Directeur-bestuurder

Wijkteams Arnhem, Arnhem, Gelderland
Voor Wijkteams Arnhem zoeken wij een Directeur-bestuurder. De reactietermijn is verstreken, je kunt niet meer reageren.

Wijkteams Arnhem gelooft in een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen.

Organisatie en opgave

Stichting Sociale Wijkteams Arnhem (SWTA) geeft voor de gemeente Arnhem uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, het Vervoer (leerling en maatwerk) en een deel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Ook zijn de wijkteams verantwoordelijk voor enkele taken uit de Participatiewet. Bij de stichting werken 250 medewerkers.

Vanuit de acht wijkteams stimuleren de coaches de inwoners om hun eigen kracht en die van hun netwerk naar boven te halen en weer zelfredzaam te worden. Belangrijke succesfactoren in onze ondersteuning zijn betrouwbaarheid naar de inwoner, de integrale aanpak en het vermogen om generalistisch te werken én specialistische kennis in te schuiven waar nodig. In lijn met het beleidskader van de gemeente Arnhem (o.a. programma’s Meedoen in Arnhem en Zorg dichterbij) werkt Wijkteams Arnhem aan de transformatie van het sociaal domein en de beheersing van de zorgkosten. Het maken van de zogenoemde beweging naar voren is daarvoor essentieel. Hiervoor is intensieve samenwerking met de sociale basis in Arnhem cruciaal. We zijn een organisatie met een goede synergie tussen de verantwoordelijkheden van de individuele professionals en de doelen van de organisatie. Hierdoor zijn we in staat om in samenhang vorm te geven aan de uitvoering van de opdracht en de transformatieopgave van de gemeente Arnhem. 

Toen SWTA in 2017 een zelfstandige stichting werd, is gekozen voor een platte managementstructuur, waarbij de acht teamleiders gezamenlijk het bestuur vormden (teamleider-bestuurders) samen met de teamleider van het stafbureau (zakelijk medebestuurder). Om de bestuurlijke slagkracht te vergroten is in 2020 besloten tot een verzwaard mandaat van het Dagelijks Bestuur (voorzitter + zakelijk medebestuurder). Deze aanpassing heeft onvoldoende geleid tot het benodigde effect en daarom is op initiatief en met unanieme instemming van het huidige bestuur besloten tot een verdere aanpassing van de bestuursstructuur.

Vanuit de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de gestelde opdracht aan de wijkteams zijn er leidende uitgangspunten voor de organisatieontwikkeling geformuleerd:

 • Meer uniformiteit.
 • Meer methodisch werken, met mogelijkheid tot onderbouwd afwijken.
 • Verdere professionalisering van dienstverlening.
 • Verlaging zorgkosten.
 • Herinrichting werkprocessen om werklast beheersbaar te houden en kwaliteit te verhogen.

In 2021 is het transitieprogramma Organisatie Ontwikkeling gestart. In dit programma worden vier pijlers onderscheiden:

 1. Aanpassing bestuursstructuur: van negen teamleiders-bestuurders naar één directeur-bestuurder om te komen tot meer slagkracht.
 2. Taakdifferentiatie: naast generalistisch werkende wijkcoaches tevens taakdifferentiatie in het werk van de coach.
 3. Nieuwe ondersteuningsstructuur die aansluit bij de bestuursstructuur en bij de herinrichting van het primair proces.
 4. Herijking van de missie en visie die beter aansluit bij realiteit en brede doelgroep van ons werk.

De besluitvorming over de nieuwe inrichting van de organisatie (pijler 3) is één van de eerste taken van de nieuwe directeur-bestuurder. Onderdeel van het proces is aandacht voor het passend herplaatsen van een aantal bestuurders binnen SWTA of begeleiden naar werk elders.

Missie en visie

Wijkteams Arnhem gelooft in een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen. Als dat nodig is ondersteunen wij inwoners hierbij, zodat ze zelf weer verder kunnen – samen met de mensen uit hun netwerk, met voorzieningen in de wijk of met specialistische zorg.
We willen inwoners die een beroep op ons doen goed leren kennen en kijken met hen mee naar alle leefgebieden. Problemen hangen vaak met elkaar samen en soms zit er meer achter een vraag. Onze wijkcoaches brengen de situatie zo goed mogelijk in kaart en kijken samen met de inwoner naar mogelijkheden om aan oplossingen te werken. Samen maken we een plan, waarbij onze hulp erop is gericht dat mensen de touwtjes over hun leven zelf maximaal in handen houden of weer in handen krijgen.

