Voorzitter en lid bestuur

Stichting Inlichtingenbureau, Utrecht
Voor Stichting Inlichtingenbureau zoeken wij een voorzitter en lid bestuur. Reactietermijn is verstreken.

Stichting Inlichtingenbureau stelt gemeenten met adequate informatieproducten in staat om inwoners snel en transparant de juiste hulp te bieden.

De Organisatie

Stichting Inlichtingenbureau is het gemeentelijk informatieknooppunt voor de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal domein. Bij Stichting Inlichtingenbureau werkt men continue aan innovatie van de dienstverlening waarbij vertrouwen, privacy en veiligheid hoog in het vaandel staan.

Stichting Inlichtingenbureau is de dienstverlenende organisatie die gegevens over burgers voor gemeenten ontsluit en verrijkt. Stichting Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenteambtenaren bij het efficiënt en gedegen uitvoeren van hun wettelijke taken op het gebied van de Participatiewet. Sinds de oprichting in 2001 doet men dit onder meer door het verzamelen van gegevens bij verschillende bronnen zoals het UWV, de Belastingdienst en de RDW.

Door het slim combineren van de verzamelde gegevens ontstaan signalen die vervolgens bij gemeenten geautomatiseerd worden aangeleverd. De betrokken gemeenteambtenaren kunnen hiermee gemakkelijk vaststellen of deze signalen onderzoekswaardig zijn.

Daarnaast structureert en vergemakkelijkt Stichting Inlichtingenbureau via het beveiligde gegevensknooppunt vanaf 2015 ook de digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In 2021 kwam daar nog de voorziening ‘vroegtijdige aanmelding gemeenten’ bij. Deze voorziening stelt de gemeenten in staat om gericht, op basis van signalen, te bevorderen dat de overstap naar het MBO voor scholieren uit het voortgezet onderwijs succesvol verloopt. Sinds dit jaar stelt Stichting Inlichtingenbureau ook een rekenvoorziening beschikbaar die de beslagvrije voet berekent en ontsluit deze voor gemeenten en waterschappen.

Missie
De missie van het Inlichtingenbureau luidt als volgt:
Stichting Inlichtingenbureau stelt gemeenten met adequate informatieproducten in staat om inwoners snel en transparant de juiste hulp te bieden.

Visie
Stichting Inlichtingenbureau is voor alle Nederlandse gemeenten een betrouwbare en innovatieve samenwerkingspartner die hen met behulp van wendbare technieken en moderne informatiediensten ondersteunt bij het verkrijgen, het gebruiken en het beschikbaar stellen van overheidsgegevens.

Bestuur en Raad van Advies

Stichting Inlichtingenbureau kent zoals alle stichtingen een bestuur. De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het bestuur door (de medewerkers van) de organisatie. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de stichting en is op basis van mandaat verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de werkzaamheden binnen de stichting.

Het bestuur geeft ‘op afstand’ sturing aan de organisatie, voornamelijk aan de hand van het bespreken en vaststellen van planning- en controldocumenten (onder andere het jaarplan, het jaarverslag/ de jaarrekening, die door de organisatie worden voorbereid) en het bepalen van overige beleidslijnen en het beantwoorden van beleidsvragen.

De directeur en de directiesecretaris (handelend als bestuurssecretaris) zijn aanwezig bij de bestuursvergaderingen en bereiden, in overleg met de voorzitter van het bestuur, de vergaderingen inhoudelijk voor.

De samenwerking tussen het bestuur, de directeur en de organisatie wordt als prettig, constructief en open ervaren. Het bestuur vergadert ongedwongen en efficiënt, is kritisch op de inhoud, maar ‘losser’ in de vorm.

De Raad van Advies kent tot op heden één lid dat deelneemt aan de vergaderingen van het bestuur.

Samenstelling
Het bestuur bestaat uit vijf leden, dit is inclusief de voorzitter. De huidige voorzitter van het bestuur heeft een primaire positie aanvaard die niet verenigbaar is met het voorzitterschap van de stichting. De voorzittersrol wordt nu, op interim-basis, waargenomen door een van de al zittende leden. Zodra de nieuwe voorzitter aantreedt, legt de interim-voorzitter zijn functie neer en zal hij ook niet terugkeren als bestuurslid. Derhalve zijn wij nu op zoek naar een voorzitter én een lid.

Algemeen profiel

Het is gewenst dat de leden van het bestuur van Stichting Inlichtingenbureau beschikken over:

 • affiniteit met de missie en doelstellingen van de Stichting Inlichtingenbureau;
 • (ruime) bestuurlijke ervaring;
 • vermogen om goed samen te werken;
 • inzicht in financiële, organisatorische en beleidsmatige zaken;
 • kennis van besluitvormingsprocessen;
 • een breed relevant netwerk in het openbaar bestuur, bij VNG en andere gemeentelijke branche- en belangenverenigingen;
 • inzicht in bestuurlijke ontwikkelingen bij ministeries;
 • een onafhankelijke opstelling (geen zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak);
 • een brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
 • herkenbaarheid en gezag bij de belangrijkste stakeholders;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • bereidheid en vermogen om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Specifieke profielen

De bestuursvoorzitter van de stichting heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het functioneren van het bestuur als geheel en geeft op professionele wijze leiding aan het groepsproces en de besluitvorming binnen het bestuur. De voorzitter van het bestuur wordt benoemd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter staat bekend als een ‘autoriteit’ binnen het werkveld van het Inlichtingenbureau en beschikt, naast de algemene kwaliteiten en competenties, over:

 • een grote mate van onafhankelijkheid en handelend vanuit de belangen van de stichting, heeft hier te allen tijde oog voor;
 • een uitstekend landelijk netwerk, op het juiste en relevante niveau;
 • de bereidheid en het vermogen dat netwerk in te zetten om de belangen van de Stichting Inlichtingenbureau zo goed mogelijk te bevorderen;
 • de bereidheid en het vermogen om, wanneer dat noodzakelijk is, de Stichting Inlichtingenbureau naar buiten toe te vertegenwoordigen teneinde de continuïteit van de Stichting Inlichtingenbureau te bewaken en te borgen.

Het nieuwe bestuurslid, dat wordt benoemd door de VNG, beschikt naast de algemene kwaliteiten en competenties over:

 • actuele kennis van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en informatievoorziening;
 • kennis van/ervaring in ondernemerschap en innovatie;
 • bereidheid en het vermogen om het eigen netwerk en kennis in te zetten om de belangen van de Stichting Inlichtingenbureau zo goed mogelijk te bevorderen.

Leden van het bestuur worden benoemd voor een statutaire periode van twee jaar waarna verlenging mogelijk is.

Tijdsbesteding

Het bestuur van Stichting Inlichtingenbureau vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De voorzitter is daarnaast betrokken bij formele correspondentie en overige vertegenwoordiging van de stichting op bestuurlijk niveau. Dit kent een tijdbeslag van gemiddeld een dag per maand.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Hoefakker, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Diana de Groot, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 20 oktober aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’. Let op!

 • Voor de functie bestuursvoorzitter dient u een motivatiebrief (met vermelding van het vacaturenummer 7529) en een cv in;
 • Voor de functie bestuurslid dient u een motivatiebrief (met vermelding van het vacaturenummer 7538) en een cv in.

Wij vragen u om in uw motivatiebrief aan te geven welke van de genoemde kennis en kwaliteiten onder het kopje ‘specifiek profiel’ u inbrengt.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail.

Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De globale planning van de procedure is als volgt:

 • Sluiting reactietermijn: woensdag 20 oktober 2021
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: week 43 – 44
 • Bespreken shortlist met selectiecommissie: week 44
 • Selectieronden: week 45 – 46
 • Afrondende gesprekken: week 47
 • Benoeming: zo spoedig mogelijk

Direct solliciteren