Lid Raad van Toezicht

SWV Zoetermeer, Zoetermeer, Zuid-Holland
Voor SWV Zoetermeer zoeken wij een lid Raad van Toezicht. Iemand die affiniteit en/of ervaring heeft met de jeugdhulp/-zorg en kwaliteitszorgsystemen. Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Passend onderwijs voor alle Zoetermeerse kinderen. Samen opgroeien in Zoetermeer. Leren van én met elkaar.

Lid Raad van Toezicht, profiel Jeugdzorg en Kwaliteit

Voor onze opdrachtgever Samenwerkingsverband Zoetermeer zoeken wij een Lid Raad van Toezicht. Iemand die affiniteit en/of ervaring heeft met de jeugdhulp/-zorg en kwaliteitszorgsystemen.

Organisatie & context

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2012 moeten alle scholen aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband in de regio. Samenwerkingsverbanden (SWV’s) worden ingesteld voor het primair en het voortgezet onderwijs. In een SWV wordt samengewerkt met het speciaal onderwijs (so, sbo dan wel vso) en het reguliere onderwijs. In Nederland zijn in totaal 76 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en 76 samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs. SWV’s hebben de volgende wettelijke taken:

 • Vaststellen van een ondersteuningsplan;
 • Verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen voor de aangesloten scholen;
 • Beoordelen van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs en het afgeven daarvan;
 • Adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling, op verzoek van het bevoegd gezag van een school.

Onder de naam SWV Zoetermeer werken de samenwerkingsverbanden voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Zoetermeer samen. Met elkaar en met de scholen, schoolbesturen, jeugdhulp, leerplicht, ouders, leerlingen en andere betrokkenen. Het doel is passend onderwijs voor ieder kind, zodat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Alle leerlingen moeten een plek krijgen die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Scholen bieden extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Het is belangrijk dat school en ouders goed samenwerken. Vooral als een leerling of het gezin extra hulp of ondersteuning nodig heeft. De kennis van ouders en school vullen elkaar vaak goed aan. Het SWV Zoetermeer stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van de school. Het samenwerkingsverband is er voor scholen en voor ouders en kan ondersteunen in het vinden van een optimale onderwijsplek.

Beide samenwerkingsverbanden zijn aparte stichtingen die financieel onafhankelijk opereren. Er wordt gewerkt met twee ondersteuningsplannen, één voor het SWV PO 2817 (looptijd 2021-2025) en één voor het SWV VO 2807 (looptijd 2019-2023). Er worden twee aparte begrotingen en jaarverslagen gemaakt. Op termijn wordt toegewerkt naar verdere harmonisatie en komt er bijv. één bestuursverslag bij de twee financiële jaarverslagen.

De grenzen van het SWV Zoetermeer vallen samen met de grenzen van de gemeente Zoetermeer. Het SWV VO telt 8000 leerlingen op 9 scholen, waarvan 7 VO en 2 VSO (voortgezet speciaal onderwijs) onder het bevoegd gezag van 7 schoolbesturen. Het SWV PO bestaat uit 11000 leerlingen op 50 scholen, waarvan 45 BAO, 2 SO (speciaal onderwijs), 3 SBO (speciaal basisonderwijs) onder het bevoegd gezag van 8 schoolbesturen.

Het SWV Zoetermeer opereert regelmatig op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp/-zorg. Belangrijke ketenpartners zijn de gemeente, jeugdhulp/-zorg en leerplicht, die o.a. samen met het SWV de zogeheten “thuiszitterstafel” bemensen. Het SWV ondersteunt de doorgaande lijn van voorschool, kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Het SWV is o.a. partner in de LEA (Lokaal Educatieve Agenda), pilots met kinderopvang en schoolmaatschappelijk werk, het 16+ loket en in diverse andere gremia. Regionaal wordt opgetrokken met de samenwerkingsverbanden van Delfland, Westland, Haaglanden en Leiden.

De governance van de samenwerkingsverbanden PO en VO Zoetermeer wordt vormgegeven in één gezamenlijk bestuur en één gezamenlijke raad van toezicht. Het intern toezicht is belegd bij de Raad van Toezicht (voortaan aangeduid als RvT). Dit orgaan bestaat op dit moment uit 4 leden. Er is behoefte aan uitbreiding met een 5e lid met het profiel Jeugdhulp en Kwaliteit.

De RvT ziet erop toe dat de bestuurder de doelen van de beide samenwerkingsverbanden realiseert. Het werk van de RvT staat ten dienste van de realisatie van de missie en visie van de organisatie. De samenwerkingsverbanden stellen zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren. De schoolbesturen verenigd in de deelnemersraden van de samenwerkingsverbanden bepalen samen met het bestuur van het samenwerkingsverband de strategie waarmee een kwalitatief hoogwaardig dekkend aanbod wordt gerealiseerd.

