Lid Raad van Commissarissen

Wonion, Ulft, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Wonion zoeken wij een lid Raad van Commissarissen. U kunt reageren tot en met 3 december aanstaande (ref.nr. 7610).

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met onze aarde en alles wat daarop leeft, woont en werkt. Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord.

Wonion

Wonion is een corporatie met ruim 4.000 woningen in de gemeente Oude IJsselstreek en deels in de gemeente Aalten. Dit is ongeveer 25 procent van het totaal aantal woningen in de gemeente Oude IJsselstreek. Wonion is hiermee dé partner op het gebied van verhuur van woningen in deze gemeente.

Onze kernwaarden gastvrij, betrouwbaar, ondernemend en eenvoud geven uiting aan onze organisatievisie. Het zijn eigenschappen die wij belangrijk vinden en die ons helpen bij het maken van keuzes. Het inzichtelijk maken van de afwegingen daarbij wordt belangrijker. De opgaven zijn immers groot en de (financiële) kaders voor corporaties zijn juist kleiner geworden. Het is onze opgave om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te hebben, mensen prettig te laten wonen in leefbare dorpen en te investeren in duurzaam en zorggeschikt vastgoed. Voor nu, maar ook in de toekomst. Werken aan deze opgaven kunnen we niet alleen, daarom werken we graag samen met anderen om onze doelen te bereiken. Duurzaamheid speelt in onze strategie een belangrijke rol. Het kenmerkt ons dagelijks handelen en het is verankerd in onze organisatiecultuur. Duurzaam wonen draagt bij aan comfortabel én betaalbaar wonen, het zuinig omgaan met onze aarde en de juiste zorg voor onze huurders en toekomstige generaties. Duurzaamheid gaat echter ook over samenwerking. Een duurzame relatie zorgt voor vertrouwen in elkaar en in de uitvoering van ons werk. Daarom is de titel van onze strategie: Wonion, Duurzaam in Wonen.

Missie: Kwaliteit van leven door duurzaam wonen
Wonion realiseert vanuit de maatschappelijke behoefte duurzaam wonen voor mensen in en om de gemeente Oude IJsselstreek met aandacht voor zorg en welzijn. Wij zetten ons extra in voor huishoudens die door financiële beperkingen of een zorgvraag geen passende woning kunnen vinden in ons werkgebied. Om betaalbare woningen te realiseren, investeren wij in duurzaam wonen. Ook werken wij samen met bewoners en maatschappelijke partners aan leefbare buurten en wijken.

Visie: waar wij voor gaan
Als het gaat om prettig wonen, wil Wonion haar klanten zoveel mogelijk zelf keuzes laten maken. Sommige bewoners zijn daar minder goed toe in staat. Onze aandacht zal daarom nadrukkelijker uitgaan naar bewoners die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Vastgoed is een waardevol eigendom. Ons vastgoed is een middel om wonen mogelijk te maken maar ook een middel om op de lange termijn kapitaal te genereren voor noodzakelijke investeringen. Onze woningvoorraad zal duurzaam, flexibel en gedifferentieerd moeten zijn om in de toekomst voldoende keuze te kunnen bieden en leegstand te voorkomen. De betaalbaarheid van het wonen, staat centraal bij het maken van keuzes. Dit heeft te maken met een juiste prijs/kwaliteitsverhouding van de woningen. De huurprijs van de woning moet passen bij de kwaliteit en het product moet passen bij financiële (on)mogelijkheden van onze doelgroepen. Het gaat om de juiste balans tussen betaalbaarheid enerzijds en noodzakelijke huuropbrengsten voor een gezonde bedrijfsvoering anderzijds. Bij elke vraag van enige omvang vanuit de samenleving, die niet direct gerelateerd is aan de verhuur en het beheren van sociale huurwoningen, zullen wij ons afvragen wat de maatschappelijke opbrengsten zijn in relatie tot de financiële randvoorwaarden.

Meer informatie over Wonion vindt u op: https://www.wonion.nl

De Raad van Commissarissen

Wonion heeft een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit vijf leden, die zich vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid inzetten voor onze organisatie.

De RvC toetst de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De Raad vervult ook de werkgeversrol richting de bestuurder. Van RvC-leden wordt verwacht dat zij kunnen balanceren tussen toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging van vier jaar. De Raad komt vijfmaal per jaar samen voor een reguliere vergadering en daarnaast zijn er jaarlijks een aantal themabijeenkomsten.

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming; hij staat het bestuur met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC vervult ten aanzien van de bestuurders de werkgeversrol; hij beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurders. Het toezicht van de RvC op het bestuur omvat in ieder geval:
• De realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie.
• De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie.
• De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
• Het kwaliteitsbeleid.
• De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording.
• Het financiële verslaggevingsproces.
• De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
• Het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.

Tot de taken van de RvC behoren onder andere:
• De goedkeuring van het maatschappelijke, volkshuisvestelijke, financiële en operationele beleid.
• De benoeming, schorsing en het ontslag van bestuurders en de bepaling van hun arbeidsvoorwaarden.
• De goedkeuring van jaarrekeningen en begrotingen.
• De vertegenwoordiging van de Stichting bij tegenstrijdig belang met één of meer bestuurders. De zorg voor de gewenste (kwantitatief en kwalitatief) bezetting van de RvC.
• De zorg voor tijdelijk bestuur bij ontstentenis van het vaste bestuur.
• De goedkeuring van alle “majeure” besluiten (zie statuten artikel 12, lid 1).
• Het met raad terzijde staan van het bestuur.

Algemeen profiel

Naast de algemene functie-eisen die aan de leden worden gesteld, kunnen per vacature nadere voorwaarden worden geformuleerd. Uiteindelijk zullen in de RvC diverse deskundigheden aanwezig moeten zijn teneinde het brede spectrum van de nieuwe woningcorporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de RvC is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

Voor elke commissaris geldt:
• Bestuurlijke en/of managementervaring.
• Maatschappelijke ervaring c.q. netwerken.
• Kennis van en inzicht in besluitvormingsprocessen.
• Vermogen om beleid te beoordelen en te toetsen.
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Belangrijke algemene competenties:
• Affiniteit met de doelstelling van de organisatie.
• Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
• Onafhankelijkheid.
• Kritisch vermogen.
• Openstaan voor de mening van anderen.
• Moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid.
• Integriteit.
• Ervaring met Governance.
• (Bestuurlijke) intelligentie.
• (Bestuurlijke) intuïtie.
• Beschikbaarheid (tijd) en betrokkenheid.
• Bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen.

De sfeer binnen de RvC is te omschrijven als open en respectvol, met aandacht voor elkaar en de organisatie en met een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier. Er is een constructieve en plezierige relatie met de bestuurder. Dat geldt ook voor de huurdersvereniging en de Ondernemingsraad.

De RvC volgt de Governance Code, hanteert een interne toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader en alle leden zijn lid van de VTW.

Specifiek profiel

Voor deze commissaris zijn de volgende aspecten van belang:
• (Bestuurlijke) ervaring in het sociaal domein of gezondheidszorg en bekend met de problematiek van bijzondere doelgroepen.
• Betrokkenheid bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
• Kennis en ervaring met HRM is een pre.

Diversiteit
De RvC streeft naar diversiteit in zijn samenstelling. Gelet op de samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Allen zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 3 december 2021.

Planning:
Voorselectiegesprekken: eerste helft december
Bespreken shortlist: 13 december (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Wonion: 22 december in de middag
Benoeming per: 1 februari 2022

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7610) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren