Manager Wonen

Fien Wonen, Hardinxveld-Giessendam, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Fien Wonen zoeken wij een manager Wonen. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Fien Wonen: woon het zelf, woon het samen!

Manager Wonen

Ben jij typisch Fien? De kernwaarden hierbij zijn:
• Optimistisch: Je gelooft in het goede en in de maakbaarheid van ieders eigen geluk.
• Vindingrijk: Je zoekt altijd naar oplossingen. Je kijkt naar wat wél kan en hoe het beter kan.
• Betrokken: Je voelt je gelijkwaardig aan iedereen met wie je werkt. Je bent oprecht en leeft je echt in.
• Daadkrachtig: Je gelooft in doen. Je bent actief en toont initiatief en lef.

Wij zoeken een energiek, positief en coachend leidinggevende, aanspreekbaar en toegankelijk, die tegelijkertijd besluitvaardig en doortastend is. Iemand met oog en oor voor medewerkers en huurders en uitstekende communicatieve vaardigheden.
Een ervaren, stevige en gedreven manager die in samenspraak met in- en externe partners de klantgerichtheid en dienstverlening aan de huurders verder kan versterken.

Als manager Wonen ben je verantwoordelijk voor de verbinding tussen de organisatiekoers en het eigen aandachtsgebied voor het behalen van een optimaal maatschappelijk rendement, klanttevredenheid en stakeholdersmanagement. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aansturing en optimalisatie van de klantprocessen. Je hebt veel aandacht voor teambuilding en persoonlijke ontwikkeling.

Je bent lid van het managementteam van Fien Wonen.

Onder het kopje Resultaatgebieden staan de taken en verantwoordelijkheden uitgebreid beschreven. Voor de korte termijn verwachten we dat de manager Wonen:
1. In staat is de beleidskaders te vertalen naar operationele werkprocessen. Zowel de structuur als de processen van de afdeling verder op orde brengt.
2. Medewerkers faciliteert en coacht om verder in hun rol te groeien; vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft en leiding geeft aan het proces richting zelforganiserende teams.
3. Samenwerking binnen de afdeling en naar andere onderdelen in de organisatie verbetert.
4. Intern en extern boegbeeld is; op tactisch niveau een rol speelt bij besprekingen op gebied van prestatieafspraken, huurverhoging etc;
5. Vanuit een duidelijke drive voor de doelgroep, ook externe partijen kan verbinden.
6. Strategie en beleid kan vertalen naar de operatie en vice versa.

Fien Wonen

Fien Wonen is een relatief kleine corporatie tussen de Lek en Merwede. Fien Wonen opereert in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden (het werkgebied van de voormalige gemeente Zederik) en beheert circa 3.300 woningen en vier woonzorgcentra.

Ons bezit ligt in kleine kernen waar tradities, verenigings- en kerkelijk leven belangrijke pijlers zijn van het bestaan. De grote steden Utrecht en Dordrecht liggen op een kwartier afstand met OV of auto.

De missie van Fien Wonen is in 2019 geactualiseerd en verder uitgewerkt: Fien Wonen werkt met iedereen samen aan het realiseren van een veilig, gezond en betaalbaar (t)huis, zodat zij, die niet zelfstandig in het wonen kunnen voorzien, op eigen kracht een gelukkig en waardevol leven kunnen leiden in onze maatschappij. Nu en in de toekomst.
Daarnaast hebben we gewerkt aan het verder verfijnen van de visie. We hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd waarmee we werken:
• Bewoners hebben de regie op hun eigen wonen.
• We werken met de huurder als partner.
• Iedereen is gelijkwaardig, maar niemand is gelijk.
• We zorgen voor voldoende goede woningen voor onze doelgroep in onze regio. We bieden betaalbaar wonen voor onze huurders.
• We maken slimme, duurzame en energiezuinige keuzes.
• We werken optimaal samen voor het leveren van onze maatschappelijke prestatie.
• We werken financieel verantwoord.

Fien Wonen werkt volgens het principe “Huurders aan de top”. Dat betekent continue focus op de huurder in ons dagelijks werk en maatwerk, want geen huurder is hetzelfde. We houden in onze dienstverlening rekening met de eigen kracht en behoefte van de huurder. We zullen als corporatie onze rol telkens goed moeten inschatten en flexibel moeten zijn om aan de behoeften van al onze klanten te kunnen blijven voldoen.

