Lid Raad van Toezicht

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso, Amsterdam, Noord-Holland
Voor Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso zoeken wij een lid Raad van Toezicht. Iemand die expertise heeft op het terrein van onderwijs en die past in de cultuur van Progresso. Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Ons onderwijs is persoonlijk, innovatief, algemeen toegankelijk en inclusief.

Organisatie & context

De Stichting
Progresso en de scholen Calandlyceum, Lumion en De School van De Toekomst zijn waarde-gedreven en handelen vanuit een sterke identiteit. Zij staan voor openbaar onderwijs waar individuele leerlingen en medewerkers worden herkend en erkend. De kern van het openbaar onderwijs: iedereen is welkom, er is wederzijds respect, actief aandacht voor waarden en normen en ruimte voor verschillende visies op levensbeschouwing en religie. Zij willen hun leerlingen een normatief fundament gebaseerd op acceptatie, tolerantie, diversiteit, respect, leefbaarheid en betrokkenheid meegeven. Progresso gelooft in een wereld waarin iedereen meedoet, waarin ruimte is voor ieders beleving en waarin discussie over verschillende wereldbeelden waardevol is om leerlingen te vormen. De scholen zijn innovatief én succesvol, juist doordat de achtergronden van de leerlingen en docenten divers zijn. Deze diversiteit van de scholen zorgt voor een uitstekende voorbereiding op de samenleving. Sterker nog: zij zijn een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. Trots, ontmoeting, gelijkwaardigheid en toekomst zijn de kernwaarden. De uitwerking van deze kernwaarden vormt ‘de leefregels’ van de scholen: zo gaan leerlingen en docenten iedere dag met elkaar om en zorgen ze voor scholen die staan als een huis. De kernwaarden worden actief uitgedragen door de scholen en worden onderschreven door leraren, niet onderwijzend personeel, leerlingen, ouders en bestuur. Een keuze voor het Calandlyceum, Lumion en De School van De Toekomst is voor medewerkers en leerlingen een bewuste, actieve keuze. Deze keuze is niet vrijblijvend, maar heeft consequenties voor de omgangsvormen op de scholen, de regels en de vorm en inhoud van het onderwijs. Van medewerkers wordt professioneel gedrag verlangd; zij hebben een voorbeeldfunctie naar de leerlingen.

De scholen
Vernieuwende Onderwijsconcepten / Unieke Scholen
Progresso werkt met innovatieve onderwijsconcepten. Het Calandlyceum is een Daltonschool, en TopSportTalenschool (LOOT). Veel topsporters combineren trainen en onderwijs succesvol met elkaar dankzij de ondersteuning vanuit het Calandlyceum. Daarnaast heeft de school, als eerste in Amsterdam, een Technasium, een innovatieve toevoeging aan het onderwijs die leerlingen uitdaagt tot onderzoek en teamwork. Lumion Amsterdam is de eerste Kunskapsskolan Partnerschool in Nederland (en ter wereld). Lumion heeft dit officiële predicaat in oktober 2019 toegekend gekregen. Lumion is al sinds haar start in 2012 actief op het gebied van gepersonaliseerd onderwijs en heeft er nu voor gekozen het zogeheten KED Framework (het internationale Kunskapsskolan onderwijs-, kwaliteits- en organisatiemodel) als uitgangspunt voor de gehele school te hanteren. Het onderwijs op beide scholen is zeer goed van kwaliteit. Tegelijkertijd hebben nieuwe concepten en methodieken ook sturing en evaluatie nodig. Als bestuurder en onderwijskundig leider zorgt u, samen met de directeuren, voor het behoud van de kwaliteit en van onderwijsontwikkeling. In augustus 2020 is een officiële nevenvestiging van het Calandlyceum (De School van De Toekomst) geopend op sportpark De Toekomst, voor de bovenbouw topsportleerlingen van Ajax. Progresso biedt jonge Ajaxspelers goed onderwijs en is in staat het onderwijsprogramma zodanig in te passen dat de combinatie met topsport bij Ajax mogelijk wordt. De ambitie is om dat voort te zetten en uit te bouwen, waarbij de goede relatie met Ajax cruciaal is.

Organisatiestructuur
De scholen en de bestuurlijke organisatie zijn transparant, efficiënt georganiseerd en worden effectief geleid.
Progresso heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur wordt ondersteund door de bestuurssecretaris/operationeel directeur die ook verantwoordelijk is voor de ondersteunende diensten op de gebieden HRM, Financiën, Facilitair, ICT & Roosterzaken, Leerlingen- en examenadministratie en Marketing & Communicatie.
De scholen staan elk onder leiding van een eigen directeur die beiden integraal verantwoordelijk zijn. Binnen de scholen is er een duale managementlaag die samen de schoolleiding vormt van de betreffende school.

