Voorzitter Raad van Toezicht

ROC Nijmegen, Nijmegen, Gelderland
Voor ROC Nijmegen zoeken wij een Voorzitter Raad van Toezicht. U kunt reageren tot en met 22 oktober aanstaande (referentienummer 7496).

Enter the school of life

ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum, verantwoordelijk voor opleidingen in het middelbare beroepsonderwijs of in de volwasseneneducatie. Voor bedrijven en instellingen verzorgen we contractonderwijs. Bij ROC Nijmegen studeren meer dan 11.500 studenten, en werken ongeveer 1.100 medewerkers. ROC Nijmegen heeft vestigingen in Nijmegen en Boxmeer. Ook kennen we regiolocaties die zich uitsluitend bezighouden met volwasseneneducatie.

De leiding van ROC Nijmegen is in handen van een tweehoofdig college van bestuur.
ROC Nijmegen streeft naar de perfecte match tussen het talent van de student en de vraag van de regio. We zorgen voor de juiste studiekeuze en begeleiding voor iedere student. We investeren in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs en beschouwen de inspectienormen als ondergrens.

Onze ambitie voor 2021 is dat wij een ontmoetingsplaats willen zijn, een professionele leergemeenschap, waarin studenten zichzelf en de wereld om hen heen leren kennen, en op maat hun ambities waar kunnen maken. Tijdens deze ontmoetingen (met elkaar, met lesstof, met docenten en met het werkveld) verleggen onze studenten hun grenzen en ontwikkelen ze hun talenten.

De totale beroepsbevolking is onze doelgroep. Wij willen ons ontwikkelen tot een volwaardig partner in Leven Lang Ontwikkelen.
Om onze ambitie te realiseren werken we nauw samen met het werkveld, in de beroepskolom (vo en hbo), en met andere mbo-instellingen.

Meer informatie kunt u vinden op: www.roc-nijmegen.nl

De Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de instelling, in het bijzonder op het college van bestuur, en houdt daarbij rekening met het instellingsbelang en het publieke belang. De toezichthoudende taak richt zich op (de uitvoering van) het strategisch meerjarenbeleid, de bestuurskwaliteit, de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie op korte en langere termijn (begroting, meerjarenraming en verantwoording) en het interne risicomanagement. De Raad van Toezicht hecht aan het dienen van het publieke belang en vervult zijn maatschappelijke opdracht door zorg te dragen voor kwaliteit, de continuïteit en de verantwoording van het ROC-Nijmegen. De raad van toezicht is daarnaast werkgever van de leden van het college van bestuur en staat het college van bestuur met raad en daad terzijde. Dit doet zij vanuit de aanbevelingen in de code Goed Bestuur in het MBO 2020 en de statuten.

Statutair is geregeld dat de raad van toezicht vijf tot maximaal negen leden omvat. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming. De huidige raad van toezicht bestaat uit zes leden.
Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt ervoor gezorgd dat deskundigheid op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting, personeelsbeleid, organisatie en bedrijfsvoering in voldoende mate aanwezig is.

Momenteel heeft de raad van toezicht drie commissies ingesteld:
1. Auditcommissie
2. Commissie kwaliteit/onderwijs (commissie Q)
3. Remuneratiecommissie

Profiel

Alle leden van de raad van toezicht handelen in het belang van de doelstellingen van het ROC-Nijmegen zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met het (middelbaar beroeps)onderwijs en de sectoren van het, voor het ROC relevante, beroepenveld in de regio Nijmegen en op hoofdlijnen vertrouwd zijn met de ontwikkelingen in het (beroeps)onderwijs.

De volgende algemene profielkenmerken worden daarbij als richtinggevend beschouwd:
• Affiniteit met de doelstelling en functie van ROC Nijmegen.
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
• Algemene bestuurlijke kwaliteit en ervaring (eindverantwoordelijke positie) en strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot grote organisaties.
• Ervaring in een toezichthoudende functie strekt tot aanbeveling.
• Het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor het college van bestuur.
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand.
• Het vermogen om het beleid van ROC Nijmegen en het functioneren van het college van bestuur op hoofdlijnen te toetsen op kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit.
• Kritische houding (kunnen “doorvragen” zonder meteen te beoordelen).
• Gevoel voor en betrokkenheid bij maatschappelijke en beroepsmatige (regionale) ontwikkelingen, en deze kunnen duiden voor ROC Nijmegen (maatschappelijke inbreng “van buiten naar binnen”).
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
• In staat tot kritische zelfreflectie.
• Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
• Voldoende beschikbaarheid om naast de formele vergaderingen van de raad van toezicht c.q. commissievergaderingen, goed invulling aan de rol te geven, alsmede voor overleg met de medezeggenschap.

Specifiek profiel voorzitter

De voorzitter kan bogen op een succesvolle loopbaan als verbindende, ervaren en allround bestuurder of directeur in een grote organisatie. Ruime ervaring als toezichthouder en zeer goede kennis van governance is vereist. De voorzitter heeft veel aandacht voor het proces en kan het team optimaal laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende standpunten. De voorzitter herkent zich in de besturingsfilosofie van het ROC en is van daaruit een goede sparringpartner voor het college van bestuur. De voorzitter heeft voldoende tijd beschikbaar.

Extra taken
De voorzitter van de raad van toezicht :
• bereidt de agenda van de vergadering van de raad van toezicht voor;
• leidt de vergaderingen van de raad van toezicht.
• ziet toe op het goed functioneren van de raad van toezicht;
• draagt zorg voor een adequaat informatievoorzieningssysteem ten behoeve van de leden van de raad van toezicht;
• zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming;
• is namens de raad van toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor het college van bestuur;
• initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht;
• bewaakt de evaluatie van het functioneren van het college van bestuur;
• ziet erop toe dat de contacten van de raad van toezicht met het college van bestuur, de ondernemingsraad en de studentenraad naar behoren verlopen.

Specifieke kwaliteiten
De voorzitter van de raad van toezicht:
• heeft concrete ervaring in de rol van voorzitter van een raad van toezicht met als kernbegrippen: goed voorzitter, rolvast, zorgvuldig, vertrouwd klankbord, stimuleren en coachen;
• is een open, communicatieve, verbindende persoonlijkheid die goed kan luisteren;
• is in beginsel steeds bereikbaar en aanspreekbaar voor de andere leden van de raad van toezicht en voor het college van bestuur;
• heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
• beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
• heeft inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en het college van bestuur;
• heeft ervaring met de rol van werkgever vanuit toezichthoudend perspectief;
• heeft zicht op de actuele belangrijke sociaal maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen die van invloed zijn op het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt;
• overziet het geheel aan stakeholders en zorgt voor integrale besluitvorming met inachtneming van de belangen van alle stakeholders;
• overziet bij voorkeur het regionale speelveld waarbinnen het ROC Nijmegen opereert.

De RvT streeft naar diversiteit binnen het team. Bij de invulling van deze vacatures zal dan ook nadrukkelijk gekeken worden naar een diverse samenstelling.

Vergoeding en aanstelling

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met de WNT.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor 20 oktober 2021.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : eind oktober
Shortlistbespreking : 17 november
Selectiegesprekken voorzitter : 24 november (9.00 – 14.00 uur)
Mogelijk 2de selectieronde voorzitter : 2 december (9.00 – 11.30 uur)
Benoeming : per 1 januari 2022

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 7496 (voorzitter RvT).

Direct solliciteren