Directeur

College voor de Rechten van de Mens, Utrecht
Voor onze opdrachtgever het College voor de Rechten van de Mens zoeken wij een Directeur. Je kunt reageren tot en met zondag 30 januari aanstaande (ref.nr 7578).

Het College voor de Rechten van de Mens is hét Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in (Caribisch) Nederland.

Directeur van het College voor de Rechten van de Mens

Als directeur van het College voor de Rechten van de Mens ben je aan de ene kant een ervaren manager en inspirerend leider voor het bureau dat het College ondersteunt en faciliteert en zo zorgdraagt voor een effectieve besluitvorming. Aan de andere kant ben je de eerste adviseur van het College, woon je de maandelijkse Collegevergaderingen bij, wijs je op kansen en (on)mogelijkheden en begrijp je naadloos wat daarvoor nodig is binnen het ondersteunend bureau. Je vormt een tandem met de voorzitter en bent een sparringpartner voor de individuele collegeleden. De complexe politiek-bestuurlijke verhoudingen kennen voor jou geen geheimen. Je hebt een relevant netwerk in Den Haag of kunt dat binnen een afzienbare termijn opbouwen.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is hét Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in (Caribisch) Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij wet aan het College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensen-rechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag Handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.

Bij het College voor de Rechten van de Mens werken ongeveer 60 professionals met zeer uiteenlopende expertises (juristen, onderzoekers, adviseurs) binnen de afdelingen Front Office & Oordelen, Onderzoek & Advies en Bedrijfsvoering. Tezamen vormen zij het bureau dat het College ondersteunt.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van het bureau, in de zin dat er een spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke disciplines, achtergronden en deskundigheid.

Door het vertrek van de huidige directeur zoekt het College een opvolger.

Intern besturingsmodel

Het College wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en wordt gefaciliteerd en ondersteund door het bureau. Het bureau wordt geleid door de directeur, die is belast met de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de taken van het College. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de output van het bureau. Daarbij geldt dat het College de opdrachtgever is voor projecten, onderzoeken en adviezen, die het bureau tot stand brengt.

Individuele leden van het College treden op als bestuurlijk opdrachtgever in projecten en/of hebben vanuit hun kennis en ervaring verbinding met de medewerkers van het bureau. De individuele collegeleden treden ook zelfstandig naar buiten (binnen vast-gestelde kaders). In het oordelenproces gelijke behandeling zijn de collegeleden autonoom in hun oordeel en geven zij functioneel leiding aan de betrokken juridisch adviseurs.

Profiel, wat breng je mee?

Als inspirerend teamcaptain van het bureau en als adviseur van het College heeft de directeur een niet te onderschatten rol binnen de organisatie van het College. De directeur moet beschikken over de nodige kennis, ervaring en competenties om de wisselwerking tussen College en bureau goed te managen en zorg te dragen voor een toekomst-bestendige organisatie.

De directeur van het College vervult een belangrijke en verbindende rol in de koers- en beleidsbepaling van het instituut. Je vertaalt het door het College vastgestelde beleid naar een meerjarenplan en ziet toe op de realisatie daarvan of doet een voorstel als bijstelling nodig is.

De directeur draagt als hoofd van het bureau, samen met de voorzitter, zorg voor integraal management. Je vormt samen met de voorzitter, die optreedt als boegbeeld van de organisatie en primair is belast met de externe communicatie, een ‘tandem’. Idealiter zijn de voorzitter en de directeur complementair aan elkaar.

De directeur is eindverantwoordelijk voor het bureau en draagt zorg voor de organisatie, inrichting en verdere ontwikkeling van het bureau. Tevens sta je garant voor de vorm en kwalitatieve inhoud van de producten van het bureau. Je zorgt dat het College adequaat wordt gefaciliteerd en is toegerust voor zijn taken. Op die manier draag je als directeur zorg voor een effectieve besluitvorming door het College.

Als linking pin tussen het bureau en het College woont de directeur de maandelijkse Collegevergaderingen bij. Je bent tevens voorzitter van het managementteam, dat verder bestaat uit de afdelingshoofden Bedrijfsvoering, Onderzoek & Advies en Frontoffice & Oordelen.

Je bent als directeur verantwoordelijk voor de planning-en-controlcyclus, het opstellen van begroting en jaarrekening en voor een doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen.

Last but not least draag je als directeur bij aan het creëren van draagvlak voor en het positioneren van het College in een kritisch veld van stakeholders. Je hebt een adequaat netwerk (met name in Den Haag) of kunt dit binnen afzienbare tijd opbouwen. Je zorgt voor kennisuitwisseling en samenwerking met de relevante ministeries en weet te bevorderen dat het College over aanvullende middelen kan beschikken voor relevante projecten.

Functie-eisen

• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur een juridische achtergrond.
• Je bent een zeer ervaren manager en die managementervaring heb je opgedaan in een vergelijkbare organisatie in het publieke domein.
• Je hebt voldoende inhoudelijke kennis van het werkterrein van het College om zicht te hebben op de werkzaamheden van het College en het bureau, de goede vragen te kunnen stellen, risico’s in te kunnen schatten, als sparringpartner te kunnen optreden voor managementteam en beleidsadviseurs en garant te staan voor de vorm en kwalitatieve inhoud van de adviezen.
• Je beheerst het bestuurlijk-ambtelijke samenspel en bent in staat als linking pin te fungeren tussen het College en het bureau. Zonodig houd je strak vast aan het interne governance/besturingsmodel.
• Je weet de medewerkers te inspireren en te motiveren zich voortdurend verder te ontwikkelen (lerende organisatie).
• Je bent als directeur uitstekend in staat de organisatie koersvast aan te sturen en bent een duidelijk en inspirerend leider.
• Medezeggenschap is voor jou vanzelfsprekend en je bent een serieuze gesprekspartner voor de OR, die je in een vroeg stadium informeert over belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie.
• Het is een pre als je ervaring hebt met communicatie op strategisch niveau.

Competenties

• Inspirerend leider
• Daadkracht
• Verbinder
• Netwerker
• Visie
• Politiek- en bestuurlijk sensitief
• Toegankelijk en benaderbaar

Wat bieden wij?

De functie van directeur van het College voor de Rechten van de Mens is een fulltime functie (36 uur). De functie is ingeschaald in schaal 15 CAO Rijk en het maximum salaris bedraagt € 7.736,- bruto per maand met een individueel keuzebudget van 16,3%. Daarnaast diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een representatiekosten-vergoeding van € 290,69 (wordt jaarlijks aangepast) en een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer conform CAO.

We starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) met perspectief op een vast contract bij goed functioneren.

Het overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure en een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mr. Miriam Oosterwijk, directeur van PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure dan kun je terecht bij Inge Kuipers, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 4459124. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen via info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.

Je kunt reageren tot en met zondag 30 januari 2022. Via ‘direct solliciteren’ kun je een motivatiebrief en cv (onder vermelding van vacaturenummer 7578) indienen. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen ontvangstbevestiging krijgen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Planning
Publicatie : zaterdag 8 januari 2022
Reactietermijn : t/m zondag 30 januari
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : week 5, 6
Presentatie shortlist : week 7, 15 februari
1e ronde selectiegesprekken : week 7, 17 februari, 9.00 – 13.00 uur
2e ronde selectiegesprekken : week 9, 1 maart, 10 – 12.30 uur
Eventueel assessment : week 9/10
Benoeming door het college : aansluitend.

De start van de nieuwe directeur is – afhankelijk van de opzegtermijn – voorzien per 1 mei 2022.

 

 

Direct solliciteren