Lid Raad van Toezicht

Onderwijsgroep Buitengewoon, Venlo, Limburg
Voor Onderwijsgroep Buitengewoon zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met een onderwijskundig/bestuurlijk profiel. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Samen Buitengewoon Sterk

Organisatie & context

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende organisatie van zeven scholen (9 locaties) voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Noord- en Midden-Limburg. De onderwijsgroep biedt aan zo’n 900 kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. Op dit moment werken er ongeveer 335 medewerkers (245 fte) bij Onderwijsgroep Buitengewoon. De begroting omvat een bedrag van circa 19 miljoen euro.

Onderwijsgroep Buitengewoon wil het maximum halen uit de talenten van kinderen en jongeren. Men gaat hierbij uit van wat kinderen kúnnen in plaats van wat hun beperkingen zijn. Er wordt gewerkt aan de toekomst van de leerlingen en men speelt in op de veranderingen van morgen. Denk hierbij aan de invoering van passend onderwijs en de daling van het leerlingaantal als gevolg van demografische ontwikkelingen. Maar ook de decentralisaties van de jeugdzorg, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben grote invloed op het werk.

De leiding van Onderwijsgroep Buitengewoon is ondergebracht bij één directeur-bestuurder, die rechtstreeks de schooldirecteuren aanstuurt. Het Service- en Bestuursbureau voert ondersteunende werkzaamheden uit voor de scholen en de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht controleert of de doelen van de organisatie gerealiseerd worden.

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Buitengewoon telt minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden worden conform de statuten benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar. Aftredende leden zijn maximaal één keer herbenoembaar. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. De Raad van Toezicht werkt als een ‘collegiaal team’, dat als collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken, individuele karakters moeten niet botsen. Dit betekent niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en competenties van de leden. Integendeel, variatie levert dynamiek en creativiteit. Het betekent wel de goede instelling om als team te willen functioneren.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder. In totaliteit vervult de raad zeven taken en veertien rollen. Die taken en rollen zijn samengevat in onderstaande figuur.

 

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op:

 • diverse taken en bevoegdheden van de raad zoals vastgelegd in de statuten en reglementen;
 • voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden;
 • diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving.

Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken, zoals het benoemen, schorsen en ontslaan en de vaststelling van de beloning van het bestuur, het vaststellen van de begroting en de jaarrekening en het benoemen van de accountant, besteedt de Raad van Toezicht bij het uitoefenen van het toezicht vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting. Daarbij staan de volgende criteria centraal:

 • realiseren van de missie, visie en het strategisch beleid van de stichting;
 • bewaken van de kwaliteit van de onderwijsprocessen en -resultaten;
 • bewaken van de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën;
 • het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 • het afleggen van verantwoording.

De Raad van Toezicht heeft vier voorbereidingscommissies ingesteld:

 • Remuneratiecommissie;
 • Commissie (onderwijs)kwaliteit;
 • Auditcommissie;
 • Voordrachtcommissie.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De voorbereidingscommissies vergaderen circa vijf keer per jaar. Schoolbezoeken vinden tweemaal per jaar plaats in wisselende duo’s. Verder wordt er twee keer per jaar met de GMR vergaderd. Eén keer per jaar is er een bijeenkomst met de schooldirecteuren.

De functie

ALGEMEEN KWALITEITSPROFIEL VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van de directeur-bestuurder en te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor de directeur-bestuurder staat. Daarnaast geldt dat ieder lid:

 • een brede maatschappelijke belangstelling en relevante ervaring c.q. netwerken heeft;
 • affiniteit heeft met het (speciaal) onderwijs en missie, visie en de doelstellingen van Onderwijsgroep Buitengewoon;
 • bekend is met en actief betrokken is in de regio waarin Onderwijsgroep Buitengewoon werkzaam is.

Kennis en ervaring

Ieder lid:

 • is generalist en beschikt over strategisch en beleidsmatig inzicht;
 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en inzicht in complexe organisaties;
 • heeft inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder en is bekend met de issues van governance;
 • is onafhankelijk ten opzichte van de directeur-bestuurder en van de overige toezichthouders, in formele zin en in mentale houding;
 • heeft inzicht in en affiniteit met het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en/of jeugdhulpverlening;
 • is in staat ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 • weet evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • beschikt over visie, besluitvaardigheid, omgevingsbewustzijn en leiderschap;
 • is in staat goed vragen te stellen, durft door te vragen en in te grijpen als dat nodig is en heeft ‘een rechte rug’ bij moeilijke beslissingen;
 • is in houding en gedrag integer en toont goed voorbeeldgedrag;
 • is vertrouwd met de regio Noord- en Midden-Limburg;
 • heeft voldoende tijd beschikbaar om vergaderingen bij te wonen en deze voor te bereiden;
 • heeft een hbo-/academisch niveau.


