Voorzitter Raad van Toezicht

Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland
Voor Stichting Internationale Architectuur Biennale Rotterdam zoeken wij een Voorzitter Raad van Toezicht. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Transitie is de komende jaren het sleutelwoord voor de IABR, de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. Het werken aan de grote transitieopgaven staat centraal in haar beleid; de volgende biennale agendeert de koppeling tussen ontwerp en transitie in de praktijk van het stadmaken

De organisatie

Transitie is de komende jaren het sleutelwoord voor de IABR, de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. Het werken aan de grote transitieopgaven staat centraal in haar beleid; de volgende biennale agendeert de koppeling tussen ontwerp en transitie in de praktijk van het stadmaken en de IABR zelf staat intern voor een ingrijpend transitieproces.

De IABR is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur, met name stedenbouw, van groot sociaalmaatschappelijk belang is. De IABR richt zich daarom vooral op de toekomst van de stad, waar over een aantal decennia bijna 80% van de wereldbevolking meer dan 90% van onze welvaart zal produceren, en dat moet op een duurzame manier. We kunnen de wereldwijde klimaatcrisis daarom het best helpen oplossen in de stad, daar waar we wonen, werken en leven. Ontwerp speelt een cruciale rol: goed en duurzaam ontworpen sociaal inclusieve, volop weerbare steden zijn de sleutel tot de toekomst.

De opgave is complex, urgent en helder, het is nu of nooit, en we moeten optimaal samenwerken. De IABR heeft zich daarom in 2016 vol overtuiging aangesloten bij de Agenda 2030 for Sustainable Development van de Verenigde Naties en al haar activiteiten zijn doordesemd van de doelstelling om naar vermogen bij te dragen aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals. De drie kernwaarden van de SDGs, gelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid, staan centraal in het beleid van de IABR.

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de IABR kent twee lagen: een Raad van Toezicht en een Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol en dient aan een aantal besluiten van het Bestuur goedkeuring te geven. De rol van het Bestuur, bij de IABR bestaande uit een bestuurder-directeur, is het concipiëren, ontwikkelen en implementeren van strategische plannen en onderliggende meerjarenbegrotingen, het werven van fondsen en sluiten van meerjarige allianties en partnerships, het agenderen van thema’s en aansturen van curatoren en eigen onderzoeksprojecten, met het in acht nemen van beschikbare middelen en tijd. Het Bestuur is inhoudelijk en zakelijk eindverantwoordelijk, is belast met het werven van subsidie en eigen inkomsten en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de organisatie.

Het Bestuur stelt een thema en een curator voor, de Raad van Toezicht keurt goed en het Bestuur benoemt. De curator verricht samen met de IABR onderzoek om het door het Bestuur voorgestelde thema uit te werken en aan te vullen tot een door het Bestuur goed te keuren plan van aanpak. De curator en de bestuurder-directeur werken inhoudelijk samen en geven elkaar input.

In oktober is Saskia van Stein gestart als nieuwe bestuurder-directeur. Zij zal vóór 1 januari 2022 een nieuw beleids- en activiteitenplan presenteren aan het ministerie en de raad voor cultuur.

De IABR heeft een betrokken en deskundige Raad van Toezicht. Hij is inhoudelijk betrokken en draagt bij aan een professionele organisatie. De Raad van Toezicht vergadert ongedwongen en efficiënt. In de Raad is voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Tevens zijn er verschillende informele momenten om de organisatie beter te leren kennen.

Samenstelling
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit drie leden: Ed Nijpels (voorzitter), Wienke Bodewes en Allard Castelein. De termijn van de voorzitter is verstreken en hij zal vertrekken zodra de vacature is ingevuld. Op dit moment wordt de procedure afgerond met een vierde lid. Zij zal in november toetreden tot de Raad. De Raad zoekt nu een voorzitter en zal op korte termijn nog een vijfde lid werven.

Voor de Raad van Toezicht in zijn geheel geldt dat er, mede met het oog op de doelstellingen van de IABR, leiderschap tonen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals, en de Codes Cultural Governance en Diversiteit en Inclusie die de IABR onderschrijft, wordt gestreefd naar:

 • een maatschappelijk heterogene samenstelling: leden zijn divers en complementair voor wat betreft kennis, (culturele) achtergrond, ervaring en netwerken;
 • een team dat evenwichtig is samengesteld in termen van teamrollen;
 • een goede verdeling tussen generaties, met voldoende vertegenwoordiging van een jongere generatie met oog op de toekomst;
 • een goede verdeling tussen mannen en vrouwen.

Waarbij kwaliteit en kennis van zaken altijd de prioriteit heeft boven alle andere kwalificaties.

Algemeen profiel

Het is gewenst dat de leden van de Raad van Toezicht beschikken over:

 • affiniteit met de missie en doelstellingen van de IABR;
 • (ruime) bestuurlijke ervaring;
 • het vermogen om goed samen te werken;
 • inzicht in financiële, organisatorische en beleidsmatige zaken;
 • een breed relevant netwerk;
 • een onafhankelijke opstelling (geen zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak);
 • een brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
 • herkenbaarheid en gezag bij de belangrijkste stakeholders (subsidiënten en andere partners);
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • bereidheid en vermogen om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Specifiek profiel

 De voorzitter dient tevens te beschikken over:

 • een uitstekend landelijk netwerk, met op het allerhoogste niveau toegang tot beslissers en beleidsmakers;
 • de bereidheid en het vermogen dat netwerk in te zetten ten einde de belangen van de IABR zo goed mogelijk te bevorderen;
 • de bereidheid en het vermogen om, wanneer dat noodzakelijk is, de IABR naar buiten toe te vertegenwoordigen ten einde de continuïteit van de IABR te bewaken en te borgen.

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar. De leden zijn maximaal één maal herbenoembaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Josette Di Giovanni, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 9050. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 7 november a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van het vacaturenummer 7586) en een cv indienen.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De globale planning van de procedure is als volgt:
Sluiting reactietermijn: zondag 7 november
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: november
Eerste ronde selectiegesprekken: 9 december tussen 8.30-11.30 uur
Benoeming per: z.s.m.

 

 

 

 

 

Direct solliciteren