Bestuurder

Dierenbescherming, 's-Gravenhage, Zuid-Holland
Voor de Dierenbescherming zoeken wij een statutair bestuurder die op inspirerende wijze medewerkers en stakeholders mee kan krijgen, goed kan luisteren, zich wil verdiepen in alle onderdelen van de organisatie en vertrouwen geeft. De reactietermijn is verstreken, je kunt niet meer reageren.

De Dierenbescherming heeft als droom dat we ooit leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn betrokken in het denken en handelen van mensen: een vanzelfsprekend diervriendelijk Nederland.

De Dierenbescherming zoekt een statutair bestuurder die op inspirerende wijze medewerkers en stakeholders mee kan krijgen, goed kan luisteren, zich wil verdiepen in alle onderdelen van de organisatie en vertrouwen geeft. Je hebt een visie en kan van daaruit richting geven en verbinden. Je beschikt over een sterk moreel kompas, je bent diplomatiek en je vindt de juiste balans tussen onderhandeling en behoud van de relatie. Je weet het belang van dierenwelzijn overtuigend te verdedigen. Op zakelijke en inspirerende wijze treed je op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie. De bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, zichtbaar en transparant, open en toegankelijk, daadkrachtig en verbindend.

De organisatie

De Dierenbescherming heeft als droom dat we ooit leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn betrokken in het denken en handelen van mensen: een vanzelfsprekend diervriendelijk Nederland. Om dit te bereiken, sturen we aan op verandering van het bewuste en onbewuste handelen van mensen. We willen mensen helpen om zelf beter dieren te beschermen door diervriendelijke keuzes te maken in hun dagelijks leven. De visie op de toekomst en de strategie om daar te komen staan in de recent vastgestelde strategische koers: Samen naar een vanzelfsprekend diervriendelijk Nederland. Zie https://www.dierenbescherming.nl/pdf/brochure-samen-maken-we-diervriendelijk-vanzelfsprekend.

De Dierenbescherming is een non-profit organisatie. Met de inzet van 380 bevlogen medewerkers en ruim 4.000 vrijwilligers komen wij op voor de belangen van dieren in Nederland. De Dierenbescherming werkt vanuit diverse landelijk gelegen locaties en een centraal kantoor in Den Haag aan een krachtige, professionele en zichtbare organisatie waarbij dierenwelzijn voorop staat. De Dierenbescherming is een vereniging. In de statuten en reglementen lees je onder andere terug welke rechten en plichten er aan het lidmaatschap verbonden zijn en hoe de vertegenwoordiging in de ledenraad geregeld is. Aan de landelijke vereniging is de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) verbonden. De LID is ondergebracht in een zelfstandig opererende stichting. Omdat het werk van de LID in feite het ‘waarnemen van een overheidstaak’ is, dekt de overheid een deel van de kosten met een subsidie. De overige kosten worden door de Dierenbescherming gedekt. De stichting Beter Leven Keurmerk is ook aan de Dierenbescherming verbonden.

De Dierenbescherming heeft een duidelijke besturingsfilosofie. De besturingsfilosofie is ons kompas en tegelijkertijd continu onderwerp van gesprek over wat betekent het nu echt. Uitgangspunt is dat iedereen een eigen talent heeft dat we stimuleren en benutten. We maken duidelijke keuzes en zijn duidelijk over de keuzes die we maken. We zoeken steeds naar de beste oplossing en vertegenwoordigen samen de organisatie. Dat vraagt dat we experimenteren en om een continue proces van signaleren, evalueren en leren. De leidinggevenden bieden duidelijkheid in de doelen en verwachtingen. Dit doen ze door eigenaarschap te nemen, te coachen, verbinden en faciliteren.

Door concrete, succesvolle oplossingen te bieden voor dierenwelzijnsproblemen en inspirerende voorbeelden te realiseren van verbeterd dierenleven, creëren we praktische handvatten voor burgers, bedrijfsleven, beleidsmakers, kennisorganisaties en politiek. Dit doen we zoveel mogelijk samen met andere dierenwelzijnsorganisaties en voorlopers in de maatschappij, omdat we niet alles zelf kunnen en willen doen, en zoveel mogelijk in aansluiting bij actuele thema’s in de maatschappij. Op deze manier leggen we het accent op het voorkómen dat dieren leed wordt aangedaan, zodat we uiteindelijk minder dieren hoeven te redden.

Om de strategische richting kracht bij te zetten, zijn vier strategische doelen geformuleerd die we uiteindelijk in de maatschappij willen bereiken:

 • Diervriendelijk leven.
 • Diervriendelijk ondernemen.
 • Diervriendelijk besturen.
 • Diervriendelijk gebruik van de openbare ruimte.

