leden adviescollege ICT-toetsing

Adviescollege ICT-toetsing, Den Haag, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever het Adviescollege ICT-toetsing zoeken wij 2 leden. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert het kabinet en de Eerste - en Tweede Kamer over de verbetering van de beheersing van ICT-projecten, onderhoud en beheer van informatiesystemen van ministeries, agentschappen, ZBO’s, politie en Raad voor de rechtspraak.

Organisatie

Het Adviescollege ICT-toetsing (Adviescollege) is met ingang van 1 januari 2021 de opvolger van tijdelijke Bureau ICT-toetsing (BIT) dat in 2015 werd ingesteld naar aanleiding van een parlementair onderzoek van de Tijdelijke Commissie ICT-projecten bij de overheid (“commissie Elias”).

Het Adviescollege is onafhankelijk met een wettelijke grondslag een publiekrechtelijk onderdeel van de Staat der Nederlanden. Op dit moment op basis van een instellingsbesluit, de instellingswet is in voorbereiding. Het Adviescollege adviseert het kabinet en de Eerste – en Tweede Kamer over de verbetering van de beheersing van ICT-projecten, onderhoud en beheer van informatiesystemen van ministeries, agentschappen, ZBO’s, politie en Raad voor de rechtspraak. Hierbij kan het Adviescollege snel en deskundig oordelen of een ICT-project of programma kans van slagen heeft. Het Adviescollege bracht vorig jaar 15 keer een advies uit aan een bewindspersoon.

Het college bestaat op dit moment uit een voorzitter en 2 leden en zal stapsgewijs worden uitgebreid tot 5 personen. Het Adviescollege wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat onder leiding van een secretaris-directeur. Deze in Den Haag gevestigde organisatie, met momenteel ongeveer 15 fte, bestaat uit hoog opgeleide professionals. De eigenaarschapsrol wordt binnen BZK vervuld door de directeur-generaal overheidsorganisatie (DGOO).

Uitbreiding van taken
De taken die het Adviescollege heeft overgenomen van het BIT zijn verduidelijkt en uitgebreid. Nieuw is dat het Adviescollege tot taak heeft gekregen advies uit te brengen ter bevordering van de eenheid, kwaliteit en efficiëntie van de informatiesystemen. Deze algemene adviezen zien niet op specifieke projecten of informatiesystemen, maar worden door het Adviescollege aan de ministers die het aangaat of een van beide Kamers der Staten-Generaal gegeven. Mede vanuit de kennis en ervaringen die bij de advisering over ICT-projecten en informatiesystemen zijn opgedaan. Deze adviestaak heeft geen betrekking op het te voeren beleid van de ministers of de totstandkoming van algemeen verbindende voorschriften.

Een minister die het betreft maar ook de Eerste – en Tweede kamer hebben de bevoegdheid om aan het Adviescollege te vragen of op de juiste wijze, indachtig de bedoelingen van het Adviescollege, opvolging is gegeven aan een eerder uitgebracht advies. Het Adviescollege heeft het recht van naschrift na het uitbrengen van een advies en het eventueel op eigen initiatief starten van een adviesonderzoek.

Ook heeft het Adviescollege een expliciete taak ten bate van kennisoverdracht en kennisbevordering gekregen. Onder kennisoverdracht wordt onder andere het actief delen van opgedane kennis en informatie van het Adviescollege bij de uitoefening van hun taak verstaan. Het Adviescollege wil zo bijdragen aan het lerend vermogen binnen het CIO-stelsel van het Rijk. Verschillende vormen van kennisdeling zullen, in samenspraak met de departementen (CIO Rijk en de CIO’s van de departementen), de komende jaren verder worden uitgedacht.

Meer informatie vindt u op www.adviescollegeicttoetsing.nl.

