Lid Raad van Toezicht, profiel Onderwijs

INOS, Breda, Noord-Brabant
Voor INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda, zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met een onderwijskundig profiel. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

De kernwaarden van INOS: verbindend, verantwoordelijk en authentiek

Organisatie en context

Onder INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda ressorteren 28 scholen voor primair onderwijs met ongeveer 9.600 leerlingen. Met circa 1.200 medewerkers (800 fte) is INOS een grote werkgever in de stad. Kijk voor meer informatie op www.inos.nl.

 

Kernwaarden

INOS helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en begeleidt hen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen accepteren en respectvol samenleven.

Wie werkt bij INOS, deelt dezelfde waarden: ‘verbindend, verantwoordelijk en authentiek’. Die INOS-waarden zeggen iets over de persoonlijkheid als organisatie. Het zijn de wortels die voeding geven aan haar strategische keuzes en het dagelijks handelen.

Waarden maken betekenisvol wat INOS doet en geeft kaders waarop men elkaar kan aanspreken. Belanghebbenden herkennen de organisatie als een waardengedreven organisatie, omdat ze daar uitdrukking aan geeft in het onderwijs, in de manier van samenwerken en communiceren en in haar maatschappelijke rol.

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom hebben de leden van de PO-Raad de Code Goed Bestuur ontwikkeld en vastgesteld. Dit document beschrijft wat de leden van de PO-Raad verstaan onder goed bestuur. INOS, als lid van de PO-Raad, onderschrijft en gebruikt de Code Goed Bestuur als leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie. In de Code Goed Bestuur is beschreven welk concreet gedrag van een INOS-directeur, van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht verwacht mag worden en waarop zij aanspreekbaar zijn. Persoonlijk leiderschap, transparantie en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn de centrale begrippen.

Het bestuursverslag 2020 opent u via:

https://www.inos.nl/Wie-zijn-wij/publieke-verantwoording/

 

Strategisch Beleidsplan 2018-2021

INOS: Ik ben, omdat wij zijn. In het strategisch beleidsplan Koersplan 2018-2021 heeft INOS missie, visie, ambities en strategie vastgelegd. De link http://www.inos.nl/Wie-zijn-wij/onze-koers leidt u naar de volledige tekst. Aan de opvolger van het huidige strategische beleidsplan wordt op dit moment de laatste hand gelegd.

 

Besturingsfilosofie

De INOS-besturingsfilosofie heeft als centrale gedachte dat onderwijskwaliteit in eerste instantie bepaald wordt door de kwaliteit van de leerkracht. Goed onderwijs ontstaat alleen als de leerkracht zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor de eigen prestatie. INOS heeft bewust gekozen voor nabijheid en integraliteit van directeuren. Schoolleiderschap doet ertoe. De 28 scholen zijn onderverdeeld in 10 organisatorische eenheden waarbij iedere school onder leiding van een eigen locatiedirecteur staat. Op één van de scholen is een voorzittend directeur benoemd, die naast de leiding over de eigen school, ook de eindverantwoordelijkheid draagt voor de gehele organisatorische eenheid en hier hiërarchisch leiding aan geeft.

De voorzittend directeur participeert tevens in het Managementteam van het College van Bestuur (MTO). De directeur is belast met de dagelijkse leiding binnen de school. Hieronder vallen het coördineren van de invulling en uitvoering van het onderwijskundig beleid binnen de school, de beschikbare middelen op juiste wijze inzetten en managen, het zorgdragen voor de ontwikkeling en afstemming van de onderwijsprogramma’s op de school en de aansturing van personeel en contact met ouders en de omgeving. Daarmee biedt de besturingsfilosofie alle mogelijkheden om de kernwaarden van INOS, verbindendverantwoordelijkauthentiek, diep in de organisatie waar te maken. Zo geeft INOS ontwikkeling kleur.

Naast de 28 scholen kent INOS nog de school Phoenix met een speciaal concept. Voor meer informatie hierover: https://www.inos.nl/onze-scholen/phoenix/

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die over gelijkwaardige verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschikken. Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht werkgever van het College van Bestuur en heeft de Raad statutaire beslisbevoegdheden, een strategische advies- en klankbordfunctie en is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Van ieder lid wordt een actieve inbreng verwacht op de volle scope van onderwerpen die bij INOS spelen. De Raad kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een onderwijscommissie.

De Raad is een actief orgaan, dat naast het regulier vergaderen, werkbezoeken brengt aan scholen en INOS-brede activiteiten en een bijdrage levert aan de discussies rond strategische thema’s. Leden van de Raad van Toezicht hebben een aanstellingstermijn van 4 jaar met een mogelijke verlenging van 4 jaar.

Leden Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging, zijnde € 5.750,–. De Raad van Toezicht is aangesloten bij VTOI – NVTK, een platform waar toezichthouders uit de sectoren onderwijs en kinderopvang verenigd zijn.

Profielschets leden Raad van Toezicht

Algemeen kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profit sector. Bovendien wordt gestreefd naar een relevante maatschappelijke vertegenwoordiging binnen de Raad van Toezicht.

 

Leden Raad van Toezicht dienen over de volgende kwaliteiten te beschikken:

 • een helikopterview, analytisch vermogen en onderscheidingsvermogen in hoofd- en bijzaken (academisch werk- en denkniveau);
 • kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • een algemene interesse in de samenleving en het onderwijs;
 • onderschrijven van de doelstelling van de stichting en gevoel voor de eigentijdse aanpak van de katholieke identiteit van INOS;
 • bij de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht noch vanuit andere omstandigheden is er sprake van belangenverstrengeling.

 

Binnen de Raad van Toezicht dienen de volgende expertises aanwezig zijn:

 • onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit;
 • financieel-economisch;
 • mens & organisatie (HR);
 • juridisch;
 • risicomanagement en governance;
 • bij voorkeur binding met de regio;
 • openbaar bestuur.

 

Van ieder lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar primair onderwijs en naar INOS in het bijzonder. Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gekeken of de totale Raad op bovengenoemde kennisgebieden voldoende brede expertise inbrengt. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

Specifiek kwaliteitsprofiel

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij een lid met een onderwijskundig profiel, liefst aangevuld met ervaring en kennis op het gebied van financiële en bedrijfseconomische processen. Ervaring met veranderingsprocessen in complexe organisaties is een pre. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de katholieke waarden en normen onderschrijft.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.

U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 16 oktober 2021.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met  vermelding van vacaturenummer 7495) en een cv indienen. Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Planning procedure:

 • Reactietermijn : t/m 16 oktober 2021
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 42-43
 • Presentatie sollicitaties kandidaten aan INOS : ma. 8 november
 • Selectiegesprekken bij INOS (2 commissies) : ma. 22 november vanaf 18.00 uur
 • Kennismaking met Raad van Toezicht : eind november
 • Benoeming : eind november

 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken wordt gevoerd met een selectiecommissie bestaande uit vier leden van de Raad van Toezicht, twee leden namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de voorzitter en lid van het College van Bestuur.

De selectiecommissie wordt opgesplitst in twee groepen, zodat elke kandidaat met twee verschillende groepen spreekt.

 

Direct solliciteren