Lid/beoogd voorzitter Raad van Commisarissen

Woningstichting Barneveld, Barneveld, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Woningstichting Barneveld zoeken wij een lid/beoogd voorzitter Raad van Commissarissen. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Thuis in wonen: We werken met passie samen, voor onze huidige en toekomstige huurders met een bescheiden inkomen. Met veilig en prettig wonen leveren wij een maatschappelijke bijdrage aan de lokale samenleving.

De organisatie

Woningstichting Barneveld is een lokaal betrokken woningcorporatie die zich maximaal inzet voor betaalbaar wonen en leefbaarheid. Focus ligt op de gemeente Barneveld en zijn samenwerkingsrelaties binnen de regio Foodvalley. Woningstichting Barneveld bezit ruim 4.000 huurwoningen en zorgvastgoed en hiermee wordt aan 10.000 mensen huisvesting geboden. Bij Woningstichting Barneveld werken 50 betrokken en competente medewerkers. De missie van de organisatie is als volgt geformuleerd: “Thuis in wonen: We werken met passie samen, voor onze huidige en toekomstige huurders met een bescheiden inkomen. Met veilig en prettig wonen leveren wij een maatschappelijke bijdrage aan de lokale samenleving”.

In de uitvoering van de dienstverlening is dit vertaald naar 3 kernwaarden:
• Betrokken: We werken met passie samen aan prettig wonen en betrekken onze huurders en partners bij activiteiten op het gebied van wonen en leefbaarheid.
• Betrouwbaar: We doen wat we beloven en communiceren transparant. We zijn een integere verhuurder en partner en we leveren kwaliteit.
• Bewust: We kiezen weloverwogen en nemen onze verantwoordelijkheid, waarbij we het belang van de huurder en een goede woning in een prettige woonomgeving vooropstellen.

Woningstichting Barneveld biedt een mix van woningen in type, prijs en kwaliteit. Naast de rol van ontwikkelaar, beheerder en aanbieder van woningen, profileert de woningstichting zich ook als betrouwbare partner gericht op samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn in vitale wijken en kernen.

Voor de nabije toekomst zijn de belangrijkste opgaven:
• Forse uitbreiding van het aantal woningen.
• Betaalbaarheid voor onze doelgroep bewaken.
• Verduurzamen van woningen.
• Verder professionaliseren van de interne organisatie.

Voor meer informatie: https://www.wstg-barneveld.nl/

De Raad van Commissarissen

Algemeen
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woningstichting Barneveld en staat het bestuur met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Woningstichting Barneveld en weegt daarbij de in aanmerking komende maatschappelijke belangen en de belangen van de bij Woningstichting Barneveld betrokkenen af. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis, expertise, persoonlijkheidskenmerken en competenties. De onderstaande specifieke deskundigheden zijn binnen de RvC aanwezig. Ieder lid heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie binnen de Raad. De RvC stelt vanuit zijn midden een remuneratie- en een auditcommissie in. Deze commissies bereiden de besluitvorming van de Raad voor. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen de Woningstichting Barneveld en de leden van de Raad wordt vermeden. De RvC heeft voldoende lokale verankering.

Algemene vereisten
Een lid van de RvC voldoet aan de eisen van de Governance Code woningcorporaties, in het bijzonder. Een lid RvC:
– is samen met de andere leden van de Raad verantwoordelijk voor het geheel van het functioneren van de Raad;
– kan hoofdlijnen van het bestuur beoordelen;
– is onafhankelijk in oordeel- en besluitvorming en heeft een kritische houding;
– is integer en gaat vertrouwelijk om met informatie;
– is deskundig en heeft ruime ervaring met strategisch en bestuurlijk beleidsniveau;
– heeft geen persoonlijk belang bij Woningstichting Barneveld of hieraan gelieerde ondernemingen of andere oneigenlijke belangen die het functioneren kunnen belemmeren;
– heeft een academisch werk- en denkniveau;
– heeft specifieke deskundigheid op een of meer van de volgende gebieden:
• Financieel/fiscaal.
• HRM, organisatieontwikkeling.
• Juridisch.
• Vastgoed, projectontwikkeling.
• Volkshuisvesting, wonen, welzijn en zorg en de daarmee verbonden leefbaarheidsaspecten.
– is betrokken bij, en heeft affiniteit met, volkshuisvesting en de missie van de Woningstichting Barneveld;
– heeft een brede maatschappelijke oriëntatie en een relevant netwerk;
– is toezichthouder, klankbord en werkgever van bestuur;
– heeft goede contactuele en representatieve vaardigheden;
– kan samenwerken in teamverband en streeft consensus na.

