en voortgezet onderwijs voor volwassenen. Het onderwijs wordt verzorgd door onderwijsteams die uitvoering geven aan enkele verwante opleidingen en aan de begeleiding van de studenten die deze opleidingen volgen.

 

Het onderwijs van Scalda is georganiseerd en gehuisvest op basis van ‘klein binnen groot’: zoveel mogelijk kleinschaligheid en maatwerk binnen grotere eenheden. Het onderwijs wordt verzorgd binnen de vier onderwijsclusters onder integrale verantwoordelijkheid van een of twee directeuren en daarbinnen door onderwijsteams die uitvoering geven aan verwante opleidingen en aan de begeleiding van de studenten. Het onderwijs is daarmee op menselijke maat geschoeid.

Om in een relatief grote maar op basis van kleinschaligheid georganiseerde school de samenhang te borgen, is er een Bestuur- en Managementteam (BMT). Het BMT, waarvan het College van Bestuur, de bestuurssecretaris en de directeuren van de onderwijsclusters en diensten deel uitmaken, verbindt de afzonderlijke organisatieonderdelen. De rol van individuele BMT-leden is tweeledig. Zij zijn als lijnmanager integraal verantwoordelijk voor hun eigen onderwijscluster of dienst en als proceseigenaar voor het functioneel aanjagen en sturen van Scalda-brede beleidsontwikkeling en besluitvorming op aan hen toegewezen onderwerpen. Het BMT draagt een collectieve verantwoordelijkheid voor het realiseren van Scalda-brede ambities en voor het gezamenlijk oplossen van problemen en vraagstukken.

Alle processen van administratieve en dienstverlenende aard zijn samengevoegd in geprofessionaliseerde bedrijfsvoering afdelingen. De diensten Human Resources en Organisatie (HR&O), Financiën, Inkoop en Projecten (FI&P), Informatievoorziening en Studentenadministratie (IV&S) en Bestuurssecretariaat en Interne Controle (BIC) ondersteunen het College van Bestuur en de onderwijsclusters met diverse disciplines, waaronder beleidsadvisering, onderwijsinnovatie, personeelsaangelegenheden en communicatie.

De missie: studenten halen het beste uit zichzelf
Bij Scalda worden studenten zo opgeleid, dat ze het in de maatschappij en in hun beroep goed doen. Ze worden geholpen het beste uit zichzelf te halen en gestimuleerd boven zichzelf uit te stijgen: excellent te zijn. In een prettige, gestructureerde en mensgerichte leeromgeving worden ze (verder) geholpen in hun professionele én in hun persoonlijke ontwikkeling. Zo streeft Scalda ernaar dat een steeds groter deel van hun opleidingen in onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt als behorend tot de beste van Nederland.

 

De visie: kwaliteit vanuit waarden

 • “Wij geven je onderwijs met persoonlijke aandacht en betrokkenheid. We helpen je niet alleen een echte vakvrouw of –man te worden, maar helpen je ook bij je persoonlijke ontwikkeling. Als student op Scalda leer je een vak en andere zaken die je nodig hebt om goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Je mag een hoge kwaliteit verwachten van ons onderwijs, onze organisatie en van de informatie die je krijgt en je mag ons hierop aanspreken: we streven naar duidelijkheid. Je krijgt van bevlogen medewerkers in een prettige, gestructureerde en mensgerichte omgeving de aandacht en begeleiding die je nodig hebt en je kunt binnen de onderwijsomgevingen gebruik maken van goede faciliteiten. Wij verwachten dan wel dat je je als student volledig inzet.
 • Wij ontwikkelen met veelzijdig onderwijs van hoge kwaliteit een school die klaar is voor de toekomst. We oriënteren ons daarvoor op de economische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in en rondom Zeeland. Door de veelzijdigheid van ons onderwijs hebben onze studenten veel keuzemogelijkheden.
 • Wij versterken ons onderwijs door samen te werken met regionale bedrijven, instellingen en overheden, wat leidt tot gezamenlijke trajecten waar studenten, medewerkers, werkgevers en andere belanghebbenden trots op kunnen zijn. Daarbij pakken we vanuit onze ondernemende instelling kansen, zo lang die bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Door samenwerking houden we ons onderwijs voor studenten met uiteenlopende achtergronden en ondersteuningsvragen toegankelijk.

Vanuit onze vier waarden: veelzijdigheid, toegankelijkheid, betrokkenheid en duidelijkheid, realiseren we de kwaliteit die nodig is om onze missie te vervullen – jou te helpen het beste uit je zelf te halen!”

 

Strategie
Scalda werkt met haar partners in heel Zeeland en daarbuiten aan het realiseren van waarde(n)vol onderwijs. Onderwijs dat iedere student, maar ook iedere medewerker helpt het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs dat aansluit bij de actuele context van de regio en bij relevante maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen.

De kwaliteitsagenda 2019–2022 van Scalda is gebaseerd op de strategie voor 2016- 2020: ‘werken aan waarde(n)vol onderwijs’. Het plan geeft een agenda voor het realiseren van de, op basis van de actuele ontwikkelingen, bijgestelde strategie voor 2020–2023 van Scalda: ‘waarde(n)vol onderwijs in de praktijk brengen’.