Wat ga je doen?

Als directeur-bestuurder ben je het boegbeeld van SWTA en ben je statutair bestuurder van de stichting. Daarmee draag je de eindverantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken en de realisatie van de doelstellingen zoals afgesproken met de opdrachtgever, de gemeente Arnhem.

Hierbij zijn de volgende resultaatgebieden van belang:

 • Leiding geven aan het ontwikkelen, herijken en uitvoeren van een adequate strategie voor de organisatie binnen de afgesproken beleidskaders en realiseren van de daaruit voortvloeiende veranderingen.
 • Zakelijk, kostenbewust en ondernemend opereren ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van de stichting.
 • Stimuleren van de ontwikkeling van de samenwerking tussen Wijkteams Arnhem, haar opdrachtgever en de samenwerkingspartners.
 • Het leidinggeven aan de organisatieontwikkeling en besluiten tot inrichting van een toekomstbestendige organisatie.

Profiel voor de directeur-bestuurder

Als eerste stap in de organisatieontwikkeling zoekt de Raad van Toezicht een: 

Verbindende en besluitvaardige directeur-bestuurder die de slagkracht van de organisatie vergroot en een heldere koers uitzet, passend bij de ontwikkelingen en opdracht die er ligt. Waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd zijn, zodat eigenaarschap daar genomen kan worden.

Als directeur-bestuurder ben je het gezicht van de organisatie en ben je in staat om de positie van SWTA verder uit te bouwen en te versterken. Je wordt graag gezien in de relevante netwerken en weet met tact te lobbyen en de belangen van de organisatie te behartigen. Je bent gericht op resultaat en samenwerking. Je staat bekend om jouw verbindende leiderschapsstijl, die de mensen waarmee je werkt inspireert en uitnodigt om feedback te geven. Je weet wat er speelt in het sociaal domein en weet de organisatie daarin goed te positioneren. Je bent analytisch en een strategisch denker en maakt keuzes die passen bij de interne en externe ontwikkelingen. Je stuurt vanuit visie op (inhoudelijke) hoofdlijnen en weet de noodzakelijke prioriteiten te stellen en te communiceren. Je geeft vertrouwen en neemt beslissingen op argumenten en hecht daarbij aan transparantie. Je bent toegankelijk en open en je bent oprecht betrokken bij de medewerkers.

Als je daarnaast nog aan onderstaande aspecten voldoet pas je perfect in het plaatje.

 • Academisch werk- en denkniveau en aantoonbaar succesvol met het leidinggeven aan een vergelijkbaarcomplexe organisatie in een eindverantwoordelijke rol.
 • Gedegen kennis van, en inzicht in, bedrijfsvoering en HR met gevoel voor risicobeheersing.
 • Visie op en ervaring met (implementatie van) organisatie ontwikkeling.
 • Ervaring met en kennis van de transformatieopgave in het sociaal domein.
 • Ervaring met werken in een organisatie die direct in contact staat met de burgers is een pré.
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Authentiek en daadkrachtig.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van directeur-bestuurder is gewaardeerd in schaal 14 van cao SOCIAAL WERK.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Josette Di Giovanni, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 90 50. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@dev.publicspirit.nl.

Solliciteren

Je kunt reageren tot en met 24 november aanstaande.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. In- en externe kandidaten worden gelijkgesteld in de procedure.

Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ je motivatiebrief en cv (onder vermelding van vacaturenummer 7579) indienen. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Planning

 • Publicatie: 5 november 2021
 • Reactietermijn: t/m 24 november
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: t/m 3 december
 • Shortlistbespreking: 6 december
 • 1e ronde selectiegesprekken: 7 of 8 december in de avond
 • 2e ronde selectiegesprekken: 14 of 15 december in de avond
 • Referenties inwinnen: voor 22 december
 • Mogelijk assessment:
 • Kennismaking met opdrachtgever: voor 22 december
 • Arbeidsvoorwaarden en benoeming: 22 december

 

 

 

 

 

Direct solliciteren