Vervolgens hebben we twee doelen voor de interne organisatie gesteld:

 • Impactvolle beïnvloeding.
 • Voorlichting

Om de externe en interne doelen te kunnen behalen, gaan we aan de slag met de verbreding van fondsenwerving en werken we aan een krachtige organisatie. Voor het realiseren van de strategie zal binnen de organisatie focus gelegd worden op vier specifieke kernwaarden: ondernemend, daadkrachtig, verbindend en wendbaar. Ondernemend, omdat we nieuwe initiatieven willen omarmen en succesvol ‘in de markt’ willen zetten. Daadkrachtig, omdat we resultaat willen halen en vlot willen handelen. Verbindend, omdat we open willen staan voor en actief op zoek gaan naar synergie in samenwerking met andere (dierenwelzijns)organisaties. Wendbaar, omdat we moeten kunnen inspelen op actualiteit, kansen en verandering en kunnen accepteren dat soms lastige keuzes gemaakt moeten worden.

Doelstellingen

Om de strategische koers uiteindelijk te realiseren, stellen we ons de volgende doelstellingen voor 2025:

 • De strategische visie is vertaald naar een effectieve inrichting van de organisatie en deze inrichting is voor een belangrijk deel gerealiseerd. Om de strategie succesvol te kunnen realiseren, is het belangrijk om de inrichting van de organisatie hierop te laten aansluiten. Om deze transitie te realiseren, zien we leiderschap en leiderschapsontwikkeling als een belangrijke succesfactor.
 • Onze medewerkers, betaald en onbetaald, hebben de betrokkenheid en competenties om onze strategische opgave te realiseren. Om onze strategie succesvol te maken, hebben wij betaalde en onbetaalde medewerkers nodig die betrokken en competent zijn en actief participeren in de uitvoering van onze strategie. Fouten worden gezien als leerkansen en er is een cultuur waarin openheid, transparantie en het stellen van kritische vragen wordt gestimuleerd. De organisatie ontwikkelt zich als lerende organisatie.
 • Medewerkers werken met plezier, zijn vitaal en duurzaam inzetbaar. Onze medewerkers, betaald en onbetaald, zijn ons belangrijkste kapitaal.
 • Financieel zorgen we voor een gezonde bedrijfsvoering met een sluitende begroting en hanteren een veilige reserve om continuïteit te kunnen borgen. Om onze doelstellingen te realiseren, zetten we onze middelen doelmatig en effectief in. De begroting en financiële voortgangsrapportages zijn gekoppeld aan de realisatie van de strategische doelstellingen (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag dat kosten en wat levert dat op?).
 • Door centrale regie zijn beheer van vastgoed en facilitair management goed onder controle. De komende jaren realiseren we een sterkere centrale regie op het beheer van ons vastgoed voor de Dierenbeschermingscentra en voor het facilitair management.
 • ICT ondersteunt de Dierenbescherming over de volle breedte van de organisatie. ICT is een onmisbaar element in moderne bedrijfsvoering en kan de Dierenbescherming in staat stellen om onderscheidend te zijn en effectief en efficiënt te werken. Data-analyse wordt een belangrijk middel om trends te signaleren en fondsenwerving gericht in te zetten op de verschillende doelgroepen. Daarnaast is ICT nodig om nieuwe initiatieven en diervriendelijke oplossingen in de markt te zetten, bijvoorbeeld via een website/digitaal platform voor bemiddeling van dieren en voor het opstarten van lokale en regionale dierenwelzijnsinitiatieven.

De functie

De bestuurder vertegenwoordigt de kernwaarden van de Dierenbescherming en geeft leiding aan de Dierenbescherming. Daarnaast ben je bestuurder van de LID, zonder bemoeienis op inhoud van de handhaving. De LID is onafhankelijk van de Dierenbescherming.

Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om samen met de collega’s de missie en visie van de Dierenbescherming waar te maken, door het bereiken van impact en het realiseren van een vitale en op samenwerking gerichte organisatie. De bestuurder is een inspirerende en drijvende kracht. Daarbij benut de bestuurder de kennis, kunde en middelen van de organisatie optimaal én in effectief samenspel met de buitenwereld. De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht. Ook de ledenraad is gesprekspartner van de bestuurder: zij is een klankbord bij het bepalen van strategisch en dierinhoudelijk beleid. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geregeld in de statuten.

Bestuurlijke opgave

Het implementeren van de ambities uit de strategische koers ‘Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend’ en het verder toekomstbestendig maken van de organisatie vormen de belangrijkste opgave voor de bestuurder. Daarbij past sturing op hoofdlijnen vanuit vertrouwen, evenals het koesteren van talent. Het vanuit het belang van dierenwelzijn opbouwen en onderhouden van strategische allianties zijn belangrijke verantwoordelijkheden. De Dierenbescherming heeft een goede positie, maar heeft baat bij een verdere versterking, via samenwerking, maar ook in de beleidsbeïnvloeding.

Dit vraagt om een bestuurder die commitment toont om de nieuwe strategie uit te voeren en verder vormt geeft. Een bestuurder die op inspirerende wijze medewerkers en stakeholders mee kan krijgen, goed kan luisteren, zich wil verdiepen in alle onderdelen van de organisatie en vertrouwen geeft.

In verband met de aangekondigde pensionering van de huidige bestuurder zoekt de Dierenbescherming een opvolger.

Functie-eisen

De kandidaat die wij zoeken:

 • is bekend met het brede werk van de Dierenbescherming en de diverse taakvelden;
 • weet vanuit de eigen positie het belang van dierenwelzijn en gezondheid overtuigend uit te dragen binnen relevante maatschappelijke thema’s;
 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft ruime bestuurlijke ervaring en ervaring in een integraal eindverantwoordelijke positie bij voorkeur in een grote landelijke maatschappelijke organisatie;
 • heeft bewezen ervaring met organisatieontwikkeling;
 • heeft ervaring met en visie op samenwerking met een RvT, een ledenraad en moderne governance verhoudingen;
 • heeft ervaring met werkmethodes als bijv. Agile;
 • heeft ervaring met branding, marketing, e-commerce en inzet van nieuwe technologie in klantinteractie;
 • beschikt over een uitgebreid netwerk en is in- en extern zichtbaar;
 • is een empathische, toegankelijke, sterk communicatief ingestelde leider, die over zodanige vaardigheden beschikt dat hij/zij als ambassadeur en boegbeeld van de Dierenbescherming kan optreden en tegelijkertijd collega’s stimuleert om dat zelf ook te zijn;
 • heeft een goed reflecterend vermogen;
 • staat te allen tijde open voor goede suggesties en geeft zijn/haar medewerkers het vertrouwen en de ruimte om te excelleren;
 • is onderhandelingsbereid;
 • realiseert intern begrip en kennis over diermaatschappelijke vraagstukken;
 • heeft visie op modern medezeggenschap die aansluit bij een grote diversiteit aan medewerkers en vrijwilligers.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Betrokken, toegankelijk en benaderbaar
 • Open, transparant en direct
 • Bestuurlijk sensitief
 • Evenwichtig
 • Verbindend
 • Mens- en resultaatgericht
 • Daadkrachtig en doortastend
 • Integer
 • Geeft vertrouwen en ruimte
 • Inspirerend en bevlogen

Benoeming en vergoeding

Het betreft een benoeming voor vier jaar met de mogelijkheid van verlenging. Beloning past binnen de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland.

Meer informatie over de beloning kun je nalezen in de jaarrekening op de site van de Dierenbescherming en bij Goede Doelen Nederland via onderstaande link: https://www.goededoelennederland.nl/sector/sectoronderzoek/beloning-directeuren-goede-doelen

Meer informatie

Voor meer informatie over de Dierenbescherming kun je naar de website: www.dierenbescherming.nl.

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Josette Di Giovanni, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 90 50. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@dev.publicspirit.nl.

Sollicitatieprocedure

Jouw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk maandag, 10 januari 2022. 

Je kunt jouw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7557) en een cv indienen. Als jouw sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. PublicSpirit verricht de voorselectie die bestaat uit een selectie van cv en motivatie, een oriënterend gesprek en draagt op 26 januari een aantal potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature voor aan de ingestelde selectiecommissie.

Planning procedure:

 • Reactietermijn: t/m 10 januari
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit: week 2/3
 • Presentatie sollicitaties kandidaten: woe. 26 januari
 • 1e Selectieronde bij de Dierenbescherming: vrij. 4 februari
 • Assessment: ma. 7 februari
 • 2e Selectieronde bij de Dierenbescherming: do. 10 februari, ochtend
 • Referentiecheck: afgerond 18 februari
 • Beoogde kandidaat heeft gesprek afzonderlijk met OR en afvaardiging van de ledenraad: woe. 2 maart
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: do. 3 maart
 • Ledenraadsvergadering:
 • Afronden: voor 1 april

 

Direct solliciteren