De kwaliteitsagenda vormt een brug tussen de vorige en de huidige strategie van Scalda en past met zijn focus op ontwikkelingen als hybridisering, loopbaanoriëntatie en -begeleiding en onderwijs op maat uitstekend bij de hoofdthema’s van die nieuwe strategie. De nieuwe strategie is vanuit de vier kernwaarden net als de vorige opgebouwd aan de hand van de ‘studentenreis’, de student journey. Ze kent daarbij waar het gaat om de nieuwe ontwikkelingen een focus van drie hoofdthema’s, te weten ‘Leren in de praktijk’, ‘Onderwijs op Maat’ en een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO).

Meer informatie en relevante documenten: www.scalda.nl

Functieprofiel College van Bestuur

Kenschets van het College van Bestuur
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor Scalda en belast met het bestuur van de organisatie. Dit houdt in dat het CvB verantwoordelijk is voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs, de contractactiviteiten, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten. Het CvB legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) door deze actief en periodiek te informeren over de ontwikkelingen in de instelling op het terrein van onder meer onderwijs en begeleiding, financiën, personeel en huisvesting en door de RvT de ruimte te bieden indien gewenst zelf onderzoek te doen of informatie in te winnen. Het CvB legt daarnaast op verschillende manieren publiek verantwoording af aan de samenleving, onder meer in het jaarverslag.

Scalda werkt vanuit vier kernwaarden: betrokkenheid, duidelijkheid, veelzijdigheid en toegankelijkheid. Deze kernwaarden moeten leiden tot geborgenheid voor iedereen. Deze kernwaarden, alsook de Governancecode Goed bestuur in het mbo, zijn een leidraad voor het handelen van het CvB en de RvT. Scalda is ingericht volgens het principe van integraal management, met ruimte binnen centraal vastgestelde kaders, waarbij teams worden gestimuleerd tot zelfverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheden waar mogelijk laag in de organisatie worden belegd. Het hoogste overlegorgaan binnen Scalda is het Bestuur- en Managementteam, waar naast het CvB de directeuren en de bestuurssecretaris deel van uitmaken.

Het CvB is een collegiaal bestuur, dat bestaat uit twee leden, waarvan er één de functie heeft van voorzitter. Het besturen van Scalda vereist teamwork en een complementaire set aan kwaliteiten en competenties. Het CvB opereert als een team dat eenheid uitstraalt. De beide leden werken goed samen, vertegenwoordigen elk een onderscheidende kwaliteit en benutten elkaars competenties en expertise.

De voorzitter opereert in het CvB als primus inter pares, waarbij de beide leden elkaar kunnen vervangen. De voorzitter is specifiek verantwoordelijk voor de leiding en de coördinatie binnen het CvB. De voorzitter heeft bij verschil van mening binnen het CvB een beslissende stem. De voorzitter etaleert intern en extern een bindend vermogen en vervult met verve de rol van boegbeeld en ambassadeur van Scalda. De voorzitter en het lid van het CvB zijn voor elkaar kritische, scherpe sparringpartners.

Aandachtsgebieden van het College van Bestuur

De volgende taken en aandachtsgebieden zijn voor het CvB als geheel:

 • Missie, visie en strategie incl. bewaking samenhangend en doelmatig opleidingsaanbod;
 • Governance, zeggenschap, medezeggenschap en vakbondsaangelegenheden;
 • Algemeen juridische zaken;
 • Aansturen van de directeuren en de bestuurssecretaris;
 • Externe contacten met o.a. bedrijfsleven, instellingen, overheden en maatschappelijke

 

De volgende aandachtsgebieden kan het CvB onderling verdelen, zonder dat die verdeling iets afdoet aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid in een collegiaal bestuur:

 • Marketing, PR en communicatie, externe contacten met o.a. bedrijfsleven;
 • Onderwijsontwikkeling en –innovatie;
 • Onderwijs op Maat (studentenbegeleiding, tegengaan VSV etc.);
 • Kwaliteitszorg;
 • Human Resources (incl. professionalisering);
 • Financiën;
 • Huisvesting;
 • Planning & control;
 • Excellentie;
 • Internationalisering;
 • Veiligheidsbeleid;
 • Informatievoorziening, ICT, onderwijsinfrastructuur en informatieveiligheid.

