Lid Bestuur

WBV Samenwerking Slikkerveer, Ridderkerk, Zuid-Holland
Voor Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer zoeken wij een Lid Bestuur dat met name deskundigheid bezit op het gebied van volkshuisvesting en vastgoedontwikkeling/-beheer. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer is een lokaal verankerde onderneming die vanuit haar sociale verantwoordelijkheid investeert in betaalbaar wonen en een leefbare woonomgeving.

Betrokken en midden in de lokale samenleving!

In 2000 is de huidige woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer tot stand gekomen door een fusie tussen de verenigingen “Uitbreiding Slikkerveer” en “Slikkerveer”.

Historie
In 1914 is de Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting “Slikkerveer” opgericht.
Men is toen begonnen met de bouw van 10 blokken van 4 eengezinswoningen. De woningen werden in 1915 betrokken door  arbeidersgezinnen die veelal werkzaam waren bij een van de Ridderkerkse scheepswerven of fabrieken. In 1970 heeft de vereniging 32 seniorenwoningen gebouwd.

In 1919 ontstond de Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting “Uitbreiding Slikkerveer”. De doelgroep waarvoor de vereniging in die tijd 101 woningen bouwde waren ook hier de arbeiders van de scheepswerven en fabrieken in Ridderkerk.

Bij de beide verenigingen zijn in de 70-er en 80-er jaren zijn er renovaties uitgevoerd. Er zijn diverse verbeteringen aangebracht, zoals (dak)isolatie, nieuwe douches, keukens en CV’s. De oude houten kozijnen zijn vervangen door aluminium en kunststof kozijnen voorzien van dubbel glas.

Samen met VB Accountants en de NWR is in 1997 de samenwerking tussen de beide verenigingen op gang gebracht. Dit resulteerde in een samenwerkingsconvenant in 1998. Uiteindelijk is per 1 januari 2000 hieruit de fusie tot stand gekomen.
Momenteel bestaat het bezit van woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer uit 169 sociale huurwoningen en 1 winkel. De huidige woningvoorraad bevat 32 senioren galerij woningen en 137 eengezinswoningen. Een deel van de woningen zijn door de gemeente Ridderkerk aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol en geven de Willemstraat in de wijk Slikkerveer een karakteristieke uitstraling.

De missie luidt:
Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer is een lokaal verankerde onderneming die vanuit haar sociale verantwoordelijkheid investeert in betaalbaar wonen en een leefbare woonomgeving.

In de komende periode (2021 – 2025) wordt aan de volgende strategische doelen gewerkt:

 • De mens staat centraal in onze dienstverlening en we focussen op betaalbaarheid.
 • We spannen ons in om de woonomgeving voor onze huurder aangenaam te maken en we ondersteunen initiatieven om de sociale samenhang te versterken.
 • We reduceren zoveel mogelijk CO2-uitstoot door energiebesparende maatregelen in ons vastgoed en het verduurzamen van onze eigen werkwijzen.

 

De organisatie
Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit minimaal drie leden. Daarnaast is er een RvC waarin 3 personen zitting hebben. Er zijn 2 medewerkers met een vast dienstverband. Het kantoor van de vereniging ligt centraal tussen de verhuurde woningen waardoor het voor de bewoners zeer toegankelijk is. Verder heeft de woningbouwvereniging een actieve bewonerscommissie die nauw betrokken is bij onder andere het maken van prestatieafspraken, het huurbeleid etc..
Door de kleinschaligheid van de vereniging komt vooral het sociale aspect naar voren.
Bij woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer is de betrokkenheid van de bewoners heel belangrijk. Er is een actieve bewonerscommissie en bewonersvereniging. Deze betrokkenheid wordt door het bestuur en de RvC gekoesterd.

Meer informatie over Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer vindt u op www.samenwerkingslikkerveer.nl.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 leden, waarvan momenteel 2 vacatures. De portefeuilles zijn: financiën, onderhoud en algemeen. De laatste portefeuille behoort bij de voorzittersrol.
Wij zoeken kandidaten voor de portefeuille van de voorzitter en van het lid belast met onderhoud zoeken.

Het (collegiaal) bestuur bestaat uit twee leden en een voorzitter.
Het bestuur kent vijf primaire aandachtsgebieden: governance, volkshuisvestelijk, juridische zaken, vastgoedontwikkeling en -beheer, en financiën en control.
In principe neemt de voorzitter de eerste drie genoemde aandachtsgebieden voor zijn/haar rekening.
De penningmeester doet financiën en control en is aanspreekpunt voor de medewerkers.
Het derde bestuurslid, belast met onderhoud, is verantwoordelijk voor vastgoedontwikkeling en -beheer.

De werkzaamheden zijn voor een belangrijk deel na kantooruren te plannen door het bestuur zelf, waardoor het goed mogelijk is om het lidmaatschap van het bestuur naast een andere baan te vervullen. Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand. Eén keer per jaar is er een Algemene Leden Vergadering.