Specifiek profiel lid/beoogd voorzitter

De voorzitter kan bogen op een succesvolle loopbaan als verbindende, ervaren en allround bestuurder of directeur in een (middel)grote organisatie. Ruime ervaring als toezichthouder en zeer goede kennis van governance is vereist. De voorzitter heeft veel aandacht voor het proces en kan het team optimaal laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende standpunten. De voorzitter is rolvast, heeft affiniteit met de sociaal maatschappelijke doelstellingen van de volkshuisvesting, regionale kennis en lokale betrokkenheid. De voorzitter heeft voldoende tijd beschikbaar.

De huidige voorzitter bereikt medio 2023 het einde van zijn benoemingstermijnen. Voor een zorgvuldige overdracht is gekozen om deze commissaris per september 2022 te laten starten als lid. Medio 2023 vindt dan de beoogde overdracht van de voorzittersrol plaats.

De voorzitter:
– heeft toezichthoudende ervaring;
– heeft leidinggevende ervaring in een organisatie met tenminste de omvang van Woningstichting Barneveld;
– heeft natuurlijk gezag en is een verbindende persoonlijkheid;
– bevordert vlotte besluitvorming en is in staat om moeilijk lopende trajecten vlot te trekken;
– is in staat om een RvC als team te laten functioneren;
– biedt ruimte aan de leden om een eigen standpunt in te nemen;
– is in staat om op een goede manier om te gaan met belangentegenstellingen;
– bewaakt de grote lijnen en de rolvastheid van de RvC;
– is een sparringpartner/vertrouwenspersoon voor de directeur-bestuurder en houdt daarbij professionele afstand;
– toont voldoende betrokkenheid bij de organisatie;
– heeft kennis van de maatschappelijke omgeving van Woningstichting Barneveld;
– heeft een netwerk in Barneveld en de regio; weet het netwerk op een transparante en zorgvuldige manier, passend bij de rol van commissaris, te benutten;
– is in staat om goede verbinding aan te gaan met de diverse stakeholders;
– heeft voldoende tijd beschikbaar;
– bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de RvC op een professionele wijze te leiden;
– kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren;
– heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt. Is in staat om vanuit de meerdere en of tegengestelde inzichten tot een gemeenschappelijke visie of besluit te komen.

Taken voorzitter:
– Bereidt samen met de directeur-bestuurder de vergaderingen voor van de RvC.
– Leidt de vergaderingen van de RvC.
– Is de contactpersoon en het aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder.
– Is het eerste aanspreekpunt voor de leden van de RvC.
– Houdt toezicht op het adequaat functioneren van de afzonderlijke leden van de RvC.
– Bewaakt de deskundigheidsbevordering van de leden van de RvC.
– Faciliteert een optimale inbreng en deelname van de leden aan de vergadering.
– Zorgt ervoor dat leden van de RvC actief bijdragen aan voorwaarden die een goede besluitvorming mogelijk maken zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.
– Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse zelfevaluatie.
– Besteed aandacht aan het intern en extern communiceren van de kernwaarden en zorgt voor bekendheid met en van de Governance Code.
– Is het aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad.
– Is binnen de RvC het aanspreekpunt voor externe stakeholders.
– Is lid van de remuneratiecommissie.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de VTW beroepsregel. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 8 april a.s.

Planning:
Voorselectiegesprekken: tot half april
Bespreken shortlist: 20 april (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Woningstichting Barneveld: 29 april
Benoeming als lid per: 1 september 2022
Benoeming tot voorzitter: medio 2023

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7654) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (“fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren