Lid Raad van Toezicht, profiel Juridisch-Bestuurskundig

Scholen aan Zee, Den Helder, Noord-Holland
Voor Scholen aan Zee zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met affiniteit met het (voorgezet) onderwijs, bij voorkeur aangevuld met juridische expertise op het terrein van bestuurlijke samenwerkingsconstructies. U kunt reageren tot en met zaterdag 29 januari a.s. (ref.nr. 7626).

De school waar je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt

Organisatie

Stichting Scholen aan Zee is een regionale onderwijsorganisatie met meerdere schoollocaties voor voortgezet onderwijs in Den Helder en Julianadorp waar leerlingen gehoord, gezien en gewaardeerd worden en waar transparantie, samenwerking en het ‘samen scholen’ (onderwijzen) vanzelfsprekend zijn.

Scholen aan Zee is de verbrede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Den Helder, die voor de toekomst van leerlingen uit Den Helder en omgeving het verschil wil maken. De school waar je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt.
Scholen aan Zee verzorgt met zo’n 300 medewerkers voor circa 2.300 leerlingen voortgezet onderwijs van vmbo-basis tot en met gymnasium en onderwijs voor anderstaligen. Het onderwijs wordt onder aansturing van een directeur en schoolleiders gegeven op de afdelingen Beroepsonderwijs aan Zee, Mavo aan Zee, Lyceum aan Zee, Junior College en Schakel aan Zee. Daarnaast kent de stichting Scholen aan Zee een bestuurskantoor, waar het College van Bestuur en de afdeling service & diensten zijn gehuisvest. Er wordt gebouwd aan één school met één team en één gedachte waar de belangrijkste kernwaarden verbondenheid, plezier, persoonlijke ontwikkeling, ambitie, samenwerken en gastgerichtheid zijn.

 

De stichting heeft een algemeen bijzondere denominatie. De identiteit komt tot uiting in de kernwaarden.

 • Verbondenheid › leerlingen, ouders en medewerkers versterken elkaar.
 • Plezier › positief en veilig klimaat, elke leerling wordt gehoord, gezien en gewaardeerd.
 • Persoonlijke ontwikkeling › afgestemd aanbod voor elke leerling met aandacht voor en integratie van de aspecten kwalificatie, socialisatie en subjectificatie.
 • Ambitie › we hebben hoge verwachtingen en sturen op motivatie en optimaal resultaat.
 • Samenwerken› de samenleving als klaslokaal, leerlingen leren over actief burgerschap en hun eigen rol in de maatschappij.
 • Gastgerichtheid › leerlingen, ouders en medewerkers ervaren een warm, gastvrij en welkom gevoel als men de school binnenkomt; we gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om.

 

Actuele bestuurlijke opgave

Scholen aan Zee staat voor de uitdaging om goed en aantrekkelijk onderwijs te bieden en haar positie als enige aanbieder van voortgezet onderwijs in de gemeente Den Helder te behouden en te versterken. Naast de noodzakelijke focus op het borgen van de kwaliteit van het onderwijs ligt ook een cruciale taak voor Scholen aan Zee, mede gelet op de krimp, om binnen de regio de verbinding en samenwerking met partners te versterken en verder uit te bouwen. De krimp en de daarmee gepaard gaande leerlingdaling leidt ook tot de noodzaak om het onderwijs anders en meer efficiënt in te richten en de afdelingen van Scholen aan Zee meer te integreren met elkaar en met hun omgeving. Op het terrein van huisvesting is er de noodzaak om de komende jaren besluiten te nemen met betrekking tot renovatie en/of nieuwbouw.

 

Besturingsmodel

Scholen aan Zee heeft in haar bestuurlijke structuur, in navolging van de Code Goed Onderwijsbestuur VO, een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht.

Het bestuur wordt gevormd door een eenhoofdig College van Bestuur, dat het bevoegd gezag van de stichting is. Het richt zich op de hoofdlijnen van het beleid en draagt eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. Het College van Bestuur (bestuur) is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht (Raad) en heeft op specifieke punten voorafgaande toestemming nodig van de Raad. Bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in reglementen (conform de Code Goed Onderwijsbestuur VO). De Raad is aldus de interne toezichthouder en ziet toe op de doelrealisatie van de stichting en is de werkgever van het bestuur.

Profiel

De Raad van Toezicht functioneert als een toezichthoudend team. Dat betekent dat de Raad zo veel mogelijk als een eenheid opereert, waarbinnen alle benodigde deskundigheden en achtergronden zijn vertegenwoordigd. Een goed samengestelde en op elkaar ingespeelde Raad van Toezicht is een belangrijke voorwaarde voor de interne checks and balances in de top van de organisatie.

 

Taken

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

 • het functioneren als werkgever voor het bestuur;
 • het uitoefenen van toezicht waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt;
 • het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen;
 • het gevraagd en ongevraagd optreden als klankbord van het bestuur;
 • het vervullen van een netwerkrol ter ondersteuning van het bestuur in het netwerk.

 

De besturings- en toezichtfilosofie

 • Het bestuur bestuurt de instelling; de Raad ziet erop toe dat het bestuur dit doet conform de missie en strategie van de instelling.
 • De Raad houdt afstand tot de dagelijkse praktijk op de instelling en richt zich op de strategisch onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële indicatoren.
 • De Raad kiest een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten en stemt die af met het bestuur.
 • De Raad levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van het bestuur.

 

Omvang en samenstelling

De Raad van Toezicht van Scholen aan Zee bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De leden van de Raad worden voor maximaal vier jaren benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd. Het rooster van aftreden wordt zo samengesteld dat zowel vernieuwing als continuïteit in de Raad van Toezicht gerealiseerd kan worden.
De beide vacatures ontstaan doordat de voorzitter en een lid aan het einde van hun tweede termijn zijn gekomen. De voorzitter zal door de huidige vicevoorzitter worden opgevolgd.

 

Werkwijze

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies aangesteld: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de onderwijscommissie. Deze laatste heeft de focus specifiek gericht op de kwaliteit van het onderwijs en de borging daarvan.

In het reglement van de Raad van Toezicht is bepaald dat de Raad minimaal eenmaal per jaar het functioneren van de Raad als geheel en het functioneren van de individuele leden evalueert. Daarnaast zijn in het jaarplan van de Raad korte evaluatiemomenten opgenomen om tussentijds te peilen waar eventuele verbeteringen nodig zijn.

Functie-eisen

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel:

 • maatschappelijk heterogene samenstelling;
 • herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders;
 • binding met de regio NoordHolland Noord;
 • complementariteit qua kennis, ervaring en achtergrond;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • evenwichtige samenstelling in termen van teamrollen en toezichtstijlen.

 

Profiel van een lid van de Raad van Toezicht:

 • affiniteit met grondslag, doelstelling en maatschappelijke opdracht van Scholen aan Zee;
 • voldoende inzicht in verhouding taken en rollen tussen toezicht en bestuur;
 • beschikken over een juist evenwicht in nabijheid en kritische distantie;
 • integriteit, moreel kompas, zorgvuldigheid en waardengedrevenheid;
 • open houding ten opzichte van maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
 • beschikbaar en bereikbaar voor het uitoefenen van de functie;
 • stimulerende en nieuwsgierige houding;
 • analytisch denkvermogen en rolbewuste taakopvatting.

 

Aanvullend op de algemene profielkenmerken zoeken we voor deze vacatures nadrukkelijk naar kandidaten met affiniteit met het (voorgezet) onderwijs, bij voorkeur aangevuld met:

 1. juridische expertise op het terrein van bestuurlijke samenwerkingsconstructies (bijvoorbeeld vanuit bestuursrecht, onderwijsrecht of bestuurskunde).
 2. ICT-kennis: zicht op bedrijfsvoering in het algemeen is hierbij belangrijker dan gespecialiseerde kennis op het thema.

 

Aangezien het hier twee vacatures betreft is er ruimte voor één kandidaat zonder toezichthoudende ervaring, mits deze wel aan het profiel voldoet.

Vergoeding

Voor de intern toezichthouders van Scholen aan Zee is een bedrag afgesproken dat valt binnen de richtlijnen van het VTOI. Voor een lid van de Raad van Toezicht van Scholen aan Zee is de hoogte van de vergoeding voor 2022 vastgesteld op € 7.500,– per jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.

U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@dev.publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 29 januari 2022.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen, met vermelding van het vacaturenummer:
7626: profiel Juridisch – Bestuurskundig

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@dev.publicspirit.nl t.a.v. Jeanette Breekveldt.

Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning procedure:

 • Reactietermijn : t/m za. 29 januari 2022
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 5 + 6
 • Presentatie sollicitaties kandidaten bij Scholen aan Zee: wo. 16 februari
 • 1e Selectieronde : di. 1 maart
 • 2e Selectieronde : ma. 7 maart, middag
 • Voordracht voor benoeming : week 10-11
 • Start inwerkperiode nieuwe RvT-leden : 1 april
 • Formele benoeming : per 1 juli

 

Direct solliciteren