Voorzitter Raad van Toezicht

het Juridisch Loket, Utrecht
Voor onze opdrachtgever het Juridisch Loket zoeken wij een voorzitter Raad van Toezicht. De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

De missie van het Juridisch Loket is om actief een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige maatschappij. Klant centraal, kwaliteit, betrokken, snel, proactief en onafhankelijk zijn de zes kernwaarden die zij nastreven om de organisatiedoelstellingen te realiseren.

Gratis persoonlijk juridisch advies

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke stichting, die gratis eerstelijns juridische hulpverlening verstrekt aan burgers die met juridische problemen worden geconfronteerd. 250 juridische professionals geven juridische informatie en adviezen aan burgers en verwijzen gericht naar externe deskundigen en organisaties als dit nodig is. Jaarlijks beantwoorden zij meer dan 800.000 vragen.

Missie
De missie van het Juridisch Loket is om actief een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige maatschappij. Klant centraal, kwaliteit, betrokken, snel, proactief en onafhankelijk zijn de zes kernwaarden die zij nastreven om de organisatiedoelstellingen te realiseren.

Organisatie
In 30 vestigingen helpen 250 deskundige juristen elke dag weer mensen met juridisch advies. Bij het Juridisch Loket werken circa 325 mensen, het merendeel in de vestigingen, een deel op het hoofdkantoor in Utrecht. De Nederlandse vestiging van het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC) is ook ondergebracht bij het Juridisch Loket. Het ECC helpt bij het oplossen van grensoverschrijdende Europese consumentengeschillen. Op dit moment wordt de organisatie aangestuurd door een interim directeur-bestuurder, de werving voor een nieuw tweehoofdig bestuur is gestart. De bestuurder rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Opgave
Het Juridisch Loket wacht de komende jaren een grote opgave om de organisatie toekomstbestendig te maken. In de stelselvernieuwing van de gesubsidieerde rechtsbijstand, geïnitieerd vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vervult het Juridisch Loket een cruciale rol bij het versterken van de eerstelijns hulpverlenging en het verbeteren van de laagdrempelige toegang tot het recht. De komende jaren zal de positie van het Juridisch Loket verder worden versterkt als eerste hulpverlener bij een juridische vraag. Daartoe is een programma opgezet, gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor Rechtsbijstand, de VNG en andere partnerorganisaties zet het Juridisch Loket zich de komende jaren in om de toegang tot het recht verder te verbeteren. Digitaal als het kan, fysiek als het nodig is. Hierbij zal steeds meer gekeken worden hoe het probleem van de rechtszoekende integraal kan worden opgelost. De samenwerking met dienstverleners in het sociale domein is hiervoor cruciaal. Het nieuwe stelsel komt proefondervindelijk en stap voor stap tot stand in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. In 2025 moet het nieuwe stelsel gereed zijn.

Daarbij maakte het Juridisch Loket de afgelopen jaren roerige tijden door. Zowel het vertrek van de vorige bestuurder en enkele managers als de coronacrisis hebben de nodige impact gehad op de organisatie.

Relatie met Ministerie van Justitie en Veiligheid
Het Juridisch Loket wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast is het ministerie een belangrijke gesprekspartner voor de uitvoering van het gehele programma van de stelselvernieuwing rechtsbijstand. Samenwerking bij deze vernieuwing is cruciaal, tegelijkertijd dient dit de onafhankelijkheid van het Juridisch Loket niet in gevaar te brengen. De burger heeft recht op onafhankelijk juridisch advies, ook daar waar het juridische conflicten met de overheid betreft.

Tot 2020 werd het Juridisch Loket gesubsidieerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Binnen de stelselvernieuwing zal ook de toekomstige positie van het Juridisch Loket worden bepaald. Hier ligt ook een opdracht voor de Raad van Toezicht (en de bestuurder).

Meer informatie vindt u op juridischloket.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) vervult een aantal cruciale functies in de governance van de organisatie:
• Een toezichtfunctie: de RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van de bestuurder worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de organisatie. Tevens is aan de RvT de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in statuten en organisatiereglement, reglement RvT en het bestuursreglement.
• Een advies- en klankbordfunctie: de RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval de bestuurder bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen.
• Daarnaast vervult de RvT in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger naar het maatschappelijke en politieke veld.
• Een werkgeversfunctie: de RvT benoemt en ontslaat de bestuurder, beoordeelt het functioneren van de bestuurder en stelt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast.
• De RvT benoemt de externe accountant.

De RvT schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevige positie innemen en toegankelijk zijn. De RvT is actief en denkt graag constructief mee. Door de verschillende invalshoeken die de leden hebben opereren zij vanuit een breed perspectief.

De RvT bestaat uit een voorzitter en drie leden. De RvT komt, mede afhankelijk van actualiteiten, een keer per zes weken bij elkaar. Er is, binnen de governance regels, regelmatig contact met management, ondernemingsraden en stakeholders.
Door het vertrek van de voorzitter ontstaat er een vacature.

Profiel

Voor deze vacature zoeken wij een bestuurlijk-sensitieve en verbindende:

                               Voorzitter Raad van Toezicht

Iemand die op strategisch niveau richting geeft in de RvT en een bijdrage kan leveren op het gebied van de ontwikkelingen in de juridische dienstverlening vanuit het belang van de burger, zoals de vernieuwing van het stelsel.

De voorzitter heeft een belangrijke rol in het reilen en zeilen van het Juridisch Loket. Intern als eerste aanspreekpunt voor de bestuurder, extern als belangrijke gesprekspartner met stakeholders in het maatschappelijke veld. Kennis van de juridische en politiek-bestuurlijke context is daarbij cruciaal. Kennis van de relevante netwerken in Den Haag en de diverse actoren ten aanzien van de juridische dienstverlening zijn daarbij van groot belang. De voorzitter dient vanuit zijn of haar positie met gezag te kunnen spreken en delicate issues met het ministerie te kunnen aankaarten. Kennis van en ervaring met maatschappelijke organisaties, die publiek zijn gefinancierd, is onontbeerlijk. De voorzitter staat voor de publieke zaak en het algemeen belang.

Hierbij herkent u zich in de volgende persoonlijke kenmerken:
• strategisch georiënteerde gesprekspartner met relevante kennis en ervaring, opgedaan in een complexe organisatie;
• teamspeler die de dialoog zoekt en sterk gericht is op vertrouwen, samenwerking en samenhang, op verbinding van mensen en verschillende belangen;
• verantwoordelijkheidsgevoel met een goede balans tussen betrokkenheid en distantie;
• goede communicatieve vaardigheden, aanspreekbaar zijn en feedback kunnen geven en ontvangen;
• affiniteit met het sociaal domein, digitale ontwikkelingen en/of dienstverlening vormen een pré, net als ervaring met grote verandertrajecten.

Voor deze rol zoeken we iemand die actief is in haar of zijn loopbaan en voldoende tijd beschikbaar heeft om samen het Juridisch Loket toekomstbestendig te maken. Het is relevant om onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Benoeming

De voorzitter wordt benoemd op voordracht van de minister van Justitie en Veiligheid. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@dev.publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor maandag 27 september aanstaande.
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen, onder vermelding van vacaturenummer 7422.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 39 – 40
Shortlist presentatie : week 40, vrijdag 8 oktober
Selectiegesprekken bij het Min. van J en V : week 41, dinsdag 12 oktober (ochtend) en
woensdag 13 oktober (middag)
Voordrachtprocedure : aansluitend.

De planning van de gesprekken is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken opdrachtgevers en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure, evenals een referentieonderzoek.

 

Direct solliciteren