3 leden Raad van Commissarissen

Woonstichting JOOST, Boxtel, Noord-Brabant
Voor onze opdrachtgever woonstichting JOOST zoeken wij 3 leden Raad van Commissarissen, met profiel financiën, volkshuisvesting en organisatieontwikkeling & hr. U kunt reageren tot en met zondag 30 januari aanstaande (ref.nr. 7613, 7647 of 7648).

Bij JOOST zorgen we voor een goed en betaalbaar (t)huis. Samen met anderen werken we aan een fijne woonomgeving. Als een goede buurman staan we dicht bij onze huurders. We zijn verankerd in het dorp en weten wat daar speelt.

Een goede buurman

“Bij JOOST zorgen we voor een goed en betaalbaar (t)huis. Samen met anderen werken we aan een fijne woonomgeving. Als een goede buurman staan we dicht bij onze huurders. We zijn verankerd in het dorp en weten wat daar speelt.”

Uit de fusie tussen woningstichting Kleine Meierij en woonstichting St. Joseph is per 1 juli 2019 Woonstichting JOOST ontstaan. Een organisatie die jong van geest is en sterk in verbinding staat met de buitenwereld. Met bezit in een aaneengesloten werkgebied bedient zij de kleine kernen in ‘de kraag van Den Bosch’. De beide voorgangers van JOOST hebben een lange volkshuisvestelijke historie. Daarbij zet JOOST zich dagelijks in voor mensen met lage inkomens en kwetsbare groepen.

Die dienstbaarheid geeft JOOST in voortdurende nauwe samenspraak met alle belanghebbenden steeds opnieuw op een eigentijdse en effectieve wijze vorm. Door samen verder te gaan als JOOST is er meer mogelijk om invulling te geven aan maatschappelijke (regionale) opgaven. Met meer investeringskracht zodat er versneld werk gemaakt kan worden van verduurzaming en meer mensen kunnen worden voorzien van een passend dak boven hun hoofd. Dat is en blijft de kerntaak van JOOST waarin deze corporatie ook de komende jaren een zichtbaar verschil gaat maken.

Verder wil JOOST als dorpse corporatie de krachten bundelen om ook aan sociale ontwikkelkracht te winnen. Nog beter lokaal verankerd zijn. Als een buurman die ‘er gewoon is’ als je hem nodig hebt. Dit alles in nauwe samenwerking met huurders en maatschappelijke partners in de regio’s waar JOOST werkzaam is. Als jonge organisatie heeft JOOST in het Koersplan ‘(ge)Woon als een goede buurman (2020-2024)’ de visieen strategie voor de komende jaren uiteengezet. Hierbij wordt de strategie volgens zes sporen uiteengezet: natuurlijk duurzaam, meer huishoudens op hun plek, samen voor de buurt, grip op woonlasten, oog voor verschil en het zijn van een netwerkorganisatie met ruimte. Dit koersplan is geen gedetailleerde route maar een koers met ruimte. Ruimte voor onze medewerkers, huurders en maatschappelijke partners.

Organisatie
Bij JOOST werken ruim 70 betrokken medewerkers. Zij werken samen vanuit de kernwaarden bevlogen, betrouwbaar en doelgericht. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Het managementteam (MT) bestaat naast de directeur-bestuurder uit de manager vastgoed, manager wonen, manager sociaal beheer en de manager bedrijfsvoering. Samen met het MT zet de directeur-bestuurder de lijnen uit van de organisatie. De huidige directeur-bestuurder gaat medio 2022 met pensioen. De werving en selectieprocedure voor zijn opvolging is inmiddels opgestart en loopt ook via PublicSpirit.

Een ambitieuze organisatie
De organisatie is na de fusie stevig neergezet met een solide financiële positie zichtbaar in de kengetallen. Om de ambities – met name op het gebied van nieuwbouw en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad – waar te maken zal er scherp aan de wind gezeild moeten worden.

Portfolio- en assetmanagement op hoger niveau
Na de fusie is het portfoliomanagement en het assetmanagement professioneel ingericht. Er is nu goed zicht op de bestaande woningvoorraad en de toekomstige opgaven. Vanuit het assetmanagement is duidelijk dat JOOST voor de komende 5 tot 10 jaar een uitdaging heeft om in de verschillende gemeenten de woningproductie te verhogen en de herstructureringsopgaven te realiseren.

Volop aan de slag met verduurzaming en nieuwbouw
Het verduurzamen van onze woningvoorraad is komende jaren speerpunt nummer één. Dit is voor JOOST veel meer dan alleen het isoleren van woningen. Hierbij horen ook duurzame installaties, circulair bouwen, waterberging en vergroening. Daarnaast stimuleren we bewustwording bij bewoners.
Eind 2018 had JOOST, in tegenstelling tot nu, weinig projecten en grondposities beschikbaar. Mede door de fusie is er vanaf 2019 actief ingezet op een actieve rol naar de gemeenten en de aannemers/ontwikkelaars. JOOST heeft inmiddels enkele bouwprojecten in uitvoering en heeft voor diverse grondposities plannen. Komend decennium wordt de bouwproductie flink opgeschroefd. Het op gang krijgen van vastgoedontwikkeling vergt doorzettingsvermogen en in sommige gevallen zijn het processen van lange adem.

