Voorzitter Raad van Commissarissen

Woonpunt, Maastricht, Limburg
Voor Woonpunt zoeken wij een voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) met ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Een onafhankelijke en strategische denker met een brede kijk op de maatschappelijke opgave van de volkshuisvesting. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Samen werken aan wonen

Organisatie en context

OVER WOONPUNT
Woonpunt is met 18.000 verhuureenheden de grootste woningcorporatie in Zuid-Limburg, actief in Maastricht en Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek.

De kerntaak van Woonpunt is al ruim 100 jaar het bieden van betaalbaar en prettig wonen aan mensen die dat nodig hebben. Daar ligt de reden van oprichting en de primaire opgave voor de toekomst. Samen met anderen werkt de corporatie aan leefbare wijken. Woonpunt is een organisatie in transitie, er wordt gebouwd aan een stabiele maar flexibele organisatie waar de huurder centraal staat. Daarbij maakt Woonpunt de beweging om gebiedsgericht te gaan werken. Met ongeveer 170 medewerkers, verdeeld over de thema’s Wonen, Wijken, Vastgoed en Bedrijfsvoering, werken zij iedere dag vol overtuiging aan hun maatschappelijke kerntaak. Woonpunt heeft een platte organisatiestructuur. Het doel daarvan is efficiëntie en klantgerichtheid.

Leidend voor het werk bij Woonpunt is de koers die is vastgelegd in het ondernemingsplan 2018-2022 “Samen werken aan wonen”. De speerpunten uit dit plan zijn:

 • huurders meer betrekken bij ons werk;
 • investeren in leefbaarheid;
 • verbeteren van onze dienstverlening;
 • zorgen voor voldoende betaalbare woningen;
 • versnellen van de verduurzaming van onze woningen;
 • huisvesten van mensen met zorgvragen.

 

Woonpunt werkt conform het Governance-model, bestaande uit een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur. De RvC bestaat uit zes personen, ieder met hun eigen specifieke deskundigheid en in staat om in hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen. De organisatie wordt aangestuurd door één bestuurder die verantwoording aflegt aan de RvC.

Vanwege het verstrijken van de zittingsperiode van de huidige voorzitter RvC ontstaat er per 1 juni 2022 een vacature voor een nieuwe voorzitter.

Voor meer informatie: www.woonpunt.nl

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

De RvC houdt als intern toezichthouder primair toezicht en heeft daarnaast advies- en goedkeuringsbevoegdheden. Verder vervult de RvC ook een werkgeversrol ten aanzien van het bestuur van de organisatie. Uitgangspunt voor de samenstelling van de RvC is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die verschillende relevante aandachtsgebieden (portefeuille) hebben en bovenal over een helikopterview beschikken. Daarnaast streeft de RvC naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden.

De relevante aandachtsgebieden betreffen kennis en ervaring op het gebied van:

 1. governance
 2. volkshuisvesting
 3. vastgoedbeheer en -ontwikkeling
 4. sociaal-maatschappelijk
 5. zorg en welzijn
 6. financieel en bedrijfseconomisch
 7. organisatie en management
 8. juridisch

 

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. De leden moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen stellen. Van ieder lid van de RvC wordt ook verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar Woonpunt in het bijzonder. De gevraagde competenties vanuit de Autoriteit Woningcorporaties zijn hier te vinden.

De leden van de RvC zijn onafhankelijk en onpartijdig en functioneren in de RvC zonder last of ruggespraak. Leden van de RvC mogen direct noch indirect zakelijke relaties/ verbindingen hebben met de organisatie. Een overzicht van de onverenigbaarheden/ uitsluitingen treft u hier aan.

De RvC van Woonpunt komt acht tot negen keer per jaar in gezamenlijkheid voor vergadering bijeen. Daarnaast kent de RvC een audit-, een vastgoed- en een remuneratie-commissie die bijeenkomen ter voorbereiding op de RvC-vergaderingen. Enkele malen per jaar vindt er overleg plaats tussen de RvC en de huurdersbelangenverenigingen. Tevens zijn er informele overleggen met de OR en diverse werkbezoeken. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat beschikken, ook buiten de reguliere vergaderingen van de RvC.

Specifiek profiel voorzitter RvC Woonpunt

De nieuwe voorzitter kan bogen op een succesvolle loopbaan in functies met eindverantwoordelijke en/of bestuurlijke ervaring. Een goede kennis van governance is belangrijk, ervaring als toezichthouder een must. De voorzitter heeft zicht op de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen in het werkgebied. De voorzitter heeft veel aandacht voor het proces om het team optimaal laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gebaseerd op vertrouwen en gericht op verbinding en het bij elkaar brengen van verschillende standpunten. De voorzitter is rolvast, communicatief, sensitief en neem ruimte voor reflectie. Daarnaast beschikt hij/zij over voldoende tijd en flexibiliteit om te kunnen acteren wanneer nodig. Vanzelfsprekend heeft de voorzitter affiniteit met de actuele thema’s in de volkshuisvesting.

Naast het algemene profiel voor een lid van de RvC bij Woonpunt, heeft de voorzitter de volgende aanvullende kerntaken:

 • zich opstellen als verbinder en actief de sfeer en teamgeest binnen de RvC ontwikkelen en het bevorderen van een optimale participatie van de leden van de RvC;
 • agendavoorbereiding, in afstemming met de directeur-bestuurder, en het leiden van de vergaderingen;
 • borgen van de kwaliteit van de vergaderingen en het proces van besluitvorming;
 • fungeren als aanspreekpunt en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • ziet er in het bijzonder op toe dat de RvC tijdig, juist en volledig wordt geïnformeerd door het bestuur, opdat de raad zijn toezichthoudende taak optimaal kan vervullen;
 • draagt zorg voor de evaluatie van het eigen functioneren van de RvC en de relatie tot het bestuur.

 

DIVERSITEIT
In de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar een evenwichtige diversiteit naar geslacht, leeftijd, maatschappelijke positie en disciplinaire kennis en -ervaring. De inhoudelijke en culturele achtergrond van de verschillende leden dient zodanig divers te zijn dat de RvC in het algemeen zijn taak naar behoren kan vervullen.

Honorering

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van vier jaar. Leden van de RvC ontvangen een vergoeding binnen de richtlijnen van de Beroepsregel van de Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties (VTW).
Voor de leden van de RvC wordt door de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Zij zijn beiden bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@dev.publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 16 januari a.s.
U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7609) en een cv indienen.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:

 • sluiting reactietermijn : zo. 16 januari
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PS : week 3 + 4
 • presentatie cv’s kandidaten bij Woonpunt : do. 3 februari
 • 1e selectieronde : wo. 9 februari, vanaf 11.30 uur
 • 2e selectieronde (2 commissies) : ma. 14 februari, ochtend
 • klikgesprek met OR : week 7 / 8
 • opstellen documenten Aw : 1e helft maart
 • procedure Zienswijze bij Aw : 6 – 8 weken
 • benoeming : uiterlijk 1 juni

Direct solliciteren