Lid Raad van Toezicht, profiel Erfgoed en Ruimte

Nationaal Restauratiefonds, Amersfoort, Utrecht
Voor het Nationaal Restauratiefonds zoeken wij een Lid Raad van Toezicht, profiel Erfgoed en Ruimte, met een achtergrond en ervaring in het erfgoeddomein, binnen de ruimtelijke omgeving en de restauratiewereld. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Elk monument vertelt een verhaal. Het geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio en maakt onze omgeving extra aantrekkelijk. Daarom wil het Restauratiefonds deze bijzondere gebouwen helpen behouden. Daar maken wij ons elke dag weer sterk voor.

Nationaal Restauratiefonds

Springlevende monumenten!

Elk monument vertelt een verhaal. Het geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio en maakt onze omgeving extra aantrekkelijk. Daarom wil het Restauratiefonds deze bijzondere gebouwen helpen behouden. Daar maken wij ons elke dag weer sterk voor. 

Verstand van financiën en een hart voor monumenten.

Dat doen wij met een goede financiële ondersteuning vanuit verschillende fondsen. Want zonder geld zijn monumenten niet te behouden. Dus helpen wij eigenaren met een financiering voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. En delen wij onze kennis.

Onze organisatie heeft geen winstoogmerk, maar gaat voor springlevende monumenten met maatschappelijke impact. Dat doen wij al vanaf onze oprichting door het toenmalige ministerie van OCW in 1985. Elke euro zetten wij optimaal in. Daarvoor staan onze betrokken professionals dagelijks in contact met  monumentbezitters, overheden en maatschappelijke fondsen. Zo werken wij samen aan een effectief en succesvol monumentenbeleid. Op die manier geniet iedereen nog lang van ons prachtige erfgoed.

 

Het Restauratiefonds is een financieringsinstelling voor de verstrekking van hypothecair krediet (onder toezicht van de AFM) en een uitvoeringsorganisatie voor monumentenbeleid van het Ministerie van OCW, regionale overheden en private fondsen (o.a. Prins Bernard Cultuurfonds), waarbij het ook subsidies voor het ministerie uitbetaalt.

Het Restauratiefonds startte in 1985 met het voorfinancieren en uitbetalen van subsidies, het verstrekken van Restauratiefonds-hypotheken aan particulieren en het beheren van het Revolving Fund. Deze dienstverlening is in de loop der jaren verbreed tot het bieden van een totale financieringsoplossing voor het onderhouden, restaureren, verduurzamen en herbestemmen van monumenten. De financiering bleef niet beperkt tot rijksmonumenten, maar breidde zich uit naar gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Monumenten staan immers niet op zichzelf, maar maken integraal deel uit van de gebouwde omgeving. Daarnaast deelt het Restauratiefonds relevante kennis. Met eigenaren, partners, overheden en ons netwerk van professionals.

Samen met overheden en private partijen helpt het fonds eigenaren om plannen te realiseren die impact hebben. Impact, omdat door deze investeringen echt iets gebeurt. Het monument wordt gerestaureerd, energiezuiniger gemaakt, prettiger bewoonbaar, of krijgt een nieuwe bestemming. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een mooier Nederland, leefbare dorpen en steden, de energietransitie en de toegankelijkheid van monumenten.

Het Restauratiefonds is gevestigd in Amersfoort.
Bij de organisatie werken circa 60 medewerkers; directeur-bestuurder is Kees-Jan Dosker. Medewerkers zijn uitermate betrokken en de medewerkerbeleving scoort een 8.
Het fonds staat er qua bedrijfsvoering goed voor.

Het Restauratiefonds onderhoudt veel relaties en werkt samen met diverse partners in het veld, zoals andere fondsen, koepels, brancheverenigingen, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Federatie Instandhouding Monumenten, Monumentenwachten en diverse DuMo-adviseurs (Duurzame Monumenten) waaronder De Groene Grachten.

Voor meer informatie, zie diverse websites en het jaarverslag en jaaroverzicht van 2020:

https://www.restauratiefonds.nl/

https://www.monumenten.nl/

https://www.herbestemming.nu/

https://www.restauratiefonds.nl/files/docs/2021-06/Jaarverslag%202020.pdf

https://restauratiefonds.foleon.com/2020/jaaroverzicht/cover/

Raad van Toezicht

Algemeen 

Het Restauratiefonds kent een Raad van Toezicht (RvT) bestaande uit 5 leden.
Wegens het aflopen van de 2e zittingstermijn van het lid van de RvT met de portefeuille Erfgoed en Ruimte heeft de RvT een vacature.