Daarbij is samenwerking een vliegwiel voor verbinding, inspiratie en versnelling. Alleen samen met onze klanten, burgers, gemeenten, het welzijnswerk, scholen, schuldhulpverlening, de jeugd- en ouderenzorg, gehandicaptenzorg en vele, vele bedrijven wil en kan Fien Wonen haar missie vormgeven. Door samenwerking op een grotere schaal in backofficetaken of op bijzondere expertisegebieden zoals duurzaamheid kan de impact en efficiency van Fien Wonen en de betrokken organisaties worden vergroot.

De focus van het team Wonen ligt op het verder ontwikkelen van onze zelforganisatie, brede inzetbaarheid van de teams verder vormgeven (in verband met de beperkte omvang van Fien Wonen) en ons Wijkbeheer, waarin we vooral de klant nadrukkelijker de regie willen geven.

Meer informatie is te vinden via de website: www.fienwonen.nl ; daar vindt u onder publicaties ook het ondernemingsplan en het jaarverslag.

Resultaatgebieden van manager Wonen

Lid MT/boegbeeld
• Levert vanuit een integrale managementvisie een constructieve bijdrage aan de MO-vergaderingen.
• Levert inhoudelijke bijdragen aan de totstandkoming van ondernemingsplan, jaarplan, begroting en jaarverslag.
• Representeert –primair op eigen vakgebied- de organisatie bij diverse (maatschappelijke) organisaties.
• Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een netwerk van stakeholders die gezamenlijk optrekken waar mogelijk.
• Draagt missie en visie en gewenste cultuur in- en extern uit. En vertoont zelf voorbeeldgedrag.

Leidinggeven
• Is eerstverantwoordelijke voor het vakvolwassen functioneren van de medewerkers (ca. 15 medewerkers).
• Houdt de formele gesprekken van de functioneringscyclus.
• Bevordert kennis, competenties en persoonlijke ontwikkeling.
• Uitvoeren personeelsbeheerstaken waaronder begeleiding van zieke medewerkers.
• Zorgt voor afstemming met en goede samenwerking met andere afdelingen.
• Verantwoordelijk voor de samenwerkingskwaliteit tussen de medewerkers in de teams en in teams onderling.

Bedrijfsmatige eindverantwoordelijkheid
• Verantwoordelijk voor de gewenste output en besteding budgetten van de resultaatgebieden van de afdeling Wonen.
• Zorgt voor actuele werkprocessen, procedures, continuïteit van de werkzaamheden, innovaties en kwaliteitszorg, afdelingsjaarplan en –begroting. Is professioneel opdrachtgever naar externe dienstverleners, leveranciers en aannemers.
• Zorgt voor het tijdig oplijnen van besluitvorming welke de eigen procuratie en/of het eigen werkgebied overschrijdt.
• Zorgt voor een optimale organisatorische inrichting van de afdeling.
• Zorgt voor een optimaal facilitair beheer.

Beleid
• Initiatie, realisering, implementatie en evaluatie van het beleid inzake de resultaatgebieden van de afdeling Wonen.
• Is binnen de driehoek van het assetmanagement verantwoordelijk voor de input vanuit woningmarkt en de maatschappelijke context.
• Zorgdragen voor sociaal maatschappelijke verankering van de corporatie.

Relatiebeheer
• Betrekt belanghouders waar afgesproken of wenselijk bij ook voor hen belangrijke besluiten en beleid en weegt hun belangen en argumenten zorgvuldig af.
• Houdt belanghouders regelmatig en tijdig op de hoogte van ontwikkelingen.
• Weet de adviezen van belanghouders op waarde te schatten.
• Trekt waar mogelijk samen op met belanghouders bij gezamenlijke belangen.
• Weet de belanghouders te vinden wanneer de corporatie hen nodig heeft.
• Vertegenwoordigt de corporatie in de vergaderingen met de huurdersvertegenwoordiging.

Functie-eisen

Kennis en vaardigheden
• HBO/WO werk- en denkniveau.
• Ruime kennis van en ervaring met management, leidinggeven en coachen.
• Kennis van en ervaring met de operationele processen van een afdeling Wonen.
• Kennis van interne organisatie en bedrijfsprocessen.
• Ruime ervaring met en kennis van hedendaagse vormen van samenwerking met collectieve en individuele huurders
• Ruime kennis van relevante wet- en regelgeving.

Competenties
• Coachend leidinggeven.
• Inspirerend.
• Omgevingssensitiviteit.
• Visie.

Vergoeding

De functie manager Wonen is ingedeeld in schaal M (max. € 6.811,– bruto per maand). Definitieve inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring van de kandidaat.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 14 november a.s.

Planning:
Voorselectiegesprekken: 2de helft november
Bespreken shortlist: begin december (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Fien Wonen: december
Benoeming per: 1 februari of 1 maart

De exacte data volgen z.s.m.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7549) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Direct solliciteren