Directeur-bestuurder

Mondia Scholengroep, Vlissingen, Zeeland
Voor Mondia Scholengroep zoeken wij een enthousiasmerende en verbindende directeur-bestuurder, die in staat is de ingezette koers voort te zetten, de verbinding met de regio te versterken en eenheid in verscheidenheid te bewaken. De reactietermijn is verstreken, je kunt niet meer reageren.

De Mondia-scholen geven handen en voeten aan het openbaar voortgezet onderwijs in de vorm van drie kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting

In verband met de aanstaande pensionering van de heer A.A.A. Hagt per 1 augustus 2022 ontstaat een vacature voor een enthousiasmerende en verbindende directeur-bestuurder, die in staat is de ingezette koers van de Mondia Scholengroep voort te zetten, de verbinding met de regio te versterken en eenheid in verscheidenheid te bewaken.

Verkort functieprofiel; download voor het volledige functieprofiel de bijlage. 

Organisatie (context van de vacature)

Mondia Scholengroep

De Mondia Scholengroep gaat uit van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De 350 medewerkers van de Stichting verzorgen en ondersteunen het onderwijs aan ruim 2780 leerlingen op vmbo-, mavo-, havo- en vwo-niveau. Binnen deze niveaus worden diverse keuzemogelijkheden en specialisaties aangeboden.

De scholengroep bestaat uit twee scholen: Nehalennia SSG in Middelburg (locaties Breeweg en Kruisweg) en het Scheldemond College in Vlissingen. De scholen staan open voor de omgeving én staan midden in de samenleving. Ze hebben een open ‘mondiale’ blik naar de wereld. Ze bereiden de leerlingen voor op de wereld door hen bij de omgeving van de school te betrekken en omgekeerd de samenleving te betrekken bij de school. Doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op die samenleving. Mondia staat zo voor modern, mondiaal en mondig.

Iedere locatie heeft een eigen aanbod, dat mede het eigen karakter van de locatie bepaalt. De Mondia Scholengroep wil die eigenheid van de scholen en de locaties onderstrepen. Iedere locatie heeft een eigen sfeer, eigen sterke kanten die de profilering bepalen. Tegelijk wil de scholengroep naast deze verscheidenheid zeker ook de eenheid benadrukken: ‘eenheid in verscheidenheid’.

Functie Directeur-bestuurder

Plaats van de bestuurder in de organisatie

Het College van Bestuur van de stichting bestaat uit één persoon. Deze directeur-bestuurder vormt het bevoegd gezag van de scholengroep in bestuurlijke zin, geeft direct leiding aan de locatiedirecteuren en het hoofd bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is tevens rector van de beide scholen.

 

Resultaatgebieden

Voor de directeur-bestuurder gelden de volgende algemene resultaatgebieden:

 

 1. Stelt binnen de door de Raad van Toezicht gestelde kaders het strategisch beleid op organisatieniveau vast door:
 • het ontwikkelen, vaststellen, implementeren en monitoren van de voortgang van het strategisch beleidsplan waarin de kansen, bedreigingen en het maatschappelijke en onderwijskundige alsmede landelijke beleid vertaald zijn in strategische doelen en resultaten;
 • het initiëren en aansturen van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en zorg met regionale reikwijdte.

 

2. Draagt zorg voor het integraal management van de organisatie door:

 • het initiëren en bewaken van (de ontwikkeling van) een passend aanbod van onderwijs en zorg en bijbehorende voorzieningen binnen de organisatie;
 • het initiëren en bewaken van de kwaliteitszorg binnen de organisatie en het opstellen van periodieke interne en externe kwaliteitsrapportages;
 • aansturing van de locatiedirecteuren – die binnen de organisatie belast zijn met de dagelijkse leiding van de scholen – en het hoofd bedrijfsvoering.

 

3. Profileert, positioneert de stichting door:

 • het vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, op politiek, juridisch en  bestuurlijk terrein, naar de onderwijsinspectie, naar de diverse overheden, naar  in- en uitstroominstellingen en naar lokale/regionale instellingen waarmee de stichting samenwerkt of beoogt samen te werken;
 • het zoeken van samenwerking en aangaan van overeenkomsten en andere samenwerkingsrelaties namens de scholengroep binnen de goedgekeurde strategische kaders;
 • het opbouwen en onderhouden van overige voor de stichting relevante contacten en netwerken; lokaal, regionaal en landelijk;
 • het vertegenwoordigen van de stichting in arbeidsvoorwaardelijk en arbeidsrechtelijk overleg.

 

4. Is voorzitter van diverse overlegorganen binnen de organisatie:

 • het voorzitten van het centraal managementteam;
 • het bewaken van het overleg tussen de locaties en ondersteunende diensten;
 • het voeren van het overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
 • het informeren van de Raad van Toezicht over actuele, relevante ontwikkelingen die de Raad van Toezicht voor het goed uitoefenen van de functie van intern toezichthouder nodig heeft.

 

5. Is beleidsmatig betrokken bij diverse initiatieven, projecten, overleggen die in de (sub)regio worden ontplooid t.b.v. collectieve ambities, zoals t.a.v. passend onderwijs, kennisnetwerk, samen opleiden, sterk techniekonderwijs e.d.