Alle bestuursleden dienen naast het bestuurswerk tijd en energie te steken in opleiding en training, ook na de inwerkperiode. Dit is verplicht in het kader van Permanente Educatie. De Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer volgt hierin het Reglement Permanente Educatie uit de Governance-code.
Hiermee biedt deze functie u de gelegenheid zich verder te bekwamen.

Het bestuur:

 • bestuurt de vereniging;
 • is verantwoordelijk voor en ziet toe op naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
 • ontwikkelt de volkshuisvestelijke visie en strategie;
 • stelt het beleid vast (vastgelegd in onder meer het Beleidsplan);
 • stuurt op de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de financiering, de resultaten;
 • brengt de risico’s van de vereniging in kaart, stelt beleid op voor risicomanagement (beheersing) en ziet toe op de uitvoering ervan;
 • stuurt op de realisatie van de begroting;
 • laat de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag opstellen;
 • voert op strategisch niveau constructief overleg met de in- en externe stakeholders van de corporatie over het te voeren en gevoerde beleid (huurdersvereniging, gemeente, collega-corporaties, maatschappelijke partners);
 • scherpt de voorwaarden aan voor goed intern toezicht door de Raad van Commissarissen; is de werkgever van de medewerkers;
 • legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

 

Verder is het belangrijk dat het bestuur binding heeft met de regio en gevoel heeft bij het zijn van een vereniging, waarbij de ALV in principe het hoogste orgaan is van de organisatie.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt primair toezicht. Daarnaast heeft de RvC advies- en goedkeuringsbevoegdheden en is het de werkgever van het bestuur.

Profiel bestuurslid Onderhoud

Het bestuurslid onderhoud dat wij zoeken:

 • heeft affiniteit met volkshuisvesting in het algemeen en met onze vereniging in het bijzonder;
 • heeft een bouwkundige achtergrond;
 • heeft bij voorkeur werkervaring in vastgoed/bouw en beheer/onderhoud;
 • beschikt over MBO+/HBO-niveau;
 • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring, maar mag ook de ambitie hiervoor hebben en beschikken over de bijbehorende kwaliteiten;
 • heeft affiniteit met de ontwikkelingen in de volkshuisvesting in het bijzonder en in de samenleving in het algemeen.

 

Vanuit de wet worden geschiktheidseisen gesteld aan ons bestuur op het gebied van governance, volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling/-beheer, financiën/control, juridische zaken. Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat die met name deskundigheid bezit op het gebied van volkshuisvesting en vastgoedontwikkeling/-beheer. Bijscholing is een mogelijkheid.

Leden van het bestuur mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.
Voor wat betreft de honorering van de bestuursleden geldt dat de vergoeding afhankelijk is van tijdsbesteding, competenties en behaalde permanente educatie punten.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mr. Carine Leemereise, senior consultant. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met 3 april 2022 aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7712) en een cv indienen.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

 

Globale planning

 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 14 en 15
 • Bespreken kandidaten met selectiecommissie : week 16
 • Selectiegesprekken met selectiecommissie : n.t.b.

 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Verder dienen door de corporatie voorgedragen bestuursleden getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit woningcorporaties.

 

Bijlage

Per 1 januari 2022 is de herziene Woningwet wordt van kracht. Op een aantal onderdelen komt het beoogde doel centraler te staan dan de regels op detailniveau.

Een van de uitvloeisels daarvan is dat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) meer mogelijkheid krijgt voor maatwerk, ook met betrekking tot het toetsen van bestuurders en toezichthouders op geschiktheid en betrouwbaarheid en het toetsen van onverenigbaarheden van functies. Gedetailleerde regels worden teruggedrongen en vervangen door algemene principes (van rule based naar principle based).

Een groot aantal goedkeuringsvereisten vooraf worden vervangen door verantwoording achteraf.
Limitatieve lijsten van geboden en verboden worden omgezet in heldere principes. Zo wordt de wet ook toekomstbestendiger gemaakt. Het uitgangspunt daarbij is vertrouwen. Er wordt op die manier flexibeler omgegaan met bijvoorbeeld de lijst van opgestelde “competenties” en “lijst van onverenigbaarheden” zoals voor 1 januari 2022 als goedkeuringsvereisten werden gehanteerd. Voor de volledigheid is onderstaand een  overzicht van beiden opgenomen.

Competenties

In het “Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is een bijlage 1 behorende bij Artikel 18 opgenomen met de competenties, in alfabetische volgorde, waar de toekomstige toezichthouder aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden.
Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen.
Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand.
Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Visie
Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende  eheermaatregelen.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

 

LIJST VAN ONVERENIGBAARHEDEN
(Conform de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

Het lidmaatschap van een RvC is onverenigbaar met:

 • het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
 • het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
 • het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;
 • het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
 • het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
 • het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
 • het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
 • het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een
  organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en
 • een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap
  en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.

 

Aanvullend: een persoon mag maximaal acht jaar van zijn leven zitting nemen in de raad van commissarissen van dezelfde corporatie of diens rechtsvoorgangers (Veegwet).

 

Direct solliciteren