Op basis van deze uitdagingen hebben de samenwerkingsverbanden voor de komende jaren een aantal ambities geformuleerd:

 • Elk individu is van waarde.
 • Passend onderwijs is goed onderwijs.
 • Een compleet en dekkend netwerk.
 • Kinderen ontmoeten elkaar.
 • We werken preventief.
 • We leren van en met elkaar.
 • We respecteren verschillen.

Deze ambities worden gedragen door de deelnemende schoolbesturen en in nauwe samenwerking met jeugdzorg, gemeente en andere betrokkenen werken we met een enthousiast team aan de realisering ervan. Meer over de visie en ambities van het SWV vindt u in het ondersteuningsplan PO 20212025, de verkorte versie leest u op onze website www.swvzoetermeer.nl. Visie en ambities zijn vastgesteld in afstemming met de deelnemersraden en de RvT van beide samenwerkingsverbanden.

TOEZICHTFILOSOFIE RAAD VAN TOEZICHT

De RvT hanteert in hun toezichtfilosofie een viertal perspectieven van waaruit het toezicht wordt uitgevoerd.

 • Als luik vanuit de samenleving: De samenleving is gebaat bij passend onderwijs en een goed werkend samenwerkingsverband waar een dekkend onderwijsaanbod is en leerlingen die recht hebben op een passende ondersteuning, die ook zo thuisnabij mogelijk kunnen ontvangen. Tevens mag de samenleving verwachten dat het samenwerkingsverband op een verantwoorde wijze de middelen van de overheid inzet. De RvT kijkt hierbij van buiten naar binnen.
 • Het belang van de leerling: Het gaat uiteindelijk om de juiste ondersteuning voor elke leerling. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen daarbij, benoemt vraagstukken, prikkelt tot actie en zorgt er samen met de aangesloten schoolbesturen voor dat resultaten gehaald worden.
 • De samenwerking tussen scholen en schoolbesturen: Het samenwerkingsverband is een samenwerkingsverband van schoolbesturen van regulier en speciaal (basis)onderwijs en van regulier en speciaal voortgezet onderwijs. De opdracht van het samenwerkingsverband is om deelnemende scholen te ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs. De RvT gaat na of er sprake is van een effectieve samenwerking waarin de afgesproken doelen in de plannen ook daadwerkelijk worden behaald, alle schoolbesturen actief participeren en geen schoolbesturen in de knel komen.
 • De samenwerking met externe partners: Er is niet alleen sprake van samenwerking intern maar ook van samenwerking met externe partijen, zoals gemeenten en jeugdzorgpartners. Van belang is dat de kwaliteit van die samenwerking goed is gewaarborgd.

PROFIEL JEUGDHULP EN KWALITEIT

De Raad van Toezicht zoekt expliciet versterking op dit gebied vanwege de vraagstukken die momenteel spelen binnen de organisatie. De samenwerkingsverbanden werken nauw samen met jeugdzorg- en jeugdhulporganisaties. De huidige RvT-leden hebben een voornamelijk onderwijsprofiel. Uitbreiding met iemand die de jeugdzorg en jeugdhulp kent is daarom wenselijk.

Verder werkt het samenwerkingsverband met een kwaliteitszorgsysteem. Er liggen duidelijke plannen voor de voorliggende termijn. Ingeregelde processen moeten nu echter resultaat gaan opleveren, waarvoor meer grip op de besteding van de gelden en de daarmee samenhangende kwaliteit van de dienstverlening vereist is. Het nieuwe lid RvT draagt vanuit zijn/haar toezichthoudende rol bij aan het doorontwikkelen van de kwaliteitszorg.

RECENTE ONTWIKKELINGEN

De laatste jaren is er hard gewerkt aan de organisatie en doorontwikkeling van de samenwerkingsverbanden. Hierdoor zijn PO en VO dichter naar elkaar toe gegroeid. Processen zijn op elkaar afgestemd. De RvT, de deelnemersraden en de ondersteuningsplanraden denken en werken met veel enthousiasme in kansen en mogelijkheden. Kortom; de basis is steeds beter op orde.

Het werken aan goed lopende processen heeft het ontwikkelen van de inhoud van het toezicht enigszins in de weg gestaan. De RvT zat vanuit een hoge betrokkenheid te veel op de details en te weinig op (inhoudelijke) hoofdlijnen. Het nieuwe lid RvT wordt geacht bij te dragen aan een gezonde balans tussen controle en vertrouwen in het toezien op de maatschappelijke opdracht van beide samenwerkingsverbanden.