SPECIFIEKE PROFIELKENMERKEN (BESTUUR & ONDERWIJS)

Gezien de fase van de organisatie, de uitdagingen voor de komende jaren en de samenstelling van de Raad van Toezicht, zijn voor het nieuwe lid de navolgende specifieke profieleisen van toepassing:

 • heeft ervaring met het besturen van een onderwijsorganisatie en/of het uitvoeren van bovenschools management. Er is behoefte aan iemand die, vanuit zijn/haar ervaring in het onderwijs, de Raad van Toezicht kan versterken in de rollen van klankbord, sparringpartner en spiegel voor de directeur-bestuurder.
 • beschikt over onderwijskundige kennis en is op de hoogte van de (kwaliteits)eisen die nu en in de toekomst aan het (speciaal) onderwijs gesteld worden;
 • heeft ervaring als toezichthouder;
 • is in staat om overdag te vergaderen (op dit moment op de vrijdagmorgen, 6 tot 8 keer per jaar).


Voor de huidige voorzitter zit de tweede termijn er binnenkort op. Nadat het nieuwe lid is geworven, zal binnen de raad het gesprek worden gevoerd over invulling van de functie voorzitter.

RECENTE ONTWIKKELINGEN

Onderwijsgroep Buitengewoon is constant in beweging en ontwikkeling. Hierbij een korte omschrijving van zaken die op dit moment spelen:

 • Kwaliteit van onderwijs is binnen het speciaal onderwijs altijd een uitdaging. Ook binnen Onderwijsgroep Buitengewoon is dit het geval. Op dit moment hebben alle scholen een basisarrangement. In de komende tijd komt het neer op het borgen van de onderwijskwaliteit middels een cyclische benadering, professionalisering van leerkrachten en onderwijskundig eigenaarschap bij de onderwijsteams.
 • Het onderwijs vindt op een aantal locaties plaats in verouderde gebouwen, die niet meer voldoen. Goed onderwijs vraagt om betere huisvesting, gebaseerd op een duurzame visie.
 • Over het algemeen is het onderwijs nog traditioneel en klassikaal georganiseerd en ingericht. Er is nog te weinig sprake van vernieuwing. Het lerarentekort dwingt ons om na te denken over het anders organiseren van onderwijs. Dat vraagt om herbezinning en vervolgens herinrichting gebaseerd op een toekomstbestendige onderwijsvisie.
 • De onderwijsgroep is financieel gezond. Men beschikt over een te grote reserve en daar zijn recent de NPO-gelden aan toegevoegd. Dit vraagt om investeringsplannen voor de komende jaren, die op dit moment geschreven worden en daarna op een verantwoorde wijze uitgerold moeten worden.
 • Daarentegen sturen de samenwerkingsverbanden op krimp van het aantal leerlingen dat verwezen wordt naar het speciaal onderwijs. Dat heeft ook invloed op de vergoeding voor extra ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. De praktijk laat echter nog geen krimp zien, waardoor er op dit punt scheefgroei ontstaat.
 • Het strategisch beleidsplan loopt in 2022 af. Men zit nu in de fase van evaluatie van dit plan. Op basis hiervan moet een nieuw meerjarig strategisch beleidsplan geschreven worden.
 • Voor een onderwijsgroep die zich bezighoudt met speciaal onderwijs is samenwerking met stakeholders in de regio van essentieel belang. Denk daarbij aan de verbinding met partnerscholen (zoals de SBO’s) en zorgpartners (jeugdhulp en jeugdzorg).
 • Het huidige lerarentekort in combinatie met vergrijzing binnen het personeelsbestand vraagt om integraal personeelsbeleid. De relevante onderwerpen hierin zijn o.a. ziekteverzuim in combinatie met werkdruk, begeleiding startende leerkrachten, mobiliteit en seniorenbeleid.

De Raad van Toezicht denkt op deze dossiers mee met de directeur-bestuurder en functioneert daarbij als klankbord en sparringpartner. De raad functioneert laagdrempelig en is dus goed benaderbaar. De communicatie hierover vindt plaats op basis van vertrouwen.

Vergoeding

De vergoeding voor de leden van de raad bedraagt op dit moment € 7.590,– en voor de voorzitter € 11.385,– per jaar.
De Raad van Toezicht werkt conform de ‘Code goed bestuur’ van de PO-raad.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tony van der Linden, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.

U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 12 februari a.s..

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7617) en een cv indienen.
Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Globale planning procedure:

 • Reactietermijn sollicitaties : t/m za. 12 februari a.s.
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : week 7 – 8
 • Presentatie sollicitaties kandidaten : week 9
  (kandidaten zijn hier niet bij aanwezig)
 • Selectiegesprekken bij Onderwijsgroep Buitengewoon : week 10
 • Benoeming : voor 1 april a.s.

 

 

Direct solliciteren