Functie-eisen College van Bestuur

Algemeen

 • Ten minste één van beide leden heeft een gedegen onderwijskundige kennis en ervaring en een heldere visie op onderwijsontwikkeling in het (middelbaar) beroepsonderwijs.
 • Ten minste één van beide leden heeft actuele leidinggevende ervaring in een grote complexe onderwijsorganisatie.
 • Ten minste één van beide leden heeft een gedegen kennis van, ervaring met en een heldere visie op bedrijfsvoering en ontwikkeling daarvan in het (middelbaar) beroepsonderwijs en/of aantoonbare affiniteit met de bedrijfsvoering van een grote schoolorganisatie.
 • Bestuurlijk vermogen en bestuurlijk repertoire, opgedaan op niveau in een complexe organisatie, om Scalda adequaat te kunnen besturen;
 • Voeling en affiniteit met de cultuur en het specifieke karakter van de regio;
 • Uitstekend analytisch inzicht en schakelvermogen om een scherpe collegiale partner in het bestuur te zijn;
 • Aantoonbare affiniteit met onderwijs en onderwijsontwikkeling;
 • Visie op het ten uitvoer leggen van de brede maatschappelijke opdracht van de instelling en het vermogen die opdracht in- en extern uit te dragen;
 • Breed en voor Scalda relevant netwerk binnen bedrijven, instellingen, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties;
 • Ondernemerschap, voldoende inzicht in bedrijfsprocessen, duurzame contacten met externe stakeholders;
 • Sterk leiderschap: overtuigend, integer, onafhankelijk;
 • Academisch werk- en denkniveau.

 

Specifiek voor de voorzitter

 • Ervaring als directeur of bestuurder binnen een grote en complexe organisatie in de publieke sector en vermogen om de statutaire verantwoording als voorzitter te nemen voor samenwerking in het CvB en extern een boegbeeld te zijn.
 • Inspirerend leiderschap: strategisch, communicatief, visionair.

Eigenschappen en competenties

Beide leden van het CvB beschikken over de volgende kerncompetenties:

 • Strategische visie
  Een heldere visie op de toekomst van Scalda. Vanuit een totaalbeeld van de organisatie en de omgeving van Scalda, zonder afstand te nemen van de korte-termijn-problemen, gericht op lange-termijn-issues en de continuïteit van de organisatie. Anticiperend op toekomstige ontwikkelingen, uiteenlopende scenario’s ontwikkelend bij het uitzetten van de koers voor Scalda.
 • Ondernemerschap
  Zowel intern als extern een zakelijke oriëntatie. Ondernemingszin bevorderend binnen Scalda en regionale verankering versterkend.
 • Omgevingsgerichtheid en extern bewustzijn
  Op de hoogte van voor de organisatie actuele kwesties; bewust van maatschappelijke, economische, technologische, demografische en politieke veranderingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie, adequaat anticiperend en reagerend op deze ontwikkelingen, doelgericht netwerken opzettend, bestuurlijk draagvlak creërend en vertrouwen winnend in de omgeving van Scalda, daarmee de meerwaarde van de organisatie voor de regio aantonend en vergrotend en de regionale verankering versterkend.
 • Groepsgericht leiderschap
  Duidelijk richting aangevend, motiverend en stimulerend tot samenwerking binnen en tussen de verschillende onderdelen van de organisatie, een positieve instelling ten opzichte van het werk tot stand brengend, slagvaardig (bij-) sturend om de beoogde resultaten te bereiken, met behoud van draagvlak en spirit in de organisatie.
 • Netwerkcapaciteiten
  In staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, de samenwerking en consensus te bevorderen door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten. Doelbewust en doelgericht voor de organisatie een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie onderhoudend en benuttend.
 • Overtuigings- en onderhandelingskracht
  In staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en instemming voor voorstellen, plannen en ideeën te verkrijgen; zowel intern als extern vaardig in onderhandelen, met diverse gedragsalternatieven om een optimaal resultaat te behalen. Commitment uitstralend met de doelen van de organisatie en er tevens voor zorgend dat deze breed gedragen worden.
 • Bindend vermogen en sociale kracht
  Zowel intern als extern samenbindend, een nuttige bijdrage aan de realisering van de gemeenschappelijke doelen leverend. Continu bouwend aan een gezamenlijke cultuur en identiteit van Scalda en zo een voorbeeldfunctie vervullend; met een groot inlevingsvermogen, een goed ontwikkelde sociale antenne en toegankelijk voor mensen van binnen en buiten de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Functie : Lid College van Bestuur
Organisatie : Scalda
Ingangsdatum : Per 1 september 2022 of zo spoedig mogelijk daarna
Dienstverband : 1,0 fte. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor een periode van nog eens vier jaar
Salaris : Scalda is ingeschaald in klasse F van de WNT. Salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn.
Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50.
Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl .

Procedure en solliciteren

Je kunt reageren tot en met maandag 21 maart a.s.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7644) en een cv indienen.
Wanneer je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

 

De planning van de procedure is als volgt:

 • reactietermijn : t/m ma. 21 maart
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PublicSpirit : week 13 en 14
 • presentatie cv’s kandidaten bij Scalda : wo. 6 april
 • 1e selectieronde bij Scalda : do. 14 april
 • 2e selectieronde bij Scalda : wo. 20 april, middag (optioneel) + 21 april
 • referentiecheck : week 17
 • eventueel assessment : 2 mei
 • voordracht benoeming : 6 mei
 • arbeidsvoorwaardengesprek : 10 mei
 • benoeming : vóór 1 juni 2022
 • startdatum : bij voorkeur per 1 september 2022

 

Direct solliciteren