De uitvoerende organisatie van het SWV PO heeft geen personeel in dienst, maar werkt met detachering vanuit de deelnemende besturen, het SWV VO en externe inhuur. Dit heeft diverse voor- en nadelen. In de komende periode zal deze organisatievorm tegen het licht gehouden moeten worden. Het SWV VO heeft wel adviseurs, ambulant begeleiders en staf in dienst.

De functie

ALGEMEEN KWALITEITSPROFIEL VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft verschillende verantwoordelijkheden: toezien op de doelrealisatie van de organisatie door de bestuurder, werkgever, adviseur en klankbord zijn van de bestuurder, toezien op een adequate besturing van de organisatie en het regelen van de eigen werkzaamheden plus de bereidheid om hierover verantwoording af te leggen binnen de organisatie en naar de maatschappij.

Elk lid van de Raad van Toezicht moet dan ook voldoen aan de volgende algemene functie-eisen of kan daaraan op korte termijn voldoen:

 • Committeert zich aan de kernwaarden die horen bij intern toezicht: integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en professionaliteit en is daarop aanspreekbaar;
 • Is in staat tot zelfreflectie;
 • Beschikt over een academisch denk- en werkniveau;
 • Heeft leidinggevende dan wel bestuurlijke ervaring en ervaring als toezichthouder;
 • Kan op strategisch niveau opereren;
 • Kan documenten en andere informatiebronnen doorgronden en analyseren op strategisch niveau;
 • Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen;
 • Is in staat advies te geven en voelt zich thuis in de rol van adviseur;
 • Heeft affiniteit met de missie en visie van de organisatie;
 • Kan de doelstelling van de organisatie onderschrijven;
 • Is thuis in de principes van goed bestuur die horen bij de organisatie en heeft inzicht in de juridische aspecten van de functie;
 • Heeft tijd en energie ter beschikking.

SPECIFIEKE PROFIELKENMERKEN

Gezien de fase van de organisatie en de uitdagingen voor de samenwerkingsverbanden de komende jaren, zijn in de Raad van Toezicht de navolgende specifieke profieleisen van toepassing:

 • Binding of kennis hebben van de regio waarbinnen de samenwerkingsverbanden functioneren;
 • Kennis of affiniteit hebben met jeugdzorg of jeugdhulp;
 • Weet hebben van kwaliteitszorgsystemen;
 • Is alert op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en kan ‘out of the box’ meedenken over wat dit betekent voor de rol en organisatie van de samenwerkingsverbanden;
 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties; gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid (reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; een teamspeler met gevoel voor humor).

PRAKTISCHE RANDVOORWAARDEN

De benoeming geldt voor een periode van 1 keer vier jaar met de mogelijkheid om te worden herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar. Het intern toezicht vergadert ongeveer 8 keer per jaar en komt bij elkaar in Zoetermeer. De RvT kent twee commissies, namelijk de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Zij bereiden de bespreking en besluitvorming in de RvT voor.

Verder legt het intern toezicht per jaar eenmaal een thema- of werkbezoek af binnen de organisatie, zodat u de organisatie leert kennen. Jaarlijks evalueert het intern toezicht zijn eigen functioneren en legt over de evaluatie en de overige werkzaamheden verantwoording af in het jaarverslag. De RvT verwacht van u dat u voldoende tijd ter beschikking heeft om deze werkzaamheden uit te oefenen en dat u bereid bent om u te laten scholen in de kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van uw rol als intern toezichthouder. De samenwerkingsverbanden zijn verbonden aan de VTOI-NVTK. Met uw toetreden tot de RvT committeert u zich aan de afspraken over goed bestuur binnen de sectoren PO en VO en aan de waarden en kwaliteitskenmerken voor intern toezicht zoals verwoord in het verenigingsmanifest van de VTOI-NVTK.

Wij bieden u een rijke, professionele en collegiale omgeving waarin u kunt bijdragen aan de ontwikkeling van onze mooie organisatie ten behoeve van goed passend onderwijs.

Vergoeding

De Raad van Toezicht heeft in overeenstemming met het referentiekader van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI) haar honorarium vastgesteld. Daarnaast is er ook een budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, het bezoeken van symposia en congressen, e.d.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tony van der Linden, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Josette Di Giovanni, projectassistente. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk maandag, 24 januari 2022.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7580) en een cv indienen.
Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Globale planning procedure:

 • Reactietermijn: t/m maandag, 24 januari a.s.
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit: week 5 – 6
 • Presentatie sollicitaties kandidaten bij SWV: week 7
 • Selectiegesprekken: week 8
 • Benoeming: voor 1 maart 2022

 

 

Direct solliciteren