4 leden Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Den Haag, Zuid-Holland
Voor het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding zoeken wij kandidaten met een juridisch, wetenschappelijk, journalisitiek profiel en met een rijke ervaring in het openbaar bestuur. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Met het Adviescollege komt er een orgaan dat zich actief en met gezag kan en mag roeren in het publieke domein, gevraagd en ongevraagd de regering en het parlement adviseert over openbaarheidskwesties en de minister van BZK adviseert over de uitvoering van het meerjarenplan informatiehuishouding.

Context

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid in werking, in de plaats van de huidige Wet openbaarheid van bestuur. De Wet open overheid verankert het recht op toegang tot publieke informatie en verplicht de overheid haar informatie actief openbaar te maken. Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding adviseert over een adequate uitvoering van de Wet open overheid.

Met het Adviescollege komt er een orgaan dat zich actief en met gezag kan en mag roeren in het publieke domein, gevraagd en ongevraagd de regering en het parlement adviseert over openbaarheidskwesties, de minister van BZK adviseert over de uitvoering van het meerjarenplan informatiehuishouding en de stand van de informatiehuishouding binnen het bestuur. Ook zal het Adviescollege bemiddelen naar aanleiding van bij het college ingediende klachten van onder andere journalisten en wetenschappers over verzoeken om informatie en kan het Adviescollege zo nodig bestuursorganen daarover adviseren.

Organisatie en functie

Het Adviescollege is kritisch, onafhankelijk en kan toonaangevend optreden in het publieke domein. Het Adviescollege durft lastige kwesties bespreekbaar te maken en organiseert waar mogelijk tegenspraak. Tegelijkertijd is het Adviescollege een gezaghebbende gesprekspartner voor bestuursorganen die hun informatiehuishouding- en voorziening willen verbeteren. Dat vraagt van collegeleden dat zij kritisch kunnen en durven zijn, een autonome instelling hebben en zich in hun adviezen niet laten leiden door politieke druk.

Collegeleden brengen thema’s als een open overheid, transparante besluitvorming en het belang van een adequate informatiehuishouding waar mogelijk actief onder de aandacht en weten daarbij gebruik te maken van en aan te sluiten op actuele politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Waar nodig brengen ze de discussie op gang.

Collegeleden voldoen o.a. aan de volgende belangrijke profieleisen:

 • maatschappelijk betrokken en in staat het brede perspectief te overzien;
 • integer, kritisch en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband;
 • communicatief sterk en diplomatiek;
 • in staat om adviezen (wetenschappelijk) stevig te onderbouwen;
 • in staat de woordvoering te verzorgen over opgestelde adviezen;
 • in staat te bogen op ruime ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau;
 • in bezit van een groot netwerk op een voor het college relevant terrein.

Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding biedt een interessante en bijzondere nevenfunctie in een nieuwe organisatie. Als lid van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding draagt u bij aan het transparanter maken van de bestuurscultuur in Nederland en daarmee aan het functioneren van onze democratie.

U gaat pionieren in een nieuwe organisatie en krijgt daarmee de unieke kans om met uw mede-collegeleden uw eigen werkprocessen vorm te geven en – vanuit een gezamenlijke visie op de openbaarheid van de overheid – het Adviescollege neer te zetten.

Het Adviescollege zal worden ondersteund door een bureau. Het bureau wordt geleid door een secretaris-directeur, kent een formatie van ca. 23 fte en bestaat uit vier clusters:

 • het cluster collegebureau (begeleidt de formele stukkenstroom van het Adviescollege en verzorgt de communicatie- en voorlichtingsfunctie);
 • het cluster ‘advisering minister en Kamers’;
 • het cluster ‘advisering bestuursorganen, bemiddeling en opleidingen’;
 • het secretariaat.

In de voorzitter van het Adviescollege is voorzien met de benoeming van Ineke van Gent.

Profiel

Bij de samenstelling van het Adviescollege zal gezamenlijke ervaring en deskundigheid bepalend zijn op enerzijds het gebied van openbaar bestuur bij de overheids- en marktsectoren, en anderzijds op het terrein van wetenschap en journalistiek.

Het Adviescollege zal daarom uit personen dienen te bestaan, die kennis en gevoel hebben voor maatschappelijke verhoudingen en elkaar aanvullen qua expertise. Een gevarieerde achtergrond (openbaar bestuur, bedrijfsleven, wetenschap etc.) is daarom van belang, alsmede inclusiviteit en diversiteit. Personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen en mensen met een beperking worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Lid van het Adviescollege

Voor deze functies zoeken wij kandidaten met verschillende achtergronden:

 • Openbaar bestuur
  Hierbij ligt de focus op kandidaten met rijke ervaring in het openbaar bestuur, bijvoorbeeld als bestuurder of politicus.
 • Journalistiek
  Kandidaten met een journalistiek profiel, bijvoorbeeld een (oud) hoofdredacteur, journalist of opiniemaker.
 • Wetenschap
  Hierbij zoeken wij kandidaten met een wetenschappelijk profiel, bij voorkeur met een achtergrond in de informatie- en communicatietechnologie of de archiefwetenschap.
 • Juridisch
  Wij zoeken hiervoor kandidaten met actuele kennis van het bestuursrecht, klachtafhandeling en bemiddelingsprocedures.

Competenties

U dient voor deze functies te beschikken over de volgende competenties:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • maatschappelijke betrokkenheid, oog voor verschillende maatschappelijke geledingen en trends;
 • communicatief vaardig, in staat innovatieve ideeën goed te verwoorden en in discussie te brengen;
 • nieuwsgierig, staat open voor nieuwe inzichten en argumenten in de loop van een discussie;
 • politiek-bestuurlijk sensitief;
 • overtuigingskracht;
 • onafhankelijke oordeelsvorming.

Benoeming en vergoeding

De leden van het Adviescollege worden op voordracht van de minister van BZK (in overeenstemming met de minister van OCW) bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming kan tweemaal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.

De aanstelling is maximaal 0,2 fte. U ontvangt een vergoeding overeenkomstig schaal 18 BBRA.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Miriam Oosterwijk, directeur PublicSpirit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 – 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen via info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 14 maart aanstaande.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv indienen (onder vermelding van vacaturenummer 7671). Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:
Publicatie : zaterdag 26 februari
Reactietermijn : t/m zondag 13 maart
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 11
Shortlist presentatie : week 13, woensdag 30 maart
Selectiegesprekken bij BZK : week 13, vrijdag 1 april
Referentieonderzoek, VOG : aansluitend
Voordracht en benoeming : aansluitend (voor 1 mei 2022).

Een referentieonderzoek, alsmede een verklaring omtrent gedrag (VOG), maakt deel uit van de procedure.

 

Direct solliciteren