Onafhankelijk lid Commissie van Toezicht

SWV Unita, 's-Graveland, Noord-Holland
Voor SWV Unita zoeken wij een Onafhankelijk lid Commissie van Toezicht met ruime ervaring in een financieel/economische functie. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Een passende plek voor elk kind.

SWV Unita

Onder het samenwerkingsverband passend onderwijs Unita (hierna: ‘Unita’) vallen alle schoolbesturen (28) voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 uit de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Unita heeft de verenigingsvorm als rechtsvorm. De algemene vergadering (ALV) van de vereniging fungeert als intern toezichthouder op het bestuur. Het bestuur van Unita wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is zowel bestuurder van de vereniging als hoogste leidinggevende van de werkorganisatie van Unita.

De kernwaarden van Unita zijn: het kind centraal, verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbinding, gedrevenheid. De missie van Unita is “Een passende plek voor elk kind”.

Meer informatie kunt u vinden op: www.swvunita.nl

Commissie van Toezicht

De ALV heeft het intern toezicht opgedragen aan een door haar benoemde Commissie van Toezicht (CvT). De CvT legt verantwoording af aan de ALV.

De CvT bestaat uit 6 (zes) leden:

 • drie leden die worden benoemd op voordracht van de leden van Unita;
 • één onafhankelijk lid, dat wordt benoemd op voordracht van de OPR;
 • twee onafhankelijke leden, van wie één de voorzitter is.

 

Statutair is bepaald dat tenminste drie leden onafhankelijk zijn (onder wie de voorzitter).
Deze verdeling kan in de loop van de tijd veranderen. Alle leden van de CvT zijn natuurlijke personen. Leden van de CvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna eenmaal herbenoeming mogelijk is. De maximale zittingsduur is acht jaar.

 

Een lid (inclusief voorzitter) van de CvT kan als onafhankelijk functioneren indien het lid:

 • nooit toezichthouder, bestuurder of directeur-bestuurder of in dienst van één van de aangesloten schoolbesturen of scholen is geweest;
 • niet als uitzendkracht, inhuurkracht of interim-medewerker bij één van de aangesloten schoolbesturen of scholen heeft gewerkt;
 • geen lid is of is geweest van de medezeggenschap van één van de aangesloten schoolbesturen of scholen;
 • ten tijde van (her)benoeming niet de ouder is van een kind op één van de aangesloten scholen.

 

Hoofdtaken van de Commissie van Toezicht zijn:

 • namens de Algemene Leden Vergadering (ALV) toezicht houden op het bestuur van het samenwerkingsverband;
 • fungeren als feitelijk werkgever voor de directeur-bestuurder;
 • de directeur-bestuurder met raad terzijde staan;
 • verantwoording afleggen aan de ALV over het door de CvT uitgeoefende toezicht.

Profiel financiën

Het nieuwe lid maakt onderdeel uit van de auditcommissie en heeft ruime ervaring in een financieel/economische functie. De kandidaat heeft grote interesse in en betrokkenheid bij onderwijs en kinderen. Daarbij vinden we vooral van belang dat het financieel inzicht in verband gebracht kan worden met de brede sociaal maatschappelijke doelstellingen van de organisatie. Affiniteit met ICT (in relatie tot AVG) is een pré.

 

Van een onafhankelijk lid van de CvT worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

 • Hij/zij heeft het vermogen om vanuit het belang van Unita te denken.
 • Hij/zij beschikt over verbindend vermogen gericht op het bereiken van consensus.
 • Hij/zij heeft oog voor de maatschappelijke ontwikkeling en verwachtingen aan Passend Onderwijs en kan deze betrekken bij de werkzaamheden voor Unita.
 • Hij/zij heeft affiniteit en kennis en ervaring op het gebied van Passend Onderwijs.

 

Competentie-eisen voor het onafhankelijk lid:

 • Hij/zij is onafhankelijk, integer en professioneel.
 • Hij/zij is alert op mogelijke belangenverstrengelingen en bewaakt het belang van Unita.
 • Hij/zij vervult de rol zonder last of ruggenspraak.
 • Hij/zij fungeert als ‘critical friend’ van de directeur-bestuurder (kan de leden en de directeur gevraagd en ongevraagd adviseren en houdt de geformuleerde visie scherp in de gaten).
 • Hij/zij bewaakt een evenwichtige belangenafweging binnen de ALV en binnen de CvT.

Tijdsbeslag, vergoeding en aanstelling

Per schooljaar zijn er naar verwachting gemiddeld 7 vergaderingen (2x ALV, 5x CvT). Daarnaast is er situationeel overleg met de directeur-bestuurder, de controller of de accountant. De vergaderingen van de CvT en het overleg met de directeur-bestuurder vinden overdag plaats (ALV’s veelal in het begin van de avond).

Voor iedere bijeenkomst van de ALV en CvT wordt gerekend met 3 uur voorbereiding en 3 uur vergadering, tezamen 6 uur. Gemiddeld wordt voor overige overleggen (Audit Commissie, Kwaliteitscommissie, Remuneratiecommissie en bijwonen OPR) gerekend met 8 uur per bijeenkomst. In totaal is de tijdsinvestering ongeveer 70 uur per jaar.

Het onafhankelijk lid van de CvT ontvangt een vaste vergoeding van € 7.000 per jaar (inclusief bijkomende kosten en inclusief btw. [Toezichthouders zijn niet BTW-plichtig.]

Leden van de CvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna eenmaal herbenoeming mogelijk is. De maximale zittingsduur is acht jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Josette Di Giovanni, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@dev.publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor 17 januari 2022.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7632) en een cv indienen.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@dev.publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. B. Kamps, onder vermelding van het vacaturenummer 7632.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : januari
 • Presentatie sollicitaties kandidaten bij Unita : 3 februari
 •  Selectiegesprekken 1e ronde : dinsdag 8 februari (middag)
 • Selectiegesprekken 2e ronde : woensdag 16 februari (ochtend)
 • Voordracht voor benoeming aan ALV en Commissie van Toezicht : voor 5 maart
 • Benoeming : per 5 maart 2022

 

Direct solliciteren