 • neemt net als de andere bestuurders een aantal taken of portefeuilles op zich ten behoeve van de collectiviteit.

 

De uitdaging

Als opdracht voor de directeur-bestuurder worden, naast de reguliere taak- en verantwoordelijkheidsgebieden, de volgende specifieke thema’s gemarkeerd.

In de komende jaren wil de Mondia Scholengroep in nauwe afstemming met de omliggende organisaties het onderwijsaanbod verder ontwikkelen en de bestaande verscheidenheid aan programma’s hiervoor als uitgangspunt nemen. Niet opnieuw beginnen, maar verder professionaliseren en innoveren en nadrukkelijk vanuit meer gezamenlijkheid.

Tegelijkertijd werkt de Mondia Scholengroep aan de gezamenlijke ambitie om maatwerk in onderwijs (-programma’s) mogelijk te maken. Daarnaast zal gestaag verder worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de onderwijsresultaten en de organisatieontwikkeling. Het waarmaken van deze ambitie vraagt om verdere professionalisering in en investering op verschillende niveaus in de organisatie:

 • onderwijskundig leiderschap: doorontwikkelen van een toekomstbestendige onderwijskundige visie voor de Mondia Scholengroep en uitwerken van de verschillende onderwijskundige profielen van de scholen en deze visie daadkrachtig en besluitvaardig implementeren;
 • het bevorderen van eigenaarschap van teams, afdelingen en locaties met behoud van een gezamenlijk profiel en uitstraling;
 • operationaliseren van de strategische koers door keuzes te maken en te prioriteren, onder andere ten aanzien van de verdere invulling van de verantwoordelijkheid en (onderwijskundig) leiderschap van de scholen en de daarbij behorende uitwerking van de werkrelatie tussen lijn en ondersteuning; met een scherpere focus op resultaten en gewenste bijsturing;
 • invulling geven aan het continu verbeteren van het onderwijs en een professionele kwaliteitscultuur;
 • versterken van de samenwerking en afstemming met CSW en met andere scholen in de regio, om gezamenlijk een kwalitatief hoogwaardig, divers en goed toegankelijk onderwijsaanbod in stand te houden en om de krachten te bundelen in de onderwijsondersteuning;
 • onderhouden en verder uitbouwen van het externe netwerk van de Mondia Scholengroep en daarmee het versterken van de maatschappelijke binding in de regio met diverse stakeholders en samenwerkingspartners;
 • het samen met de partners op Walcheren een dekkend netwerk van hoogwaardige voorzieningen en arrangementen t.b.v. passend onderwijs vormgeven, waaronder ook ISK.

Functie-eisen

Voorwaardelijk voor het in aanmerking komen voor de functie zijn:

 • onderschrijft de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 3 lid 2 van de statuten van de stichting;
 • heeft een academisch werk– en denkniveau;
 • heeft strategische en analytische vaardigheden om bestuurlijk te kunnen handelen;
 • is gericht op samenwerking op bestuurlijk niveau met partners;
 • beschikt over een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel;
 • heeft meerdere jaren ervaring in het leiding geven aan een complexe organisatie;
 • heeft kennis van financiële processen en bedrijfsvoering;
 • heeft kennis van en visie op de positionering van het (openbaar) voortgezet
  onderwijs en ondersteuning in het hedendaags en toekomstige maatschappelijk en politiek krachtenveld.


Persoonlijkheidsprofiel

De directeur-bestuurder van de scholengroep:

 • is een stevige persoonlijkheid, daadkrachtig en resultaatgericht;
 • weet binnen de organisatie te binden en te boeien;
 • is toekomstgericht en innovatief;
 • is een netwerker, communicatief sterk en politiek-bestuurlijk sensitief;
 • is zichtbaar binnen en buiten de organisatie: het boegbeeld.

 

Competentieprofiel

 • Strategische onderwijsvisie en onderwijskundig leiderschap
 • Bindend vermogen en implementatiekracht
 • Resultaatverantwoordelijk schoolmanagement
 • Procesgericht leiderschap
 • Overtuigings- en onderhandelingskracht
 • Resultaatgerichtheid
 • Delegatievermogen
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Netwerkvermogen

Arbeidsvoorwaarden

 • Functie: Directeur-bestuurder
 • Instelling: Mondia Scholengroep
 • Ingangsdatum: Per 1 juli 2022 of zo spoedig mogelijk daarna
 • Dienstverband: 0,8 – 1,0 fte
 • Salaris: Conform Bestuurders cao VO

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50.
Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@dev.publicspirit.nl.

Procedure en solliciteren

Je kunt reageren tot en met woensdag 5 januari a.s.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7506) en een cv indienen.
Wanneer je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

 

De planning van de procedure is als volgt:

 • sluiting reactietermijn : t/m wo. 5 januari 2022
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PS : week 2 en 3
 • presentatie cv’s kandidaten aan BAC : week 4
 • 1e selectieronde bij Mondia Scholengroep : week 5
 • 2e selectieronde bij Mondia Scholengroep : week 6
 • referentiecheck / arbeidsvoorwaarden : week 6 / 7
 • benoeming : medio februari
 • startdatum : bij voorkeur per 1 juli 2022

 

Direct solliciteren