3 Arts-leden

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE), landelijk
Voor de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) zoeken wij drie Arts-leden. U beschikt over meer dan vijf jaar medische praktijkervaring en bent BIG geregistreerd. En bent bekend met de euthanasiepraktijk en de wet- en regelgeving op dit terrein. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

De RTE toetsen ongeveer 7.500 euthanasie-meldingen per jaar en brengen daarover binnen wettelijke afdoeningstermijnen een oordeel uit.

Algemene informatie over RTE

Nederland kent vijf onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De RTE hebben een wettelijke basis. De RTE toetsen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL, ook wel: euthanasiewet).

Elke commissie bestaat uit een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter). Een commissie wordt ondersteund door een secretaris (een jurist). Iedere RTE heeft 9 leden zodat er landelijk 45 leden zijn.

De RTE toetsen ongeveer 7.500 euthanasie-meldingen per jaar en brengen daarover binnen wettelijke afdoeningstermijnen een oordeel uit. Om aan de wettelijke termijnen te voldoen is een werkwijze ontwikkeld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vragen oproepende en niet vragen oproepende meldingen. De complexere, vragen oproepende meldingen worden in commissievergaderingen besproken. De niet vraag oproepende meldingen, die het overgrote deel van de meldingen vertegenwoordigen, worden door de toetsende leden behandeld zonder dat zij daarvoor fysiek bij elkaar behoeven te komen.

Het oordeel houdt ofwel in dat de arts voldaan heeft aan de wettelijke eisen, ofwel dat dat niet het geval is. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen het oordeel (artikel 1:6 Awb). Als het oordeel inhoudt dat zorgvuldig is gehandeld, eindigt de toetsingsprocedure met de melding daarvan aan de arts in kwestie. Dat is ook het geval als het oordeel ‘niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen’ wordt geveld, echter deze oordelen worden ter kennis van het College van procureurs-generaal en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebracht. De beoordeling van de strafbaarheid en/of de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van de arts ligt bij beide instanties, die een eigenstandige afweging maken, in volle omvang voor.

De RTE zijn bestuursorganen, die onafhankelijk oordelen. De RTE worden ambtelijk ondersteund door de directie ESTT (Eenheid secretariaten tuchtcolleges voor de gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie) van het ministerie van VWS.

Profiel

 Alle RTE leden beschikken over een grote mate van overtuigingskracht, maar zijn tegelijkertijd bereid en in staat zich te laten overtuigen. Zij zijn goed in staat om constructief samen te werken in teamverband en zetten zich in om gezamenlijk in goede harmonie tot een afgewogen beslissing te komen. De leden hebben voldoende tijd beschikbaar om deze rol goed in te vullen.

Overige belangrijke competenties zijn: werkdrukbestendigheid, zakelijke benadering van de casuïstiek, eigen opvattingen niet laten overheersen, efficiënt kunnen vergaderen en oog hebben voor nuances.

Arts-leden

Functie-eisen
U beschikt over meer dan vijf jaar medische praktijkervaring en bent BIG geregistreerd. U bent bekend met de euthanasiepraktijk en de wet- en regelgeving op dit terrein. U bent op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van palliatieve zorg. U bent in staat om het vraagstuk van euthanasie op objectieve wijze te beschouwen en in concrete situaties in teamverband te beoordelen. Kennis van en ervaring op het gebied van psychiatrie, dementie en ouderengeneeskunde en/of ervaring als SCEN-arts strekt tot aanbeveling.

Praktische informatie betreffende de procedure
Benoeming op voordracht van de Toetsingscommissies Euthanasie vindt plaats door de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is éénmaal mogelijk.

Honorering
De functie van Lid van een Toetsingscommissie Euthanasie wordt gehonoreerd op basis van het aantal beoordeelde meldingen. De commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (Wvac) en de daarop gebaseerde regelgeving.

Meer informatie over RTE kunt u vinden op: www.euthanasiecommissie.nl.

Informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de procedure. U kunt de uitgebreide informatiebrochure opvragen bij Audrey Valentijn, projectassistente, via audreyvalentijn@publicspirit.nl.

Procedure
U kunt reageren tot en met zondag 17 april a.s. Uw sollicitatie met motivatiebrief en cv kunt u indienen via www.publicspirit.n/vacatures. Wij vragen u in uw brief en cv duidelijk aan te geven waaruit uw betrokkenheid met de euthanasiepraktijk blijkt.

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. Indien uw sollicitatie  door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met PublicSpirit, 033-445 9050. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, senior consultant, onder vermelding van vacature Euthanasiecommissie (vacaturenummer 7715).

Eind april/begin mei presenteert PublicSpirit de reacties aan de selectiecommissie van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Vervolgens worden die kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Deze gesprekken vinden naar verwachting in de week van 16 mei plaats.

De selectiecommissie stelt uiteindelijk de voordracht voor benoeming samen die voorgelegd wordt aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Direct solliciteren