Lid Raad van Commissarissen, Vastgoedontwikkeling

Idealis, Wageningen, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Idealis zijn wij op zoek naar een lid Raad van Commisarissen, met kennis en ervaring op het gebied van Vastgoedontwikkeling. U kunt reageren tot en met 1 februari 2022 (referentienummer 7634).

Wij bieden jou de ruimte prettig en betaalbaar te wonen als je studeert of promoveert in Wageningen of Ede

Idealis

Idealis is een woningcorporatie die zich met name richt op studentenhuisvesting voor Wageningen en Ede. Bij Idealis wonen studenten en PhD’ers van over de hele wereld. Met alle verschillende nationaliteiten en culturen die daarbij horen. Met ruim 5.700 kamers en appartementen biedt Idealis het meest gevarieerde en betaalbare aanbod in onze regio. Behalve huisvesting voor studenten en PhD’ers bezit Idealis een beperkt aantal zelfstandige huurwoningen in de sociale sector. De organisatie van Idealis bestaat uit circa 40 medewerkers.

Ons specialisme is het verhuren van tijdelijke woonruimte aan een specifieke doelgroep, het omgaan met enorm veel verhuizingen in korte tijd, de bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de woningen en een prettig leefklimaat voor de bewoners. In een jaar veranderen zo’n 2.400 kamers van bewoner. Idealis heeft daardoor te maken met snel opeenvolgende generaties jongeren en, door de vele buitenlandse studenten, ook een variatie aan culturen en nationaliteiten.
In deze dynamiek met een relatief grote invloed van externe omgevingsfactoren zijn aandacht voor vraag en woningaanbod, de relatie met de hoger onderwijsinstellingen in Wageningen en Ede, de betrokken gemeentes, kwaliteitsverbetering van woningbezit en vermindering van de kwetsbaarheid van verhuur van het woningbezit belangrijke aandachtspunten voor de organisatie.

Onze missie
Wij bieden jou de ruimte prettig en betaalbaar te wonen als je studeert of promoveert in Wageningen of Ede.

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden via: www.idealis.nl

De Raad van Commissarissen

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de RvC zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de directie te functioneren.

De RvC van Idealis bestaat uit 5 leden. Om de verschillende rollen van de van de RvC goed uit te voeren zijn er drie commissies ingesteld die de RvC adviseren:
• Auditcommissie: financiële zaken en interne beheersingsmaatregelen
• Vastgoedcommissie: vastgoed en portefeuillebeheer
• Remuneratiecommissie: invulling van de werkgeversrol

De taken van de raad zijn:
• het toezicht houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming;
• het met raad terzijde staan van het bestuur, in de rol van sparringpartner;
• het uitoefenen van het werkgeverschap ten opzichte van het bestuur.

De eerste taak, het toezicht, omvat in ieder geval:
• de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
• de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
• de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
• het kwaliteitsbeleid;
• de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
• het financiële verslaggevingsproces;
• de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Specifiek profiel voor deze vacature: Kennis en ervaring op het gebied van Vastgoedontwikkeling

Voor deze commissaris zijn onderstaande eisen van belang:
• is bekend met de wereld van het vastgoed in de brede zin en de (markt-)partijen die daarin opereren;
• heeft kennis van en ervaring met de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, aanbesteding van bouwwerken en ketensamenwerking;
• kan creatief meedenken aan de (her)ontwikkeling van het bezit van Idealis;
• is bekend met de actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid;
• beschikt over de kennis om businesscases en investeringsvoorstellen te beoordelen.

Voor de kandidaten geldt dat betrokkenheid bij de doelgroep van Idealis belangrijk is.

In aanvulling op de teamsamenstelling van de RvC wordt gezocht naar kandidaten die gericht zijn op samenwerking en verbindend zijn. Kandidaten die verrassende vragen kunnen en durven te stellen en die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kunnen kijken. Een toezichthouder die gericht is op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde beroepsregel bezoldiging commissarissen.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@dev.publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 1 februari 2022.

Planning
Voorselectiegesprekken : eerste helft februari 2022
Bespreken shortlist : medio februari 2022
Selectiegesprekken bij Idealis : eind februari 2022
Benoeming per : 1 juni 2022

De exacte data volgen z.s.m.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen onder vermelding van vacaturenummer 7634.

Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren