Lid Raad van Commissarissen

WVH, Hoek van Holland, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Woningbouwvereniging Hoek van Holland zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met maatschappelijk profiel. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Wij zijn dé sociale huisvester in Hoek van Holland. We hebben hart voor de Hoekse samenleving en maken ons hard voor de kwaliteit van het dorp. We zorgen voor goede, betaalbare woningen. Samen met huurders en partners zetten we ons in voor een fijne woonomgeving

WVH

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) verhuurt bijna 2.000 woningen in Hoek van Holland, bijna de helft van alle woningen in het dorp. WVH is een zelfstandige sociale huisvester met als kerntaken het verhuren en beheren van woningen en spant zich in om woningen en de leefomgeving te verbeteren en zo bewoners prettig, schoon, veilig en mooi te laten wonen. WVH heeft in 2021 een nieuw koersplan geschreven voor de komende jaren.

Missie van WVH
“Wij zijn dé sociale huisvester in Hoek van Holland. We hebben hart voor de Hoekse samenleving en maken ons hard voor de kwaliteit van het dorp. We zorgen voor goede, betaalbare woningen. Samen met huurders en partners zetten we ons in voor een fijne woonomgeving.”

Kernwaarden
Met een in omvang beperkte werkorganisatie van 18 medewerkers wordt transparant en met plezier gewerkt vanuit de kernwaarden: ‘vriendelijk met aandacht’, ‘eigenaarschap met lef’ en ‘continu verbeteren’. De kernwaarden zijn richtingwijzers voor ons doen en laten. Wat dat betekent leest u op de website van WVH.

Visie op bestuur en toezicht
WVH heeft een grote verantwoordelijkheid in Hoek van Holland. Ook als het gaat om de wijze van besturen van en toezicht houden op de organisatie. In de Visie op bestuur en toezicht leest u hoe de Raad van Commissarissen (RvC) en de directeur-bestuurder invulling geven aan de Governancecode. En hoe zij de missie en kernwaarden van WVH tot uiting brengen in de manier van besturen en toezicht houden. Dat betekent: goed bestuur en leiderschap, integriteit, transparantie, een adequate maatschappelijke verantwoording en goed toezicht daarop. De visie wordt nog dit jaar in lijn gebracht met het nieuwe koersplan van WVH.

WVH is een vereniging
Iedereen die een woning van WVH huurt, kan lid worden van de vereniging (maximaal één lid per woning). Leden worden op de hoogte gehouden van het beleid van WVH via de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Uitdagingen
WVH is een kleine maar gezonde corporatie en de enige in Hoek van Holland. ‘De Hoek’ is een gebied in de gemeente Rotterdam, maar voor veel zaken meer verbonden met de glastuinbouwgemeente Westland. In de afgelopen jaren is WVH meer en meer een slagvaardige lokale speler geworden met sterke strategische samenwerkingen. Zowel met andere corporaties als met ketenpartners. Samenwerken blijft belangrijk en zal steeds slimmer en digitaler worden. WVH wil hier zo goed mogelijk op inspelen waarbij de zelfstandige positie en de missie uitgangspunt blijven. Op het gebied van vastgoed-ontwikkeling, onderhoud en verduurzaming wordt consequent in een tempo dat past bij de maat van de corporatie gewerkt aan de toekomst. Ook hierbij kan niet alles tegelijk en vraagt dit veel aandacht nu en in de komende jaren.

Voor meer informatie over WVH, zie www.wvhwonen.nl.

Huurdersorganisatie

De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door Huurdersorganisatie Houdt Zicht. Zij overlegt met WVH over beleid en andere onderwerpen die voor huurders van belang zijn. In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst ‘Samen aan de slag’ ondertekend. Sindsdien maken Houdt Zicht en WVH jaarlijks een samenwerk-jaarplan. Voor meer informatie zie www.houdtzicht.nl.

Raad van Commissarissen

De eisen die aan een woningcorporatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van dergelijke organisaties. Dat vraagt om professionele toezichthouders, die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezichtkader.

De RvC van WVH bestaat uit vier personen waarvan twee op voordracht van de huurders zijn benoemd. De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert hierbij als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. De RvC beslist ook over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen die u in kunt zien op de website van WVH, zie hiervoor https://www.wvhwonen.nl/nl/raad-van-commissarissen.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC voor haar samenstelling naar een multidisciplinair team, bestaande uit generalisten. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

In de Governancecode Woningcorporaties zijn principes en regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij van groot belang om als woningcorporatie zo goed mogelijk het werk te doen.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van maximaal vier jaar.

Profiel – algemeen

De RvC is in staat een volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij kunnen collegiaal scherpe discussies voeren. Zij weten waarop zij moeten sturen en kunnen de juiste vragen stellen. Hierbij is een evenwicht gewenst tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden:

 • affiniteit hebben met de sociale huursector en met huurders en weten wat daar speelt en kennis van de maatschappelijke uitdagingen (armoede, cultuurverschillen, betaalbaarheid en leefbaarheid);
 • als persoon voldoende statuur hebben om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan het bestuur;
 • als team over deskundigheid beschikken op de bovengenoemde aandachtsgebieden en het vermogen hebben om de verschillende rollen voor toezichthouders goed invulling te geven;
 • besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende afstand van de dagelijkse gang van zaken;
 • helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
 • kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en -verhoudingen;
 • moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid, lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
 • in teamverband toezicht willen en kunnen uitoefenen, open staan voor de mening van anderen, aanspreekbaar zijn voor belangenhouders;
 • een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling;
 • voldoende tijd hebben voor de uitoefening van de functie.

De RvC van WVH streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties. Ook moet in voldoende mate de lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

Verder dienen toezichthouders in de volkshuisvesting te voldoen aan de competenties zoals opgenomen in de achtergevoegde bijlage. Hier treft u ook een opsomming van niet verenigbare functies aan.

Profiel

Voor deze vacature zoeken wij een collegiale teamspeler die op strategisch niveau werkt in een maatschappelijke organisatie. Een verbindende collega die overstijgend kan denken, interesse heeft in volkshuisvesting, bestuurlijke ervaring heeft en de netwerken in de maatschappelijke ketens kent. Bekend zijn met de bijzondere ligging van Hoek van Holland is een pré.

Meer specifiek:

 • academisch niveau en ruime ervaring als bestuurder/directeur bij een toekomstgerichte maatschappelijke organisatie (zorg/welzijn/leefbaarheid) van enige omvang;
 • in de praktijk opgebouwde ervaring met netwerken en ketensamenwerking op strategisch niveau;
 • ervaring met politieke-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, maatschappelijk betrokken;
 • bij voorkeur ervaring als toezichthouder.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • affiniteit met volkshuisvesting en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
 • gevoel voor verhoudingen tussen partijen, inventief en gericht op resultaat;
 • sociale antenne en empathisch;
 • inspirator op het vlak van maatschappelijke vernieuwing en innovatie;
 • kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk;
 • open en transparante houding.

Benoeming & vergoeding

De benoemingsperiode voor deze positie is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.
Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC, managing consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 29 november 2021.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten onder vermelding van referentienummer 7530.

Planning: 

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 49/50
 • Shortlist presentatie : week 2, woensdag 12 januari
 • Selectieronde WVH : week 3, woensdag 19 januari (avond)
 • Proces aanvraag zienswijze Aw : aansluitend
 • Benoeming : (nog vaststellen met RvC)

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw.

Direct solliciteren