De stichting wordt bestuurd door de bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en is onafhankelijk van het bestuur. Daarmee is sprake van een scheiding van bestuur en toezicht. Progresso is lid van de VO-Raad en onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

Samenwerking
Afstemming over het onderwijs in de Amsterdamse context is een must. In toenemende mate is Progresso betrokken bij het onderwijs in de hele stad, binnen de vereniging van schoolbesturen (OSVO) en ook met de gemeente. Amsterdam staat immers voor grote uitdagingen: wisselende leerlingenaantallen, vergrijzende personeelsbestanden, het vertrekken van jonge professionals en het grote aantal onderwijsbesturen dat elkaar beconcurreert.
Het voorgaande vraagt van Progresso dat er wordt nagedacht over het aangaan van samenwerkingen met andere besturen. Uiteraard met partners die zij herkennen in identiteit, kernwaarden en concept.
Progresso neemt verder actief deel aan samenwerkingen, netwerken en overlegvormen.
Duurzame contacten met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, basisscholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten zijn van groot belang om het onderwijs (nog) beter te laten aansluiten op de vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.sovop.nl.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en houdt gezamenlijk toezicht op het behalen van de doelstellingen van Progresso, het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de scholen. De raad is werkgever, raadgever en adviseur van het bestuur.
De Raad van Toezicht van Progresso is aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders van Onderwijs Instellingen (VTOI-NVTK) en onderschrijft het verenigingsconvenant.
Progresso hanteert gedragscodes op het gebied van klachten en integriteit en kent een klokkenluidersregeling.
Kernwaarden bij het werk van de Raad van Toezicht zijn integriteit, maatschappelijk betrokken, verbinding en professionaliteit. In het toezichtkader is vastgesteld dat de Raad integraal en onafhankelijk toezicht houdt op de realisatie van de voornemens van Progresso, het beleid van het Bestuur en de algemene zaken binnen Progresso.

De Raad werkt met vaste commissies, te weten:
1. Audit Commissie;
2. Commissie Onderwijs & HRM;
3. Remuneratie Commissie.
Daarnaast kan de RvT tijdelijke commissies instellen of portefeuillehouders aanwijzen.

De functie

Algemeen kwaliteitsprofiel voor de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van de bestuurder en te fungeren als sparringpartner in discussies over vraagstukken waarvoor de bestuurder staat. Daarnaast worden de volgende algemene eisen aan de raad gesteld:

 • maatschappelijk heterogene samenstelling;
 • herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders;
 • binding met de regio;
 • behartiger van de belangen van het openbaar onderwijs;
 • leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerk.

 

De Raad van Toezicht heeft een drietal resultaatgebieden, namelijk:

 1. Sparringpartner en ambassadeur. Met raad en daad terzijde staan van de bestuurder. Ondersteunt de bestuurder actief door het leggen van contacten (netwerk);
 2. Integraal toezicht. Integraal toezicht houden op de algemene gang van zaken bij de Stichting Progresso, de door de stichting in stand gehouden scholen en op het beleid van de bestuurder;
 3. Uitoefenen werkgeversrol. Het uitoefenen van de werkgeversrol t.o.v. de bestuurder.

Het profiel

Functie-eisen
De kandidaat die wij zoeken:

 • heeft binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch document (zie website);
 • is gecommitteerd en voldoende beschikbaar; is onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon);
 • beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling;
 • heeft inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten;
 • heeft affiniteit met onderwijs;
 • beschikt over een breed netwerk;
 • is goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en kan waar nodig distantie houden, kent de verschillen tussen toezicht houden op afstand en de bestuurlijke uitvoering;
 • beschikt over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie;
 • is positief kritisch ingesteld, kan de bestuurder uitdagen en als sparringpartner en klankbord optreden;
 • heeft kennis van en ervaring met één of meer voor de onderwijsorganisatie relevante aandachtsgebieden c.q. perspectieven, zoals:
  – toeleverend en/of afnemend onderwijsveld;
  – openbaar (lokaal) bestuur;
  – leerlingen en ouders;
  –  sociaal perspectief (medewerkers, arbeidsmarkt, opleiding).

 

Specifieke profielkenmerken (Onderwijs)

 • heeft kennis van of ervaring met de grootstedelijke (G4) onderwijsproblematiek;
 • heeft goede kennis van de onderwijssector, kent het onderwijs van binnenuit;
 • heeft visie op onderwijskwaliteit en -resultaten en kan op deze gebieden integrale belangenafwegingen maken;
 • beschikt over een eigen, in dit kader relevant, netwerk;
 • is lid van en kan eventueel functioneren als voorzitter van de subcommissie onderwijs & HRM.

 

Persoonlijke kenmerken

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht:

 • heeft oprechte interesse in de mensen in zijn/haar omgeving;
 • heeft een verfrissende en vernieuwende blik (‘out of the box’) op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
 • heeft een intrinsieke motivatie om aan kansengelijkheid voor iedere leerling bij te dragen;
 • is een teamspeler en een bruggenbouwer;
 • draagt vanuit maatschappelijke betrokkenheid bij aan een toekomstbestendige organisatie;
 • hoeft geen ervaren toezichthouder te zijn, maar heeft de motivatie om zich hierin te bekwamen;
 • werkt samen vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid;
 • heeft een goed ontwikkeld luisterend en lerend vermogen en wil zich van daaruit verdiepen in relevante materie.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor de leden van de raad bedraagt op dit moment € 3.391,00. De vergoeding volgt qua indexering de cao Voortgezet Onderwijs.

Informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tony van der Linden, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 18 maart 2022.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7602) en een cv indienen.
Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Globale planning procedure:

 • Reactietermijn : t/m vr. 18 maart a.s.
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 10 – 12
 • Presentatie sollicitaties kandidaten bij Progresso : di. 5 april
 • Selectiegesprekken : z.s.m.
 • Voordracht aan gemeenteraad Amsterdam : z.s.m.
 • Formele benoeming : z.s.m.

 

Direct solliciteren