Profiel

Het Adviescollege bestaat uit deskundigen uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven die beschikken over bestuurlijke, toezichthoudende en managerial ervaring m.b.t. de realisatie, inzet en beheersing van ICT trajecten. Adviesaanvragen worden in principe naar deskundigheid behandeld door een toetsmanager van het bureau aangevuld met toetsspecialisten en een van de leden van het adviescollege. Gemiddeld komt het Adviescollege een keer per twee weken bij elkaar (digitaal of fysiek) en hebben leden ook contact met aanvragers bij overheden en het ondersteunende team van medewerkers. De werkzaamheden zijn daarmee over het algemeen eerder verdeeld over de week dan dat deze concreet op een dag per week te plaatsen zijn. Flexibiliteit van een lid is dan ook een vereiste.

Vanwege de uitbreiding met twee leden zoekt het Adviescollege betrokken en deskundige kandidaten voor twee vacatures:

– Lid van het college met technische ICT-deskundigheid (ICT-technische rol);

– Lid van het college met functionele ICT-deskundigheid (ICT-functionele rol).

Voor beide functies gelden de volgende competenties:
• onafhankelijkheid; heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
• integer met een sterk normbesef en zorgvuldigheidsgevoel;
• beschikt over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
• bewezen kennis van ICT en kennis van het toetsen van en adviseren over ICT-projecten en informatiesystemen;
• heeft gevoel voor de dynamiek in de digitale wereld en de overheid;
• inzicht in en ervaring met (strategische) bestuurlijke/politieke processen binnen de (rijks)overheid;
• is in staat om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de advies/toezichtstaak ten behoeve van politieke besluitvorming;
• ruime ervaring met systematisch en ‘evidence-based’ advisering;
• beschikt over goede communicatieve- en netwerkvaardigheden.

Verder is het van belang dat het Adviescollege is opgebouwd uit elkaar aanvullende personen op het gebied van diversiteit, kennis, ervaring en competenties.

Aanvullend per functie:

ICT-technische rol
De focus van het collegelid met een ICT-technische rol komt voort uit ruime ervaring in het ICT-veld, opgedaan op stevig strategisch niveau bij software ontwikkeling of implementatie van grote ICT trajecten. Hierbij is seniore ervaring in een rol als opdrachtgever of leverancier in de ontwikkeling en/of implementatie van softwareprojecten in technisch en functioneel opzicht van belang. Een visie op de toekomstige ontwikkelingen in de ICT is vereist welke gebaseerd kan zijn op kennis en ervaring met innovatie-strategieën op het gebied van ICT. Het collegelid is bekend met de regelgeving op het gebied van ICT in algemene zin alsmede in de publieke sector en heeft kennis van governance modellen voor ICT-ontwikkeling en beheer.

ICT-functionele rol
De focus van het collegelid met een ICT-functionele rol komt voort uit ruime ervaring in het ICT-veld, opgedaan als CTO, CIO, programmamanager of in andere soortgelijke functies. Ervaring met de ontwikkeling en/of implementatie van ICT-projecten in functioneel of bedrijfseconomisch opzicht is vereist. Belangrijk is de visie op de toekomstige ontwikkelingen in de applicatieontwikkeling, datamanagement en cloud. Het collegelid dient bekend te zijn met de regelgeving op het gebied van de functionaliteiten van ICT-toepassingen in algemene zin als die gesteld in de publieke sector. Het collegelid heeft kennis en ervaring met innovatie strategieën op het gebied van ICT en kent de problematiek van het implementeren van ICT-toepassingen.

Benoeming en vergoeding

De nieuwe leden van het Adviescollege worden voor de duur van ten hoogste vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming van vier jaar benoemd op voordracht van de minister van BZK door de ministerraad. Vergoeding vindt plaats op basis van 0,22 fte, schaal 18 van de cao voor de rijksoverheid.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren uiterlijk donderdag 27 januari aanstaande.

U kunt via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen (onder vermelding van vacaturenummer 7614). Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 4 – 5
Shortlist presentatie : week 6, vrijdag 11 februari
Selectiegesprekken bij BZK : week 7, woensdag 16 februari (middag + avond)
Optioneel assessment, referentieonderzoek etc. : week 7
Voordracht en benoeming : aansluitend.

De planning van de gesprekken is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken het Adviescollege, BZK en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure evenals een referentieonderzoek. Optioneel kan een assessment onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Direct solliciteren