De samenstelling van de RvT dient zodanig te zijn dat de RvT in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen. Deze taken omvatten op hoofdlijnen: de werkgeversrol naar de bestuurder, de sparringpartner voor de bestuurder en het toezicht houden op de organisatie en de bestuurder.

De RvT is zodanig samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvT als een team kan opereren.

 

Diversiteit in de samenstelling RvT als geheel

 • Evenwichtige spreiding man/vrouw;
 • Redelijke spreiding in leeftijd;
 • Goede spreiding overige achtergronden;
 • Goede spreiding van deskundigheid, ervaring en vaardigheden, uitgaande van de geschiktheidsmatrix ten behoeve van de AFM;

 

Algemene uitgangspunten

 • Affiniteit met het doel van het Restauratiefonds.
 • Leden van de RvT hebben geen directe relatie met De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Autoriteit Persoonsgegevens of Autoriteit Consument & Markt.
 • Inzicht in en vaardigheden om de rol van toezichthouder te vervullen, d.w.z. een goede balans tussen betrokkenheid en afstand en in staat om de wettelijke en statutaire taken te vervullen, alsmede uitgangspunten van good governance zoals gangbaar in Nederland.
 • Leden van de RvT voldoen aan de wettelijke eisen die bij de AFM vergunning horen, dit betekent o.a. financieel inzicht.
 • Voldoende tijd om de gevraagde inzet te leveren.
 • Het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de sector, alsook ten opzichte van de andere leden van de RvT, de bestuurder en andere stakeholders.
 • Kan op hoofdlijnen het totale beleid beoordelen.
 • Bestuurlijke, strategische en beleidsmatige ervaring en bekend met organisatieprocessen.
 • Heeft een eigen netwerk en stelt dit op gepaste wijze ter beschikking.
 • Is een samenwerker, met een open houding, oog voor omgeving, die bereid is tot zelfreflectie en goed kan luisteren.

 

Alle leden afzonderlijk (of gecombineerd bij één lid)

 • Tenminste één lid met ervaring op het gebied van openbaar bestuur;
 • Tenminste één lid met ervaring of relatie met Erfgoed, Cultuur of ruimtelijke ordening;
 • Tenminste één lid met ervaring als werkgever/bestuurder;
 • Tenminste twee leden die passen in het profiel van de Auditcommissie;
 • Bij voorkeur een lid met ervaring op het gebied van IT en vastgoed.

 

Functieprofiel 

Naast de hierboven genoemde algemene aspecten waaraan RvT-leden moeten voldoen geldt specifiek voor de vacature Erfgoed en Ruimte, dat de kandidaat grote feeling heeft met wat er gebeurt in de wereld van erfgoed.

U beschikt over een achtergrond en ervaring in het erfgoeddomein, binnen de ruimtelijke omgeving en de restauratiewereld. U weet wat er hieromtrent speelt op landelijk niveau.

U heeft een integrale blik, u bekijkt erfgoed in samenhang met de omgeving en heeft visie op gebouwd erfgoed, op meervoudig gebruik van monumenten en op gebiedsontwikkeling.

Aanbod

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsduur van maximaal vier jaar en kunnen eenmalig worden herbenoemd.

Bezoldiging wordt vastgesteld door de RvT binnen de kaders van de WNT en wordt verantwoord in het jaarverslag. De vergoeding bedraagt € 12.000,– per jaar.

Het Restauratiefonds valt onder toezicht van de AFM. Voorafgaand aan de benoeming wordt er door de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

De benoeming gebeurt door schriftelijke goedkeuring door de minister van OC&W.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, senior consultant bij PublicSpirit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.

U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 20 november 2021.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7558.
Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Globale planning procedure:

 • Reactietermijn : t/m za. 20 november
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : week 47 + 48
 • Presentatie sollicitaties kandidaten : begin december
 • Selectiegesprekken (2 selectierondes) : week 49-51
 • Referentieonderzoek : eind december
 • Klikgesprek Raad van Toezicht : eind december
 • Referentieonderzoek : eind december
 • Voorgenomen benoeming : voor 1 januari 2022
 • Toetsing geschiktheid door AFM : z.s.m.
 • Benoeming door Ministerie van OCW : z.s.m.

Zodra de definitieve data zijn vastgesteld, zullen deze  in de vacaturetekst worden toegevoegd.

Direct solliciteren