Uitdagingen op sociaal gebied
Naast alle vastgoedonderdelen liggen er ook uitdagingen op het huisvesten van kwetsbare huurders. Met de veranderingen in de zorg en minder intramurale plekken, vraagt men steeds meer van corporaties. Dit zorgt voor druk op de wijken. JOOST pakt haar verantwoordelijkheid in deze gedeelde opgave en stuurt op actieve samenwerking met (zorg-)partners.

Regionale samenwerking
JOOST hecht grote waarde aan regionale samenwerking. Momenteel bijvoorbeeld door een gezamenlijke regionale klachtenadviescommissie te faciliteren en door kartrekker te zijn bij het organiseren van de regionale woonruimteverdeling in het werkgebied Noordoost-Brabant. Samenwerking met collega-corporaties en andere maatschappelijke partners wordt door JOOST van groot belang geacht om te leren en elkaar te inspireren. Met de huurdersraad ‘Huurders van JOOST’ en het Stedelijk Platform Huurders (SHP) in Den Bosch worden samen met de gemeenten (meerjarige) prestatieafspraken gemaakt. JOOST ontwikkelt zich hierbij naar een netwerkorganisatie.

Medewerkers hebben ruimte voor eigen keuzes
Voor het actief “laden” van het JOOST-DNA maakt de organisatie gebruik van de methode “De Bedoeling” (Wouter Hart). Met minder nadruk op de “letter” en meer op “de bedoeling”. Medewerkers krijgen bij JOOST ruimte waar dat kan voor eigen regie en eigen keuzes. Ze zoeken samen naar oplossingen voor de klant binnen bestaande wet- en regelgeving. Initiatief tonen wordt toegejuicht als daar de koers ‘(ge)Woon als een goede buurman’, de missie en de organisatie mee wordt versterkt. Hierbij zijn veiligheid en vertrouwen belangrijke begrippen. Dit brengt wel een bepaalde spanning met zich mee: in hoeverre is er ruimte en ben je toch in control. Dat heeft consequenties voor de manier van werken, leidinggeven en toezicht houden.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het koersplan vindt u op www.wonenbijjoost.nl.

Huurdersvertegenwoordiging

De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de huurdersraad ‘Huurders van JOOST’. Deze huurdersraad is in maart 2021 ontstaan uit Stichting Huurdersbelangen Kleine Meierij (regio Rosmalen) en Huurders Belangen Vereniging Boxtel/Liempde (regio Boxtel). Zij vertegenwoordigen de huurder bij het overleg met Woonstichting JOOST over beleidsmatige onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Twee van de vijf leden van de RvC worden benoemd op voordracht van de huurders.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) verzorgt het interne toezicht bij JOOST en bestaat uit 5 personen. Er zullen in de loop van 2022 drie leden aftreden.

De RvC vervult zijn taak in dienst van de samenleving, de woningcorporatie en de huurders en woningzoekenden van Woonstichting JOOST. De centrale vraag hierbij is: doet JOOST het maximale binnen de maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals geformuleerd in onze statuten, strategische visie en ons koersplan? Hierbij kijkt de RvC naar alle aspecten van de brede volkshuisvestelijke opgave van JOOST via het drie kamer model (financiën, vastgoed, mens en maatschappij).

De RvC heeft diverse rollen. De belangrijkste zijn: toezicht houden op het functioneren en presteren van de organisatie, optreden als werkgever en sparringpartner voor de directeur-bestuurder en hem/haar steunen met advies. Ook heeft de RvC een netwerkrol. De RvC voegt naast zijn toezichthoudende taak ook waarde toe aan het functioneren van de woonstichting door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen.

De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen die te vinden zijn op de website van JOOST.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch in verbinding toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders / huurdersraad en andere stakeholders. Tegelijkertijd betekent het werken volgens ‘de bedoeling’ ook dat het toezicht en verantwoording meer vanuit de werkelijke opgave (bedoeling) gebeurt met een verschuiving van een focus van het financiële aspect naar het maatschappelijke aspect.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

Aandachtsgebieden

Van de diverse leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige ‘eigenaar’ van wordt. Alle leden en de voorzitter van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Profiel – algemeen

In de Governancecode Woningcorporaties zijn principes en regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij van groot belang.

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen.

Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden:

 • affiniteit hebben met de sociale huursector en met huurders; weten wat er speelt in de sociale huursector, en kennis van de maatschappelijke uitdagingen (armoede, cultuur-verschillen, betaal- en leefbaarheid);
 • als persoon voldoende statuur hebben om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan het bestuur;
 • tezamen over deskundigheid beschikken op de bovengenoemde aandachtsgebieden;
 • het vermogen hebben om de verschillende rollen voor toezichthouders goed invulling te geven;
 • besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
 • het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
 • het hebben van (kennis en) ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en -verhoudingen;
 • moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
 • in teamverband toezicht willen en kunnen uitoefenen, open staan voor de mening van anderen, aanspreekbaar zijn voor belangenhouders;
 • een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling;
 • voldoende tijd hebben voor de uitoefening van de functie.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Profiel – specifiek

Profiel Financiën
Voor dit profiel zoeken wij een toezichthouder met aantoonbare relevant achtergrond in zijn of haar werk als (eind)verantwoordelijke voor financiën.

Specifiek:

 • stevige kennis op academisch niveau en ruime ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, bijvoorbeeld opgedaan als manager/directeur bedrijfsvoering/CFO in een toekomstgerichte organisatie van enige omvang, als (concern)controller (RC) of gecertificeerde auditor (RA), fiscale kennis op strategisch niveau en begrip van investeringsbeslissingen;
 • risicobewustzijn en dat actief te delen in de RvC;
 • ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, maatschappelijk betrokken, affiniteit met volkshuisvesting;
 • ervaring als toezichthouder en in een auditcommissie en gewend om van hieruit het gesprek met de externe accountant te voeren.

Profiel Volkshuisvesting
Voor dit profiel zoeken wij een toezichthouder met bewezen maatschappelijke ervaring met een duidelijke verbinding naar volkshuisvesting op strategisch niveau/bestuurlijke ervaring.

Specifiek:

 • kennis van maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgave en bewezen ervaring hierin op strategisch niveau, bijvoorbeeld opgedaan als manager/directeur wonen van een (omvangrijke) woningcorporatie of relevante strategische functie bij een ketenpartner;
 • gevoel voor wat er leeft bij huurders van een woningcorporatie;
 • ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, maatschappelijk betrokken, affiniteit met volkshuisvesting;
 • ervaring als toezichthouder is voor deze functie relevant.

Profiel Organisatieontwikkeling en HR
Voor dit profiel zoeken wij een toezichthouder met bewezen management/directie ervaring, ruime ervaring met organisatieontwikkeling en met nieuwe wijzen van werken als ‘de bedoeling’, met verantwoordelijkheden en eigenaarschap laag in de organisatie en met groeien naar een netwerkorganisatie.

Specifiek:

 • aantoonbare achtergrond in strategische HR, verandermanagement en organisatieontwikkeling en dit kunnen vertalen naar een lokaal verbonden maatschappelijke organisatie;
 • het vermogen om zich goed in te leven in de mensen van JOOST vanuit een visie op toekomstgerichte, wendbare organisaties;
 • ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, affiniteit met maatschappelijke opgaven en volkshuisvesting;
 • ervaring als toezichthouder voor deze functie heeft de voorkeur.

Naast de bovengenoemde eisen per functie is het gewenst dat de nieuwe commissarissen gezamenlijk kennis en ervaring meebrengen op het gebied van governance, (big)data/ict en juridische aangelegenheden. Voor alle profielen geldt dan ook dat relevante kennis en ervaring op deze gebieden als pre wordt aangemerkt.

Met betrekking tot het borgen van voldoende lokale betrokkenheid van de RvC dienen bij voorkeur twee van de drie te benoemen RvC-leden in de regio te wonen en/of te werken of op een andere manier verbonden te zijn aan de regio.

Eén van de te benoemen toezichthouders zal worden benoemd op voordracht van de huurdersraad.

Verder zijn voor alle drie de profielen de volgende persoonlijke kenmerken en kwaliteiten van belang:

 • affiniteit met volkshuisvesting en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
 • gevoel voor verhoudingen tussen partijen, inventief en gericht op resultaat;
 • sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • inspirator op het vlak van maatschappelijke vernieuwing en innovatie;
 • kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk;
 • open en transparante houding.

Benoeming & vergoeding

De benoemingsperiode voor RvC leden is vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 1 periode van maximaal vier jaar. Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC en mr. Carine Leemereise. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 31 januari aanstaande.
U kunt via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer:

 • 7613 voor het profiel financiën;
 • 7647 voor het profiel volkshuisvesting;
 • 7648 voor het profiel organisatieontwikkeling en HR.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 5 – 6
 • Presentatie kandidaten (shortlist) : week 7, dinsdag 15 februari
 • Selectiegesprekken bij JOOST : week 8, vrijdag 25 februari, middag en week 9, dinsdag 1 maart, middag + avond
 • Vervolggesprekken bij JOOST  : week 9, donderdag 3 maart, middag + avond
 • Proces aanvraag zienswijze Aw : aansluitend
 • Benoeming : aansluitend.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw.

Direct solliciteren